(EU) 2020/2148Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 10-37 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 12. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 428/10


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2148

ze dne 8. října 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 39 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (2) stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť, včetně jejich řízení, provozu, certifikace a dozoru.

(2)

Nařízení (EU) č. 139/2014 obsahuje obecné požadavky na provozovatele letišť, pokud jde o správu leteckých dat a leteckých informací. V zájmu zachování nebo zlepšení stávající úrovně bezpečnosti provozu letišť by provozovatelé letišť měli zajistit vysokou úroveň kvality leteckých dat a leteckých informací v rámci části řetězce leteckých dat od vytvoření po poskytování dat pro účely leteckých informačních služeb. Za tímto účelem by měly být požadavky na kvalitu dat dále doplněny na provozní úrovni, která je podobná požadavkům použitelným pro poskytovatele letových navigačních služeb ATM/ANS, zejména pokud jde o ochranu dat, katalog dat a výměnu dat.

(3)

Bezpečnost dráhy je jednou z kategorií s vysokým rizikem výskytu nehod stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (dále jen „ICAO“). Nehody související s bezpečností dráhy představují většinu nehod na celosvětové úrovni. Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být změněno tak, aby se snížil nejen počet nehod souvisejících s bezpečností dráhy a vážných incidentů, při nichž dojde k narušení dráhy, nýbrž i ostatních událostí souvisejících s bezpečností dráhy, jako jsou například záměna dráhy, pozemní srážky a vyjetí z dráhy.

(4)

Programy výcviku a přezkoušení odborné způsobilosti, včetně počátečního a opakovacího výcviku, pro provozní personál by měly být v členských státech harmonizovány stanovením společných požadavků na výcvik, které by provozovatelé letišť měli splňovat.

(5)

Provozovatelé letišť by měli vést záznamy, pokud jde o historii výcviku, oprávnění k řízení, povolení a údržbu vozidel a jazykové znalosti.

(6)

Stávající regulační rámec nezahrnuje požadavek na vytváření zpráv NOTAM (Notice to Air Men) provozovatelem letiště. To vedlo k právní nejistotě ohledně toho, kdy, z jakých důvodů a za jakých podmínek je zapotřebí, aby provozovatel letiště vytvářel zprávy NOTAM týkající se něčeho, co může ovlivnit bezpečnost. Tato změna by proto měla doplnit regulační rámec pro vytváření a zveřejňování zpráv NOTAM provozovatelem letiště, přičemž by měla být zohledněna ustanovení přílohy 15 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“).

(7)

Z vyšetřování nehod vyplývá, že významným faktorem přispívajícím k vyjetím z dráhy, zejména pokud je dráha mokrá nebo znečištěná, je skutečnost, že normy pro posuzování stavu povrchu dráhy a podávání zpráv nejsou harmonizovány. S ohledem na to organizace ICAO pozměnila řadu standardů a doporučených postupů (SARP) v několika přílohách Chicagské úmluvy a vypracovala rozsáhlé pokyny s cílem vytvořit celosvětově harmonizovaný formát podávání zpráv pro posuzování stavu povrchu dráhy a podávání zpráv o něm.

(8)

Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být změněno za účelem provedení příslušných SARP ICAO týkajících se posuzování a hlášení stavu povrchu dráhy, včetně doplnění definic nových pojmů.

(9)

Aby se snížilo riziko výskytu událostí vznikající v důsledku mylného předpokladu při předávání provozních činností, měly by být pracovníkům letiště poskytnuty aktuální informace o provozní situaci v okamžiku předání.

(10)

Cizí předměty (FOD) na provozních plochách a odbavovací ploše představují významné bezpečnostní riziko pro provoz na letištích. Opatření k účinnému zmírnění tohoto rizika by měla být založena na SARP, pokynech a mezinárodně uznávaných postupech ICAO.

(11)

Faktory přispívající k událostem týkajícím se bezpečnosti dráhy a k poškození letadel jsou rovněž řidiči vozidel, stav a vhodnost vozidel, jakož i jejich komunikační a přehledová zařízení. Měly by být zpřísněny podmínky povolení pro řidiče a vozidla a měla by být vytvořena nová pravidla pro provoz vozidel na pohybové ploše a v jiných provozních prostorách letiště.

(12)

Komise na základě bezpečnostních doporučení a zpětné vazby od členských států a zúčastněných stran zjistila potřebu zlepšit situační přehled mezi piloty, pracovníky letových provozních služeb a řidiči vozidel při provozu na provozní ploše, jakožto opatření k prevenci narušení dráhy. Proto by měla být zavedena ustanovení, která zajistí, aby znalost angličtiny u řidičů vozidel, kteří pracují na provozní ploše letiště, odpovídala provozní úrovni. Může se však stát, že používání tohoto jazyka na některých letištích nemusí nutně zlepšovat bezpečnost provozu na dráze. Příslušné orgány by proto měly být oprávněny odchýlit se na základě posouzení bezpečnosti zahrnujícího jedno letiště nebo několik letišť od požadavku týkajícího se znalosti anglického jazyka.

(13)

Počet vozidel na letišti by měl být omezen pouze na vozidla, která jsou důležitá pro zajištění bezpečnosti provozu. Aby bylo možné řešit problém záměny volací značky, měla by být tato vozidla řádně vybavena, včetně rádiového zařízení nebo osvětlení. Měly by být stanoveny výjimky pro vozidla, která sice nesplňují podmínky provozu, avšak musí dočasně vjet na letiště a být provozovány na tomto letišti. Aby byla zajištěna harmonizace právních předpisů Unie se standardy ICAO, měla by být pravidla pro řízení na letišti založena na přílohách 2 a 14 Chicagské úmluvy a pokynech ICAO Doc 4444 PANS-ATM.

(14)

Vyšetřování nehod a vážných incidentů během vlečení letadel naznačuje, že faktory přispívajícími k poškození letadel jsou nedostatečný situační přehled, nedostatečná letová povolení a nedostatečné nebo nesprávné osvětlení tažených letadel v noci. Proto by měla být zavedena opatření ke zvýšení bezpečnosti během vlečení letadel, pokud jde o směrování, vedení, osvětlení a komunikační postupy, koordinaci různých aktérů, jakož i zvláštní opatření pro řešení nepříznivých povětrnostních nebo meteorologických podmínek.

(15)

Měla by být stanovena pravidla s cílem vyjasnit, které mobilní objekty kromě vozidel by měly být na letišti osvětleny. To zahrnuje odstranění nesouladu, pokud jde o oblasti letiště, na něž se vztahují požadavky na označování a osvětlení vozidla.

(16)

Za účelem zvýšení bezpečnosti, lepšího zajištění řádného a hospodárného provozu by měly být na letištích stanoveny standardní trasy pojíždění. Měl by být vzat v úvahu provoz odpovídačů letadel, pokud jsou podporovány systémem sledování a řízení pohybu na ploše daného letiště.

(17)

Vyšetřování nehod a incidentů narušení dráhy poukazují na nedostatky v postupech komunikace mezi letovými provozními službami a řidiči vozidel, jakož i neinformovanými chodci. Proto by měly být zavedeny koordinované postupy pro komunikaci mezi provozovatelem letiště a stanovištěm letových provozních služeb za účelem úpravy otázek, jako jsou používané jazyky, frekvence, provoz chodců na provozní ploše, používání signálů a jiných komunikačních prostředků v případě ztráty spojení. Tyto postupy by měly zahrnovat šíření významných informací týkajících se letiště prostřednictvím rádiové komunikace.

(18)

Aby se zabránilo dalším událostem způsobeným přítomností chodců na pohybové ploše, měl by být zakázán vstup neoprávněných osob na provozní plochu a do další řídicích prostor. Měla by být přijata opatření k zajištění řízení pohybu chodců.

(19)

Nařízení (EU) č. 139/2014 nestanoví výslovně povinnosti provozovatele letiště týkající se provozu v zimních podmínkách. Za účelem uvedení právních předpisů Unie do souladu se standardy ICAO uvedenými v přílohách 14 a 15 Chicagské úmluvy by měly být zavedeny povinnosti týkající se letišť, u kterých jsou delší zimní období, kdy jsou dráhy pokryté zhutnělým sněhem nebo ledem. Tyto povinnosti by měly vycházet ze stávajících postupů po zpětné vazbě od výrobců letounu a ICAO.

(20)

Za účelem zajištění harmonizace právních předpisů Unie se standardy ICAO by měl být provozovatel letiště povinen posoudit stav povrchu dráhy a přidělit RWYCC (kód stavu dráhy).

(21)

Program údržby letiště by měl zajistit, aby zařízení, systémy, vozidla a vybavení nezbytné pro provoz letiště neohrožovaly bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost leteckého provozu. Program údržby by měl dodržovat zásady lidských činitelů v souladu s přílohou 14 Chicagské úmluvy a provozovatel letiště by měl mít prostředky pro účinné provádění programu údržby.

(22)

Požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o údržbu vozovek, zejména s ohledem na třecí vlastnosti povrchu dráhy, by měly být harmonizovány se standardy ICAO, aby se zmírnilo nejen riziko vyjetí z dráhy, ale také riziko vyplývající z přítomnosti cizích předmětů.

(23)

Na základě příslušných ustanovení přílohy 14 Chicagské úmluvy by nařízení (EU) č. 139/2014 mělo být doplněno o vylepšené požadavky na údržbu systému elektrického napájení letiště a nové požadavky týkající se údržby systému osvětlení letiště. Kromě toho by měly být zahrnuty zvláštní požadavky na údržbu letištních znaků a značení.

(24)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví připravila návrh prováděcích pravidel a předložila jej Komisi ve formě stanovisek č. 02/2018 a č. 03/2019 v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(25)

Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(26)

S ohledem na účinky pandemie COVID-19 na zdroje příslušných orgánů a dotčených provozovatelů a za účelem toho, aby jim byla poskytnuta okamžitá úleva a umožněna vhodná příprava, by uplatňování požadavků týkajících se hlášení znečištění dráhy, stavu povrchu dráhy a provozu v zimě mělo být odloženo do 12. srpna 2021 a uplatňování pravidel týkajících se systému řízení kvality mělo být odloženo do 27. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 139/2014

Přílohy I, III a IV nařízení (EU) č. 139/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Datum vstupu v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení bodu 3 písm. d), bodu 3 písm. e), bodu 3 písm. q) a bodu 3 písm. r) přílohy tohoto nařízení, jakož i bod ADR.OPS.A.057 písm. d) podbod 4 přílohy IV nařízení (EU) č. 139/2014 se použijí od 12. srpna 2021.

Ustanovení bodu 2 písm. a), bodu 3 písm. a) a b) přílohy se použijí od 27. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I, III a IV se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

vkládají se nové body 6a, 6b a 6c, které znějí:

„6a)

„leteckým informačním oběžníkem (AIC)“ se rozumí oznámení obsahující informace, které nesplňují kritéria pro vytvoření zprávy „notice to air men“ (NOTAM) ani pro zahrnutí do AIP, ale které se týkají bezpečnosti letu, letové navigace či technických, správních nebo legislativních záležitostí;

6b)

„produktem leteckých informací“ se rozumí letecká data a letecké informace poskytované buď jako digitální datové sady, nebo ve standardizované úpravě na tištěném nebo elektronickém médiu. Produkty leteckých informací zahrnují:

AIP, včetně změn (amendments) a dodatků (supplements),

AIC,

letecké mapy,

NOTAM,

digitální datové sady;

6c)

„leteckou informační příručkou (AIP)“ se rozumí příručka vydaná členským státem nebo pověřenou organizací, obsahující letecké informace trvalého charakteru, nezbytné pro letecký provoz;“

b)

vkládá se nový bod 15a, který zní:

„15a)

„znečištěnou dráhou“ se rozumí dráha, jejíž plocha je (ať už v izolovaných oblastech, či nikoliv) v mezích používané délky a šířky z velké části pokryta jednou nebo více látkami uvedenými v rámci deskriptorů stavu povrchu dráhy“;

c)

vkládá se nový bod 17 a, který zní:

„17a)

„datovou sadou“ se rozumí identifikovatelný soubor dat;“

d)

vkládá se nový bod 18 a, který zní:

„18a)

„suchou“, v souvislosti se stavem dráhy, se rozumí, že povrch dráhy je bez viditelné vlhkosti a není znečištěn v oblasti zamýšlené k používání;“

e)

vkládá se nový bod 19 a, který zní:

„19a)

„cizím předmětem (FOD)“ se rozumí neživý objekt na pohybové ploše, který nemá žádnou provozní nebo leteckou funkci a který může představovat nebezpečí pro provoz letadla;“

f)

vkládají se nové body 24a a 24b, které znějí:

„24a)

„spolehlivostí systému osvětlení“ se rozumí pravděpodobnost, že úplná instalace funguje v rámci stanovených tolerancí a systém je provozně použitelný;

24b)

„směrovacími značkami místa“ (Location Indicators) se rozumí směrovací značky místa uvedené v nejnovějším platném vydání dokumentu „Location Indicators“ (Doc 7910) schváleného a zveřejněného Mezinárodní organizací pro civilní letectví;“

g)

vkládají se nové body 34 a a 34b, které znějí:

„34a)

„NOTAM“ se rozumí oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem;

34b)

„kódem NOTAM“ se rozumí kód obsažený v posledním platném vydání dokumentu „Procedures for Air Navigation Services - ICAO Abbreviations and Codes“ (PANS ABC – Doc 8400) schváleném a zveřejněném Mezinárodní organizací pro civilní letectví;“

h)

vkládají se nové body 38a), 38b), 38c), 38d), 38e), 38f), 38 g) a 38h), které znějí:

„38a)

„maticí pro posouzení stavu dráhy (RCAM)“ se rozumí matice, která umožňuje vyhodnocení kódu stavu dráhy (RWYCC) za použití souvisejících postupů na základě souboru pozorovaného stavu povrchu dráhy a hlášení pilotů týkajících se brzdných účinků;

38b)

„kódem stavu dráhy (RWYCC)“ se rozumí číslo, které se použije v hlášení stavu dráhy (RCR), které popisuje vliv stavu povrchu dráhy na výkonnost letounu při zpomalování a směrové řízení;

38c)

„hlášením stavu dráhy (RCR)“ se rozumí souhrnná standardizovaná zpráva týkající se stavu povrchu dráhy a jeho účinků na výkonnost letounu při přistání a při vzletu, jenž je popsán pomocí kódu stavu dráhy;

38d)

„koncovou bezpečnostní plochou (RESA)“ se rozumí oblast symetrická podél osy dráhy a přilehlá ke konci pásu, která je primárně určena ke snížení rizika poškození letounu při přistání před prahem dráhy či přejetí dráhy;

38e)

„vyčkávacím místem dráhy“ se rozumí stanovené místo určené k ochraně dráhy, překážkové plochy nebo kritického nebo citlivého prostoru systému pro přesné přiblížení a přistání (ILS) nebo mikrovlnného přistávacího systému (MLS), ve kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí zastavit a vyčkávat, pokud jim není letištní řídící věží povoleno jinak;

38f)

„dráhovým pásem“ se rozumí vymezená oblast včetně případné RWY a SWY určená k:

a)

snížení rizika poškození letadel, která vyjedou z dráhy;

b)

ochraně letadla přelétávajícího nad dráhou během vzletu nebo přistávání;

38 g)

„stavem povrchu dráhy“ se rozumí popis stavu povrchu dráhy používaný ve RCR, který tvoří základ pro určení RWYCC pro účely výkonnosti letounu;

38h)

„deskriptory stavu povrchu dráhy“ se rozumí jedna z těchto látek na povrchu dráhy:

a)

uježděný sníh: sníh, který byl zhutněn do pevné hmoty tak, že pneumatiky letounu při provozním tlaku a zátěži projedou po povrchu, aniž by došlo k dalšímu výraznějšímu zhutnění nebo na povrchu zanechaly vyjeté koleje;

b)

suchý sníh: sníh, z něhož nelze snadno udělat sněhovou kouli;

c)

námraza: krystaly ledu vytvořené ze vzdušné vlhkosti na povrchu, jehož teplota je na bodu mrazu nebo je nižší; námraza se od ledu liší tím, že její krystaly rostou nezávisle, a proto má zrnitější strukturu;

d)

led: zmrzlá voda nebo uježděný sníh, které se přeměnily na led v chladných a suchých podmínkách;

e)

rozbředlý sníh: sníh, který je tak nasycený vodou, že z něj vytéká voda, pokud se jej nabere hrst, nebo že se po prudkém sešlápnutí rozstříkne;

f)

stojící voda: voda o hloubce větší než 3 mm;

g)

mokrý led: led s vodou na povrchu nebo tající led;

h)

mokrý sníh: sníh, který obsahuje dostatek vody, aby bylo možné vytvořit dobře zhutněnou pevnou sněhovou kouli, z níž však nelze vymáčknout vodu“;

i)

vkládají se nové body 41 a, 41b a 41c, které znějí:

„41a)

„dráhou kluzkou za mokra“ se rozumí mokrá dráha, u níž bylo zjištěno zhoršení třecích vlastností povrchu značné části dráhy;

41b)

zkratkou „SNOWTAM“ se označuje:

a)

s účinkem od 7. ledna 2021 do 12. srpna 2021 zvláštní série zpráv NOTAM, která prostřednictvím specifického formátu informuje o výskytu nebo odstranění nebezpečných podmínek v důsledku sněhu, ledu, rozbředlého sněhu nebo stojící vody původem ze sněhu, rozbředlého sněhu a ledu na pohybové ploše;

b)

s účinkem od 12. srpna 2021 zvláštní série zpráv NOTAM ve standardním formátu, která poskytuje zprávy o stavu povrchu dráhy, jež informují o výskytu nebo ukončení podmínek daných přítomností sněhu, ledu, rozbředlého sněhu, námrazy nebo vody původem ze sněhu, rozbředlého sněhu, ledu či námrazy na pohybové ploše;

41c)

„speciálně upravenou zimní dráhou“ se rozumí dráha se suchým zmrzlým povrchem z uježděného sněhu a/nebo ledu, který byl posypán pískem či štěrkem nebo byl mechanicky upraven, aby se zlepšilo tření dráhy.“;

j)

bod 47) se nahrazuje tímto:

„47)

podmínkami osvědčení“ se rozumějí:

ICAO směrovací značky místa,

podmínky pro provoz (lety VFR/IFR, den/noc),

provoz letounů na speciálně upravených zimních drahách,

vzletová a přistávací dráha,

vyhlášené délky,

typy vzletové a přistávací dráhy a stanovená přiblížení,

referenční kód letiště,

rozsah provozu letadel v případě vyššího referenčního kódového písmene letiště,

poskytování služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše (ano/ne),

úroveň ochrany poskytované záchrannými a hasičskými službami;

k)

bod 48) se nahrazuje tímto:

„48)

vizuálními prostředky“ se rozumějí ukazatele a signalizační zařízení, značení, návěstidla, znaky a značky nebo jejich kombinace;“

l)

doplňuje se nový bod 49, který zní:

„49)

„mokrou dráhou“ se rozumí dráha, jejíž povrch je v oblasti zamýšlené k používání pokryt viditelnou vrstvou vlhkosti nebo vody o tloušťce nepřevyšující 3 mm.“.

2)

Příloha III se mění takto:

a)

bod ADR.OR.D.007 se nahrazuje tímto:

ADR.OR.D.007 Správa leteckých dat a leteckých informací

a)

V rámci systému řízení letiště provozovatel letiště zavede a spravuje systém řízení jakosti, který pokrývá tyto činnosti:

1)

jeho činnosti související s leteckými daty;

2)

jeho činnosti poskytování leteckých informací.

b)

Provozovatel letiště zřídí v rámci systému řízení letiště systém řízení ochrany, aby se zajistila ochrana provozních údajů, které letiště přijímá, vytváří či jinak používá, a to tak, že přístup k těmto provozním údajům mají pouze oprávněné osoby.

c)

Systém řízení ochrany provozovatele letiště vymezí tyto prvky:

1)

postupy související s posuzováním a zmírňováním rizik v oblasti zabezpečení údajů, se sledováním a zlepšováním ochrany, přezkumy v oblasti ochrany a šířením získaných poznatků;

2)

prostředky určené k zjišťování narušení ochrany a k upozornění pracovníků prostřednictvím vhodných výstrah;

3)

prostředky pro zvládání účinků narušení ochrany a pro určení nápravných opatření a postupů zmírňování, aby se zabránilo jejich opětovnému výskytu.

d)

Provozovatel letiště zajistí bezpečnostní prověrku pracovníků letiště, pokud jde o ochranu leteckých dat.

e)

Provozovatel letiště přijme nezbytná opatření na ochranu svých leteckých dat proti kybernetickým bezpečnostním hrozbám.“;

b)

bod ADR.OR.D.017 se nahrazuje tímto:

ADR.OR.D.017 Programy výcviku a přezkoušení odborné způsobilosti

a)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program výcviku pro pracovníky zapojené do provozu, údržby a řízení letiště, aby byla trvale zajištěna jejich odborná způsobilost a aby byli seznámeni s pravidly a postupy týkajícími se provozu letiště a vztahy jejich funkcí a úkolů k celkovému provozu letiště.

b)

Výcvik uvedený v písmenu a) musí:

1)

zahrnovat vstupní, opakovací a udržovací a průběžný výcvik;

2)

odpovídat funkcím a úkolům pracovníků;

3)

zahrnovat použitelné provozní postupy a požadavky letiště, jakož i řízení vozidel.

c)

Provozovatel letiště zajistí, aby všichni ostatní pracovníci, včetně pracovníků jiných organizací, kteří provozují nebo poskytují služby na letišti, jimž je povolen přístup na pohybovou plochu a do jiných provozních prostor bez doprovodu, byli pro tento přístup bez doprovodu řádně vyškoleni a kvalifikováni.

d)

Výcvik uvedený v písmenu c) musí:

1)

zahrnovat vstupní, opakovací a udržovací a průběžný výcvik;

2)

zahrnovat použitelné provozní postupy a požadavky letiště, jakož i řízení vozidel.

e)

Provozovatel letiště zajistí, aby pracovníci uvedení v písmenech a) a c) úspěšně absolvovali nezbytný vstupní výcvik před tím, než jim bude umožněno:

1)

vykonávat své povinnosti bez dozoru;

2)

vstupovat na pohybovou plochu a do jiných provozních prostor letiště bez doprovodu.

Vstupní výcvik zahrnuje teoretický a praktický výcvik přiměřené délky a posouzení způsobilosti pracovníků po poskytnutí výcviku.

f)

Aby pracovníci mohli i nadále plnit své povinnosti a byl jim povolen přístup na pohybovou plochu a do jiných provozních prostor letiště bez doprovodu, není-li v této části a v části ADR.OPS stanoveno jinak, provozovatel letiště zajistí, aby pracovníci uvedení v písmenech a) a c) byli vyškoleni v oblasti pravidel a postupů týkajících se provozu letiště tím, že úspěšně absolvují:

1)

opakovací výcvik v intervalech nepřekračujících 24 měsíců od dokončení svého vstupního výcviku. Je-li opakovací výcvik proveden během posledních 3 kalendářních měsíců intervalu, počítá se nové období od data skončení platnosti původního intervalu;

2)

udržovací výcvik před plněním svých povinností bez dozoru nebo před tím, než je jim povolen přístup na pohybovou plochu a do jiných provozních prostor bez doprovodu, pokud se neúčastnili plnění svých povinností po dobu nejméně 3 měsíců a nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců. V případě nepřítomnosti po dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců absolvují tito pracovníci vstupní výcvik v souladu s písmenem c);

3)

v případě potřeby průběžný výcvik z důvodu změn jejich provozního prostředí nebo přidělených úkolů.

g)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program přezkoušení odborné způsobilosti pro pracovníky podle písmene a) a zajistí, aby pracovníci uvedení v písmenu c) prokázali v souladu s programem přezkoušení odborné způsobilosti schopnost plnit své úkoly, tak aby byly zajištěny:

1)

jejich trvalá odborná způsobilost;

2)

jejich seznámení s pravidly a postupy souvisejícími s jejich funkcemi a úkoly.

Není-li v této části a části ADR.OPS stanoveno jinak, provozovatel letiště zajistí, aby osoby uvedené v písmenech a) a c) byly podrobeny přezkoušení odborné způsobilosti v intervalech nepřekračujících 24 měsíců od ukončení jejich vstupního výcviku.

h)

Provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

pro poskytování výcviku byli využiti instruktoři s odpovídající kvalifikací a praxí a pro hodnocení a přezkoušení odborné způsobilosti aby byly využity hodnotící osoby mající odpovídající kvalifikaci a praxi;

2)

pro poskytování výcviku a případně pro provádění přezkoušení odborné způsobilosti byla používána vhodná zařízení, prostředky a vybavení.

i)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí postupy pro provádění programů výcviku a přezkoušení odborné způsobilosti a:

1)

k prokázání dodržování tohoto požadavku uchovává příslušné záznamy o kvalifikaci, výcviku a přezkoušeních odborné způsobilosti;

2)

na vyžádání zpřístupní tyto záznamy svým dotčeným pracovníkům;

3)

pokud je daná osoba zaměstnána jiným zaměstnavatelem, na žádost zpřístupní tyto záznamy o této osobě tomuto novému zaměstnavateli.“;

c)

bod ADR.OR.D.035 písm. d) se mění takto:

a)

bod 6) se nahrazuje tímto:

„6)

platná verze seznamu nebezpečí;“

b)

doplňují se nové body 7 a 8, které znějí:

„7)

oprávnění k řízení, a je-li to vhodné, osvědčení o jazykových znalostech, po dobu nejméně čtyř let od skončení pracovního poměru osoby, nebo zrušení oprávnění k řízení, nebo dokud příslušný úřad neprovede audit této oblasti činnosti;

8)

registrace vozidel a záznamů provozovatele letiště o údržbě vozidla po dobu nejméně čtyř let po vyřazení vozidla z provozu, nebo dokud příslušný úřad neprovede audit této oblasti činnosti.“.

3)

Příloha IV se mění takto:

a)

bod ADR.OPS.A.010 se nahrazuje tímto:

ADR.OPS.A.010 Požadavky na jakost dat

Provozovatel letiště má uzavřeny formální dohody s organizacemi, s nimiž si vyměňuje letecká data nebo letecké informace, a zajistí toto:

a)

všechna data týkající se letiště a dostupných služeb jsou poskytována v požadované jakosti; požadavky na jakost dat jsou splněny v okamžiku vzniku dat a dodržovány během přenosu dat;

b)

přesnost leteckých dat odpovídá specifikaci v katalogu leteckých dat;

c)

integrita leteckých dat je zachovávána po celou dobu datového procesu od vytvoření po přenos, a to na základě klasifikace integrity stanovené v katalogu leteckých dat. Kromě toho se zavedou postupy zajišťující:

1)

aby u běžných dat bylo po celou dobu jejich zpracovávání zamezeno jejich poškození;

2)

aby u důležitých dat nedocházelo k poškození v žádné fázi celého procesu a bylo možné podle potřeby zahrnout další procesy pro řešení možných rizik v celkové architektuře systému s cílem zajistit integritu dat na této úrovni;

3)

aby u kritických dat nedocházelo k poškození v žádné fázi celého procesu a bylo možné zahrnout další procesy pro zajištění integrity s cílem zcela zmírnit účinky závad, které byly na základě důkladné analýzy celkové architektury systému označeny za potenciální rizika pro integritu dat;

d)

aby rozlišení leteckých dat odpovídalo skutečné přesnosti údajů;

e)

sledovatelnost leteckých dat;

f)

včasnost leteckých dat, včetně veškerých omezení doby účinnosti;

g)

úplnost leteckých dat;

h)

aby formát poskytnutých dat splňoval stanovené požadavky.“;

b)

doplňují se nové body ADR.OPS.A.020 až ADR.OPS.A.055, které znějí:

ADR.OPS.A.020 Společné referenční systémy

Pro účely letové navigace použije provozovatel letiště:

a)

Světový geodetický systém – 1984 (WGS-84) jako horizontální referenční systém;

b)

údaj střední hladiny moře (MSL) jako vertikální referenční systém;

c)

gregoriánský kalendář a koordinovaný světový čas (UTC) jako časové referenční systémy.

ADR.OPS.A.025 Detekce a ověřování chyb dat

Při vytváření, zpracování nebo předávání dat poskytovateli letecké informační služby (AIS) musí provozovatel letiště:

a)

zajistit, aby se během přenosu a uchovávání leteckých dat používaly digitální techniky detekce chyb dat za účelem podpory příslušných úrovní integrity dat;

b)

zajistit, aby se na přenos leteckých dat uplatňoval vhodný postup ověřování jejich pravosti umožňující příjemcům potvrdit, že data nebo informace byly předány oprávněným zdrojem.

ADR.OPS.A.030 Katalog leteckých dat

Při vytváření, zpracování nebo předávání dat poskytovateli letecké informační služby (AIS) zajistí provozovatel letiště, aby letecká data uvedená v dodatku 1 k příloze III (část ATM/ANS.OR) prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373 (*1) odpovídala specifikacím katalogu dat.

ADR.OPS.A.035 Validace a ověřování dat

Při vytváření, zpracování nebo předávání dat poskytovateli letecké informační služby (AIS) zajistí provozovatel letiště, aby byly používány metody validace a ověřování, které zajistí, aby letecká data splňovala související požadavky na jakost dat (DQR). Kromě toho:

a)

ověřování zajistí, aby letecká data byla přijímána bez poškození a aby při zpracování leteckých dat nedocházelo k poškození;

b)

letecká data a letecké informace vkládané ručně podléhají nezávislému ověření, aby se zjistily jakékoli případně zanesené chyby;

c)

při používání leteckých dat k získání nebo výpočtu nových leteckých dat musí být původní data ověřována a validována – s výjimkou případů, kdy je poskytuje spolehlivý zdroj.

ADR.OPS.A.040 Požadavky na odstraňování chyb

Provozovatel letiště zajistí, aby:

a)

chyby zjištěné během vytváření dat a po jejich doručení byly řešeny, opraveny nebo vyřešeny;

b)

byly přednostně řešeny chyby v kritických a důležitých leteckých datech.

ADR.OPS.A.045 Metadata

Provozovatel letiště zajistí, aby metadata zahrnovala alespoň:

a)

identifikaci organizací nebo subjektů vykonávajících jakoukoli činnost týkající se vytváření či přenosu leteckých dat nebo manipulace s nimi;

b)

provedenou činnost;

c)

datum a čas, kdy byla činnost provedena.

ADR.OPS.A.050 Přenos dat

Provozovatel letiště zajistí, aby letecká data byla přenášena elektronickými prostředky.

ADR.OPS.A.055 Nástroje a software

Při vytváření, zpracování nebo předávání leteckých dat poskytovateli systému AIS zajistí provozovatel letiště, aby nástroje a software používané k podpoře nebo automatizaci zpracování leteckých dat plnily své funkce, aniž by to mělo nepříznivý dopad na jakost leteckých dat.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).“;"

c)

doplňuje se nový bod ADR.OPS.A.057, který zní:

ADR.OPS.A.057 Vytváření zpráv NOTAM

a)

Provozovatel letiště:

1)

vytvoří a provádí postupy, v souladu s nimiž vytváří zprávu NOTAM vydanou příslušným poskytovatelem leteckých informačních služeb:

i)

která obsahuje informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem;

ii)

která obsahuje informace dočasné povahy a krátkého trvání, nebo které se týkají provozně významných trvalých změn nebo dočasných změn s dlouhou dobou trvání, které se provádí v krátké lhůtě, s výjimkou rozsáhlého textu a/nebo grafiky;

2)

určí pracovníky letiště, kteří úspěšně absolvovali příslušný výcvik a prokázali svou způsobilost vytvářet zprávy NOTAM a poskytovat příslušné informace poskytovatelům letecké informační služby, s nimiž mají uzavřeny dohody;

3)

zajistí, aby všichni ostatní pracovníci letiště, jejichž povinnosti jsou spojeny s používáním zpráv NOTAM, úspěšně absolvovali příslušný výcvik a prokázali svou způsobilost k této činnosti.

b)

Provozovatel letiště vytvoří zprávu NOTAM, pokud je nezbytné poskytnout tyto informace:

1)

zřízení, ukončení nebo významné změny provozu letišť či heliportů nebo vzletových a přistávacích drah;

2)

zřízení, zrušení nebo významné změny provozu letištních služeb;

3)

zřízení, vyřazení z provozu nebo významné změny v provozní schopnosti radionavigačních služeb a komunikačních služeb letadlo-země, za kterou zodpovídá provozovatel letiště;

4)

nedostupnost záložních a sekundárních systémů, která má přímý provozní dopad;

5)

zřízení, zrušení nebo významné změny vizuálních prostředků;

6)

přerušení nebo obnovení provozu hlavních součástí systémů osvětlení letišť;

7)

zřízení, vyřazení z provozu nebo významné změny postupů pro letové navigační služby, za které zodpovídá provozovatel letiště;

8)

výskyt nebo náprava závažných nedostatků nebo překážek na provozní ploše;

9)

změny a omezení dostupnosti paliva, oleje a kyslíku;

10)

zřízení nebo zrušení výstražných majáků označujících překážky leteckého provozu nebo jejich návrat do provozu;

11)

plánovaná laserová vyzařování, laserová představení a vyhledávací světla v okolí letiště, pokud by mohlo dojít ke zhoršení nočního vidění pilotů;

12)

montáž nebo odstranění či změny překážek bránících leteckému provozu v prostorech vzletu/stoupání, nezdařeného přiblížení a přiblížení, jakož i na dráhovém pásu;

13)

změny kategorie záchranné a hasičské služby letiště či heliportu;

14)

přítomnost, odstranění nebo významné změny nebezpečných podmínek způsobených sněhem, rozbředlým sněhem, ledem, radioaktivním materiálem, toxickými chemickými látkami, nánosem vulkanického popela nebo vodou na pohybové ploše;

15)

skutečnost, že dráha nebo její část je kluzká za mokra;

16)

skutečnost, že v důsledku prací na značení dráhy není k dispozici určitá dráha; nebo informace o prodlevě vyžadované pro zpřístupnění dráhy, pokud může být vybavení používané pro tyto práce v případě potřeby odstraněno;

17)

přítomnost nebezpečí, která ovlivňují letecký provoz, včetně výskytu volně žijících živočichů, překážek, veřejných vystoupení a významných akcí.

c)

Pro účely písmene b) provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

zpráva NOTAM byla zveřejněna s dostatečným předstihem, aby dotčené strany mohly přijmout jakékoli požadované opatření, s výjimkou případu neprovozuschopnosti, úniku radioaktivního materiálu, toxických chemických látek a jiných událostí, které nelze předvídat;

2)

zpráva NOTAM oznamující neprovozuschopnost souvisejících zařízení, služeb a navigačních prostředků na letišti poskytovala odhad doby neprovozuschopnosti nebo doby, kdy se očekává obnovení služby;

3)

do tří měsíců od vydání trvalé zprávy NOTAM byly informace obsažené v NOTAM zahrnuty do dotčených produktů leteckých informací;

4)

do tří měsíců od vydání dočasné zprávy NOTAM s dlouhou dobou trvání byly informace obsažené v NOTAM zahrnuty do dodatku AIP;

5)

se vytvořila náhradní zpráva NOTAM, když zpráva NOTAM s odhadovaným koncem platnosti nečekaně překročí tříměsíční lhůtu, pokud se neočekává, že tento stav potrvá po další období delší než tři měsíce; v takovém případě provozovatel letiště zajistí, aby tyto informace byly zveřejněny v dodatku AIP.

d)

Provozovatel letiště dále zajistí, aby:

1)

s výjimkou případů uvedených v písm. d) bodě 4 každá zpráva NOTAM, kterou vytváří, obsahovala příslušné informace v pořadí uvedeném ve formátu NOTAM stanoveném v dodatku 1 k této příloze;

2)

se text zpráv NOTAM skládal z označení nebo jednotné zkrácené frazeologie přidělené kódu ICAO NOTAM a byl doplněn zkratkami ICAO, indikátory, identifikátory, označeními, volacími značkami, kmitočty, čísly a otevřenou řečí;

3)

se zpráva NOTAM vytvářela v anglickém nebo vnitrostátním jazyce, jak bylo dohodnuto s příslušným poskytovatelem leteckých informačních služeb;

4)

se informace týkající se sněhu, rozbředlého sněhu, ledu, námrazy, stojící vody nebo vody původem ze sněhu, rozbředlého sněhu, ledu nebo námrazy na pohybové ploše šířily prostřednictvím zpráv SNOWTAM a obsahovaly údaje v pořadí, které je uvedeno ve formátu SNOWTAM stanoveném v dodatku 2 k této příloze;

5)

vyskytnou-li se ve zprávě NOTAM chyby, byla vytvořena zpráva NOTAM s novým číslem, která nahradí chybnou zprávu NOTAM, nebo aby byla chybná zpráva NOTAM zrušena a byla vytvořena nová zpráva NOTAM;

6)

při vytvoření zprávy NOTAM za účelem zrušení nebo nahrazení předchozí zprávy NOTAM:

a)

byly uvedeny série a číslo/rok předchozí zprávy NOTAM;

b)

směrovací značky místa a předměty obou zpráv NOTAM byly stejné;

7)

byla zrušena nebo novou zprávou NOTAM nahrazena pouze jedna zpráva NOTAM;

8)

se každá vytvořená zpráva NOTAM zabývala pouze jedním předmětem a jedním stavem předmětu;

9)

každá vytvořená zpráva NOTAM byla co nejkratší a byla sestavena tak, aby byl její význam zřejmý, aniž by bylo nutné odkazovat na jiný dokument;

10)

vytvořená zpráva NOTAM obsahující trvalé informace nebo dočasné informace s dlouhou dobou trvání obsahovala vhodné odkazy na AIP nebo dodatek AIP;

11)

ICAO směrovací značka místa zahrnutá v textu vytvořené zprávy NOTAM pro dané letiště byla značkou obsaženou ve směrovacích značkách. Nesmí být použita zkrácená forma těchto značek.

e)

Provozovatel letiště po zveřejnění zprávy NOTAM, kterou vytvořil, přezkoumá její obsah s cílem zajistit její přesnost a zajistí šíření informací všem příslušným pracovníkům letiště a organizacím na letišti.

f)

Provozovatel letiště uchovává záznamy:

1)

o zprávách NOTAM, které vytvořil, a těch, které byly vydány;

2)

pokud jde o provádění písm. a) bodů 2 a 3.“;

d)

doplňuje se nový bod ADR.OPS.A.60, který zní:

ADR.OPS.A.060 Hlášení látek znečišťujících povrch

Provozovatel letiště hlásí letecké informační službě a stanovištím letových provozních služeb záležitosti provozního významu, které mají vliv na letadla a letištní provoz na pohybové ploše, zejména pokud jde o přítomnost:

a)

vody;

b)

sněhu;

c)

rozbředlého sněhu;

d)

ledu;

e)

námrazy;

f)

chemických látek pro ochranu proti námraze nebo pro odmrazování nebo jiných znečišťujících látek;

g)

sněhových valů nebo jazyků.“;

e)

doplňuje se nový bod ADR.OPS.065, který zní:

ADR.OPS.A.065 Hlášení stavu povrchu dráhy

a)

Provozovatel letiště hlásí stav povrchu dráhy pro každou třetinu dráhy prostřednictvím hlášení stavu dráhy (RCR). Hlášení obsahuje kód stavu dráhy (RWYCC), přičemž uvádí čísla 0 až 6, rozsah a hloubku znečišťujících látek a popis za použití následujících pojmů:

1)

COMPACTED SNOW (UJEŽDĚNÝ SNÍH)

2)

DRY (SUCHÁ);

3)

DRY SNOW (SUCHÝ SNÍH);

4)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (SUCHÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU);

5)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (SUCHÝ SNÍH NA LEDU);

6)

FROST (NÁMRAZA);

7)

ICE (LED);

8)

SLIPPERY WET (KLUZKÁ ZA MOKRA);

9)

SLUSH (ROZBŘEDLÝ SNÍH);

10)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (SPECIÁLNĚ UPRAVENÁ ZIMNÍ DRÁHA);

11)

STANDING WATER (STOJÍCÍ VODA);

12)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (VODA NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU);

13)

WET (MOKRÁ);

14)

WET ICE (MOKRÝ LED);

15)

WET SNOW (MOKRÝ SNÍH);

16)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (MOKRÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU);

17)

WET SNOW ON TOP OF ICE (MOKRÝ SNÍH NA LEDU);

18)

CHEMICALLY TREATED (CHEMICKY OŠETŘENA);

19)

LOOSE SAND (POSYP PÍSKEM).

b)

Hlášení začíná, když dojde k významné změně stavu povrchu dráhy z důvodu vody, sněhu, rozbředlého ledu nebo námrazy.

c)

Hlášení stavu povrchu dráhy musí neustále odrážet významné změny až do doby, kdy dráha již není znečištěna. Dojde-li k takové situaci, vydá provozovatel letiště RCR, v němž je uvedeno, že dráha je buď mokrá, nebo suchá.

d)

Měření tření se nehlásí.

e)

Je-li dráha nebo její část kluzká za mokra, provozovatel letiště tyto informace zpřístupní příslušným uživatelům letiště. To se provede vytvořením zprávy NOTAM a popisem umístění dotčené části.“;

f)

doplňuje se nový dodatek 1, který zní:

„Dodatek 1

FORMULÁŘ NOTAM

Image 1

;

g)

doplňuje se nový dodatek 2, který zní:

„Dodatek 2

FORMULÁŘ SNOWTAM

Image 2

“;

h)

vkládá se nový bod ADR.OPS.B.003, který zní:

ADR.OPS.B.003 Předávání činností – poskytování provozních informací

a)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí postupy pro předávání provozních činností mezi pracovníky zapojenými do provozu a údržby letiště s cílem zajistit, aby všem novým pracovníkům byly poskytnuty provozní informace týkající se jejich úkolů.

b)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí postupy, které organizacím, jež na letišti zajišťují provoz nebo poskytují služby, poskytují provozní informace týkající se letiště, jež mohou ovlivnit plnění úkolů pracovníků těchto organizací.“;

i)

bod ADR.OPS.B.010 se mění takto:

i)

písm. c), d) a e) se nahrazují tímto:

„c)

Program výcviku se provádí v souladu s bodem ADR.OR.D.017 s těmito výjimkami:

1)

opakovací výcvik zahrnuje teoretický a průběžný praktický výcvik;

2)

přezkoušení odborné způsobilosti se provádějí v intervalech nepřekračujících 12 měsíců od dokončení vstupního výcviku.

d)

Výcvik pracovníků záchranných a hasičských služeb musí být koncipován tak, aby poskytoval základní znalosti a praktické dovednosti související s plněním jejich úkolů.

e)

Dočasné snížení úrovně ochrany poskytované záchrannými a hasičskými službami na letišti v důsledku nepředvídaných okolností nevyžaduje předchozí souhlas příslušného úřadu.“;

ii)

písmeno f) se zrušuje;

j)

vkládá se nový bod ADR.OPS.B.016, který zní:

ADR.OPS.B.016 Program kontroly cizích předmětů

a)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program kontroly cizích předmětů a vyžaduje, aby se organizace, které na letišti zajišťují provoz nebo poskytují služby, tohoto programu účastnily.

b)

V rámci programu kontroly cizích předmětů provozovatel letiště:

1)

zajišťuje informovanost a účast pracovníků a také to, aby tito pracovníci úspěšně absolvovali příslušný výcvik a prokázali svou způsobilost;

2)

vytvoří a provádí opatření, která zabrání výskytu cizích předmětů;

3)

vytvoří a provádí postupy s cílem:

i)

zjišťovat cizí předměty, včetně sledování a kontrol pohybové plochy nebo přilehlých ploch podle harmonogramu kontrol a kdykoli je taková kontrola vyžadována z důvodu činností, meteorologických jevů nebo událostí, které mohly vést k výskytu cizích předmětů;

ii)

neprodleně odstraní cizí předměty, zabrání jejich šíření, zlikviduje je a poskytne veškeré příslušné potřebné prostředky;

iii)

co nejdříve ohlásí provozovatelům letadel případné identifikované součásti letadla;

c)

shromažďuje a analyzuje údaje a informace k identifikaci zdrojů cizích předmětů a s tím spojených trendů a provádí nápravná a/nebo preventivní opatření za účelem zlepšení účinnosti programu.“;

k)

vkládá se nový bod ADR.OPS.B.024, který zní:

ADR.OPS.B.024 Oprávnění pro řidiče vozidel

a)

S výjimkou případů uvedených v písmenu d) je pro řízení vozidla na kterékoli části pohybové plochy nebo v jiných provozních prostorách letiště nezbytné oprávnění, které řidiči vydá provozovatel daného letiště. Oprávnění k řízení se vydá osobě, která:

1)

je pověřena úkoly, které zahrnují řízení v těchto prostorách;

2)

je držitelem platného řidičského oprávnění a jakéhokoli jiného povolení požadovaného pro provoz specializovaných vozidel;

3)

úspěšně dokončila příslušný řidičský výcvikový program a prokázala svou způsobilost v souladu s písmenem b);

4)

prokázala jazykové znalosti v souladu s bodem ADR.OPS.B.029, hodlá-li tato osoba řídit vozidlo na provozní ploše;

5)

absolvovala výcvik ze strany zaměstnavatele týkající se používání vozidla určeného k provozu na letišti.

b)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program výcviku pro řidiče, kteří pracují na odbavovací ploše nebo v jiných provozních prostorách, s výjimkou provozní plochy, a pro řidiče, kteří pracují na provozní ploše. Program výcviku:

1)

musí odpovídat charakteristikám a provozu letiště, funkcím a úkolům, které má řidič plnit, a prostorám letiště, kde mohou být řidiči nasazeni v provozu;

2)

musí obsahovat:

i)

teoretický a praktický výcvik odpovídající délky, alespoň v těchto oblastech:

A)

regulační rámec a osobní odpovědnost;

B)

normy týkající se vozidel, letištní provozní požadavky a postupy;

C)

komunikace;

D)

radiotelefonii, pro řidiče, kteří pracují na provozní ploše;

E)

lidskou výkonnost;

F)

seznámení s provozním prostředím;

ii)

posouzení způsobilosti řidičů.

c)

Oprávnění k řízení vydané v souladu s písmenem a) musí obsahovat popis částí pohybové plochy nebo jiných provozních prostor, v nichž je řidič oprávněn řídit, a zůstává v platnosti, pokud:

1)

jsou splněny požadavky písm. a) bodů 1 a 2;

2)

držitel oprávnění k řízení:

i)

absolvuje a úspěšně dokončí výcvik a přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s bodem ADR.OR.D.017 písm. f) a g);

ii)

případně vykazuje požadované jazykové znalosti v souladu s bodem ADR.OPS.B.029.

d)

Aniž je dotčeno písmeno a), může provozovatel letiště povolit určité osobě, aby dočasně řídila vozidlo na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách, pokud:

1)

je tato osoba držitelem platného řidičského oprávnění a jakéhokoli jiného povolení požadovaného pro provoz specializovaných vozidel;

2)

je vozidlo doprovázeno vozidlem řízeným řidičem, jemuž bylo uděleno oprávnění v souladu s písmenem a).

e)

Provozovatel letiště:

1)

vytvoří systém a zavede postupy pro:

i)

vydávání oprávnění k řízení a dočasné povolení řízení vozidel;

ii)

zajištění, aby řidiči, kterým bylo vydáno oprávnění k řízení, stále splňovali požadavky písm. c) bodů 1 a 2;

iii)

sledování toho, zda řidiči dodržují požadavky na řízení použitelné na letišti, a pro přijímání vhodných opatření, včetně pozastavení a odnětí oprávnění k řízení nebo povolení k dočasnému řízení vozidla;

2)

vede příslušné záznamy.“;

l)

bod ADR.OPS.B.25 se zrušuje;

m)

vkládají se nové body ADR.OPS.B.026, ADR.OPS.B.027, ADR.OPS.B.028 a ADR.OPS.B.029, které znějí:

ADR.OPS.B.026 Schválení provozu vozidel

a)

Provoz vozidla na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách vyžaduje povolení vydané provozovatelem letiště. Povolení může být vydáno, je-li vozidlo používáno při činnostech souvisejících s provozem letiště a:

1)

je provozuschopné a vhodné pro zamýšlený provoz;

2)

splňuje požadavky na značení a osvětlení podle bodu ADR.OPS.B.080;

3)

je vybaveno rádiovým zařízením umožňujícím obousměrnou komunikaci na příslušném kmitočtu letových provozních služeb a jakékoli jiné nezbytné frekvenci, pokud má být provozována v kterékoli z těchto oblastí:

i)

na provozní ploše;

ii)

v jiných provozních prostorách, kde je nezbytná komunikace se stanovištěm letových provozních služeb nebo jinými provozními stanovišti letiště;

4)

je vybaveno elektronickým odpovídačem nebo jiným zařízením, které podporuje přehled, je-li určeno k provozu na provozní ploše, a letiště je vybaveno systémem sledování a řízení pohybu na ploše, jehož provoz vyžaduje použití odpovídače nebo jiného zařízení na podporu přehledu namontovaného ve vozidlech.

b)

Provozovatel letiště omezí počet vozidel oprávněných k provozu na pohybové ploše a v jiných provozních prostorách na minimální počet potřebný pro bezpečný a efektivní provoz letiště.

c)

Povolení vydané v souladu s písmenem a):

1)

obsahuje popis částí pohybové plochy nebo jiných provozních prostor, kde může být vozidlo provozováno;

2)

zůstává v platnosti, pokud jsou splněny požadavky uvedené v písmenu a).

d)

Provozovatel letiště přiřadí volací značku vozidlu povolenému v souladu s písmenem a) k provozu na letišti, je-li požadováno, aby toto vozidlo bylo vybaveno rádiovým zařízením. Volací značka přidělená vozidlu:

1)

nesmí být matoucí, pokud jde o její identitu;

2)

musí být vhodná k její funkci;

3)

pro vozidla, která jsou provozována na provozní ploše, musí být koordinována se stanovištěm letových provozních služeb a distribuována příslušným organizacím na letišti.

e)

Odchylně od písmene a) může provozovatel letiště povolit:

1)

aby vozidlo povolené podle písm. a) bodů 1 a 2, které není vybaveno rádiovým zařízením požadovaným podle písm. a) bodu 3 a odpovídačem nebo jiným zařízením podporujícím přehled, požadovaným podle písm. a) bodu 4, bylo příležitostně provozováno v oblastech uvedených v písm. a) bodech 3 a 4, za předpokladu, že:

i)

je toto vozidlo neustále doprovázeno povoleným vozidlem splňujícím požadavky písm. a) bodu 3 a v případě potřeby písm. a) bodu 4;

ii)

doprovázející vozidlo splňuje požadavky na značení a osvětlení podle bodu ADR.OPS.B.080;

iii)

nejsou používány postupy za podmínek nízké dohlednosti, pokud má být doprovázené vozidlo provozováno na provozní ploše;

2)

dočasný vjezd vozidla na letiště a jeho provoz v pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách za těchto podmínek:

a)

vizuální kontrolou daného vozidla je zjištěno, že jeho stav neohrožuje bezpečnost;

b)

dané vozidlo je neustále doprovázeno povoleným vozidlem, které:

i)

splňuje požadavky písm. a) bodu 3 a v případě potřeby písm. a) bodu 4, pokud je provozováno v prostorách uvedených v písm. a) bodech 3 a 4;

ii)

splňuje požadavky na značení a osvětlení podle bodu ADR.OPS.B.080;

c)

nejsou používány postupy za podmínek nízké dohlednosti, pokud má být vozidlo provozováno na provozní ploše.

f)

Provozovatel letiště:

1)

vytvoří a provádí postupy pro:

i)

vydání povolení pro vozidla a dočasná povolení pro vjezd na letiště a provoz vozidel;

ii)

přidělování volacích značek vozidlům;

iii)

sledování toho, zda jsou vozidla v souladu s bodem ADR.OPS.B.026, a pro přijetí vhodných opatření, včetně pozastavení a odnětí povolení pro vozidla nebo povolení k dočasnému provozování vozidla;

2)

vede příslušné záznamy.

ADR.OPS.B.027 Provoz vozidel

a)

Řidič vozidla na provozní ploše provozuje vozidlo:

1)

pouze na základě povolení stanoviště letových provozních služeb a v souladu s pokyny vydanými daným stanovištěm;

2)

v souladu se všemi povinnými pokyny sdělovanými prostřednictvím značení a znaků, pokud stanoviště letových provozních služeb nepovoluje jinak;

3)

v souladu se všemi povinnými pokyny sdělovanými prostřednictvím návěstidel.

b)

Řidič vozidla na provozní ploše provozuje vozidlo v souladu s těmito pravidly:

1)

pohotovostním vozidlům jedoucím na pomoc letadlu v tísni musí být zajištěna přednost před veškerými ostatními pohyby na letištní ploše;

2)

s výhradou ustanovení bodu 1:

i)

vozidla a vozidla vlekoucí letadla musí dát přednost letadlům, která přistávají, vzlétají nebo pojíždějí;

ii)

vozidla, která nevlečou letadla, musí dát přednost vozidlům vlekoucím letadla;

iii)

vozidla, která nevlečou letadla, musí dát přednost jiným vozidlům, která nevlečou letadla, podle pokynů stanoviště letových provozních služeb;

iv)

aniž jsou dotčena ustanovení bodů i), ii) a iii), musí se vozidla a vozidla vlekoucí letadla řídit pokyny vydanými stanovištěm letových provozních služeb.

c)

Řidič vozidla vybaveného rádiovým zařízením, které je v provozu nebo má být provozováno na provozní ploše, musí:

1)

před vjezdem na provozní plochu navázat uspokojivou obousměrnou rádiovou komunikaci se stanovištěm letových provozních služeb na příslušném kmitočtu letových provozních služeb a udržovat na přiděleném kmitočtu nepřetržitou bdělost na příjmu;

2)

před vjezdem na provozní plochu získat povolení od stanoviště letových provozních služeb a pracovat pouze v souladu s povolením vydaným stanovištěm letových provozních služeb. Aniž je toto povolení dotčeno, musí vstup na dráhu nebo dráhový pás nebo změna povoleného provozu podléhat dalšímu specifickému povolení vydanému stanovištěm letových provozních služeb;

3)

opakovat části pokynů týkajících se bezpečnosti, které jsou přenášeny hlasem, pracovníkům letových provozních služeb. Pokyny ke vstupu na dráhu, vyčkávání, křížení nebo provozu na kterékoli dráze, pojezdové dráze nebo dráhovém pásu, se musí vždy opakovat;

4)

opakovat nebo potvrzovat pracovníkům letových provozních služeb jiné pokyny, než ty, které jsou uvedeny v bodě 3, a to způsobem, který jasně naznačuje, že byly pochopeny a budou dodrženy.

d)

Řidič vozidla, který pracuje na provozní ploše, musí v případě pochybnosti o poloze vozidla vzhledem k provozní ploše:

1)

oznámit stanovišti letových provozních služeb okolnosti, včetně poslední známé polohy;

2)

současně co nejrychleji opustit RWY, pojezdovou dráhu nebo jinou část provozní plochy, pokud není stanovištěm letových provozních služeb nařízeno jinak, a vzdálit se do bezpečné vzdálenosti;

3)

po krocích uvedených v bodech 1 a 2 zastavit vozidlo.

e)

Řidič vozidla na provozní ploše:

1)

při provozu vozidla na dráhovém pásu, pokud je daná dráha používána k přistání nebo vzletu, se nesmí k dráze přiblížit více, než je vzdálenost, v níž bylo pro tuto dráhu zřízeno vyčkávací místo dráhy nebo jakákoli vyčkávací místa na komunikaci;

2)

je-li dráha používána pro přistání nebo vzlet, nesmí provozovat vozidlo na:

i)

části dráhového pásu, který přesahuje konce dané dráhy;

ii)

koncové bezpečnostní ploše dané dráhy;

iii)

předpolí, je-li k dispozici, ve vzdálenosti, která by mohla ohrozit letadlo ve vzduchu.

f)

Řidič vozidla vybaveného rádiovým zařízením na odbavovací ploše musí, je-li to na letišti vyžadováno:

1)

před vstupem na odbavovací plochu navázat uspokojivou obousměrnou rádiovou komunikaci s odpovědným stanovištěm určeným provozovatelem letiště;

2)

udržovat nepřetržitou bdělost na přiděleném kmitočtu.

g)

Řidič vozidla na odbavovací ploše provozuje vozidlo v souladu s těmito body:

1)

pouze v souladu s povolením od odpovědného stanoviště letových provozních služeb určeného provozovatelem letiště a v souladu s pokyny vydanými tímto stanovištěm;

2)

v souladu se všemi závaznými pokyny sdělovanými prostřednictvím značení a znaků, pokud odpovědné stanoviště letových provozních služeb určené provozovatelem letiště nepovoluje jinak;

3)

v souladu se všemi závaznými pokyny sdělovanými prostřednictvím návěstidel;

4)

dá přednost pohotovostnímu vozidlu, letadlu, které pojíždí, chystá se pojíždět nebo je tlačeno nebo vlečeno;

5)

dá přednost jiným vozidlům v souladu s místními předpisy;

6)

vždy dá přednost všem pohotovostním vozidlům reagujícím na stav nouze.

h)

Řidič vozidla na pohybové ploše a ve všech ostatních provozních prostorách:

1)

provozuje vozidlo v souladu se zavedenými omezeními rychlosti a jízdními trasami;

2)

se při řízení nesmí nechat rušit nebo rozptylovat jinými činnostmi;

3)

dodržuje požadavky na komunikaci a provozní postupy uvedené v letištní příručce.

i)

Řidič vozidla doprovázejícího jiné vozidlo zajistí, aby řidič doprovázeného vozidla provozoval vozidlo v souladu s udělenými pokyny.

j)

Řidič vozidla parkuje vozidlo pouze v prostorách určených provozovatelem letiště.

k)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí postupy k zajištění toho, aby řidiči, kteří pracují na pohybové ploše a v jiných provozních prostorách, dodržovali písmena a) až j).

ADR.OPS.B.028 Vlečení letadla

Provozovatel letiště:

a)

zavede postupy pro manévrování letadel a určí tratě, které mají být použity při vlečení letadel na pohybové ploše, aby byla zajištěna bezpečnost;

b)

zajistí poskytování přiměřeného a vhodného vedení při vlečení;

c)

zajistí, aby tažené letadlo při vlečení mělo rozsvícená světla v souladu s ustanoveními bodu SERA.3215 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (*2);

d)

vytvoří a provádí postupy k zajištění přiměřené komunikace a koordinace mezi organizací provádějící vlečení, stanovištěm služby uspořádání provozu na odbavovací ploše a stanovištěm letových provozních služeb, které jsou vhodné pro vlečení;

e)

vytvoří a provádí postupy k zajištění bezpečnosti vlečení za nepříznivých povětrnostních nebo meteorologických podmínek, včetně omezení či nepovolení těchto činností.

ADR.OPS.B.029 Jazykové znalosti

a)

Osoba, která má podle bodu ADR.OPS.B.024 povinnost prokázat jazykové znalosti, musí prokázat znalosti alespoň na provozní úrovni v používání frazeologií i otevřené řeči v souladu s písmenem b) v:

1)

anglickém jazyce a

2)

jakémkoli jiném jazyce nebo jazycích používaných na letišti pro účely rádiové komunikace se stanovištěm letových provozních služeb letiště.

b)

Žadatel prokáže svoji schopnost:

1)

efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku;

2)

přesně a jasně komunikovat o běžných a pracovních tématech;

3)

používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu;

4)

úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen;

5)

používat dialekt či přízvuk srozumitelný letecké veřejnosti.

c)

Jazykové znalosti se prokáží osvědčením vydaným organizací, jež provedla posouzení, které potvrzuje jazyk nebo jazyky, úroveň nebo úrovně znalostí a datum posouzení.

d)

S výjimkou osob, které prokázaly jazykové znalosti na expertní úrovni, se jazykové znalosti posoudí opětovně:

1)

za čtyři roky od data posouzení, je-li prokázána provozní úroveň;

2)

za šest let od data posouzení, je-li prokázána vyšší úroveň.

e)

Prokázání jazykových znalostí se provede metodou posouzení, která zahrnuje:

1)

postup, kterým se posouzení provádí;

2)

kvalifikace hodnotitelů, kteří provádějí posouzení jazykových znalostí;

3)

odvolací řízení.

f)

Provozovatel letiště zajistí dostupnost jazykového vzdělávání, aby byla zachována požadovaná úroveň jazykových znalostí jeho pracovníků.

g)

Aniž je dotčeno písmeno a), členský stát se smí rozhodnout, že znalost angličtiny nemusí být požadována u pracovníků uvedených v bodě ADR.OPS.B.024 pro účely rádiové komunikace se stanovištěm letových provozních služeb letiště. V takovém případě provede posouzení bezpečnosti zahrnující jedno nebo několik letišť.

h)

Provozovatel letiště může vydat povolení osobě, která neprokázala soulad s písmeny a) a b) do:

1)

7. ledna 2026 pokud jde o anglický jazyk;

2)

7. ledna 2023 pokud jde o jakýkoli jiný jazyk než anglický.

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).“;"

n)

bod ADR.OPS.B.030 se nahrazuje tímto:

„ADR.OPS.B.030 Systém sledování a řízení pohybu na ploše

a)

Provozovatel letiště zajistí, aby byl na letišti zaveden systém sledování a řízení pohybu na ploše.

b)

V rámci systému sledování a řízení pohybu na ploše provozovatel letiště v koordinaci s poskytovatelem letových provozních služeb posoudí potřebu zavést standardní trasy pro pojíždějící letadla na letišti. V případě standardních tras musí provozovatel letiště:

1)

zajistit, aby byly tyto trasy přiměřené a vhodné pro letištní provoz, architekturu a zamýšlené provozní činnosti a byly řádně identifikovány;

2)

poskytnout příslušné informace poskytovateli leteckých informačních služeb ke zveřejnění v AIP.

c)

Pokud provoz systému sledování a řízení pohybu na ploše vyžaduje použití odpovídače letadly na pohybové ploše, koordinuje provozovatel letiště s poskytovatelem letových navigačních služeb:

1)

příslušné provozní postupy pro odpovídače, které musí provozovatelé letadel dodržovat;

2)

poskytování příslušných informací poskytovateli leteckých informačních služeb ke zveřejnění v AIP.“;

o)

vkládá se nový bod ADR.OPS.B.031, který zní:

„ADR.OPS.B.031 Komunikace

a)

Vozidla a stanoviště letových provozních služeb komunikují v souladu s příslušnými požadavky oddílu 14 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012.

b)

Provozovatel letiště v koordinaci s poskytovatelem letových provozních služeb vytvoří komunikační postupy, včetně:

1)

kmitočtů a jazyka nebo jazyků pro komunikaci mezi stanovištěm letových provozních služeb a vozidly, která mají být nebo jsou provozována na provozní ploše;

2)

komunikace mezi stanovištěm letových provozních služeb a chodci, kteří hodlají pracovat nebo pracují na provozní ploše;

3)

šíření významných informací týkajících se letiště, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu na provozní ploše, prostřednictvím rádiové komunikace;

4)

signálů a jiných komunikačních prostředků určených k použití za všech podmínek dohlednosti v případě selhání rádiové komunikace mezi stanovištěm letových provozních služeb a vozidly nebo chodci na provozní ploše.“;

p)

vkládá se nový bod ADR.OPS.B.033, který zní:

„ADR.OPS.B.033 Řízení chodců

a)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí postupy, aby:

1)

omezil přístup na pohybovou plochu a do jiných provozních prostor pouze na osoby, jejichž povinnosti vyžadují, aby měly do těchto míst přístup;

2)

zajistil, že je těmto osobám povolen přístup bez doprovodu do těchto míst pouze tehdy, pokud byly příslušně vyškoleny a prokázaly svou způsobilost;

3)

řídil pohyb osob na odbavovací ploše a zajistil, aby cestující nastupující na palubu letadla nebo vystupující z letadla nebo cestující, kteří potřebují vstoupit na odbavovací plochu, opustit ji nebo přes ni přejít:

i)

byli doprovázeni vyškolenými a způsobilými pracovníky;

ii)

nepřišli do kontaktu se stojícími letadly a nenarušovali činnosti pozemního odbavení;

iii)

byli chráněni před letadly v provozu, včetně účinků jejich motorů, jakož i před činnostmi vozidel nebo jinými činnostmi.

b)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí postupy k zajištění:

1)

řádného a bezpečného vstupu na provozní plochu a provozu na této ploše pro pracovníky, jejichž úkoly zahrnují přístup na tuto plochu bez vozidla;

2)

aby tito pracovníci:

i)

byli řádně vybaveni, včetně oděvů s vysokou viditelností, orientačních prostředků a prostředků umožňujících obousměrnou komunikaci se stanovištěm letových provozních služeb a příslušným stanovištěm provozovatele letiště při takovém provozu;

ii)

před vstupem na provozní plochu získali povolení stanoviště letových provozních služeb. Bez ohledu na toto povolení musí být vstup na dráhu nebo dráhový pás nebo změna povoleného provozu podmíněny dalším zvláštním povolením vydaným stanovištěm letových provozních služeb;

iii)

nevstupovali na provozní plochu tehdy, jsou-li používány postupy za podmínek nízké dohlednosti.“;

q)

bod ADR.OPS.B.035 se nahrazuje tímto:

„ADR.OPS.B.035 Provoz v zimních podmínkách

a)

Pokud se předpokládá, že letiště bude v provozu za podmínek, kdy se na pohybové ploše může nahromadit sníh, rozbředlý sníh nebo led, musí provozovatel letiště vypracovat a zavést sněhový plán. V rámci sněhového plánu provozovatel letiště musí:

1)

mít ustanovení pro použití prostředků za účelem odstranění nebo zabránění vzniku ledu a námrazy nebo zlepšení třecích vlastností povrchu dráhy;

2)

zajistit, v přiměřeně proveditelné míře, odstranění sněhu, rozbředlého sněhu nebo ledu z používaných drah a ostatních částí pohybové plochy, které jsou určeny k provozu letadel.

b)

Provozovatel letiště zajistí zveřejnění informací AIP, pokud jde o:

1)

dostupnost vybavení pro činnosti zimní údržby ploch;

2)

případně status schválení, pokud jde o používání speciálně upravených zimních drah;

3)

druh materiálů používaných pro ošetření povrchu pohybové plochy.“;

r)

vkládají se nové body ADR.OPS.B.036 a ADR.OPS.B.037, které znějí:

„ADR.OPS.B.036 Provoz na speciálně upravených zimních drahách

a)

Provozovatel letiště může po předchozím schválení příslušným úřadem stanovit a zavést postupy pro provoz letounů na speciálně upravených zimních drahách, pokud je typem znečišťující látky uježděný sníh nebo led. Speciálně upravené zimní dráhy mohou být spojeny s primárním RWYCC 4; pokud však ošetření neospravedlňuje RWYCC 4, použije se běžný postup podle bodu ADR.OPS.B.037.

b)

Za účelem získání předchozího oprávnění příslušným úřadem provozovatel:

1)

stanoví postupy, které zahrnují:

i)

druh vybavení nebo druh, jakost a množství materiálu, nebo obojí, které se používají ke zlepšení stavu povrchu dráhy, a způsob použití;

ii)

sledování meteorologických parametrů;

iii)

řízení volných znečišťujících látek;

iv)

posouzení dosažených výsledků;

2)

získá údaje letounu, které se týkají brzdných vlastností na dráze, se speciálním ošetřením nejméně jedním provozovatelem letounu;

3)

analyzuje a zpracovává údaje získané podle bodu 2 s cílem prokázat schopnost stanovit podmínky dráhy v souladu s daným RWYCC;

4)

vytvoří program údržby, který se vztahuje jak na preventivní, tak i na nápravnou údržbu vybavení, která je používána k dosažení konzistentní výkonnosti.

c)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program pro sledování trvalé účinnosti postupu. Program využívá hlášení o brzdných účincích z údajů letounu, které se porovnají s hlášenými stavy dráhy.

d)

Provozovatel letiště vyhodnotí výkonnost zimního provozu po skončení zimního období s cílem zjistit, zda jsou nutné:

1)

další požadavky na výcvik;

2)

aktualizace postupů;

3)

další nebo jiné vybavení a materiály.

ADR.OPS.B.037 Posouzení stavu povrchu dráhy a přidělení kódu stavu dráhy

Jsou-li na povrchu dráhy přítomny znečišťující látky uvedené v bodech ADR.OPS.A.060 písm. a) až e), provozovatel letiště:

a)

přidělí RWYCC na základě typu a hloubky znečišťující látky a teploty;

b)

zkontroluje dráhu, kdykoli mohlo v důsledku meteorologických podmínek dojít ke změně stavu povrchu dráhy, posoudí stav povrchu dráhy a přidělí nový RWYCC;

c)

použije mimořádná hlášení z letadel pro zahájení opětovného posouzení RWYCC.“;

s)

bod ADR.OPS.B.080 se nahrazuje tímto:

„ADR.OPS.B.080 Značení a osvětlení vozidel a jiných mobilních objektů

a)

Provozovatel letiště zajistí, aby vozidla a jiné mobilní objekty na pohybové ploše letiště, s výjimkou letadel, byly:

1)

označeny za použití nápadných barev, nebo byly na vhodných místech opatřeny praporky vhodné velikosti, se šachovnicovým vzorem a kontrastními barvami;

2)

osvětleny překážkovými návěstidly s nízkou svítivostí, jejichž typ a vlastnosti odpovídají jejich funkci, jsou-li vozidla a letiště používány v noci nebo za podmínek nízké dohlednosti. Návěstidla musí mít tyto barvy:

i)

přerušované modré světlo v případě vozidel používaných v nouzových situacích a v situacích, kdy je ohrožena bezpečnost;

ii)

přerušované žluté světlo v případě ostatních vozidel, včetně vozidel Follow me;

iii)

nepřerušované červené světlo v případě objektů s omezenou pohyblivostí.

b)

Z požadavků podle písmene a) může provozovatel letiště vyjmout vybavení určené k obsluze letadel a vozidla používaná pouze na odbavovacích plochách.“;

t)

bod ADR.OPS.C.005 se nahrazuje tímto:

„ADR.OPS.C.005 Údržba – Obecná ustanovení

a)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program údržby, který v případě potřeby zahrnuje preventivní údržbu, za účelem údržby letištních zařízení, systémů a vybavení potřebných pro provoz letiště v takovém stavu, který neohrožuje bezpečnost, pravidelnost nebo hospodárnost leteckého provozu. Při koncipování a provádění programu údržby se musí dodržovat zásady lidských činitelů.

b)

Provozovatel letiště zajistí, aby byly poskytnuty vhodné a přiměřené prostředky pro účinné provádění programu údržby.“;

u)

vkládá se nový bod ADR.OPS.C.007, který zní:

„ADR.OPS.C.007 Údržba vozidel

a)

Provozovatel letiště:

1)

vytvoří a provádí program údržby, který zahrnuje preventivní údržbu a dodržuje zásady lidských činitelů, pro záchranná a hasičská vozidla, aby byla zajištěna účinnost vozidel a jejich vybavení a dodržování stanoveného času reakce po celou dobu životnosti vozidla;

2)

zajistí provádění programu údržby pro svá další vozidla, která jsou provozována na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách.

b)

Provozovatel letiště:

1)

vytvoří postupy na podporu provádění programu údržby uvedeného v písmenu a);

2)

zajistí, aby pro jeho účinné provádění byly zajištěny vhodné a přiměřené prostředky a zařízení;

3)

vede záznamy o údržbě pro každé vozidlo.

c)

Provozovatel letiště zajistí, aby organizace, které na letišti zajišťují provoz nebo poskytují služby:

1)

udržovaly svá vozidla, která jsou provozována na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách, v souladu se stanoveným programem údržby, včetně preventivní údržby;

2)

vedly příslušné záznamy o údržbě.

d)

Provozovatel letiště zajistí, aby neprovozuschopná vozidla nebyla používána v provozu.“;

v)

body ADR.OPS.C.010 a ADR.OPS.C.015 se nahrazují tímto:

„ADR.OPS.C.010 Údržba vozovek, jiných povrchů a odvodu vody

a)

V rámci programu preventivní a nápravné údržby letiště kontroluje provozovatel letiště povrch všech pohybových ploch včetně vozovek (vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah a odbavovacích ploch), přilehlých ploch a systémů pro odvod vody za účelem pravidelného posouzení jejich stavu.

b)

Provozovatel letiště:

1)

udržuje povrch všech pohybových ploch tak, aby zabránil výskytu cizích předmětů, které by mohly způsobit poškození letadel nebo zhoršit provoz jejich systémů, a odstranil je;

2)

udržuje povrch vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah a odbavovacích ploch tak, aby zabránil vytváření škodlivých nerovnoměrností;

3)

udržuje vzletovou a přistávací dráhu v takovém stavu, aby byly zajištěny třecí vlastnosti povrchu alespoň na úrovni minimálních norem;

4)

pravidelně kontroluje a dokumentuje třecí vlastnosti vzletové a přistávací dráhy pro účely údržby. Frekvence těchto kontrol musí být dostačující pro určení trendu třecích vlastností povrchu vzletové a přistávací dráhy;

5)

jestliže třecí vlastnosti povrchu celé vzletové a přistávací dráhy nebo její části v neznečištěném stavu jsou nižší než stanovené minimální normy, provádí nápravnou údržbu.

ADR.OPS.C.015 Údržba vizuálních prostředků a elektrických systémů

a)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program preventivní a nápravné údržby k zajištění provozuschopnosti elektrických systémů a dostupnosti elektrického napájení do všech nezbytných zařízení letiště tak, aby byla zajištěna bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost leteckého provozu.

b)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program preventivní a nápravné údržby k zajištění provozuschopnosti jednotlivých návěstidel a systémů návěstidel letiště tak, aby byla zajištěna kontinuita navádění a řízení letadel a vozidel, takto:

1)

Pro dráhy pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie musí být cílem systému preventivní údržby, aby během jakéhokoli období provozu II. nebo III. kategorie byla provozuschopná všechna dráhová návěstidla a aby v každém případě přinejmenším:

i)

bylo provozuschopných 95 % návěstidel v každém z těchto prvků:

A)

světelná soustava pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, vnitřních 450 m;

B)

osová návěstidla RWY;

C)

prahová návěstidla RWY;

D)

postranní návěstidla RWY;

ii)

bylo provozuschopných 90 % návěstidel z návěstidel dotykové zóny;

iii)

bylo provozuschopných 85 % návěstidel v přibližovací světelné soustavě nad 450 m;

iv)

bylo provozuschopných 75 % návěstidel z koncových návěstidel RWY.

2)

Návěstidla, která podle bodu 1) nemusí být provozuschopná, nesmí mít za následek změnu základního obrazce světelné soustavy.

3)

Neprovozuschopné návěstidlo není přípustné vedle jiného neprovozuschopného návěstidla, s výjimkou krátké příčky nebo příčky, v nichž jsou dvě sousedící neprovozuschopná návěstidla přípustná.

4)

U koncové příčky, která je k dispozici ve vyčkávacím místě dráhy a je používána ve spojení s RWY určenou pro provoz za dráhové dohlednosti menší než 550 m, má systém preventivní údržby tyto cíle:

i)

nesmí zůstat neprovozuschopná více než dvě návěstidla;

ii)

nesmí zůstat neprovozuschopná dvě sousedící návěstidla, pokud není rozestup návěstidel výrazně menší než požadovaný.

5)

U pojezdové dráhy určené k použití za dráhové dohlednosti menší než 550 m je cílem systému preventivní údržby, aby nebyla neprovozuschopná dvě sousedící osová návěstidla pojezdové dráhy.

6)

Pro dráhy pro přesné přiblížení I. kategorie musí být cílem systému preventivní údržby, aby během jakéhokoli období provozu I. kategorie byla provozuschopná všechna přibližovací a dráhová návěstidla a aby v každém případě:

i)

bylo provozuschopných přinejmenším 85 % návěstidel v každém z těchto prvků:

A)

světelná soustava pro přesné přiblížení I. kategorie;

B)

prahová návěstidla RWY;

C)

postranní návěstidla RWY;

D)

koncová návěstidla RWY;

ii)

není přípustné neprovozuschopné návěstidlo vedle jiného neprovozuschopného návěstidla, pokud není rozestup návěstidel výrazně menší než požadovaný.

7)

U RWY, která má být použita ke vzletu za dráhové dohlednosti menší než 550 m, je cílem systému preventivní údržby, aby v jakémkoli období provozu byla provozuschopná všechna návěstidla RWY a aby v každém případě

i)

alespoň:

A)

bylo provozuschopných 95 % návěstidel osy RWY (pokud jsou k dispozici) a postranních návěstidel RWY;

B)

bylo provozuschopných 75 % návěstidel z koncových návěstidel RWY;

ii)

neprovozuschopné návěstidlo není přípustné vedle jiného neprovozuschopného návěstidla.

8)

U RWY, která má být použita ke vzletu za dráhové dohlednosti 550 m nebo větší, je cílem systému preventivní údržby, aby v jakémkoli období provozu byla provozuschopná všechna návěstidla RWY a aby v každém případě:

i)

bylo provozuschopných přinejmenším 85 % návěstidel z postranních návěstidel RWY a koncových návěstidel RWY;

ii)

neprovozuschopné návěstidlo není přípustné vedle jiného neprovozuschopného návěstidla.

9)

U RWY vybavené světelnými sestupovými soustavami pro vizuální přiblížení, je cílem systému preventivní údržby, aby v jakémkoli období provozu byly provozuschopné všechny jednotky. Jednotka se považuje za neprovozuschopnou, pokud v důsledku počtu neprovozuschopných návěstidel neposkytuje letadlu zamýšlené vedení.

c)

Pro účely písmene b) se návěstidlo považuje za neprovozuschopné, pokud:

1)

průměrná svítivost hlavního paprsku je nižší než 50 % hodnoty uvedené v certifikačních specifikacích vydaných agenturou. U návěstidel, kde průměrná svítivost hlavního paprsku daná konstrukcí převyšuje hodnotu uvedenou v certifikačních specifikacích vydaných agenturou, se 50 % hodnota vztahuje na tuto konstrukční hodnotu;

2)

filtr související s návěstidlem chybí, je poškozen nebo návěstidlo nevytváří světelný parsek správné barvy.

d)

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program preventivní a nápravné údržby k zajištění provozuschopnosti a spolehlivosti systému značení a znaků letiště tak, aby byla zajištěna kontinuita vedení a řízení letadel a vozidel.

e)

Výstavba či údržba se nesmí provádět v blízkosti elektrických systémů letiště, jsou-li na daném letišti používány postupy za podmínek nízké dohlednosti.

f)

Provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

programy preventivní údržby uvedené v písmenech a), b) a d) zahrnovaly vhodné prohlídky a kontroly jednotlivých prvků každého systému a samotného systému prováděné v souladu se zavedenými postupy a ve stanovených intervalech, které jsou vhodné pro zamýšlený provoz a systém;

2)

byla přijata vhodná nápravná opatření k nápravě všech zjištěných závad.

g)

Provozovatel letiště vede záznamy o příslušných činnostech údržby.“


(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).“;

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).“;“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU