(EU) 2020/1318Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1318 ze dne 22. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/21 a (EU) 2020/194, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 309, 23.9.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. října 2020 Nabývá účinnosti: 13. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1318

ze dne 22. září 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/21 a (EU) 2020/194, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID‐19

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 471 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 (2), stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. Podle čl. 7 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 79/2012 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/21 (3) má Komise zpřístupnit internetový portál pro členské státy, které se rozhodnou zveřejnit kromě jiného sazbu daně uplatňovanou na dodání zboží a poskytování služeb podle čl. 47g druhého pododstavce nařízení (EU) č. 904/2010 od 1. ledna 2021.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 (4) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani. Prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012 je s účinkem od 1. ledna 2021 zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/194 (5), aby bylo reflektováno rozšíření působnosti zvláštních režimů na osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží. Platí však až do 10. února 2024, pokud jde o podávání a opravy přiznání k DPH týkající se poskytování služeb, jež byly poskytnuty před 1. lednem 2021 a na něž se vztahují zvláštní režimy uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 815/2012. Cílem je zajistit, aby se stávající mechanismus oprav stále vztahoval na plnění uskutečněná před 1. lednem 2021. Opravy v přiznání k DPH lze provést do tří let od data, kdy mělo být podáno původní přiznání.

(3)

Tyto změny byly provedeny, aby se zohlednilo prodloužení zvláštních režimů stanovených v hlavě XII kapitole 6 směrnice Rady 2006/112/ES (6) prostřednictvím směrnic Rady (EU) 2017/2455 (7) a (EU) 2019/1995 (8) a odpovídající změny provedené nařízením Rady (EU) 2017/2454 (9) v nařízení (EU) č. 904/2010.

(4)

V důsledku krize COVID-19, která hluboce zasahuje všechny členské státy a nutí je přednostně přijímat okamžitá opatření na vnitrostátní úrovni, v jejichž rámci jsou zdroje přesměrovávány na řešení jiných problémů, čelí některé členské státy obtížím při dokončování IT systémů nezbytných pro provedení a uplatňování uvedených změn od 1. ledna 2021. Data použitelnosti změn hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a nařízení (EU) č. 904/2010 byla odpovídajícím způsobem prodloužena rozhodnutím Rady (EU) 2020/1109 (10) a nařízením Rady (EU) 2020/1108 (11) o šest měsíců do 1. července 2021.

(5)

Aby se prováděcí nařízení (EU) 2020/21 a (EU) 2020/194 použila od téhož data jako pozměněná ustanovení hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a nařízení (EU) č. 904/2010, měla by se tato prováděcí nařízení použít ode dne 1. července 2021.

(6)

Taktéž je třeba vyjasnit, že informace, které má zprostředkovatel poskytnout při registraci podle přílohy I kolonky 21 sloupce E prováděcího nařízení (EU) 2020/194, se vztahují pouze k případným předchozím identifikačním číslům umožňujícím dané osobě jednat jako zprostředkovatel.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/21 a (EU) 2020/194 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/21

Prováděcí nařízení (EU) 2020/21 se mění takto:

1)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

V čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 79/2012 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

od 1. července 2021 sazbu daně uplatňovanou na dodání zboží a poskytování služeb v souladu se zvláštními režimy podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES uvedenou v čl. 47g druhém pododstavci nařízení (EU) č. 904/2010.“;

2)

v článku 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. července 2021.“

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/194

Prováděcí nařízení (EU) 2020/194 se mění takto:

1)

článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2021.

Platí však až do 10. srpna 2024, pokud jde o podávání a opravy přiznání k DPH týkající se poskytování služeb, jež byly poskytnuty před 1. červencem 2021 a na něž se vztahuje některý ze zvláštních režimů uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 815/2012.“;

2)

v článku 8 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. července 2021.“;

3)

příloha I se mění takto:

a)

v kolonce 21 se sloupec E nahrazuje tímto:

„Číslo (čísla) zprostředkovatele přidělené členským státem identifikace podle čl. 369q odst. 2 směrnice 2006/112/ES, pokud už zprostředkovatel dříve takto vystupoval“;

b)

poznámka pod čarou 13 se nahrazuje tímto:

„(13)

Datum zahájení používání režimu je totožné s datem ve sloupci D, kolonce 19 a v případě předběžné registrace podle čl. 2 třetího pododstavce prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/2026 nemůže předcházet dni 1. července 2021.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 13).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/21 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 11, 15.1.2020, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani (Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 3).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/194 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží (Úř. věst. L 40, 13.2.2020, s. 114).

(6)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(7)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(8)  Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 1).

(10)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19 (Úř. věst. L 244, 29.7.2020, s. 3).

(11)  Nařízení Rady (EU) 2020/1108 ze dne 20. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19 (Úř. věst. L 244, 29.7.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU