(EU) 2020/2084Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2084, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 423, 15.12.2020, s. 23-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 423/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2084,

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 2 a čl. 15 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K zajištění jednotnosti ověřování ročních výkazů emisí podle článku 15 směrnice 2003/87/ES a ověřování údajů o úrovni činnosti shromažďovaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1842 (2), jakož i k využití synergií je vhodné zahrnout do právního rámce stanoveného prováděcím nařízením (EU) 2018/2067 (3) pravidla pro ověřování ročních výkazů úrovně činnosti vyžadovaných podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1842.

(2)

Harmonizované normy, jako je harmonizovaná norma týkající se požadavků na orgány validování nebo ověřování skleníkových plynů pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání, jsou pravidelně revidovány. Je třeba provést řadu změn prováděcího nařízení (EU) 2018/2067 za účelem jeho přizpůsobení revizím platných norem a k posílení požadavků na postupy ověřovatelů a fungování systému řízení zavedeného ověřovatelem.

(3)

Je důležité objasnit, že předpoklad shody stanovený v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2018/2067 neosvobozuje ověřovatele od povinnosti uplatňovat zvláštní požadavky programu, které jsou uvedeny ve zmíněném prováděcím nařízení, a že se uvedený předpoklad shody nevztahuje na určitá ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2018/2067, pokud je důležité zachovat cíle a zásady stanovené v příloze V směrnice 2003/87/ES.

(4)

Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 (4) a prováděcího nařízení (EU) 2019/1842 musí provozovatel zařízení žádající o přidělení bezplatných povolenek podle článku 10a směrnice 2003/87/ES zahrnout do metodického plánu pro monitorování příslušná ustanovení o monitorování. Proto již není vhodné stanovit ověření prvků, které jsou podstatné pro toto přidělování bezplatných povolenek, v rámci ověřování plánu pro monitorování podle prováděcího nařízení (EU) 2018/2067.

(5)

Aby bylo zajištěno, že vyhodnocení ověřování lze provést účinně a včas, měla by se pozměnit pravidla týkající se přístupu příslušného orgánu k interní dokumentaci o ověření.

(6)

Za účelem další podpory harmonizace v Unii a ke zvýšení účinnosti akreditačního systému je důležité objasnit způsobilost ověřovatelů, kteří žádají o akreditaci podle prováděcího nařízení (EU) 2018/2067.

(7)

Po vyhlášení prováděcího nařízení (EU) 2018/2067 byly zjištěny chyby různé povahy, které je třeba opravit. V celém znění bylo konkrétně vynecháno číslo nařízení v přenesené pravomoci 2019/331 a je třeba je uvést.

(8)

Okolnosti způsobené vyšší mocí, jež jsou mimo kontrolu provozovatele nebo provozovatele letadel, mohou ověřovateli bránit v provádění fyzických prohlídek na místě podle článku 21 prováděcího nařízení (EU) 2018/2067. V těchto případech je vhodné umožnit ověřovatelům provádění virtuálních prohlídek na místě, jsou-li splněny zvláštní podmínky.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(10)

Je vhodné, aby se změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2067 vztahovaly na ověřování údajů o emisích skleníkových plynů, údajů o tunokilometrech a údajů o přidělování bezplatných povolenek týkajících se čtvrtého obchodovacího období. Použitelnost příslušných ustanovení tohoto nařízení by proto měla být odložena do 1. ledna 2021.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2067

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na ověřování údajů o emisích skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech v období od 1. ledna 2019 vykazovaných podle článku 14 směrnice 2003/87/ES a na ověřování údajů relevantních pro aktualizaci předem stanovených referenčních hodnot a přidělování bezplatných povolenek zařízením podle článku 10a uvedené směrnice.“

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

bod 3) se nahrazuje tímto:

„3)

„ověřovatelem“ se rozumí právnická osoba provádějící ověřovací činnosti podle tohoto nařízení, která je v okamžiku vydání ověřovací zprávy akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem podle nařízení (ES) č. 765/2008 a podle tohoto nařízení, nebo fyzická osoba, která je v okamžiku vydání ověřovací zprávy pověřena jiným způsobem, aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 prvního z uvedených nařízení;“

b)

vkládá se nový bod 6a), který zní:

„6a)

„ročním výkazem úrovně činnosti“ se rozumí zpráva předkládaná provozovatelem podle čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1842 (*1);

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1842 ze dne 31. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti (Úř. věst. L 282, 4.11.2019, s. 20).“;"

c)

bod 7) se nahrazuje tímto:

„7)

„výkazem provozovatele nebo provozovatele letadel“ se rozumí roční výkaz emisí, který provozovatel nebo provozovatel letadel předkládá podle čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, nebo výkaz tunokilometrů, který provozovatel letadel předkládá pro účely žádosti o přidělení povolenek podle článků 3e a 3f uvedené směrnice, výkaz základních údajů předložený provozovatelem podle čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, výkaz údajů nového účastníka na trhu předložený provozovatelem podle čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení nebo roční výkaz úrovně činnosti;“

d)

v bodě 13) se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pro účely ověření výkazu základních údajů předloženého provozovatelem podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, výkazu údajů nových účastníků na trhu předloženého provozovatelem podle čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení nebo ročního výkazu úrovně činnosti: jakýkoli úkon nebo opomenutí úkonu provozovatele, které jsou v rozporu s požadavky metodického plánu pro monitorování;“

e)

doplňuje se nový bod 30), který zní:

„30)

„obdobím vykazování úrovně činnosti“ se rozumí příslušné období předcházející předložení roční zprávy o úrovni činnosti podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/1842.“

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Předpoklad shody

Pokud ověřovatel prokáže shodu s kritérii stanovenými v příslušných harmonizovaných normách vymezených v čl. 2 bodu 9 nařízení (ES) č. 765/2008, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo v jeho částech, s výjimkou ustanovení čl. 7 odst. 1 a 4, článku 22, čl. 27 odst. 1 a článků 28, 31 a 32 tohoto nařízení se předpokládá, že splňuje požadavky stanovené v kapitolách II a III tohoto nařízení v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.“

4)

V článku 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Ověřený výkaz emisí, výkaz tunokilometrů, výkaz základních údajů, výkaz údajů nového účastníka na trhu nebo roční výkaz úrovně činnosti je pro uživatele spolehlivý. Věrně znázorňuje to, co tvrdí, že znázorňuje, nebo o čem lze přiměřeně předpokládat, že znázorňuje.“

5)

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 4 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

je výkaz provozovatele nebo provozovatele letadel úplný a splňuje požadavky uvedené v příloze X prováděcího nařízení (EU) 2018/2066, v příloze IV nařízení v přenesené pravomoci ((EU) 2019/331 nebo případně v čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/1842;“

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

v případech, kdy se jedná o ověření výkazu základních údajů provozovatele, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti, provozovatel jednal v souladu s požadavky metodického plánu pro monitorování podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 schváleného příslušným orgánem;“

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pokud ověřovatel zjistí, že činnost provozovatele nebo provozovatele letadel není v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066 nebo že činnost provozovatele není v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo prováděcím nařízením (EU) 2019/1842, uvede tuto nesrovnalost v ověřovací zprávě, a to i v případě, že je metodický plán pro monitorování případně schválen příslušným orgánem.“

6)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 se mění takto:

a)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

roční výkaz emisí provozovatele nebo provozovatele letadel, výkaz tunokilometrů, výkaz základních údajů, výkaz údajů nového účastníka na trhu nebo případně roční výkaz úrovně činnosti;“

b)

vkládá se nové písmeno ka), které zní:

„ka)

pokud v metodickém plánu pro monitorování došlo k úpravám, záznam o všech těchto úpravách podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331;“

c)

vkládá se nové písmeno la), které zní:

„la)

případně informace o tom, jak provozovatel napravil neshody nebo vyřešil doporučení ke zlepšení, která byla uvedena v ověřovací zprávě týkající se ročního výkazu úrovně činnosti z předchozího roku nebo příslušného výkazu základních údajů;“

d)

písmeno n) se nahrazuje tímto:

„n)

veškerou příslušnou korespondenci s příslušným orgánem, zejména informace týkající se oznámení úprav plánu pro monitorování nebo případně metodického plánu pro monitorování, jakož i oprav vykazovaných údajů;“.

7)

Ustanovení čl. 11 odst. 4 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

zda během vykazovaného období došlo v plánu pro monitorování k úpravám;“

b)

vkládá se nové písmeno ba), které zní:

„ba)

zda během základního období, případně období vykazování úrovně činnosti došlo v metodickém plánu pro monitorování k úpravám;“

c)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

případně zda úpravy uvedené v písmenu ba) byly oznámeny příslušnému orgánu podle čl. 9 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo schváleny příslušným orgánem v souladu s čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení.“

8)

V čl. 13 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

plán odběru vzorku údajů stanovící rozsah a metody odběru vzorku údajů týkajících se údajových položek, na nichž se zakládají úhrnné emise ve výkazu emisí provozovatele nebo provozovatele letadel nebo souhrnné údaje o tunokilometrech ve výkazu tunokilometrů provozovatele nebo provozovatele letadel nebo souhrnné údaje relevantní pro přidělování bezplatných povolenek ve výkazu základních údajů provozovatele, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti.“

9)

Ustanovení čl. 16 odst. 2 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

pro účely ověření výkazu základních údajů provozovatele, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti: hranice zařízení a jeho dílčích zařízení;“

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

pro účely ověření výkazu emisí provozovatele, výkazu základních údajů, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti: úplnost zdrojových toků a zdrojů emisí popsaných v plánu pro monitorování schváleném příslušným orgánem nebo případně metodickém plánu pro monitorování;“

c)

vkládá se nové písmeno fa), které zní:

„fa)

pro účely ověření ročního výkazu úrovně činnosti: přesnost parametrů uvedených v čl. 16 odst. 5 a článcích 19, 20, 21 nebo 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, jakož i údajů požadovaných podle čl. 6 odst. 1, 2 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2019/1842;“.

10)

Článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro účely ověření výkazu základních údajů provozovatele, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti ověřovatel zkontroluje, zda použitá metodika sběru a monitorování údajů vymezených v metodickém plánu pro monitorování je používána správně, včetně toho, zda jsou:“;

ii)

doplňují se nová písmena e) až h), která znějí:

„e)

případně spotřeba energie správně přiřazena každému dílčímu zařízení;

f)

hodnota parametrů uvedených v čl. 16 odst. 5 a článcích 19, 20, 21 nebo 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 založena na správném uplatňování uvedeného nařízení;

g)

pro účely ověření ročního výkazu úrovně činnosti a výkazu údajů nového účastníka na trhu: datum zahájení běžného provozu uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331;

h)

pro účely ověření ročního výkazu úrovně činnosti: zda byly parametry uvedené v bodech 2.3 až 2.7 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 podle zařízení monitorovány a vykázány správně v souladu s metodickým plánem pro monitorování.“;

b)

odstavec 5 se zrušuje.

11)

V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud se vyskytly nedostatky v údajích ve výkazech základních údajů, výkazech údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazech úrovně činnosti, ověřovatel zkontroluje, zda v metodickém plánu pro monitorování jsou uvedeny metody pro doplnění chybějících údajů podle článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, zda tyto metody odpovídaly dané situaci a zda byly uplatněny správně.

Pokud v plánu pro monitorování není uvedena použitelná metoda pro doplnění chybějících údajů, ověřovatel zkontroluje, zda přístup používaný provozovatelem pro doplnění chybějících údajů je založen na přiměřených důkazech a zajišťuje, že údaje požadované v příloze IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo v čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/1842 nejsou podhodnocovány nebo nadhodnocovány.“

12)

V článku 21 se odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4.   Pro účely ověření výkazu základních údajů provozovatele, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti ověřovatel využije prohlídky na místě i k posouzení hranic zařízení a dílčích zařízení a úplnosti zdrojových toků, zdrojů emisí a technických propojení.

5.   Pro účely ověření výkazů emisí provozovatele, výkazu základních údajů provozovatele, výkazu údajů nových účastníků na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti ověřovatel na základě analýzy rizik rozhodne, zda jsou nutné prohlídky na dalších místech, a to včetně případů, kdy jsou prováděny příslušné části činností týkajících se toku dat a kontrolních činností na jiných místech, např. v sídle společnosti a jiných pracovištích mimo místo.“

13)

Článek 22 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud ověřovatel během ověřování zjistí nepřesnosti, neshody nebo nesoulad s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo případně prováděcím nařízením (EU) 2019/1842, informuje o nich včas provozovatele nebo provozovatele letadel a požádá o provedení příslušných oprav.“;

ii)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud byl zjištěn nesoulad s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo případně prováděcím nařízením (EU) 2019/1842, provozovatel nebo provozovatel letadel o nich včas informuje příslušný orgán a provede neprodleně příslušné opravy.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ověřovatel zanese do interní dokumentace o ověření veškeré nepřesnosti, neshody nebo nesoulad s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo případně prováděcím nařízením (EU) 2019/1842, které provozovatel nebo provozovatel letadel během ověřování opraví, a označí je za vyřešené.“;

c)

v odstavci 3 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud provozovatel nebo provozovatel letadel neopraví nesoulad s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo případně prováděcím nařízením (EU) 2019/1842 v souladu s odstavcem 1 předtím, než ověřovatel vydá ověřovací zprávu, ověřovatel posoudí, zda má neopravený nesoulad vliv na vykázané údaje a zda to povede k závažným nepřesnostem.“

14)

V čl. 23 odst. 4 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Pro účely ověření výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazů úrovně činnosti je úroveň závažnosti 5 % z celkově vykázaných údajů:“.

15)

V článku 26 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Ověřovatel poskytne na požádání příslušnému orgánu přístup k interní dokumentaci o ověření a jiným relevantním informacím, aby mu usnadnil hodnocení daného ověření. Příslušný orgán může stanovit lhůtu, ve které musí ověřovatel umožnit přístup k této dokumentaci.“

16)

Článek 27 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Na základě informací shromážděných během ověřování vydá ověřovatel provozovateli nebo provozovateli letadel ověřovací zprávu týkající se jednotlivých výkazů emisí, výkazů tunokilometrů, výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazů úrovně činnosti, které byly předmětem ověření.“;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

vkládá se nové písmeno ha), které zní:

„ha)

v případě ověřování ročního výkazu úrovně činnosti: agregované roční ověřené údaje za každý rok v období vykazování úrovně činnosti pro každé dílčí zařízení pro roční úroveň činnosti;“

ii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

vykazované období, základní období nebo období vykazování úrovně činnosti, které je předmětem ověření;“

iii)

písmeno o) se nahrazuje tímto:

„o)

veškeré případy nesouladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo prováděcím nařízením (EU) 2019/1842, které byly zjištěny během ověřování;“

iv)

písmeno r) se zrušuje;

v)

vkládají se nová písmena, která znějí:

„ra)

popis těchto změn a související poznámky, pokud pozorovatel pozoroval příslušné změny parametrů uvedených v čl. 16 odst. 5 a článcích 19, 20, 21 nebo 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo změny energetické účinnosti podle čl. 6 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení 2019/1842;

rb)

případně potvrzení, že bylo ověřeno datum zahájení běžného provozu, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331;“

c)

odstavec 4 se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Ověřovatel uvede v ověřovací zprávě dostatečně podrobně nepřesnosti, neshody a nesoulad s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo prováděcím nařízením (EU) 2019/1842, a umožní tak provozovateli nebo provozovateli letadel a příslušnému orgánu porozumět:“;

ii)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

rozsahu a povaze nepřesností, neshod nebo nesouladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/2066, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo prováděcím nařízením (EU) 2019/1842;“

iii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

kterého článku v prováděcím nařízení (EU) 2018/2066, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 nebo prováděcím nařízení (EU) 2019/1842 se nesoulad týká.“

17)

V článku 29 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.

Pro účely ověření ročního výkazu úrovně činnosti ověřovatel posoudí, zda provozovatel opravil neshody uvedené v ověřovací zprávě týkající se příslušného výkazu základních údajů, výkazu údajů nového účastníka na trhu nebo ročního výkazu úrovně činnosti z předchozího období vykazování úrovně činnosti.

Pokud provozovatel tyto neshody neopraví, ověřovatel zváží, zda toto opomenutí zvýší nebo může zvýšit riziko vzniku nepřesností.

Ověřovatel v ověřovací zprávě uvede, zda provozovatel tyto neshody vyřešil.“

18)

V čl. 30 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

monitorování a vykazování údajů pro výkazy základních údajů, výkazy nových účastníků na trhu a roční výkazy úrovně činnosti.“

19)

Článek 31 se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

pokud ověřovatel ověřuje výkaz emisí provozovatele nebo roční výkaz úrovně činnosti poprvé;

b)

pro účely ověření výkazu emisí provozovatele: pokud ověřovatel neprovedl prohlídku na místě ve dvou vykazovaných obdobích bezprostředně předcházejících stávajícímu vykazovanému období;“

ii)

vkládá se nové písmeno ba), které zní:

„ba)

pro účely ověření ročního výkazu úrovně činnosti provozovatele: pokud ověřovatel neprovedl prohlídku na místě během ověřování ročního výkazu úrovně činnosti nebo výkazu základních údajů ve dvou obdobích vykazování úrovně činnosti bezprostředně předcházejících stávajícímu období vykazování úrovně činnosti;“

iii)

vkládá se nové písmeno ca), které zní:

„ca)

pokud během období vykazování úrovně činnosti došlo k významným změnám zařízení nebo jeho dílčích zařízení, jež vyžadují podstatné úpravy metodického plánu pro monitorování včetně změn podle čl. 9 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331;“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Ustanovení odst. 3 písm. c) a ca) se nepoužijí, pokud během vykazovaného období byly provedeny pouze úpravy standardní hodnoty, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 3 písm. h) prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 nebo v čl. 9 odst. 5 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331.“

20)

Článek 32 se mění takto:

a)

v bodě 1) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„ověření výkazu emisí provozovatele se týká zařízení kategorie A uvedených v čl. 19 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 nebo zařízení kategorie B uvedených v čl. 19 odst. 2 písm. b) uvedeného prováděcího nařízení, podle něhož:“;

b)

v bodě 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„ověření výkazu emisí provozovatele se týká zařízení kategorie A uvedených v čl. 19 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 nebo zařízení kategorie B uvedených v čl. 19 odst. 2 písm. b) uvedeného prováděcího nařízení, podle něhož:“;

c)

bod 3) se nahrazuje tímto:

„3)

ověření výkazu emisí provozovatele se týká zařízení s nízkými emisemi, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/2066, a použije se bod 2 písm. a) až c);“

d)

vkládají se nové body 3a), 3b) a 3c), které znějí:

„3a)

ověření ročního výkazu úrovně činnosti provozovatele se týká zařízení uvedeného v bodech 1), 2) nebo 3), přičemž:

a)

toto zařízení nemá žádná jiná dílčí zařízení než jedno dílčí zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň produktu podle čl. 10 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, a

b)

údaje o výrobě, které jsou relevantní pro referenční úroveň produktu, byly vyhodnoceny v rámci auditu pro účely účetního výkaznictví a provozovatel předloží příslušné důkazy;

3b)

ověření ročního výkazu úrovně činnosti provozovatele se týká zařízení uvedeného v bodech 1), 2) nebo 3), přičemž:

a)

zařízení má nejvýše dvě dílčí zařízení;

b)

druhé dílčí zařízení přispívá méně než 5 % k celkovému konečnému přídělu bezplatných povolenek pro zařízení a

c)

ověřovatel má k dispozici dostatečné údaje pro posouzení rozdělení na dílčí zařízení, je-li to relevantní;

3c)

ověření ročního výkazu úrovně činnosti provozovatele se týká zařízení uvedeného v bodech 1), 2) nebo 3), přičemž:

a)

zařízení má pouze dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla nebo pro dálkové vytápění a

b)

ověřovatel má k dispozici dostatečné údaje pro posouzení rozdělení na dílčí zařízení, je-li to relevantní;“

e)

bod 4) se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„ověření výkazu emisí provozovatele nebo ročního výkazu úrovně činnosti se týká zařízení umístěného v místě bez obsluhy, přičemž:“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

měřiče již byly kontrolovány na místě provozovatelem nebo laboratoří v souladu s článkem 60 prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 nebo článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 a podepsaný dokument nebo fotodokumentace se zaznamenaným datem poskytnutá provozovatelem prokáže, že od této inspekce nedošlo ke změnám v měření nebo provozním změnám v tomto zařízení;“

f)

bod 5) se mění takto:

a)

první pododstavec se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„ověření výkazu emisí provozovatele nebo ročního výkazu úrovně činnosti se týká zařízení nacházejícího se na vzdáleném nebo nepřístupném místě, konkrétně například v zařízení mimo pobřeží, přičemž:“;

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

měřiče již byly kontrolovány na místě provozovatelem nebo laboratoří v souladu s článkem 60 prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 nebo článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 a podepsaný dokument nebo fotodokumentace se zaznamenaným datem poskytnutá provozovatelem prokáže, že od této inspekce nedošlo ke změnám v měření nebo provozním změnám v tomto zařízení;“

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Ustanovení bodu 3a) písm. b) se musí použít v případě, je-li dílčí zařízení přispívající 95 % či více k celkovému konečnému přídělu bezplatných povolenek pro zařízení podle bodu 3b) písm. b) dílčím zařízením, na něž se vztahuje referenční úroveň produktu podle čl. 10 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331.“

21)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 34a

Virtuální prohlídky na místě

1.   Odchylně od ustanovení čl. 21 odst. 1 může ověřovatel v případě závažných, mimořádných a nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu provozovatele nebo provozovatele letadel a které ověřovateli brání v uskutečnění fyzické prohlídky na místě, přičemž tyto okolnosti nelze ani po vynaložení veškerého přiměřeného úsilí překonat, rozhodnout o provedení virtuální prohlídky na místě s výhradou schválení příslušným orgánem podle odstavce 3 tohoto článku.

Ověřovatel přijme opatření ke snížení ověřovacího rizika na přijatelnou úroveň, aby tak získal přiměřené ujištění, že výkaz provozovatele nebo provozovatele letadel neobsahuje závažné nepřesnosti. Fyzická prohlídka v místě zařízení či v místě provozovatele letadel se uskuteční bez zbytečného prodlení.

Rozhodnutí o provedení virtuální prohlídky na místě se zakládá na výsledku analýzy rizik a je přijato poté, co bylo zjištěno, že jsou splněny podmínky pro uskutečnění virtuální prohlídky na místě. Ověřovatel o tom neprodleně vyrozumí provozovatele nebo provozovatele letadel.

2.   Provozovatel nebo provozovatel letadel předloží příslušnému orgánu žádost o schválení rozhodnutí ověřovatele o provedení virtuální prohlídky na místě. Uvedená žádost obsahuje tyto prvky:

a)

důkaz o tom, že není možné provést fyzickou prohlídku na místě z důvodu závažných, mimořádných a nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu provozovatele nebo provozovatele letadel;

b)

informace o způsobu provedení virtuální prohlídky na místě;

c)

informace o výsledku analýzy rizik provedené ověřovatelem;

d)

důkazy o opatřeních, která ověřovatel přijal ke snížení ověřovacího rizika na přijatelnou úroveň, aby tak získal přiměřené ujištění, že výkaz provozovatele nebo provozovatele letadel neobsahuje závažné nepřesnosti.

3.   Na základě žádosti předložené příslušným provozovatelem nebo provozovatelem letadel příslušný orgán rozhodne o schválení rozhodnutí ověřovatele o provedení virtuální prohlídky na místě, přičemž vezme v úvahu prvky uvedené v odstavci 2.

4.   Odchylně od odstavce 3 může příslušný orgán v případě, kdy je podobnými závažnými, mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi, jež jsou mimo kontrolu provozovatele nebo provozovatele letadel, dotčen vysoký počet zařízení nebo provozovatelů letadel a jsou zapotřebí okamžitá opatření kvůli právními předpisy stanoveným důvodům týkajícím se veřejného zdraví, pověřit ověřovatele prováděním virtuálních prohlídek na místě, aniž by bylo nutné individuální schválení uvedené v odstavci 3, pokud:

a)

příslušný orgán zjistil, že existují závažné, mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, které jsou mimo kontrolu provozovatele nebo provozovatele letadel, a jsou zapotřebí okamžitá opatření kvůli právními předpisy stanoveným důvodům týkajícím se veřejného zdraví;

b)

provozovatel nebo provozovatel letadel informuje příslušný orgán o rozhodnutí ověřovatele provést virtuální prohlídku na místě, včetně prvků uvedených v odstavci 2.

Příslušný orgán přezkoumá informace poskytnuté provozovatelem nebo provozovatelem letadel v souladu s písmenem b) během posuzování výkazu provozovatele nebo provozovatele letadel a o výsledku posouzení informuje vnitrostátní akreditační orgán.“

22)

V čl. 37 odst. 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud ověřovatel provádí ověřování výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazů úrovně činnosti, měla by být v ověřovacím týmu alespoň jedna osoba s technickou způsobilostí a znalostmi nezbytnými k posouzení specifických technických aspektů sběru, monitorování a vykazování údajů relevantních pro přidělování bezplatných povolenek.“

23)

V čl. 38 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

znalosti směrnice 2003/87/ES, prováděcího nařízení (EU) 2018/2066, v případě ověřování výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazů úrovně činnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 a prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, tohoto nařízení, příslušných norem a dalších příslušných právních předpisů, použitelných pokynů a příslušných pokynů a právních předpisů vydaných v členském státě, v němž ověřovatel ověření provádí.“

24)

Článek 41 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Při vytváření a provádění těchto postupů a procesů ověřovatel vykonává činnosti uvedené v příloze II tohoto nařízení v souladu s harmonizovanou normou uvedenou ve zmíněné příloze.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ověřovatel navrhne, zdokumentuje, zavede a spravuje systém řízení v souladu s harmonizovanou normou uvedenou v příloze II, aby zajistil jednotné vytváření, provádění, zlepšování a přezkum postupů a procesů podle odstavce 1. Systém řízení zahrnuje přinejmenším:

a)

zásady a povinnosti;

b)

přezkum řízení;

c)

interní audity;

d)

nápravná opatření;

e)

opatření k řešení rizik a příležitostí a přijímání preventivních opatření;

f)

řízení dokumentovaných informací.“

25)

V článku 42 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Ověřovatel vede a spravuje záznamy včetně záznamů o odborné způsobilosti a nestrannosti zaměstnanců za účelem prokázání souladu s tímto nařízením.“

26)

Článek 43 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto nařízení se použijí příslušné požadavky na strukturu a organizaci ověřovatele stanovené v harmonizované normě uvedené v příloze II.“;

b)

v odstavci 3 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Za tímto účelem sleduje ověřovatel rizika ohrožující nestrannost a přijímá náležitá opatření k odstranění těchto rizik.“;

c)

odstavec 5 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Uzavření smlouvy mezi provozovatelem nebo provozovatelem letadel a ověřovatelem, nezávislý přezkum nebo vydání ověřovací zprávy nesmí ověřovatel zajišťovat externě.“;

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Uzavírání smluv se subjekty na provedení ověřovacích činností však externí zajištění pro účely prvního pododstavce nepředstavuje, pokud ověřovatel při uzavírání smluv s těmito osobami převezme plně odpovědnost za ověřovací činnosti vykonávané najatým personálem. Při uzavírání smluv se subjekty na provedení ověřovacích činností ověřovatel požaduje, aby tyto subjekty podepsaly písemnou dohodu, že dodrží postupy ověřovatele a že při provádění těchto ověřovacích činností nedochází ke střetu zájmů.“;

d)

vkládá se nový odstavec 6a, který zní:

„6a.   Při ověřování téhož provozovatele nebo provozovatele letadel jako v předchozím roce posoudí ověřovatel riziko ohrožující nestrannost a přijme opatření ke snížení tohoto rizika.“;

e)

doplňuje se nový odstavec 8, který zní:

„8.   Pokud vedoucí auditor systému EU ETS provádí roční ověření pro dané zařízení po dobu pěti let po sobě, přeruší poskytování ověřovacích služeb témuž zařízení na tři po sobě jdoucí roky. Maximální doba pěti let zahrnuje ověření údajů o emisích nebo přídělech bezplatných povolenek v rámci systému EU ETS provedená pro dané zařízení počínaje od 1. ledna 2021.“

27)

V článku 44 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely ověřování výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazů úrovně činnosti je ověřovatel vydávající ověřovací zprávu provozovateli dodatečně akreditován pro skupinu činností č. 98 uvedenou v příloze I.“

28)

V čl. 46 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„O akreditaci podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2008 a ustanovení této kapitoly může požádat každá právnická osoba zřízená podle vnitrostátních právních předpisů některého členského státu.“

29)

V čl. 59 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

má znalosti směrnice 2003/87/ES, prováděcího nařízení (EU) 2018/2066, pokud ověřovatel ověřuje odbornou způsobilost a výkonnost pro oblast působnosti č. 98 uvedenou v příloze I tohoto nařízení: znalosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 a prováděcího nařízení 2019/1842, znalost tohoto nařízení, příslušných norem a dalších příslušných právních předpisů a použitelných pokynů;“.

30)

V čl. 60 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

znalosti směrnice 2003/87/ES, prováděcího nařízení (EU) 2018/2066, pokud technický odborník ověřuje odbornou způsobilost a výkonnost ověřovatele pro oblast působnosti č. 98 uvedenou v příloze I tohoto nařízení: znalost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 a prováděcího nařízení 2019/1842, tohoto nařízení, příslušných norem a dalších příslušných právních předpisů a použitelných pokynů;“.

31)

V čl. 77 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

adresu a kontaktní údaje provozovatelů nebo provozovatelů letadel, jejichž výkazy emisí, výkazy tunokilometrů, výkazy základních údajů, výkazy údajů nových účastníků na trhu nebo ročních výkazů úrovně činnosti jsou předmětem ověření;“.

32)

Příloha II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy prováděcího nařízení (EU) 2018/2067

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 se opravuje takto:

1)

článek 3 se opravuje takto:

a)

v bodě 11) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

b)

v bodě 28) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

c)

v bodě 29) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

2)

v čl. 7 odst. 4 se druhý pododstavec mění takto:

a)

v první větě se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

b)

ve druhé větě se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

3)

v čl. 7 odst. 6 druhém pododstavci se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

4)

ustanovení čl. 10 odst. 1 se opravuje takto:

a)

v písmenu e) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

b)

v písmenu f) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

c)

písmeno l) se nahrazuje tímto:

„l)

případně výkazy uvedené v čl. 69 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2018/2066“;

5)

ustanovení čl. 17 odst. 3 se opravuje takto:

a)

v písmenu a) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

b)

v písmenu c) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

6)

v čl. 17 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.   Pokud je přemístěný CO2 odečten v souladu s článkem 49 prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 nebo pokud není přemístěný N2O považován za emise v souladu s článkem 50 uvedeného nařízení a přemístěný CO2 nebo N2O je měřen převáděcím i přijímacím zařízením, ověřovatel zkontroluje, zda lze rozdíly mezi hodnotami naměřenými v obou zařízeních vysvětlit na základě nejistoty systémů měření a zda byl ve výkazech emisí obou zařízení použit správný aritmetický průměr naměřených hodnot.“;

7)

v čl. 19 odst. 3 se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

8)

v čl. 27 odst. 1 písm. e) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

9)

ustanovení čl. 27 odst. 3 se opravuje takto:

a)

v písmenu f) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

b)

v písmenu q) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

10)

v čl. 28 písm. e) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

11)

v čl. 30 odst. 1 písm. c) se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

12)

v čl. 58 odst. 2 třetím pododstavci se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“;

13)

v čl. 69 odst. 1 se výraz “…/…“ nahrazuje výrazem „2019/331“.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1842 ze dne 31. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti (Úř. věst. L 282, 4.11.2019, s. 20).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 334, 31.12.2018, s. 94).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 59, 27.2.2019, s. 8).


PŘÍLOHA

V příloze II se doplňují nová písmena g) a h), která znějí:

„g)

postup nebo proces k zajištění toho, aby ověřovatel převzal plnou odpovědnost za ověřovací činnosti prováděné smluvními osobami;

h)

procesy zajišťující řádné fungování systému řízení podle čl. 41 odst. 2, včetně:

i)

procesů přezkumu systému řízení alespoň jednou ročně, přičemž interval mezi přezkumy systému řízení nesmí překročit 15 měsíců;

ii)

procesů provádění interních auditů alespoň jednou ročně, přičemž interval mezi interními audity nesmí překročit 15 měsíců;

iii)

procesů zjišťování a řízení neshod v činnostech ověřovatele a přijímání nápravných opatření k odstranění těchto neshod;

iv)

procesů identifikace rizik a příležitostí v činnostech ověřovatele a přijímání preventivních opatření ke zmírnění uvedených rizik;

v)

procesů kontroly dokumentovaných informací.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU