(EU) 2021/436Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/436 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/207, pokud jde o změny vzoru zpráv o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost

Publikováno: Úř. věst. L 85, 12.3.2021, s. 73-106 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. března 2021 Nabývá účinnosti: 13. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/73


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/436

ze dne 3. března 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/207, pokud jde o změny vzoru zpráv o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 111 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/207 (2) stanoví vzor zpráv o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost v souladu s čl. 111 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(2)

Článek 92b nařízení (EU) č. 1303/2013 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2221 (3) stanoví podmínky pro použití dodatečných zdrojů z Nástroje Evropské unie na podporu oživení pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost pro nový tematický cíl „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“. Příslušný vzor zpráv o provádění uvedený v příloze V prováděcího nařízení (EU) 2015/207 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(3)

Aby bylo možné co nejrychleji provést opatření na zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V prováděcího nařízení (EU) 2015/207 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 38, 13.2.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2221 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o dodatečné zdroje a prováděcí opatření na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) (Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 30).


PŘÍLOHA

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

Vzor výroční a závěrečné zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost

ČÁST A

ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“)

(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ

CCI

<type=’S‘ maxlength = 15 input=’S‘>

Název

<type=’S‘ maxlength = 255 input=’G‘>

Verze

<type=’N‘ input=’G‘>

Vykazovaný rok

<type=’N‘ input=’G‘>

Datum schválení zprávy monitorovacím výborem

<type=’D‘ input=’M‘>

2.   PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Klíčové informace o provádění operačního programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

<type=’S‘ maxlength = 7000 input=’M‘>

3.   PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1   Přehled provádění (1)(2)

ID

Prioritní osa

Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 1750 input=’M‘>

3.2   Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (3)

Údaje pro společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4.

Tabulka 1

Ukazatele výsledků pro EFRR, EFRR REACT-EU a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“  (4)

 

ROČNÍ HODNOTA

 

ID

Ukazatel

Jednotka měření

Kategorie regionu

(je-li relevantní)

Základní hodnota

Základní rok

Cílová hodnota (2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Připomínky (v případě potřeby)

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type= ’N or ’S“ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’G‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

 

 

 

 

 

 

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2A

Společné ukazatele výsledků pro ESF a ESF REACT-EU (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů). Údaje o všech společných ukazatelích výsledků pro ESF a ESF REACT-EU (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné ukazatele, pro něž byl stanoven cíl  (5)  (6).

Investiční priorita:

ID

Ukazatel

Kategorie regionu

Společný ukazatel výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle

Jednotka měření pro základní hodnotu a cíl

Cílová hodnota (2023)

(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativní hodnota

(vypočítána automaticky)

Míra splnění

Rozdělení podle pohlaví je nepovinné

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’N or ’S“ input=’G‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N’“ input=’G‘>

<type=’P‘ input=’G‘>

 

Roční hodnota

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Ž

M

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Celkem

M

Ž

T

M

Ž

 

Neaktivní účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i jako osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců od ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci, jejichž situace na trhu práce se šest měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných  (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2B

Ukazatele výsledků pro YEI a YEI REACT-EU podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF)  (11)

ID

Ukazatel

Jednotka měření pro cíl

Cílová hodnota (2023)

(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)

Míra splnění

Rozdělení podle pohlaví je nepovinné

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’N’ or ’S’“ input=’G‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N’“ input=’G‘>

<type=’P’“ input=’G‘>

 

 

 

 

Roční hodnota

 

 

celkem

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

celkem

M

Ž

celkem

M

Ž

 

Nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, včetně samostatně výdělečné činnosti, po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, včetně samostatně výdělečné činnosti, po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří využili akce podporované iniciativou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří po ukončení své účasti jsou v jednom z těchto procesů, získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, včetně samostatně výdělečné činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci, kteří šest měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělávání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo odbornou přípravu  (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci samostatně výdělečně činní šest měsíců po ukončení své účasti (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i jako osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně samostatně výdělečné činnosti  (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci, jejichž situace na trhu práce se šest měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila  (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných (18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2C

Ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF a ESF-REACT EU (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“. U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI (19) . U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI REACT-EU se nepoužije rozdělení podle kategorií regionů.

Investiční priorita:

ID

Ukazatel

ESF/YEI

Kategorie regionu (je-li relevantní)

Jednotka měření pro ukazatel

Jednotka měření pro základní hodnotu a cíl

Cílová hodnota (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Míra splnění

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’N’ or ’S’“ input=’G‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

<type=’N‘ or ’S‘ input=’M‘>

 

<type=’P‘ input=’G‘>

(Pouze pro kvantitativní ukazatele výsledků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

 

 

 

 

 

 

 

 

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

 

 

 

t

m

ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se vypočítávají automaticky.

Tabulka 3A

Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR, EFRR REACT-EU a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR); platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“  (20)

Investiční priorita:

 

ID

Ukazatel

Jednotka měření

Fond

Kategorie regionu (je-li relevantní)

Cílová hodnota  (21) (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Připomínky (v případě potřeby)

 

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

 

Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace

[odhad poskytnutý příjemci]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi

[skutečné splnění]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 3B

Pro určité společné ukazatele výstupů pro podporu z EFRR a EFRR REACT-EU v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

Název ukazatele

Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory

Počet podniků pobírajících podporu

<type=’N‘ input=’M‘>

Počet podniků pobírajících granty

<type=’N‘ input=’M‘>

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

<type=’N‘ input=’M‘>

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

<type=’N‘ input=’M‘>

Počet nově podpořených podniků

<type=’N‘ input=’M‘>


Tabulka 4A

Společné ukazatele výstupů pro ESF a ESF REACT-EU (podle prioritních os, investičních priorit, případně kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část  (*1) . U YEI REACT-EU se rozdělení podle kategorií regionů nepoužije pro každou prioritní osu nebo její část.

Investiční priorita:

Ukazatel

ID

Ukazatel (název ukazatele)

Kategorie regionu (je-li relevantní)

Cílová hodnota (2023)

Rozdělení podle pohlaví (pro cíl) je nepovinné

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)

Míra splnění

Rozdělení podle pohlaví je nepovinné

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’P‘ input=’G‘>

 

 

 

 

 

 

Roční hodnota

 

 

 

 

 

 

Celkem

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

celkem

M

Ž

celkem

M

Ž

 

Nezaměstnaní (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaměstnaní (YEI)

Dlouhodobě nezaměstnaní (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní (YEI)

Neaktivní (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní (YEI)

Neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy (YEI)

Zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve věku do 25 let (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve věku do 25 let (YEI)

Ve věku nad 54 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním (YEI)

S ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním (YEI)

S ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) (YEI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migranti, účastníci, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové) (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migranti, účastníci, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové) (YEI)

Účastníci se zdravotním postižením (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci se zdravotním postižením (YEI)

Jiné znevýhodněné osoby (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné znevýhodněné osoby (YEI)

Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení  (22) (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení (YEI)

Lidé z venkovských oblastí  (23) (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé z venkovských oblastí (YEI)

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy nebo veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrnný počet účastníků  (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 4B

Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF a ESF REACT-EU (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část  (25) . U ESF REACT-EU a YEI REACT-EU se rozdělení podle kategorií regionů nepoužije pro každou prioritní osu nebo její část.

Investiční priorita:

ID

Ukazatel (název ukazatele)

Kategorie regionu (je-li relevantní)

Jednotka měření

Cílová hodnota (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)

Míra splnění

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’P‘ input=’G‘>

 

 

 

 

 

Roční hodnota

 

 

 

 

 

 

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

Ž

celkem

m

ž

celkem

m

ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o provádění od roku 2017 (26) (27)

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, ukazatelích výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (údaje se předkládají počínaje od zprávy v roce 2017).

Tabulka 5

Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

 

Dosažená hodnota (*2)

Prioritní osa

Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)

ID

Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok

Jednotka měření, je-li vhodné

Fond

Kategorie regionu

Milník pro rok 2018

Konečný cíl (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

<type=’S‘ or ’N‘ or ’P‘ input=’M‘ or ’G‘>

 

c (*2)

a (*2)

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

c

a

Připomínky (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

 

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

m

ž

t

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (28)

Tabulka 6

Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (29) [Vzor pro předávání finančních údajů] (30)

Tabulka 7

Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů u EFRR, EFRR REACT-EU, ESF, ESF REACT-EU a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013), jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů]

Tabulka 8

Využití křížového financování  (31)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Využití křížového financování

Prioritní osa

Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (32) (v EUR)

Podíl podpory EU pro prioritní osu

(v %)

(3/podpora EU pro prioritní osu × 100)

Využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

Podíl podpory EU pro prioritní osu

(v %)

(5/podpora EU pro prioritní osu × 100)

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (33)

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input= ’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (34)

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input= ’ M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input= ’ M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR REACT-EU, avšak podpořené z ESF REACT-EU (35)

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF REACT-EU, avšak podpořené z EFRR REACT-EU (36)

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>


Tabulka 9

Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR, EFRR REACT-EU a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Prioritní osa

Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)

Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu

(v %)

(3/podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu × 100)

Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu

(v %)

(5/podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu × 100)

Náklady na operace mimo programovou oblast  (37)

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>


Tabulka 10

Výdaje vynaložené mimo Unii (ESF a ESF REACT-EU)  (38)

1.

2.

3.

4.

Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF

(v %)

(1/celkový finanční příděl (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)

Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF

(v %)

(3/celkový finanční příděl (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’P‘ input=’G‘>


Tabulka 11

Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013)  (39)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Prioritní osa

Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu

Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)

Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)

Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)

 

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’N‘ input=’M’“>

<type=’N‘ input=’M’“>

Celkem

 

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

<type=’N‘ input=’G‘>

4.   SHRNUTÍ HODNOCENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího rozpočtového roku, s odkazem na název a referenční období použitých hodnotících zpráv

<type=’S‘ maxlength = 10500 input=’M‘>

5.   INFORMACE O PROVÁDĚNÍ INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, včetně informací z REACT-EU, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Obecný popis provádění YEI, včetně jejího přispění k provádění záruk pro mladé lidi a rovněž konkrétních příkladů intervencí podpořených v rámci YEI.

Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k jejich odstranění.

Ve zprávě předložené v roce 2016 bude uvedena a posouzena kvalita nabídek zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.

Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přídělů pro YEI a provádění záruk pro mladé lidi.

6.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (40)

a)   Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá opatření

<type=’S‘ maxlength = 7000 input=’M‘>

b)   VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

7.   SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (41)

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu určené občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o provádění.

8.   ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční zprávě o provádění Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití finančních nástrojů (42).

9.   Nepovinné u zprávy, která má být předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru) (43)

10.   POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1   Velké projekty

Tabulka 12

Velké projekty

Projekt

CCI

Stav velkého projektu

1.

dokončen

2.

schválen

3.

předložen

4.

plánuje se oznámení/předložení Komisi

Celkové investice

Celkové způsobilé náklady

Plánované datum oznámení/

předložení

(je-li použitelné)

(rok, čtvrtletí)

Datum automatického schválení Komisí

(je-li použitelné)

Plánované datum

zahájení realizace

(rok, čtvrtletí)

Plánované datum dokončení

(rok, čtvrtletí)

Prioritní osa/investiční priority

Současný stav realizace – finanční pokrok

(% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)

Současný stav realizace – fyzický pokrok

Hlavní fáze provádění projektu

1.

dokončeno/v provozu;

2.

pokročilá výstavba;

3.

výstavba;

4.

zadávání zakázek;

5.

návrh

Hlavní výstupy

Datum podpisu první smlouvy o dílo (44)

(je-li použitelné)

Připomínky (v případě potřeby)

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’D‘ input=’G‘>

<type=’D‘ input=’G‘>

<type=’D‘ input=’G‘>

<type=’D‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’P‘ input=’M‘>

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

<type=’D‘ input=’M‘>

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

10.2   Společné akční plány

Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

Tabulka 13

Společné akční plány (SAP)

Název SAP

CCI

Fáze provádění SAP

1.

dokončen

2.

provedeno > 50 %

3.

zahájen

4.

schválen

5.

předložen

6.

plánuje se

Celkové způsobilé náklady

Celková podpora z veřejných zdrojů

Přispění OP k SAP

Prioritní osa

Druh SAP

1.

normální

2.

první SAP

3.

YEI

[Plánované]

předložení Komisi

[Plánované] zahájení provádění

[Plánované] dokončení

Hlavní výstupy a výsledky

Celkové způsobilé výdaje certifikované Komisi

Připomínky (v případě potřeby)

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’S‘ input=’G‘>

<type=’S‘ input=’S‘>

<type=’D‘ input=’M‘>

<type=’D‘ input=’M‘>

<type=’D‘ input=’M‘>

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

<type=’N‘ input=’M‘>

<type=’S‘ maxlength = 875 input=’M‘>

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

ČÁST B

ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

(čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.   POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.1   Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při dosahování cílů programu, včetně příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušná hodnocení programu dokazují.

<type=’S‘ maxlength = 10500 input=’M‘>

11.2   Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Posouzení provádění zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně zvláštních opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

11.3   Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Posouzení provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje v souladu se zmíněným článkem.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

11.4   Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

11.5   Úloha partnerů při provádění programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Posouzení provádění opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení operačního programu.

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

12.   POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 prvního pododstavce písm. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013

12.1   Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení

<type=’S‘ maxlength = 7000 input=’M‘>

12.2   Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie

<type=’S‘ maxlength = 7000 input=’M‘>

13.   OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku (45)

Tabulka 14

Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek

Obecná předběžná podmínka

Nesplněná kritéria

Přijatá opatření

Lhůta (datum)

Odpovědné subjekty

Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)

Kritéria splněna (A/N)

Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

Komentář (ke každému opatření)

<type=’S‘ maxlength = 500 input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 500 input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 1000 input=’G‘>

<type=’D‘ input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 500 input=’G‘>

<type=’C‘ input=’M‘

<type=’C‘ input=’M‘

<type=’C‘ input=’M‘

<type=’S‘ maxlength = 2000 input=’M‘>

 

 

Opatření č. 1

 

 

 

 

 

 

 

Opatření č. 2

 

 

 

 

 

 


Tabulka 15

Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek

Tematická předběžná podmínka

Nesplněná kritéria

Přijatá opatření

Lhůta (datum)

Odpovědné subjekty

Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)

Kritéria splněna (A/N)

Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

Komentář (ke každému opatření)

<type=’S‘ maxlength = 500 input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 500 input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 1000 input=’G‘>

<type=’D‘ input=’G‘>

<type=’S‘ maxlength = 500 input=’G‘>

<type=’C‘ input=’M‘

<type=’C‘ input=’M‘

<type=’C‘ input=’M‘

<type=’S‘ maxlength = 2000 input=’M‘>

 

 

Opatření č. 1

 

 

 

 

 

 

 

Opatření č. 2

 

 

 

 

 

 

14.   DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

14.1   Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

(alternativa – zpráva o pokroku)

14.2   Pokrok při provádění opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

(alternativa – zpráva o pokroku)

14.3   Pokrok při provádění jakýchkoli meziregionálních a nadnárodních opatření

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

(alternativa – zpráva o pokroku)

14.4   Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

14.5   Případně pokrok při provádění opatření v oblasti sociálních inovací

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

14.6   Pokrok při provádění opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků;

<type=’S‘ maxlength = 3500 input=’M‘>

(alternativa – zpráva o pokroku)

ČÁST C

ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

(čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

15.   Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 6 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce:

13

14

Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce

Pouze u zprávy předložené v roce 2019:

Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2018 a které byly doloženy Komisi

Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

Pouze u závěrečné zprávy o provádění: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi

Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.   INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (alternativa – zpráva o pokroku)

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

<type=’S‘ maxlength = 17500 input=’M‘>

17.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (46)

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve zprávě za rok 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o provádění (v případě cílů).

<type=’S‘ maxlength = 7000 input=’M‘>

18.   INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (čl. 19 odst. 4 a 6 nařízení (EU) č. 1304/2013 (je-li použitelné))

Ve zprávě předložené v roce 2019 bude uvedena a posouzena kvalita nabídek zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.

Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přídělů pro YEI a provádění záruk pro mladé lidi.

<type=’S‘ maxlength = 10500 input=’M‘>


(1)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose.

(2)  Tabulky v této příloze v případě potřeby stanoví rozdělení zdrojů REACT-EU (článek 92a nařízení (EU) č. 1303/2013), tj. EFRR REACT-EU, ESF REACT-EU a YEI REACT-EU.

(3)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(4)  V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

(5)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(6)  Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

(7)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(8)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(9)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(10)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(11)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(12)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

(13)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

(14)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

(15)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(16)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(17)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(18)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(19)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(20)  V tabulce 3 A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

(21)  Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

(*1)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(22)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o provádění v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(23)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o provádění v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

(24)  Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

(25)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(26)  V tabulce 6 se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 6 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

(27)  Tento oddíl se nepoužije v případě operačního programu zaměřeného na tematický cíl „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“ („zvláštní program REACT-EU“) nebo v případě prioritních os věnovaných tomuto tematickému cíli („prioritní osy REACT-EU“).

(*2)  Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. * V tabulce c = kumulativní, a = roční.

(28)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(29)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

(30)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(31)  Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

(32)  Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

(33)  Ustanovení čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(34)  Ustanovení čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(35)  Ustanovení čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(36)  Ustanovení čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(37)  V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

(38)  V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

(39)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(40)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(41)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(42)  Viz příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014.

(43)  Nepovinné v případě zprávy o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(44)  U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

(45)  Tento oddíl se nepoužije v případě operačního programu zaměřeného na tematický cíl „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“ („zvláštní program REACT-EU“) nebo v případě prioritních os věnovaných tomuto tematickému cíli („prioritní osy REACT-EU“).

(46)  Tento oddíl se nepoužije v případě operačního programu zaměřeného na tematický cíl „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“ („zvláštní program REACT-EU“) nebo v případě prioritních os věnovaných tomuto tematickému cíli („prioritní osy REACT-EU“).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU