(EU) 2020/1228Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1228 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci jakožto registr sekuritizací nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 330-334 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2020 Nabývá účinnosti: 23. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/330


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1228

ze dne 29. listopadu 2019,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci jakožto registr sekuritizací nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci (1), a zejména na čl. 10 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jednotný formát žádosti o registraci jakožto registr sekuritizací nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů podávané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl zajišťovat, aby orgán ESMA obdržel a snadno identifikoval veškeré informace požadované na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 (2).

(2)

Je důležité, aby informace byly v žádosti poskytnuty ve formátu, který umožňuje jejich uložení pro budoucí použití a reprodukci. Žádosti by proto měly být předkládány na trvalých nosičích.

(3)

Aby bylo možné informace poskytnuté v žádosti snáze identifikovat, mělo by být každému dokumentu přiřazeno jedinečné referenční číslo a název. Ze stejného důvodu by měl být žadatel povinen u každé předkládané informace uvést ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.

(5)

V souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3) orgán ESMA uskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci o návrzích prováděcích technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formát žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace

1.   Žadatel o registraci jakožto registr sekuritizací podle čl. 10 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 předloží informace ve formátu uvedeném v příloze 1 tohoto nařízení.

2.   Žadatel o rozšíření registrace registru obchodních údajů podle čl. 10 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402 předloží informace ve formátu uvedeném v příloze 2 tohoto nařízení.

3.   Pro účely odstavce 1 a 2 se žádost předloží:

a)

na trvalém nosiči, jak je definován v čl. 2 bodu 1 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4);

b)

s uvedením jedinečného referenčního čísla u každého dokumentu tvořícího součást žádosti.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 zed ne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podrobnosti žádosti o registraci registru sekuritizací a podrobnosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (viz strana 345 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 176/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).


PŘÍLOHA I

Formát žádosti o registraci registru sekuritizací

Tabulka 1

Obecné informace

Datum žádosti

Obchodní firma registru sekuritizací

Místo založení subjektu a rozsah obchodní činnosti

Identifikační kód právnické osoby (LEI) zaregistrovaný v databázi Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

Sídlo registru sekuritizací

Sídla dceřiných společností registru sekuritizací

Sídla poboček registru sekuritizací

Jednotný lokátor zdroje (URL) internetových stránek registru sekuritizací

Typy sekuritizací, metody převodu rizik a typy podkladových expozic, o jejichž registraci žadatel žádá

Je-li žadatel pověřen nebo zaregistrován příslušným orgánem v členském státě, v němž má sídlo, název příslušného orgánu a referenční číslo pověření nebo registrace

Jména osob odpovědných za žádost

Kontaktní údaje osob odpovědných za žádost

Jména osob odpovědných za dodržování předpisů ze strany registru sekuritizací (nebo jiných zaměstnanců, kteří se pro registr podílejí na posuzování dodržování předpisů)

Kontaktní údaje osob odpovědných za dodržování předpisů ze strany registru sekuritizací, nebo jiných zaměstnanců, kteří se pro registr podílejí na posuzování dodržování předpisů, v souvislosti s poskytováním jeho hlavních sekuritizačních služeb

Název mateřské společnosti

Identifikační kód (LEI) mateřské společnosti zaregistrovaný v databázi GLEIF

Sídlo mateřské společnosti

Název odpovědného orgánu dohledu mateřské společnosti

Referenční číslo odpovědného orgánu dohledu mateřské společnosti

Název nejvyšší mateřské společnosti

Identifikační kód (LEI) nejvyšší mateřské společnosti zaregistrovaný v databázi GLEIF

Sídlo nejvyšší mateřské společnosti

Název odpovědného orgánu dohledu nejvyšší mateřské společnosti

Referenční číslo odpovědného orgánu dohledu nejvyšší mateřské společnosti


Tabulka 2

Reference k dokumentu  (1)

Ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230, v němž je obsažen požadavek na informace, kterých se dokument týká.

Jedinečné referenční číslo dokumentu

Název dokumentu

Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde je informace poskytnuta, nebo zdůvodnění, proč informace není poskytnuta.


(1)  Platí pro všechny informace požadované v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230, s výjimkou čl. 2 odst. 2 písm. a) až c), e), f), h) a i) a čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.


PŘÍLOHA II

Formát žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů

Tabulka 1

Obecné informace

Datum žádosti

Datum registrace žadatele jakožto registru obchodních údajů

Obchodní firma registru sekuritizací

Identifikační kód právnické osoby (LEI) zaregistrovaný v databázi Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

Sídlo registru sekuritizací

Sídla dceřiných společností registru sekuritizací

Sídla poboček registru sekuritizací

Jednotný lokátor zdroje (URL) internetových stránek registru sekuritizací

Identifikační kód právnické osoby (LEI) zaregistrovaný v databázi GLEIF

Typy sekuritizací, metody převodu rizik a typy podkladových expozic, o jejichž registraci žadatel žádá

Je-li žadatel pověřen nebo zaregistrován příslušným orgánem v členském státě, v němž má sídlo, název příslušného orgánu a referenční číslo pověření nebo registrace

Jména osob odpovědných za žádost

Kontaktní údaje osob odpovědných za žádost

Jména osob odpovědných za dodržování předpisů ze strany registru sekuritizací, nebo jiných zaměstnanců, kteří se pro registr podílejí na posuzování dodržování předpisů, v souvislosti s poskytováním jeho hlavních sekuritizačních služeb

Kontaktní údaje osob odpovědných za dodržování předpisů ze strany registru sekuritizací (nebo jiných zaměstnanců, kteří se pro registr podílejí na posuzování dodržování předpisů)


Tabulka 2

Reference k dokumentu  (1)

Ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230, v němž je obsažen požadavek na informace, kterých se dokument týká.

Jedinečné referenční číslo dokumentu

Název dokumentu

Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde je informace poskytnuta, nebo zdůvodnění, proč informace není poskytnuta.


(1)  Platí pro všechny informace požadované v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230, s výjimkou čl. 2 odst. 2 písm. a) až c), e), f), h) a i) a čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU