(EU) 2020/1244Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1244 ze dne 1. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 týkající se odpočtů z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2020 a 2023

Publikováno: Úř. věst. L 286, 2.9.2020, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 2020 Nabývá účinnosti: 5. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1244

ze dne 1. září 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 týkající se odpočtů z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2020 a 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2013 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 (2), kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009. Toto nařízení stanovilo odpočty z kvóty pro makrelu obecnou v divizi ICES 8c, podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 a z kvóty pro sardel obecnou v podoblasti ICES 8.

(2)

Podle prováděcího nařízení (EU) č. 185/2013 byly odpočty z kvóty Španělska pro makrelu obecnou v divizi ICES 8c, podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 na roky 2020 a 2023 stanoveny na 5 544 tun na rok 2020 a na 1 392 tun na rok 2023.

(3)

Španělsko v roce 2019 nevyčerpalo 3 341 tun z příslušné kvóty pro makrelu obecnou, a tím ve srovnání s maximálním množstvím povoleným v souladu s rybolovnými právy pro daný rok snížilo tlak na rybolov uvedené populace. Španělsko požádalo, aby tato neodlovená množství byla použita ke snížení odpočtů stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013 na rok 2020 a na rok 2023. Množství k odpočtům na rok 2020 a na rok 2023 stanovená v prováděcím nařízení (EU) č. 185/2013 by proto měla být upravena.

(4)

Částky odečtené z kvót pro makrelu obecnou v letech 2020 a 2023 by po změnách nadále zajišťovaly, že rybolovná práva pro uvedené druhy nebudou v souladu s cíli společné rybářské politiky překročena.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 185/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Populace

Původní kvóta na rok 2009

Upravená kvóta na rok 2009

Zjištěný odlov v roce 2009

Rozdíl kvóta–odlov (nadměrný rybolov)

Odpočet pro rok 2013

Odpočet pro rok 2014

Odpočet pro rok 2015

Odpočet pro rok 2016

Odpočet pro rok 2017

Odpočet pro rok 2018

Odpočet pro rok 2019

Odpočet pro rok 2020

Odpočet pro rok 2021

Odpočet pro rok 2022

Odpočet pro rok 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

3 214

5 544

5 544

381

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pro sardel obecnou se rokem rozumí lovná sezona začínající v daném roce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU