(EU) 2020/1295Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1295 ze dne 16. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinných látek karbetamid, emamektin, flurochloridon, gama-cyhalothrin, halosulfuron-methyl, ipkonazol a tembotrion na seznam látek, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 303, 17.9.2020, s. 18-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. října 2020 Nabývá účinnosti: 7. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 303/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1295

ze dne 16. září 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinných látek karbetamid, emamektin, flurochloridon, gama-cyhalothrin, halosulfuron-methyl, ipkonazol a tembotrion na seznam látek, které se mají nahradit

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 78 odst. 2 a čl. 80 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/408 (2) byl vytvořen seznam účinných látek, které splňují kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 pro to, aby byly považovány za látky, které se mají nahradit.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/408 bylo založeno na studii, která zhodnotila informace o účinných látkách schválených před 31. lednem 2013. V zájmu jednotnosti a rovného zacházení je vhodné aktualizovat seznam látek, které se mají nahradit, tím, že na něj budou zařazeny další látky schválené podle přechodných pravidel podle čl. 80 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009, které splňují kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II uvedeného nařízení.

(3)

Karbetamid, flurochloridon, halosulfuron-methyl a ipkonazol byly schváleny podle čl. 80 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009, ale nebyly zařazeny na seznam látek, které se mají nahradit, protože v té době nesplňovaly kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II uvedeného nařízení. Výbor pro posuzování rizik zřízený při Evropské agentuře pro chemické látky dospěl ve svých nedávných stanoviscích k závěru, že tyto účinné látky by měly být klasifikovány jako toxické pro reprodukci kategorie 1B v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Na základě tohoto posouzení se má za to, že karbetamid, flurochloridon, halosulfuron-methyl a ipkonazol (4) splňují kritérium stanovené v příloze II bodě 4 šesté odrážce nařízení (ES) č. 1107/2009.

(4)

Emamektin, gama-cyhalothrin a tembotrion nebyly při sestavování seznamu látek, které se mají nahradit, zohledněny, protože nebyly schváleny ke dni 31. ledna 2013, což bylo konečné datum pro schválení látek posuzovaných v uvedené studii, jež byla základem prováděcího nařízení (EU) 2015/408, a proto byly ze seznamu sestaveného uvedeným prováděcím nařízením vynechány.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) nicméně před schválením účinných látek emamektin (5) a tembotrion (6) dospěl k závěru, že tyto látky splňují kritérium stanovené v příloze II bodě 4 první odrážce nařízení (ES) č. 1107/2009, protože jejich přijatelný denní příjem a přijatelná úroveň expozice obsluhy jsou výrazně nižší než referenční hodnoty většiny schválených účinných látek.

(6)

Úřad rovněž dospěl k závěru, že gama-cyhalothrin (7) splňuje kritérium stanovené v příloze II bodě 4 první odrážce nařízení (ES) č. 1107/2009, protože přijatelná úroveň expozice obsluhy a akutní referenční dávka pro tuto látku jsou výrazně nižší než referenční hodnoty většiny schválených účinných látek.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/408 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, aby byla zohledněna tato posouzení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/408 se mění takto:

1)

Mezi položku „karbendazim“ a položku „chlortoluron“ se vkládá název „karbetamid“.

2)

Mezi položku „dikvat“ a položku „epoxikonazol“ se vkládá název „emamektin“.

3)

Mezi položku „fluchinkonazol“ a položku „glufosinát“ se vkládá název „flurochloridon“.

4)

Mezi položku „fluchinkonazol“ a položku „glufosinát“ se vkládá název „gama-cyhalothrin“.

5)

Mezi položku „glufosinát“ a položku „haloxyfop-P“ se vkládá název „halosulfuron-methyl“.

6)

Mezi položku „imazosulfuron“ a položku „isoproturon“ se vkládá název „ipkonazol“.

7)

Mezi položku „tebufenpyrad“ a položku „tepraloxydim“ se vkládá název „tembotrion“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 18).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of: carbetamide (12. března 2015)

https://echa.europa.eu/documents/10162/b72929b7-77cc-148b-532c-4d5aab8661d4,

flurochloridone (3. listopadu 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/f186167a-b346-82dc-f237-fc8f580416b2;

halosulfuron-methyl (22. září 2017) https://echa.europa.eu/documents/10162/4f58f826-4c3d-9388-7c59-a2b101f0d2c4 and of

ipconazole (9. března 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/bebd7903-5dc4-864a-da7a-7c3967da6e4d.

(5)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2012. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance emamectin, EFSA Journal 2012;10(11):2955.

(6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tembotrione, EFSA Journal 2013;11(3):3131.

(7)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gamma-cyhalothrin, EFSA Journal 2014;12(2):3560.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU