(EU) 2021/1110Nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 239, 7.7.2021, s. 4-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2021 Nabývá účinnosti: 27. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1110

ze dne 6. července 2021,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram a tefluthrin byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro thienkarbazon-methyl nebyly v nařízení (ES) č. 396/2005 stanoveny žádné MLR, a jelikož tato účinná látka není zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, platí pro ni standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o ametoktradin, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Doporučil snížit MLR u papriky seté. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Úřad dále dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro cibuli jarní/zelenou cibulku a cibuli zimní/sečku, ječmen, oves, žito, pšenici, chmel, komodity z prasat (svalovinu, tuk, játra, ledviny), komodity ze skotu (svalovinu, tuk, játra, ledviny, mléko), komodity z ovcí (svalovinu, tuk, játra, ledviny, mléko), komodity z koz (svalovinu, tuk, játra, ledviny, mléko), komodity z koňovitých (svalovinu, tuk, játra, ledviny, mléko), komodity z drůbeže (svalovinu, tuk, játra, ledviny) a ptačí vejce, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné do dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

Pokud jde o bixafen, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Doporučil snížit MLR u lněných semen, hořčičných semen, ječmene a ovsa. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Na základě studií týkajících se plodin, které jsou součástí osevního postupu, a s ohledem na skutečnost, že nelze plně zabránit příjmu reziduí v následných plodinách, byly odvozeny specifické MLR odrážející příjem reziduí z půdy pro řepu červenou/salátovou, mrkev/karotku, celer bulvový, křen, topinambury, pastinák, petržel kořenovou, ředkve, kozí bradu, brukev řepku tuřín, brukev řepák vodnici, bylinné čaje z kořenů, řepu cukrovku (kořen) a kořen čekanky. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem.

(4)

Pokud jde o fenazachin, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Doporučil snížit MLR u okurek salátových, melounů cukrových a melounů vodních. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Úřad dále dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro citrusové plody, jádrové ovoce, jahody, rajčata a čaje, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné do dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(5)

Pokud jde o spinetoram, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR u pomerančů, mandarinek, švestek, liči, manga, brambor, cibule kuchyňské, rajčat, papriky seté, lilku/baklažánu, okurek salátových, okurek nakládaček, cuket, melounů cukrových, dýně, melounů vodních, kukuřice cukrové, brokolice, květáku, kapusty růžičkové, zelí hlávkového, salátu, špenátu, fazolových lusků, póru a řepy cukrovky (kořene). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Vzhledem k dodatečným informacím o správné zemědělské praxi poskytnutým Belgií a ke skutečnosti, že nebylo zjištěno žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro řeřichy a jiné klíčky a výhonky a pro barborky stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni. Úřad dále dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro ořechy ze stromů, jádrové ovoce, meruňky, hrozny stolní a hrozny moštové, ostružiny, ostružiny ostružiníku ježiníku, klikvy, angrešt (červený, zelený a žlutý), šípky, moruše (bílé a černé), hloh středozemský/azaroli/neapolskou mišpuli, bez černý/bezinky, stolní olivy, sójové boby, bavlníková semena, olivy na olej, kukuřici, rýži, komodity ze skotu (tuk, játra, ledviny), komodity z koňovitých (tuk, játra, ledviny), komodity z drůbeže (tuk, játra) a ptačí vejce, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné do dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(6)

Pokud jde o tefluthrin, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (6). Doporučil snížit MLR u čekanky obecné seté a kořene čekanky. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Úřad dále dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro celer bulvový, ředkve, brukev řepku tuřín, brukev řepák vodnici, rajčata, lilek/baklažán, melouny cukrové, melouny vodní, kukuřici cukrovou, kozlíček polníček, řeřichy a jiné klíčky a výhonky, barborky, roketu setou/rukolu, červenou hořčici, mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica), celer řapíkatý, fenykl obecný sladký, reveň kadeřavou/rebarboru, slunečnicová semena, semena řepky olejky, sójové boby, bavlníková semena, ječmen, kukuřici, proso, oves, žito, čirok, pšenici, komodity z drůbeže (svalovinu, tuk, játra, ledviny, poživatelné droby) a ptačí vejce, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné do dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(7)

Pokud jde o thienkarbazon-methyl, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (7). Doporučil stanovit MLR na mezi stanovitelnosti. Tyto MLR by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

V odůvodněných stanoviscích úřadu byly zohledněny stávající maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL). CXL, které jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné, byly pro stanovení MLR vzaty v úvahu.

(9)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není povoleno použití příslušného přípravku na ochranu rostlin a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo hodnoty CXL, MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

V souvislosti s potřebou přizpůsobit některé meze stanovitelnosti Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek, na něž se vztahuje toto nařízení, uvedené laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(11)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(12)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace ohledně nových MLR konzultováni a jejich připomínky byly zohledněny.

(13)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(15)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, mělo by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 27. července 2021 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for ametoctradin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1):5990.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bixafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1):5998.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenazaquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1):5955.

(5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(3):5997.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tefluthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1):5995.

(7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for thiencarbazone-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1):5957.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v příloze II se doplňují nové sloupce pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl, které znějí:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Ametoktradin (R) (F)

Bixafen (R) (F)

Fenazachin (F)

Spinetoram (suma spinetoramu J a spinetoramu L) (F) (A)

Tefluthrin (tefluthrin včetně jiných směsí konstitučních isomerů (suma isomerů)) (F)

Thienkarbazon-methyl

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

 

0,3

 

 

 

0110010

Grapefruity

 

 

(+)

0,02  (*1)

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

(+)

0,07

 

 

0110030

Citrony

 

 

(+)

0,02  (*1)

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

(+)

0,02  (*1)

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

(+)

0,15

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0120010

Mandle

 

 

0,02

(+)

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0,01  (*1)

(+)

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

 

0,15

0,15

 

 

0130010

Jablka

 

 

(+)

(+)

 

 

0130020

Hrušky

 

 

(+)

(+)

 

 

0130030

Kdoule

 

 

(+)

(+)

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

(+)

(+)

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

(+)

(+)

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0140010

Meruňky

 

 

 

0,2 (+)

 

 

0140020

Třešně

 

 

 

2

 

 

0140030

Broskve

 

 

 

0,3

 

 

0140040

Švestky

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

6

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

(+)

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

(+)

 

 

0152000

b)

jahody

0,01  (*1)

 

0,4 (+)

0,2

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

1

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

(+)

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

(+)

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

0,4

 

 

0154020

Klikvy

 

 

 

0,4 (+)

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

0,5

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

0,4 (+)

 

 

0154050

Šípky

 

 

 

0,4 (+)

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

0,4 (+)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

0,4 (+)

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 

0,4 (+)

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

 

0,4

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

0,07 (+)

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0,015

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0,4

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

 

 

 

0163020

Banány

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

 

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

0,05

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,05

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,01  (*1)

0,09

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

(+)

 

 

0,08

 

0213020

Mrkev/karotka

 

(+)

 

 

0,08

 

0213030

Celer bulvový

 

(+)

 

 

0,08 (+)

 

0213040

Křen

 

(+)

 

 

0,01  (*1)

 

0213050

Topinambury

 

(+)

 

 

0,01  (*1)

 

0213060

Pastinák

 

(+)

 

 

0,01  (*1)

 

0213070

Petržel kořenová

 

(+)

 

 

0,01  (*1)

 

0213080

Ředkve

 

(+)

 

 

0,1 (+)

 

0213090

Kozí brada

 

(+)

 

 

0,01  (*1)

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

(+)

 

 

0,08 (+)

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

(+)

 

 

0,08 (+)

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Česnek

1,5

 

 

0,02  (*1)

0,07

 

0220020

Cibule kuchyňská

1,5

 

 

0,02  (*1)

0,07

 

0220030

Šalotka

1,5

 

 

0,02  (*1)

0,5

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

20 (+)

 

 

0,8

0,01  (*1)

 

0220990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

2

 

0,05 (+)

0,06

(+)

 

0231020

Paprika setá

1,5

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

0231030

Lilek/baklažán

2

 

0,01  (*1)

0,05

(+)

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

1,5

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0231990

Ostatní (2)

1,5

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

 

0,06

 

 

0232010

Okurky salátové

2

 

0,15

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

3

 

0,01  (*1)

 

 

 

0232030

Cukety

3

 

0,01  (*1)

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

3

 

0,01  (*1)

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

3

 

 

0,03

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0,07

 

(+)

 

0233020

Dýně

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0,07

 

(+)

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

(+)

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

9

 

 

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

9

 

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

15

 

 

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

60

 

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

50

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

9

 

 

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

70

 

 

4

0,09 (+)

 

0251020

Locika setá

50

 

 

1,5

0,01  (*1)

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

50

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

50

 

 

4

0,09 (+)

 

0251050

Barborky

50

 

 

4

0,09 (+)

 

0251060

Roketa setá / rukola

50

 

 

4

0,09 (+)

 

0251070

Červená hořčice

50

 

 

4

0,09 (+)

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

50

 

 

4

0,09 (+)

 

0251990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

60

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

0,9

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

1,5

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

1,5

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

4

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

50

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

40

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

40

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

40

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

40

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

40

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

40

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

40

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

40

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

40

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

40

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0,05

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Chřest

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0270020

Kardy

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0270030

Celer řapíkatý

20

 

 

0,02  (*1)

(+)

 

0270040

Fenykl obecný sladký

20

 

 

0,02  (*1)

(+)

 

0270050

Artyčoky

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0270060

Pór

5

 

 

0,05

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

(+)

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0270990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,05

 

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401030

Maková semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,08

 

 

(+)

 

0401070

Sójové boby

 

0,01  (*1)

 

(+)

(+)

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,05

 

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (*1)

 

(+)

(+)

 

0401100

Dýňová semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401140

Konopná semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

0,06 (+)

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

(+)

0,4

 

 

0,02 (+)

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0500030

Kukuřice

 

0,01  (*1)

 

(+)

0,02 (+)

 

0500040

Proso

 

0,01  (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0500050

Oves

(+)

0,4

 

 

0,02 (+)

 

0500060

Rýže

 

0,01  (*1)

 

(+)

0,01  (*1)

 

0500070

Žito

(+)

0,05

 

 

0,02 (+)

 

0500080

Čirok

 

0,01  (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0500090

Pšenice

(+)

0,05

 

 

0,02 (+)

 

0500990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

 

 

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

0,05  (*1)

9 (+)

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

0631000

a)

květů

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

0,9

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

(+)

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

(+)

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0700000

CHMEL

90 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0,09 (+)

 

 

0,08

 

0900020

Cukrová třtina

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0900030

Kořen čekanky

 

0,09 (+)

 

 

0,02

 

0900990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

0,03  (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Svalovina

(+)

0,8

 

 

0,01

 

1011020

Tuk

(+)

2

 

 

0,01

 

1011030

Játra

(+)

4

 

 

0,01

 

1011040

Ledviny

(+)

4

 

 

0,01

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

4

 

 

0,01

 

1011990

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,03  (*1) (+)

0,8

 

 

0,01

 

1012020

Tuk

0,03  (*1) (+)

2

 

(+)

0,01

 

1012030

Játra

0,04 (+)

4

 

(+)

0,01

 

1012040

Ledviny

0,03  (*1) (+)

4

 

(+)

0,01

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,03  (*1)

4

 

 

0,01

 

1012990

Ostatní (2)

0,03  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1013000

c)

ovcí

0,03  (*1)

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

(+)

0,8

 

 

0,015

 

1013020

Tuk

(+)

2

 

 

0,02

 

1013030

Játra

(+)

4

 

 

0,02

 

1013040

Ledviny

(+)

4

 

 

0,01

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

4

 

 

0,01

 

1013990

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1014000

d)

koz

0,03  (*1)

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

(+)

0,8

 

 

0,015

 

1014020

Tuk

(+)

2

 

 

0,02

 

1014030

Játra

(+)

4

 

 

0,02

 

1014040

Ledviny

(+)

4

 

 

0,01

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

4

 

 

0,01

 

1014990

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,03  (*1) (+)

0,8

 

 

0,01

 

1015020

Tuk

0,03  (*1) (+)

2

 

(+)

0,01

 

1015030

Játra

0,04 (+)

4

 

(+)

0,01

 

1015040

Ledviny

0,03  (*1) (+)

4

 

(+)

0,01

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,03  (*1)

4

 

 

0,01

 

1015990

Ostatní (2)

0,03  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1016000

f)

drůbeže

0,03  (*1)

 

 

 

 

 

1016010

Svalovina

(+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (+)

 

1016020

Tuk

(+)

0,05

 

(+)

0,05 (+)

 

1016030

Játra

(+)

0,05

 

(+)

0,05 (+)

 

1016040

Ledviny

(+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (+)

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,05

 

 

0,05 (+)

 

1016990

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

0,03  (*1)

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

 

0,8

 

 

0,01

 

1017020

Tuk

 

2

 

 

0,01

 

1017030

Játra

 

4

 

 

0,01

 

1017040

Ledviny

 

4

 

 

0,01

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

4

 

 

0,01

 

1017990

Ostatní (2)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01

 

1020000

Mléko

0,03  (*1)

0,2

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

1020010

Kravské

(+)

 

 

 

0,01

 

1020020

Ovčí

(+)

 

 

 

0,01

 

1020030

Kozí

(+)

 

 

 

0,01

 

1020040

Kobylí

(+)

 

 

 

0,01

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01

 

1030000

Ptačí vejce

0,03  (*1)

0,05

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,05

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

(+)

 

 

(+)

(+)

 

1030020

Kachní

(+)

 

 

(+)

(+)

 

1030030

Husí

(+)

 

 

(+)

(+)

 

1030040

Křepelčí

(+)

 

 

(+)

(+)

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,03  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,03  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,03  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

Ametoctradin (R) (F)

(R) Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: ametoktradin – kód 1000000 kromě 1040000: ametoktradin, metabolit 4-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)máselná kyselina (M650F01) a metabolit 6-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)kapronová kyselina (M650F06), vyjádřeno jako ametoktradin

(F) Rozpustné v tuku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500070 Žito

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000 CHMEL

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220040 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500010 Ječmen

0500050 Oves

0500090 Pšenice

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

Bixafen (R) (F)

(R) Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: bixafen – kód 1000000 kromě 1040000: suma bixafenu a desmethyl-bixafenu, vyjádřeno jako bixafen

(F) Rozpustné v tuku

MLR odvozený z plodin, které jsou součástí osevního postupu.

0213010 Řepa červená/salátová

0213020 Mrkev/karotka

0213030 Celer bulvový

0213040 Křen

0213050 Topinambury

0213060 Pastinák

0213070 Petržel kořenová

0213080 Ředkve

0213090 Kozí brada

0213100 Brukev řepka tuřín

0213110 Brukev řepák vodnice

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0900010 Řepa cukrovka (kořen)

0900030 Kořen čekanky

Fenazachin (F)

(F) Rozpustné v tuku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, jimiž se analyzuje 2-(4-terc-butylfenyl)ethanol, a o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0610000 Čaje

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110010 Grapefruity

0110020 Pomeranče

0110030 Citrony

0110040 Kyselé lajmy

0110050 Mandarinky

0152000 b) jahody

0231010 Rajčata

Spinetoram (suma spinetoramu J a spinetoramu L) (F) (A)

(F) Rozpustné v tuku

(A) Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro spinetoram J a spinetoram L není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 7. července 2022, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120010 Mandle

0120020 Para ořechy

0120030 Kešu ořechy

0120040 Kaštany jedlé

0120050 Kokosové ořechy

0120060 Lískové ořechy

0120070 Makadamové ořechy

0120080 Pekanové ořechy

0120090 Piniové oříšky

0120100 Pistácie

0120110 Vlašské ořechy

0161030 Stolní olivy

0401070 Sójové boby

0401090 Bavlníková semena

0402010 Olivy na olej

0500030 Kukuřice

0500060 Rýže

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1016020 Tuk

1016030 Játra

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

0140010 Meruňky

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

0153010 Ostružiny

0153020 Ostružiny ostružiníku ježiníku

0154020 Klikvy

0154040 Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0154050 Šípky

0154060 Moruše (bílé a černé)

0154070 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0154080 Bez černý / bezinky

Tefluthrin (tefluthrin včetně jiných směsí konstitučních isomerů (suma isomerů)) (F)

(F) Rozpustné v tuku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1016020 Tuk

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1030020 Kachní

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu a krmných studiích nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1016010 Svalovina

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213080 Ředkve

1030010 Slepičí

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213030 Celer bulvový

0213100 Brukev řepka tuřín

0213110 Brukev řepák vodnice

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů Ia, IV a VI, o analytických metodách a stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0270070 Reveň kadeřavá / rebarbora

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů Ia, IV a VI, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231010 Rajčata

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů Ia, IV a VI, a o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401050 Slunečnicová semena

0401070 Sójové boby

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů Ia, IV a VI, a o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401060 Semena řepky olejky

0401090 Bavlníková semena

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů Ia, IV a VI, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. července 2023, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231030 Lilek/baklažán

0233010 Melouny cukrové

0233030 Melouny vodní

0234000 d) kukuřice cukrová

0251010 Kozlíček polníček

0251040 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0251050 Barborky

0251060 Roketa setá / rukola

0251070 Červená hořčice

0251080 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0270030 Celer řapíkatý

0270040 Fenykl obecný sladký

0500010 Ječmen

0500030 Kukuřice

0500040 Proso

0500050 Oves

0500070 Žito

0500080 Čirok

0500090 Pšenice“

2)

v části A přílohy III se zrušují sloupce pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram a tefluthrin.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.Ametoktradin (R) (F)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU