(EU) 2020/2082Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2082 ze dne 14. prosince 2020, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/2116

Publikováno: Úř. věst. L 423, 15.12.2020, s. 18-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2228 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 423/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2082

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/2116

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 6e odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 by domovští poskytovatelé od 15. června 2017 neměli roamingovým zákazníkům v žádném členském státě účtovat žádný příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za přijaté regulované roamingové volání, je-li toto volání v rámci objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

(2)

Nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví, že veškeré příplatky účtované za přijatá regulovaná roamingová volání nesmějí překročit vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2116 (2) stanoví na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2019 vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii, který se použije v roce 2020.

(4)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) poskytlo Komisi aktualizované informace od národních regulačních orgánů členských států o maximální úrovni sazeb za ukončení volání v mobilních sítích uložených podle článků 7 a 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (3) a článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES (4) na jednotlivých vnitrostátních trzích pro velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích a o celkovém počtu účastníků v členských státech.

(5)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 Komise vypočítala vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii vynásobením maximální sazby za ukončení volání v mobilních sítích povolené v daném členském státě celkovým počtem účastníků v tomto členském státě, sečtením těchto výsledků ze všech členských států a vydělením takto získaného celkového součtu celkovým počtem účastníků ve všech členských státech, a to na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2020. Pro členské státy, jejichž měnou není euro, je příslušným směnným kurzem průměr za druhé čtvrtletí roku 2020 získaný z databáze Evropské centrální banky.

(6)

Hodnotu váženého průměru maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii je proto třeba aktualizovat.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2116 by proto mělo být zrušeno.

(8)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 by Komise měla každoročně přezkoumat vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii stanovený tímto prováděcím nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru zřízeného článkem 22 směrnice 2002/21/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii činí 0,0076 EUR za minutu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2116 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2116 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2018/1979 (Úř. věst. L 320, 11.12.2019, s. 11).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU