(EU) 2020/2148Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (Úřední věstník Evropské L 428 ze dne 18. prosince 2020)

Publikováno: Úř. věst. L 436, 28.12.2020, s. 77-81 Druh předpisu: Oprava;Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 436/77


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data

(Úřední věstník Evropské L 428 ze dne 18. prosince 2020)

Obálka, strana 10 název nařízení:

místo:

„kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data“,

má být:

„kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o dráhovou bezpečnost a letecká data“.

Strana 10, 3. bod odůvodnění:

místo:

„(3)

Bezpečnost dráhy je jednou z kategorií s vysokým rizikem výskytu nehod stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (dále jen „ICAO“). Nehody související s bezpečností dráhy představují většinu nehod na celosvětové úrovni. Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být změněno tak, aby se snížil nejen počet nehod souvisejících s bezpečností dráhy a vážných incidentů, při nichž dojde k narušení dráhy, nýbrž i ostatních událostí souvisejících s bezpečností dráhy, jako jsou například záměna dráhy, pozemní srážky a vyjetí z dráhy.“,

má být:

„(3)

Dráhová bezpečnost (runway safety) je jednou z kategorií s vysokým rizikem výskytu nehod stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (dále jen „ICAO“). Nehody související s dráhovou bezpečností představují většinu nehod na celosvětové úrovni. Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být změněno tak, aby se snížil nejen počet nehod souvisejících s dráhovou bezpečností a vážných incidentů, při nichž dojde k narušení dráhy, nýbrž i ostatních událostí souvisejících s dráhovou bezpečností, jako jsou například záměna dráhy, pozemní srážky a vyjetí z dráhy.“

Strana 11, 11. bod odůvodnění, první věta:

místo:

„(11)

Faktory přispívající k událostem týkajícím se bezpečnosti dráhy a k poškození letadel jsou rovněž řidiči vozidel, stav a vhodnost vozidel, jakož i jejich komunikační a přehledová zařízení.“,

má být:

„(11)

Faktory přispívající k událostem týkajícím se dráhové bezpečnosti a k poškození letadel jsou rovněž řidiči vozidel, stav a vhodnost vozidel, jakož i jejich komunikační a přehledová zařízení.“

Strana 11, 14. bod odůvodnění, první věta:

místo:

„(14)

Vyšetřování nehod a vážných incidentů během vlečení letadel naznačuje, že faktory přispívajícími k poškození letadel jsou nedostatečný situační přehled, nedostatečná letová povolení a nedostatečné nebo nesprávné osvětlení tažených letadel v noci.“,

má být:

„(14)

Vyšetřování nehod a vážných incidentů během vlečení letadel naznačuje, že faktory přispívajícími k poškození letadel jsou nedostatečný situační přehled, nedostatečná povolení pro letadla a nedostatečné nebo nesprávné osvětlení tažených letadel v noci.“

Strana 14, příloha, bod 1 písm. a), kterým se v příloze I nařízení (EU) č. 139/2014 vkládají body 6a, 6b a 6c, bod 6b první odrážka:

místo:

„–

AIP, včetně změn (amendments) a dodatků (supplements),“

má být:

„–

AIP, včetně změn (amendments) a doplňků (supplements),“.

Strana 14, příloha, bod 1 písm. f), kterým se v příloze I nařízení (EU) č. 139/2014 vkládají body 24a a 24b, bod 24a:

místo:

„24a)

„„spolehlivostí systému osvětlení“ se rozumí pravděpodobnost, že úplná instalace funguje v rámci stanovených tolerancí a systém je provozně použitelný;“,

má být:

„24a)

„„spolehlivostí světelné soustavy“ se rozumí pravděpodobnost, že úplná instalace funguje v rámci stanovených tolerancí a soustava je provozně použitelná;“.

Strana 16, příloha, bod 1 písm. j), kterým se v příloze I nařízení (EU) č. 139/2014 nahrazuje bod 47, šestá, sedmá, osmá a devátá odrážka:

místo:

„–

typy vzletové a přistávací dráhy a stanovená přiblížení,

referenční kód letiště,

rozsah provozu letadel v případě vyššího referenčního kódového písmene letiště,

poskytování služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše (ano/ne),“

má být:

„–

typy vzletových a přistávacích drah a zajišťovaná přiblížení,

kódové značení letiště,

rozsah provozu letadel v případě vyššího písmene kódového značení letiště,

poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše (ano/ne),“.

Strana 18, příloha, bod 3 písm. a), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 nahrazuje bod ADR.OPS.A.010, písm. c) bod 2:

místo:

„2)

aby u důležitých dat nedocházelo k poškození v žádné fázi celého procesu a bylo možné podle potřeby zahrnout další procesy pro řešení možných rizik v celkové architektuře systému s cílem zajistit integritu dat na této úrovni;“,

má být:

„2)

aby u význačných dat nedocházelo k poškození v žádné fázi celého procesu a bylo možné podle potřeby zahrnout další procesy pro řešení možných rizik v celkové architektuře systému s cílem zajistit integritu dat na této úrovni;“.

Strana 19, příloha, bod 3 písm. b), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňují body ADR.OPS.A.020 až ADR.OPS.A.055, bod ADR.OPS.A.040 písm. b):

místo:

„b)

byly přednostně řešeny chyby v kritických a důležitých leteckých datech.“,

má být:

„b)

byly přednostně řešeny chyby v kritických a význačných leteckých datech.“

Strana 20, příloha, bod 3 písm. b), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňují body ADR.OPS.A.020 až ADR.OPS.A.055, bod ADR.OPS.A.055:

místo:

„Při vytváření, zpracování nebo předávání leteckých dat poskytovateli systému AIS zajistí provozovatel letiště, aby nástroje a software používané k podpoře nebo automatizaci zpracování leteckých dat plnily své funkce, aniž by to mělo nepříznivý dopad na jakost leteckých dat.“,

má být:

„Při vytváření, zpracování nebo předávání leteckých dat poskytovateli letecké informační služby (AIS) zajistí provozovatel letiště, aby nástroje a software používané k podpoře nebo automatizaci zpracování leteckých dat plnily své funkce, aniž by to mělo nepříznivý dopad na jakost leteckých dat.“

Strana 20, příloha, bod 3 písm. c), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňuje bod ADR.OPS.A.057, písm. a) bod 1 podbod i):

místo:

„i)

která obsahuje informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem;“,

má být:

„i)

která obsahuje informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří jsou zapojeni do letového provozu;“.

Strana 20, příloha, bod 3 písm. c), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňuje bod ADR.OPS.A.057, písm. b) bod 6:

místo:

„6)

přerušení nebo obnovení provozu hlavních součástí systémů osvětlení letišť;“,

má být:

„6)

přerušení nebo obnovení provozu hlavních součástí světelných soustav letiště;“.

Strana 21, příloha, bod 3 písm. c), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňuje bod ADR.OPS.A.057, písm. b) body 10, 11 a 12:

místo:

„10)

zřízení nebo zrušení výstražných majáků označujících překážky leteckého provozu nebo jejich návrat do provozu;

11)

plánovaná laserová vyzařování, laserová představení a vyhledávací světla v okolí letiště, pokud by mohlo dojít ke zhoršení nočního vidění pilotů;

12)

montáž nebo odstranění či změny překážek bránících leteckému provozu v prostorech vzletu/stoupání, nezdařeného přiblížení a přiblížení, jakož i na dráhovém pásu;“,

má být:

„10)

zřízení nebo zrušení výstražných majáků označujících překážky leteckého provozu nebo jejich opětné uvedení do provozu;

11)

plánovaná laserová vyzařování, laserová představení a pátrací světla v okolí letiště, pokud by mohlo dojít ke zhoršení nočního vidění pilotů;

12)

vztyčení nebo odstranění či změny v překážkách ovlivňujících letový provoz v prostorech vzletu/stoupání, nezdařeného přiblížení, prostoru přiblížení a dráhového pásu;“.

Strana 21, příloha, bod 3 písm. c), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňuje bod ADR.OPS.A.057, písm. c) body 4 a 5:

místo:

„4)

do tří měsíců od vydání dočasné zprávy NOTAM s dlouhou dobou trvání byly informace obsažené v NOTAM zahrnuty do dodatku AIP;

5)

se vytvořila náhradní zpráva NOTAM, když zpráva NOTAM s odhadovaným koncem platnosti nečekaně překročí tříměsíční lhůtu, pokud se neočekává, že tento stav potrvá po další období delší než tři měsíce; v takovém případě provozovatel letiště zajistí, aby tyto informace byly zveřejněny v dodatku AIP.“,

má být:

„4)

do tří měsíců od vydání dočasné zprávy NOTAM s dlouhou dobou trvání byly informace obsažené v NOTAM zahrnuty do doplňku AIP;

5)

se vytvořila náhradní zpráva NOTAM, když zpráva NOTAM s odhadovaným koncem platnosti nečekaně překročí tříměsíční lhůtu, pokud se neočekává, že tento stav potrvá po další období delší než tři měsíce; v takovém případě provozovatel letiště zajistí, aby tyto informace byly zveřejněny v doplňku AIP.“

Strana 22, příloha, bod 3 písm. c), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňuje bod ADR.OPS.A.057, písm. d) bod 10:

místo:

„10)

vytvořená zpráva NOTAM obsahující trvalé informace nebo dočasné informace s dlouhou dobou trvání obsahovala vhodné odkazy na AIP nebo dodatek AIP;“,

má být:

„10)

vytvořená zpráva NOTAM obsahující trvalé informace nebo dočasné informace s dlouhou dobou trvání obsahovala vhodné odkazy na AIP nebo doplněk AIP;“.

Strana 23, příloha, bod 3 písm. e), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 doplňuje bod ADR.OPS.A.065, písm. d):

místo:

„d)

Měření tření se nehlásí.“,

má být:

„d)

Naměřené hodnoty tření se nehlásí.“

Strana 31, příloha, bod 3 písm. m), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 vkládají body ADR.OPS.B.026, ADR.OPS.B.027, ADR.OPS.B.028 a ADR.OPS.B.029, bod ADR.OPS.B.028 písm. d):

místo:

„d)

vytvoří a provádí postupy k zajištění přiměřené komunikace a koordinace mezi organizací provádějící vlečení, stanovištěm služby uspořádání provozu na odbavovací ploše a stanovištěm letových provozních služeb, které jsou vhodné pro vlečení;“,

má být:

„d)

vytvoří a provádí postupy k zajištění přiměřené komunikace a koordinace mezi organizací provádějící vlečení, stanovištěm služby řízení provozu na odbavovací ploše a stanovištěm letových provozních služeb, které jsou vhodné pro vlečení;“.

Strana 34, příloha, bod 3 písm. r), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 vkládají body ADR.OPS.B.036 a ADR.OPS.B.037, bod ADR.OPS.B.036 písm. b) bod 4:

místo:

„4)

vytvoří program údržby, který se vztahuje jak na preventivní, tak i na nápravnou údržbu vybavení, která je používána k dosažení konzistentní výkonnosti.“,

má být:

„4)

vytvoří program údržby, který se vztahuje jak na preventivní, tak i na nápravnou údržbu vybavení, které je používáno k dosažení konzistentní výkonnosti.“

Strana 36, příloha, bod 3 písm. v), kterým se v příloze IV nařízení (EU) č. 139/2014 nahrazují body ADR.OPS.C.010 a ADR.OPS.C.015, bod ADR.OPS.C.015 písm. b):

místo:

„b)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program preventivní a nápravné údržby k zajištění provozuschopnosti jednotlivých návěstidel a systémů návěstidel letiště tak, aby byla zajištěna kontinuita navádění a řízení letadel a vozidel, takto:“,

má být:

„b)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program preventivní a nápravné údržby k zajištění provozuschopnosti jednotlivých návěstidel a spolehlivosti světelných soustav letiště tak, aby byla zajištěna kontinuita navádění a řízení letadel a vozidel, takto:“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU