(EU) 2020/915Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/915 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 209, 2.7.2020, s. 5-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2020 Nabývá účinnosti: 22. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/915

ze dne 25. června 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného zeměpisného označení „Riso Nano Vialone Veronese“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 205/2009 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 205/2009 ze dne 16. března 2009, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Riso Nano Vialone Veronese (CHZO)) (Úř. věst. L 71, 17.3.2009, s. 15).

(3)  Úř. věst. C 70, 4.3.2020, s. 33.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU