(EU) 2021/795Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/795 ze dne 17. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 174, 18.5.2021, s. 2-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2021 Nabývá účinnosti: 7. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/795

ze dne 17. května 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látka alfa-cypermethrin byla směrnicí Komise 2004/58/ES (2) zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3). Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Schválení účinné látky alfa-cypermethrin jako látky, která se má nahradit, bylo obnoveno prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1690 (4). Uvedená účinná látka byla proto uvedena v příloze části E prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1690 požadovalo, aby žadatel do 30. října 2020 předložil Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o toxikologický profil určitých metabolitů. Kromě toho byly v dalších lhůtách uvedených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1690 požadovány potvrzující informace ohledně třech dalších bodů.

(4)

V říjnu 2020 informoval žadatel Komisi, zpravodajský členský stát a úřad, že pro žádný ze čtyř bodů, u nichž byly požadovány potvrzující informace, žádné potvrzující údaje nepředloží.

(5)

Proto je vhodné schválení uvedené účinné látky odejmout.

(6)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující alfa-cypermethrin měl být poskytnut určitý čas.

(8)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících alfa-cypermethrin, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 7. prosince 2022.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odnětí schválení

Schválení účinné látky alfa-cypermethrin se odnímá.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V příloze části E prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se zrušuje řádek 12 týkající se alfa-cypermethrinu.

Článek 3

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku alfa-cypermethrin nejpozději do dne 7. prosince 2021.

Článek 4

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 7. prosince 2022.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2004/58/ES ze dne 23. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek alfacypermethrinu, benalaxylu, bromoxynilu, desmedifamu, ioxynilu a fenmedifamu (Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 26).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1690 ze dne 9. října 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky alfa-cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 259, 10.10.2019, s. 2).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU