(EU) 2020/358Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/358 ze dne 4. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1976, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota kluzáků (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 57-81 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/358

ze dne 4. března 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1976, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota kluzáků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 23, 27 a 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) 2018/1139 Komise přijme nezbytná prováděcí pravidla, jimiž se stanoví požadavky pro průkazy způsobilosti pilota kluzáku, pokud takové letadlo splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) uvedeného nařízení.

(2)

S ohledem na specifickou povahu vydávání průkazů způsobilosti členům letových posádek kluzáků je nezbytné, aby byly zvláštní požadavky na vydávání průkazů způsobilosti stanoveny v samostatných nařízeních. Tyto požadavky by měly vycházet z obecných pravidel pro vydávání průkazů způsobilosti členům letových posádek, která jsou stanovena v nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2). Měly by však být přepracovány a zjednodušeny, aby bylo zajištěno, že budou přiměřené a budou vycházet z přístupu založeného na posouzení rizik, přičemž by mělo být zajištěno, aby piloti kluzáků byli i nadále způsobilí vykonávat své činnosti a plnit své povinnosti. Odpovídající redakční aktualizace by rovněž měla být provedena u pravidel pro provoz kluzáku, aby byl zohledněn přesun pravidel pro vydávání průkazů způsobilosti z nařízení (EU) č. 1178/2011 do prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 (3).

(3)

Podle čl. 12 odst. 2a bodu 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 mohou členské státy až do 8. dubna 2020 i nadále uplatňovat vnitrostátní pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti, která umožňují přístup k některým základním právům pilota. Některé členské státy oznámily Komisi a agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“), že v této souvislosti zachování vnitrostátních pravidel pro vydávání průkazů způsobilosti, v jejichž rámci je pilotům-žákům povoleno vykonávat omezená práva bez dozoru a postupně získat základní práva, podporuje v důsledku snadného a cenově dostupného přístupu k létání propagaci sportovního a rekreačního létání. Propagace a umožnění tohoto snadného přístupu k všeobecnému letectví je v souladu s cíli plánu agentury EASA, jehož záměrem je vytvořit přiměřenější, pružnější a proaktivnější regulační systém (4). Z těchto důvodů by členské státy měly mít možnost nadále uplatňovat vnitrostátní pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti v souladu se zásadami stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/430 (5) pro účely vydávání průkazů způsobilosti pilota kluzáků („SPL“). Členské státy by však měly informovat Komisi a agenturu EASA ve všech případech, kdy tato povolení využijí. Členské státy by rovněž měly sledovat používání těchto povolení, aby byla zachována přijatelná úroveň bezpečnosti letectví.

(4)

V zájmu zajištění hladkého přechodu by všechna osvědčení, povolení a schválení vydaná pilotům kluzáků v souladu s nařízením (EU) č. 1178/2011 před datem použitelnosti tohoto nařízení měla být i nadále platná. Vnitrostátní průkazy způsobilosti pilota kluzáků vydané před datem použitelnosti tohoto nařízení by měly být změněny na průkazy způsobilosti vydané v souladu s tímto nařízením prostřednictvím hlášení o změně vypracovaných příslušnými orgány členských států v konzultaci s agenturou EASA.

(5)

Výcvik pilotů kluzáků, který byl zahájen v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 před datem použitelnosti tohoto nařízení, by měl být plně započten, jelikož poskytuje rovnocenný nebo dokonce širší rozsah požadavků na výcvik, než jsou požadavky zaváděné tímto nařízením. Výcvik, který byl zahájen před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, by měl být započten na základě hlášení o zápočtu vypracovaných členskými státy.

(6)

Stávajícím organizacím pro výcvik by měl být poskytnut dostatek času k tomu, aby své výcvikové programy v souvislosti se zjednodušenými požadavky na výcvik v případě potřeby přizpůsobily.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska agentury EASA č. 01/2019 (6) v souladu čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1976 se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139“;

2)

v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla letového provozu kluzáků a vydávání a zachování průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací, práv a osvědčení pro kluzáky, pokud taková letadla splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2018/1139.“;

3)

článek 2 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice a, pokud nejsou pojmy uvedeny jinde v tomto článku, definice článku 2 nařízení (EU) č. 1178/2011:“;

b)

bod 10 se nahrazuje tímto:

„10)

„dohodou o nájmu/pronájmu bez posádky“ se rozumí dohoda mezi podniky, podle níž je kluzák provozován na odpovědnost nájemce;“;

c)

doplňují se nové body 11 až 13, které znějí:

„11)

„vnitrostátním průkazem způsobilosti“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota vydaný členským státem v souladu s vnitrostátními právními předpisy před datem použitelnosti přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení nebo přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

12)

„průkazem způsobilosti podle části SFCL“ se rozumí průkaz způsobilosti letové posádky, který je v souladu s požadavky přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení;

13)

„hlášením o změně“ se rozumí hlášení, na jehož základě lze změnit průkaz způsobilosti na průkaz způsobilosti podle části SFCL;“;

4)

za článek 3 se vkládají nové články 3a až 3d, které znějí:

„Článek 3a

Průkazy způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní způsobilosti

1.   Aniž je dotčeno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)  (*1), piloti letadel podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení musí dodržovat technické požadavky a správní postupy stanovené v příloze III (části SFCL) tohoto nařízení a v příloze IV (části MED) nařízení (EU) č. 1178/2011.

2.   Jako výjimka z práv držitelů průkazů způsobilosti definovaných v příloze III (části SFCL) tohoto nařízení smí držitelé uvedených průkazů způsobilosti provádět lety podle čl. 3 odst. 2 písm. a) až d), aniž by dodržovali čl. SFCL.115 písm. a) bod 3 přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení.

3.   Členský stát může pilotům-žákům ve výcvikovém kurzu pro získání průkazu způsobilosti pilota kluzáků („SPL“) povolit, aby vykonávali omezená práva bez dozoru před tím, než splní všechny požadavky, které jsou nezbytné pro vydání průkazu SPL v souladu s přílohou III (částí SFCL) tohoto nařízení, a to za těchto podmínek:

a)

rozsah udělených práv se zakládá na posouzení bezpečnostního rizika provedeném členským státem, přičemž se zohlední rozsah výcviku potřebného k dosažení zamýšlené úrovně odborné způsobilosti pilota;

b)

práva se omezí na:

i)

celé státní území nebo část státního území členského státu, který uděluje povolení, a

ii)

kluzáky registrované v členském státě, který uděluje povolení;

c)

držitel povolení, který žádá o vydání SPL, musí obdržet zápočty za výcvik prováděný v rámci povolení na základě doporučení schválené organizace pro výcvik („ATO“) nebo ohlášené organizace pro výcvik („DTO“);

d)

členský stát každé tři roky předkládá Komisi a Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví („EASA“) zprávy a posouzení bezpečnostního rizika;

e)

členský stát sleduje využívání povolení vydaných podle tohoto odstavce, aby zajistil přijatelnou úroveň letecké bezpečnosti, a v případě zjištění zvýšeného bezpečnostního rizika nebo jakýchkoli pochybností v oblasti bezpečnosti podnikne patřičné kroky.

Článek 3b

Stávající průkazy způsobilosti pilota a vnitrostátní osvědčení zdravotní způsobilosti

1.   Průkazy způsobilosti pro kluzáky podle části FCL a související práva, kvalifikace a osvědčení vydané členským státem před datem účinnosti tohoto nařízení se považují za vydané v souladu s tímto nařízením. Členské státy uvedené průkazy způsobilosti nahradí průkazy způsobilosti s formátem stanoveným v příloze VI (části ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011, když znovu vydávají průkazy způsobilosti z administrativních důvodů nebo na žádost držitelů průkazů způsobilosti.

2.   Pokud členský stát znovu vydá průkazy způsobilosti a související práva, kvalifikace a osvědčení v souladu s odstavcem 1, členský stát postupuje dle daného případu takto:

a)

převede všechna dosud potvrzená práva v průkazech způsobilosti podle části FCL do nového formátu průkazu způsobilosti;

b)

změní kvalifikace pro akrobatické lety vydané v souladu s článkem FCL.800 přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 na pokročilá práva pro akrobacii v souladu s čl. SFCL.200 písm. c) přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení;

c)

potvrdí datum skončení platnosti osvědčení letového instruktora související s průkazem způsobilosti podle části FCL do zápisníku letů pilota nebo vydá rovnocenný doklad. Po uvedeném datu skončení platnosti vykonávají piloti práva instruktora pouze tehdy, pokud splňují článek SFCL.360 přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení.

3.   Držitelé vnitrostátních průkazů způsobilosti pro kluzáky vydaných členskými státy před datem použitelnosti přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení smí nadále až do 8. dubna 2021 vykonávat práva vyplývající z jejich průkazů způsobilosti. Do tohoto data členské státy v souladu s prvky stanovenými v hlášení o změně, které splňuje požadavky čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 1178/2011, změní uvedené průkazy způsobilosti na průkazy způsobilosti a související kvalifikace, práva a osvědčení podle části SFCL.

4.   Vnitrostátní osvědčení zdravotní způsobilosti pilota související s průkazem způsobilosti uvedeným v odstavci 2 tohoto článku a vydané členským státem před datem použitelnosti přílohy III (části SFCL) tohoto nařízení zůstávají v platnosti do jejich příštího prodloužení platnosti, nebo do 8. dubna 2021, podle toho, co nastane dříve. Prodloužení platnosti uvedených osvědčení zdravotní způsobilosti musí být v souladu s požadavky přílohy IV (části MED) nařízení (EU) č. 1178/2011.

Článek 3c

Zápočet za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení

1.   Pokud jde o vydávání průkazů způsobilosti a souvisejících práv, kvalifikací nebo osvědčení podle části SFCL v souladu s přílohou III (částí SFCL) tohoto nařízení, má se za to, že výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 splňuje požadavky tohoto nařízení.

2.   Výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení nebo přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, se započte pro účely vydání průkazů způsobilosti podle části SFCL na základě hlášení o zápočtu vypracovaného členským státem v konzultaci s agenturou EASA.

3.   Hlášení o zápočtu uvedené v odstavci 2 popisuje rozsah výcviku, uvádí, které požadavky části SFCL se započítávají a případně které požadavky musí žadatelé splňovat, aby jim byl vydán průkaz způsobilosti podle části SFCL. Hlášení musí obsahovat kopie všech dokladů nezbytných k osvědčení rozsahu výcviku a kopie všech vnitrostátních předpisů a postupů, podle nichž byl výcvik zahájen.

Článek 3d

Organizace pro výcvik

1.   Organizace pro výcvik pro získání průkazů způsobilosti pilota podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení musí splňovat požadavky článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011.

2.   Organizace pro výcvik uvedené v odstavci 1, které jsou držiteli schválení vydaného v souladu s přílohou VII (částí ORA) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo které předložily prohlášení v souladu s přílohou VIII (částí DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011 před datem použitelnosti tohoto nařízení, přizpůsobí v případě potřeby své programy výcviku nejpozději do 8. dubna 2021.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 4. března 2020, (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).“;"

5)

příloha I (část DEF) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

6)

příloha II (část SAO) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

7)

doplňuje se příloha III (část SFCL) stanovená v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 8. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/430 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požívání omezených výsadních práv bez dohledu do vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (Úř. věst. L 75, 19.3.2019, s. 66).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Snadnější přístup pilotů všeobecného letectví k letům IFR a revizi požadavků týkajících se vydávání průkazů způsobilosti pilotů balonů a kluzáků) (stanovisko č. 01/2019 (A) a (B), 19. 2.2019), k dispozici na adrese: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

„Definice“ (část DEF) v příloze I nařízení (EU) 2018/1976 se mění takto:

1)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice a, nejsou-li pojmy v této příloze definovány jinak, definice uvedené v článku 2 nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, jakož i v článku FCL.010 přílohy I (části FCL) uvedeného nařízení:“;

2)

bod 13 se nahrazuje tímto:

„13.

„nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Občanský soumrak končí večer v okamžiku, kdy se střed slunečního disku dostane šest stupňů pod horizont, a občanské svítání začíná ráno okamžikem, kdy je střed slunečního disku šest stupňů pod horizontem;“

3)

doplňují se nové body 14 až 19, které znějí:

„14.

„zkouškou dovednosti“ se rozumí prokázání dovednosti pro účely vydání průkazu způsobilosti nebo kvalifikace nebo rozšíření práv, včetně případně požadovaných ústních zkoušek;

15.

„hodnocením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností, znalostí a postoje pro první vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora nebo examinátora;

16.

„dobou letu“ se rozumí:

a)

u kluzáků schopných samostatného vzletu a turistických motorových kluzáků celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu;

b)

u kluzáků celková doba od okamžiku, kdy kluzák začíná rozjezd v průběhu vzletu, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu;

17.

„přezkoušením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovednosti pro účely splnění požadavků na rozlétanost stanovených v tomto nařízení, a včetně případně požadovaných ústních zkoušek;

18.

„samostatným letem“ se rozumí doba letu, v jejímž průběhu je pilot-žák jedinou osobou v letadle;

19.

„navigačním letem“ se rozumí let mimo vizuální dohled nebo vzdálenost určenou příslušným úřadem z plochy odletu pomocí standardních navigačních postupů.“


PŘÍLOHA II

Příloha II (část SAO) nařízení (EU) 2018/1976 se mění takto:

1)

Článek SAO.GEN.125 „Jmenování velícího pilota“ se nahrazuje tímto:

SAO.GEN.125 Jmenování velícího pilota

Provozovatel ustanoví velícího pilota, který má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou III tohoto nařízení.“


PŘÍLOHA III

Za přílohu II se doplňuje nová příloha III nařízení (EU) 2018/1976, která zní:

„PŘÍLOHA III

POŽADAVKY NA UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI ČLENŮM LETOVÝCH POSÁDEK KLUZÁKŮ

[ČÁST SFCL]

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

SFCL.001   Oblast působnosti

V této příloze jsou stanoveny požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pilota kluzáku („SLP“) a souvisejících práv, kvalifikací a osvědčení a podmínky jejich platnosti a použití.

SFCL.005   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy se příslušným úřadem rozumí orgán určený členským státem, který daná osoba žádá o vydání průkazu SLP či souvisejících práv, kvalifikací nebo osvědčení.

SFCL.015   Žádost o vydání, prodloužení platnosti a obnovu průkazu SPL, jakož i souvisejících práv, kvalifikací a osvědčení

a)

Příslušnému úřadu se ve formě a způsobem, které stanoví uvedený příslušný úřad, musí předložit:

1)

žádost o:

i)

vydání průkazu SPL a souvisejících kvalifikací;

ii)

rozšíření práv průkazu SPL, kromě práv uvedených v čl. SFCL.115 písm. a) bodě 2 a písm. a) bodě 3, v článcích SFCL.155, SFCL.200 a SFCL.215;

iii)

vydání osvědčení letového instruktora pro kluzáky („FI(S)“);

iv)

vydání, prodloužení platnosti a obnovu osvědčení letového examinátora pro kluzáky („FE(S)“);

v)

jakékoli změny průkazu SPL a souvisejících práv, kvalifikací a osvědčení, kromě práv uvedených v bodě ii), a

2)

v případě pověření příslušným úřadem kopie příslušných položek v zápisníku letů pilota uvedených v čl. SFCL.115 písm. d), čl. SFCL.155 písm. b), čl. SFCL.200 písm. f) a čl. SFCL.215 písm. d).

b)

K žádosti uvedené v písmeni a) se přiloží doklad, že žadatel splňuje příslušné požadavky stanovené v této příloze a v příloze IV (části MED) nařízení (EU) č. 1178/2011.

c)

Omezení nebo rozšíření práv udělených průkazem způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčením musí být v průkazu způsobilosti nebo osvědčení potvrzeno příslušným úřadem, kromě získání práv uvedených v písm. a) bodě 1 podbodě ii).

d)

Žádná osoba nesmí být zároveň držitelem více než jednoho průkazu SPL vydaného v souladu s touto přílohou.

e)

Držitel průkazu způsobilosti předkládá žádosti uvedené v písmeni a) příslušnému úřadu určenému členským státem, v němž byl vydán jeho průkaz způsobilosti, v souladu s touto přílohou (částí SFCL), popřípadě přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo přílohou III (části BFCL) nařízení (EU) 2018/395.

f)

Držitel průkazu SPL může požádat o změnu příslušného úřadu na příslušný úřad určený jiným členským státem, avšak v takovém případě musí být nový příslušný úřad stejný pro všechny držené průkazy způsobilosti.

g)

Žadatelé žádají o vydání průkazu SPL a souvisejících kvalifikací, práv nebo osvědčení nejpozději šest měsíců poté, co úspěšně vykonali zkoušku dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti.

SFCL.030   Praktická zkouška dovednosti

Žadatelé o praktickou zkoušku dovednosti musí být k praktické zkoušce dovednosti doporučeni schválenou organizací pro výcvik nebo ohlášenou organizací pro výcvik, která je zodpovědná za výcvik absolvovaný žadateli, jakmile je výcvik dokončen. Examinátorovi dá schválená organizace pro výcvik nebo ohlášená organizace pro výcvik k dispozici záznamy o výcviku.

SFCL.035   Započtení doby letu

Žadatelům o vydání průkazu SPL nebo souvisejícího práva, kvalifikace nebo osvědčení se do požadavku na celkovou dobu letu pro vydání průkazu způsobilosti, práva, kvalifikace nebo osvědčení plně započte doba výcviku při samostatném řízení, ve dvojím řízení nebo doba letu ve funkci velitele letadla v kluzácích.

SFCL.045   Povinnost mít u sebe doklady a předkládat je

a)

Při výkonu práv vyplývajících z průkazu způsobilosti SPL musí mít držitelé průkazu SPL u sebe všechny tyto náležitosti:

1)

platný průkaz SPL;

2)

platné osvědčení zdravotní způsobilosti;

3)

doklad totožnosti se svou fotografií;

4)

dostatečné údaje zápisníku letů pilota k prokázání souladu s požadavky této přílohy.

b)

Piloti-žáci musí mít u sebe při všech samostatných navigačních letech:

1)

doklady uvedené v písm. a) bodech 2 a 3;

2)

důkaz o povolení požadovaném v čl. SFCL.125 písm. a).

c)

Držitelé průkazu SPL nebo piloti-žáci předloží neprodleně na požádání pověřeného zástupce příslušného úřadu ke kontrole doklady uvedené v písmeni a).

d)

Odchylně od písmen a) a b) mohou být doklady uvedené ve zmíněných písmenech uchovávány na letišti nebo provozním místě u letů, jež zůstávají:

1)

v dohledu letiště nebo provozního místa; nebo

2)

ve vzdálenosti od letiště nebo provozního místa stanovené příslušným úřadem.

SFCL.050   Vedení záznamů o době letu

Držitelé průkazu SPL a piloti-žáci vedou spolehlivé a podrobné záznamy o všech odlétaných letech, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.

SFCL.065   Omezení práv držitelů průkazu SPL ve věku 70 let nebo více v obchodní přepravě cestujících kluzáky

Držitelé průkazu SPL, kteří dosáhli věku 70 let, nesmí vykonávat funkci pilota kluzáků v obchodní přepravě cestujících kluzáky.

SFCL.070   Omezení, pozastavení a zrušení platnosti průkazů způsobilosti, práv, kvalifikací a osvědčení

a)

Průkaz SPL jakož i související práva, kvalifikace a osvědčení vydané v souladu s touto přílohou může příslušný úřad omezit, pozastavit nebo zrušit jejich platnost v souladu s podmínkami stanovenými v příloze VI (části ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud držitel SPL nesplňuje základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139 nebo požadavky této přílohy, jakož i přílohy II (části SAO) tohoto nařízení nebo přílohy IV (části MED) nařízení (EU) č.1178/2011.

b)

Držitelé průkazu SPL neprodleně vrátí příslušnému úřadu průkaz způsobilosti nebo osvědčení, pokud byly jejich průkaz způsobilosti, právo, kvalifikace nebo osvědčení omezeny, pozastaveny nebo zrušeny.

HLAVA SPL

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA KLUZÁKU – („SPL“)

SFCL.115   SPL – práva a podmínky

a)

S výhradou dodržení článku SFCL.150 mají držitelé průkazu SPL práva k výkonu funkce velitele letadla u kluzáků:

1)

bez úplaty v neobchodním provozu;

2)

včetně přepravy cestujících, pouze pokud:

i)

dodržují čl. SFCL.160 písm. e) a

ii)

buď:

A)

po vydání průkazu SPL absolvovali dobu letu odpovídající alespoň deseti hodinám nebo alespoň 30 vypuštění nebo vzletů a přistání ve funkci velitele letadla v kluzácích a navíc jeden cvičný let, v jehož průběhu držitelé prokáží instruktorovi FI(S) odbornou způsobilost k přepravě cestujících; nebo

B)

jsou držiteli osvědčení FI(S) v souladu s hlavou FI;

3)

v jiném provozu než uvedeném v bodě 1, pouze pokud:

i)

dosáhli věku 18 let;

ii)

po vydání průkazu způsobilosti absolvovali dobu letu odpovídající 75 hodinám nebo 200 vypuštění nebo vzletů a přistání ve funkci velitele letadla v kluzácích.

b)

Odchylně od písmene a) mohou držitelé průkazu SPL s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1)

poskytování letového výcviku pro získání průkazu SPL;

2)

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro průkaz SPL;

3)

výcvik, zkoušky a přezkušování pro práva, kvalifikace nebo osvědčení související s průkazem SPL.

c)

Držitelé průkazu SPL vykonávají práva SPL pouze tehdy, pokud splňují příslušné požadavky na rozlétanost, a pouze v případě, že jejich osvědčení zdravotní způsobilosti, jež odpovídá vykonávaným právům, je platné.

d)

Absolvování cvičného letu podle písm. a) bodu 2 podbodu ii) písm. A) se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí instruktor zodpovědný za cvičný let.

SFCL.120   SPL – minimální věk

Žadatelé o průkaz SPL musí dosáhnout věku alespoň 16 let.

SFCL.125   SPL – pilot-žák

a)

Piloti-žáci nesmí létat samostatně, nemají-li k tomu souhlas instruktora FI(S), který nad nimi vykonává dozor.

b)

Pilot-žák musí dosáhnout věku alespoň 14 let, aby mohl provádět samostatné lety.

SFCL.130   SPL – výcvikový kurz a požadavky na praxi

a)

Žadatelé o průkaz SPL absolvují výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik. Kurz musí být přizpůsoben právům, o jejichž získání žadatel usiluje, a musí obsahovat:

1)

teoretické znalosti uvedené v článku SFCL.135;

2)

alespoň patnáct hodin letového výcviku v kluzácích, včetně alespoň:

i)

deseti hodin letového výcviku ve dvojím řízení, které musí zahrnovat letový výcvik ve dvojím řízení uvedený v podbodě iv) písm. A), nebo případně v podbodě v) písm. A);

ii)

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající dvěma hodinám;

iii)

45 vypuštění nebo vzletů a přistání;

iv)

pokud žadatel usiluje o získání práv pro kluzáky, s výjimkou TMG, alespoň sedm hodin letového výcviku v kluzácích, včetně alespoň:

A)

tří hodin letového výcviku ve dvojím řízení;

B)

buď:

a)

jednoho samostatného navigačního letu v délce nejméně 50 km (27 NM), nebo

b)

jednoho navigačního letu ve dvojím řízení v délce alespoň 100 km (55 NM), který může být odchylně od bodu 2 podbodu iv) absolvován v TMG;

v)

pokud žadatel usiluje o získání práv pro TMG, alespoň šest hodin letového výcviku v TMG, včetně alespoň:

A)

čtyř hodin letového výcviku ve dvojím řízení;

B)

jednoho samostatného navigačního letu v délce alespoň 150 km (80 NM) v TMG, během kterého je provedeno alespoň jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

b)

Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s výjimkou balónů, se započte 10 % celkové doby letu ve funkci velitele letadla v tomto letadle až do výše sedmi hodin. Započtená doba v každém případě:

1)

nezahrnuje požadavky uvedené v písm. a) bodu 2 podbodu ii), písm. a) bodu 2 podbodu iv) písm. B) a písm. a) bodu 2 podbodu v) písm. B) a

2)

pokud jde o písm. a) bod 2 podbod iii), nepřesahuje deset vypuštění nebo vzletů a přistání.

SFCL.135   SPL – zkouška z teoretických znalostí

a)

Teoretické znalosti

Žadatelé o průkaz SPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí, která odpovídá právům, o které žadatel usiluje, prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

i)

právní předpisy v oblasti letectví;

ii)

lidská výkonnost,

iii)

meteorologie;

iv)

komunikace;

2)

specifické předměty týkající se kluzáků:

i)

letové zásady,

ii)

provozní postupy;

iii)

provedení a plánování letu;

iv)

obecné znalosti o letadlech týkající se kluzáků;

v)

navigace.

b)

Povinnosti žadatele

1)

Žadatel vykoná celý soubor zkoušek z teoretických znalostí stanovených pro průkaz SPL v rámci odpovědnosti příslušného úřadu stejného členského státu.

2)

Žadatel vykoná zkoušku z teoretických znalostí pouze na doporučení schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, která je odpovědná za jeho výcvik, a poté, co uspokojivě dokončil příslušné části výcvikového kurzu teoretických znalostí.

3)

Doporučení schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik platí dvanáct měsíců. Pokud během této doby platnosti žadatel nevykonal alespoň jednu písemnou zkoušku z teoretických znalostí, stanoví schválená organizace pro výcvik nebo ohlášená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele nutnost dalšího výcviku.

c)

Kritéria úspěšnosti

1)

Ve zkoušce z teoretických znalostí žadatel uspěje, pokud v této zkoušce získá alespoň 75 % bodů. Neuplatňuje se systém trestných bodů.

2)

Není-li v této příloze stanoveno jinak, má se za to, že žadatel úspěšně vykonal požadovanou zkoušku z teoretických znalostí pro vydání průkazu SPL v případě, že uspěl u všech požadovaných zkoušek teoretických znalostí ve lhůtě osmnácti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se poprvé pokusil o vykonání zkoušky.

3)

Pokud žadatel neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech písemných zkoušek ve lhůtě stanovené v bodě 2, musí vykonat celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí znovu.

4)

Dříve než se žadatel opět zúčastní zkoušek z teoretických znalostí, musí podstoupit další výcvik ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví schválená organizace pro výcvik nebo ohlášená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele.

d)

Doba platnosti

Úspěšné vykonání zkoušek z teoretických znalostí platí po dobu 24 měsíců, počínaje ode dne, kdy žadatel úspěšně vykoná zkoušku z teoretických znalostí v souladu s písm. c) bodem 2).

SFCL.140   SPL – započtení teoretických znalostí

Žadatelům o vydání průkazu SPL se započtou požadované teoretické znalosti z obecných předmětů podle čl. SFCL.135 písm. a) bodu 1, pokud:

a)

jsou držiteli průkazu v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo s přílohou III (částí BFCL) nařízení (EU) 2018/395; nebo

b)

úspěšně vykonali zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti podle písmene a), pokud k tomu došlo v době platnosti stanovené v čl. SFCL.135 písm. d).

SFCL.145   SPL – praktická zkouška dovednosti

a)

Žadatelé o průkaz SPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry s kluzáky ve funkci velitele letadla s kvalifikovaností odpovídající právům, o jejichž získání žadatel usiluje.

b)

Žadatelé musí vykonat zkoušku dovednosti v kluzáku, s výjimkou TMG, nebo v TMG, v závislosti na právech, o jejichž získání uvažují, a pokud výcvikový kurz v souladu s článkem SFCL.130 zahrnoval nezbytné prvky výcviku pro příslušná letadla. Žadatel, který absolvoval výcvikový kurz, včetně nezbytných prvků výcviku pro kluzáky i TMG, může vykonat dvě zkoušky dovednosti, jednu v kluzáku s výjimkou TMG a jednu v TMG, aby získal práva pro obě letadla.

c)

Aby mohl žadatel vykonat zkoušku dovednosti pro vydání průkazu SPL, musí nejprve úspěšně vykonat požadované zkoušky z teoretických znalostí.

d)

Kritéria úspěšnosti

1)

Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu kluzáku.

2)

Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, musí opakovat celou zkoušku.

3)

Pokud žadatel musí v souladu s bodem 2 zkoušku opakovat a neuspěje v některém z oddílů, včetně oddílů, v nichž při předchozím pokusu uspěl, musí znovu absolvovat celou zkoušku.

e)

Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí absolvovat další praktický výcvik.

SFCL.150   SPL – práva týkající se kluzáků a TMG

a)

Pokud byla zkouška dovednosti uvedená v článku SFCL.145 vykonána v kluzáku, s výjimkou TMG, jsou práva průkazu SPL omezena na kluzáky, s výjimkou TMG.

b)

V případě uvedeném v písmeni a) se práva průkazu SPL na žádost rozšíří o TMG, pokud pilot:

1)

ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik absolvoval prvky výcviku uvedené v čl. SFCL.130 písm. a) bodě 2 podbodě v);

2)

absolvoval zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v TMG. Během zkoušky dovednosti musí žadatel examinátorovi rovněž prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro TMG v těchto předmětech:

i)

letové zásady,

ii)

provozní postupy;

iii)

provedení a plánování letu;

iv)

obecné znalosti o letadlech a

v)

navigace.

c)

Držitelům průkazu způsobilosti vydaného v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 se tato kvalifikace plně započte do požadavků uvedených v písmeni b), pokud:

1)

jsou držiteli třídní klasifikace pro TMG; nebo

2)

mají práva pro TMG a splňují požadavky na rozlétanost v článku FCL.140.A přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

d)

Pokud byla zkouška podle článku SFCL.145 vykonána v TMG, jsou práva průkazu SPL omezena na TMG.

e)

V případě uvedeném v písmeni d) se práva průkazu SPL na žádost rozšíří o kluzáky, pokud pilot:

1)

ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik absolvoval prvky výcviku uvedené v čl. SFCL.130 písm. a) bodě 2 podbodě iv) a alespoň 15 vypuštění a přistání v kluzáku, s výjimkou TMG a

2)

absolvoval zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v kluzáku, s výjimkou TMG. Během zkoušky dovednosti musí pilot examinátorovi rovněž prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro kluzáky, s výjimkou TMG, v těchto předmětech:

i)

letové zásady,

ii)

provozní postupy;

iii)

provedení a plánování letu;

iv)

obecné znalosti o letadlech a

v)

navigace.

f)

Absolvování cvičného letu podle písm. b) bodu 1 a písmene e) bodu 1 se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, která je za výcvik zodpovědná.

SFCL.155   SPL – způsoby vypouštění

a)

Držitelé průkazu SPL vykonávají svá práva tím, že používají pouze ty způsoby vypouštění, pro které absolvovali zvláštní výcvik buď v průběhu výcvikového kurzu v souladu s článkem SFCL.130 nebo čl. SFCL.150 písm. e) bodem 1, nebo v průběhu dodatečného výcviku poskytovaného instruktorem po vydání průkazu SPL. Tento zvláštní výcvik obsahuje:

1)

v případě vypouštění navijákem nebo vozidlem nejméně deset vypuštění v rámci letového výcviku ve dvojím řízení a pět samostatných vypuštění pod dozorem;

2)

v případě vypouštění aerovlekem či samostatného vypouštění nejméně pět vypuštění v rámci letového výcviku ve dvojím řízení a pět samostatných vypuštění pod dozorem. V případě samostatného vypouštění může být letový výcvik ve dvojím řízení proveden v TMG;

3)

v případě vypouštění pružným lanem nejméně tři vypuštění v rámci letového výcviku ve dvojím řízení nebo samostatně pod dozorem a

4)

v případě dalších způsobů vypouštění, výcvik vyžadovaný příslušným úřadem.

b)

Absolvování cvičného letu podle písmene a) se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, případně instruktor, který je za výcvik zodpovědný.

c)

Pro zachování práv pro každý způsob vypouštění a v souladu s požadavky písmen a) a b) musí držitelé průkazu SPL v průběhu posledních dvou let absolvovat alespoň pět vypuštění, s výjimkou vypouštění pružným lanem, kdy vykonají pouze dvě vypuštění. V případě samostatného vzletu lze vypouštění provádět samostatným vzletem nebo prostřednictvím vzletů v TMG nebo v jejich kombinaci.

d)

Pokud držitelé průkazů SPL nesplňují požadavky uvedené v písmeni c), musí za účelem obnovení svých práv vykonat dodatečný počet vypuštění ve dvojím řízení nebo samostatných letů pod dozorem instruktora.

„SFCL.160   SPL – požadavky na rozlétanost

a)

Kluzáky, s výjimkou TMG

Držitelé průkazu SPL vykonávají práva udělená průkazem SPL, s výjimkou TMG, pouze pokud v posledních 24 měsících před plánovaným letem:

1)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň pěti hodinám ve funkci velitele letadla, nebo ve dvojím řízení, nebo samostatně pod dozorem FI(S), včetně letů v kluzácích, s výjimkou TMG, alespoň:

i)

15 vypuštění a

ii)

dva cvičné lety s FI(S), nebo

2)

úspěšně absolvovali přezkoušení odborné způsobilosti s FE(S) v kluzáku, s výjimkou TMG; přezkoušení odborné způsobilosti musí být založeno na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu SPL.

b)

TMG

Držitelé průkazu SPL vykonávají práva týkající se TMG, pouze pokud v posledních 24 měsících před plánovaným letem:

1)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla, nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem FI(S), včetně letů v TMG, alespoň:

i)

dobu letu odpovídající šesti hodinám:

ii)

dvanáct vzletů a přistání a

iii)

cvičný let v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem, nebo

2)

úspěšně absolvovali přezkoušení odborné způsobilosti s examinátorem; přezkoušení odborné způsobilosti musí být založeno na zkoušce dovednosti uvedené v čl. SFCL.150 písm. b) bodě 2.

c)

Držitelé průkazu SPL s právy pro lety v TMG, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti včetně práv pro lety v TMG v souladu s ustanoveními přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, jsou povinnosti splnit požadavky písmena b) zproštěni.

d)

Absolvování letů ve dvojím řízení, letů pod dozorem a cvičných letů podle písm. a) bodu 1 a písm. b) bodu 1, jakož i přezkoušení odborné způsobilosti podle písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí zodpovědný FI(S) v případě písm. a) bodu 1 a písm. b) bodu 1, a zodpovědný FE(S) v případě písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2.

e)

Přeprava cestujících

Držitelé průkazu SPL mohou přepravovat cestující pouze tehdy, pokud v předcházejících 90 dnech provedli ve funkci velitele letadla alespoň:

1)

tři vypuštění v kluzácích, s výjimkou TMG, pokud mají být cestující přepravováni v kluzácích, s výjimkou TMG; nebo

2)

tři vzlety a přistání v TMG, pokud mají být cestující přepravováni v TMG. Pro přepravu cestujících v noci v TMG musí být alespoň jeden z těchto vzletů a přistání proveden v noci.

HLAVA ADD

DALŠÍ KVALIFIKACE A PRÁVA

SFCL.200   Práva pro akrobacii

a)

Držitelé průkazu SPL provádí pouze akrobatické lety s kluzáky se zastaveným motorem nebo, v případě písmen d) a e), s motorovým pohonem, pokud jsou držiteli odpovídajících práv pro akrobacii v souladu s tímto článkem.

b)

Základní práva pro akrobacii

1)

opravňují držitele průkazu k provádění akrobatických letů omezených na tyto manévry:

i)

strmé stoupání a klesání pod úhlem 45 stupňů prováděné jako akrobatické manévry;

ii)

přemety (z normálního letu);

iii)

souvrat;

iv)

horizontální osma;

v)

vývrtky;

2)

jsou zahrnuta v právech průkazu SPL poté, co pilot absolvuje:

i)

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám nebo 120 vypuštění ve funkci velitele letadla v kluzácích;

ii)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

A)

výuku teoretických znalostí odpovídající právům, o jejichž získání žadatel usiluje;

B)

akrobatický letový výcvik týkající se manévrů uvedených v bodě 1.

c)

pokročilá práva pro akrobacii:

1)

opravňují držitele k provádění akrobatických letů neomezených na manévry uvedené v písm. b) bodu 1;

2)

jsou zahrnuta v právech průkazu SPL poté, co pilot:

i)

splnil požadavky písm. b) bodu 2 podbodu i);

ii)

absolvoval výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

A)

výuku teoretických znalostí odpovídající právům, o jejichž získání žadatel usiluje;

B)

alespoň pět hodin nebo 20 letů akrobatického letového výcviku.

d)

Základní nebo pokročilá práva pro akrobacii zahrnují lety v kluzácích s motorovým pohonem, pokud pilot absolvoval výcvik v akrobatickém létání s kluzáky s motorovým pohonem v průběhu výcvikového kurzu v souladu s písm. b) bodem 2 podbodem ii), případně písm. c) bodem 2 podbodem ii).

e)

Práva průkazu SPL zahrnují pokročilá práva pro akrobacii pro lety TMG s motorovým pohonem, pokud pilot má nebo měl akrobatickou kvalifikaci v souladu s článkem FCL.800 přílohy I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, včetně práv pro akrobatické lety v TMG.

f)

Absolvování výcvikového kurzu podle písm. b) bodu 2 podbodu ii) a písm. c) bodu 2 podbodu ii) a případně zahrnutí výcviku uvedeného v písmeni d) se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, která je za výcvik zodpovědná.

SFCL.205   Kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů

a)

Držitelé průkazu SPL, kteří mají práva pro lety s TMG, smí vléct kluzáky nebo transparenty pouze tehdy, pokud jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení kluzáků nebo transparentů v souladu s tímto článkem.

b)

Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení kluzáků musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající alespoň třiceti hodinám ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání v TMG, po získání práv týkajících se TMG;

2)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

i)

výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení kluzáků,

ii)

alespoň deset cvičných letů zahrnujících vlečení kluzáku, včetně alespoň pěti letů v rámci výcviku ve dvojím řízení;

iii)

v případě držitele průkazu SPL s právy omezenými na TMG v souladu s čl. SFCL.150 písm. d) pět seznamovacích letů v kluzáku vypuštěném pomocí letadla.

c)

Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení transparentů musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající alespoň sto hodinám a 200 vzletů a přistání ve funkci velitele letadla v TMG, po získání práv týkajících se TMG;

2)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

i)

výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení transparentu;

ii)

alespoň deset cvičných letů zahrnujících vlečení transparentu, včetně alespoň pěti letů ve dvojím řízení.

d)

Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení kluzáků nebo transparentů v souladu s tímto článkem, kteří již jsou držiteli kvalifikace pro vlečení kluzáků nebo transparentů v souladu s čl. FCL.805 písm. b) přílohy I (části FCL) nařízení (EU) No 1178/2011, případně plnili požadavky pro vydání uvedené kvalifikace:

1)

získají plný zápočet této kvalifikace do požadavků uvedených v písmeni b) nebo c) pro získání kvalifikace pro vlečení kluzáků, popřípadě transparentů, pokud jejich kvalifikace pro vlečení uvedená v písmeni d) zahrnuje práva pro vlečení s TMG, nebo

2)

musí absolvovat alespoň tři lety ve dvojím řízení zahrnující celé osnovy pro výcvik vlečení kluzáků, případně transparentů v TMG.

e)

Absolvování výcvikového kurzu podle písm. b) bodu 2, písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, případně instruktor, který je za výcvik zodpovědný.

f)

Pro výkon práv udělených kvalifikací pro vlečení kluzáků nebo transparentů musí držitel kvalifikace za poslední dva roky uskutečnit nejméně pět vlečení.

g)

Pokud držitel kvalifikace pro vlečení kluzáků nesplňuje požadavek uvedený v písmeni f), musí před opětovným výkonem svých práv uskutečnit chybějící počet vlečení s instruktorem nebo pod jeho dozorem.

SFCL.210   Kvalifikace pro noční lety s TMG

a)

Držitelé průkazu SPL s právy k letům s TMG vykonávají svá práva týkající se TMG podle VFR v noci pouze tehdy, jsou-li držiteli kvalifikace pro noční lety s TMG v souladu s tímto článkem.

b)

Žadatelé o kvalifikaci pro noční lety s TMG nejprve absolvují výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik. Tento kurz musí zahrnovat:

1)

výuku teoretických znalostí létání podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) v noci;

2)

dobu letu v TMG odpovídající alespoň pěti hodinám, včetně alespoň tří hodin výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň:

i)

jedné hodiny navigačního letu s nejméně jedním navigačním letem ve dvojím řízení v délce alespoň 50 km (27 NM),

ii)

pěti samostatných vzletů a

iii)

pěti samostatných přistání s úplným zastavením.

c)

Před absolvováním výcviku v noci musí držitel průkazu SPL nejprve absolvovat základní výcvik v letu podle přístrojů nezbytný pro vydání průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) v souladu s ustanoveními přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

d)

Žadatelům o kvalifikaci pro noční lety s TMG v souladu s tímto bodem se plně započte kvalifikace do požadavků uvedených v písmenech b) a c), pokud jsou držiteli kvalifikace pro let v noci v souladu s čl. FCL.810 přílohy I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo pokud splnili všechny požadavky pro vydání uvedené kvalifikace.

SFCL.215   Práva pro létání s kluzáky v oblačnosti

a)

Držitelé průkazu SPL provozují kluzák v oblačnosti pouze tehdy, pokud:

1)

je případný motor zastaven a

2)

mají práva pro létání s kluzáky v oblačnosti v souladu s tímto článkem.

b)

Práva průkazu SPL zahrnují práva pro létání s kluzáky v oblačnosti, pokud pilot absolvoval alespoň:

1)

30 hodin ve funkci PIC v kluzácích po vydání průkazu způsobilosti;

2)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

i)

výuku teoretických znalostí;

ii)

dobu letu odpovídající alespoň dvěma hodinám v kluzácích se zastavenými případnými motory, v jejímž průběhu pilot letadlo řídí výhradně podle přístrojů. Nejvýše 50 % letu ve dvojím řízení lze absolvovat v TMG s motorovým pohonem, pokud tyto cvičné lety jsou provedeny za VMC.

c)

Za účelem získání práv pro létání s kluzáky v oblačnosti držitel průkazu SPL, který je rovněž držitelem základní přístrojové kvalifikace (BIR) nebo IR(A) v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo který splnil všechny požadavky pro získání jedné z těchto kvalifikací:

1)

získá zápočet, pokud jde o požadavek písm. b) bodu 2 podbodu i);

2)

odchylně od písm. b) bodu 2 podbodu ii) absolvuje alespoň jednu hodinu letového výcviku ve dvojím řízení v kluzáku, kdy je kluzák řízen výhradně podle přístrojů.

d)

Absolvování výcvikového kurzu podle písm. b) bodu 2, případně písm. c) bodu 2 se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, která je za výcvik zodpovědná.

e)

Držitelé průkazu SPL vykonávají svá práva pro létání s kluzáky v oblačnosti pouze tehdy, pokud v posledních dvou letech před plánovaným letem v oblačnosti absolvovali alespoň jednu hodinu doby letu z pěti letů jako velitel letadla využívající práva pro létání s kluzáky v oblačnosti.

f)

Pokud držitelé průkazu SPL s právy pro létání s kluzáky v oblačnosti nesplňují požadavky uvedené v písmeni e) a chtějí obnovit výkon svých práv pro létání s kluzáky v oblačnosti, musí:

1)

úspěšně absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti s FE(S), nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo počet letů požadované v písmenu e) s FI(S).

g)

Držitelům průkazu SPL s právy pro létání s kluzáky v oblačnosti, kteří jsou rovněž držiteli kvalifikace BIR nebo IR(A) v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, se tato kvalifikace započte do požadavků písmene e).

HLAVA FI

LETOVÍ INSTRUKTOŘI

Oddíl 1

Obecné požadavky

SFCL.300   Osvědčení letového instruktora

a)

Obecné

Instruktor provádí letový výcvik v kluzáku pouze tehdy, pokud:

1)

je držitelem:

i)

průkazu SPL včetně práv, kvalifikací a osvědčení, pro které má být letový výcvik poskytován;

ii)

osvědčení letového instruktora pro kluzáky (FI(S)) odpovídajícího prováděnému výcviku a vydaného v souladu s touto hlavou;

2)

je oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel letadla.

b)

Výcvik poskytovaný mimo území členských států

1)

Odchylně od písm. a) bodu 1, v případě letového výcviku poskytovaného v průběhu výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou (částí SFCL) mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení letového instruktora žadateli, který je držitel průkazu způsobilosti pilota kluzáků, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud tento žadatel:

i)

je držitelem alespoň průkazu způsobilosti, případně včetně příslušných práv, kvalifikací nebo osvědčení rovnocenných těm, pro něž je oprávněn provádět výcvik;

ii)

splňuje požadavky stanovené v této hlavě pro vydání osvědčení FI(S) s příslušnými právy k poskytování výcviku;

iii)

prokáže příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, které mu umožňují vykonávat práva k poskytování výcviku v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení je omezeno na poskytování letového výcviku:

i)

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy,

ii)

pilotovi-žákovi, který má dostatečnou znalost jazyka, v němž je letový výcvik poskytován.

Oddíl 2

Osvědčení letového instruktora pro kluzáky – FI(S)

SFCL.315   Osvědčení FI(S) – práva a podmínky

a)

S výhradou dodržení článku SFCL.320 a následujících podmínek žadateli vydá FI(S) osvědčení s právy k provádění letového výcviku pro:

1)

průkaz SPL;

2)

další práva týkající se kluzáků v souladu s čl. SFCL.150 písm. e);

3)

způsoby vypouštění v souladu s článkem SFCL.155, pokud žadatel absolvoval jako velitel letadla:

i)

v případě vypouštění aerovlekem alespoň 30 vypuštění, nebo

ii)

v případě vypouštění navijákem alespoň 50 vypuštění;

4)

další práva týkající se TMG v souladu s čl. SFCL.150 písm. b), pokud žadatel:

i)

absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla v TMG;

ii)

absolvoval výcvik uvedený v čl. SFCL.330 písm. b) bodu 2;

iii)

prokázal instruktorovi FI(S), který má kvalifikaci podle bodu 7 a byl jmenován vedoucím výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, schopnost poskytovat výcvik v TMG;

5)

základní, pokročilá práva pro akrobacii nebo práva pro létání v oblačnosti s kluzáky nebo kvalifikaci pro vlečení kluzáků nebo kvalifikaci pro vlečení transparentů, pokud žadatel:

i)

v případě výcviku pro získání základních práv pro akrobacii nebo pokročilých práv pro akrobacii je držitelem pokročilých práv pro akrobacii v souladu s čl. SFCL.200 c);

ii)

prokázal instruktorovi FI(S), který má kvalifikaci podle písm. a) bodu 7 a byl jmenován vedoucím výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, schopnost poskytovat výcvik pro příslušná práva nebo kvalifikaci;

6)

let s TMG v noci, pokud žadatel:

i)

splňuje požadavky na praxi v letu v noci stanovené v čl. SFCL.160 písm. e) bodu 2.

ii)

prokázal instruktorovi FI(S), který má kvalifikaci podle bodu 7 a byl jmenován vedoucím výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, schopnost poskytovat výcvik v TMG v noci;

7)

osvědčení FI(S), pokud žadatel

i)

absolvoval 50 hodin nebo 150 vypuštění v rámci letového výcviku v kluzácích,

ii)

v souladu s postupy stanovenými k tomuto účelu příslušným úřadem prokázal instruktorovi FI(S), který má kvalifikaci v souladu s tímto bodem a byl jmenován vedoucím výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, schopnost poskytovat výcvik pro získání osvědčení FI(S).

b)

Práva uvedená v písmeni a) zahrnují práva k provádění letového výcviku pro:

1)

vydání příslušného průkazu způsobilosti, práv, kvalifikací nebo osvědčení, a

2)

prodloužení platnosti, obnovu, případně splnění příslušných požadavků na rozlétanost podle této přílohy.

SFCL.320   Osvědčení FI(S) – předpoklady a požadavky

Žadatel o vydání osvědčení FI(S) musí:

a)

dosáhnout alespoň 18 let věku,

b)

splňovat požadavky čl. SFCL.300 písm. a) bodu 1 podbodu i) a bodu 2;

c)

absolvovat dobu letu odpovídající 100 hodinám a 200 vypuštění ve funkci PIC v kluzácích;

d)

absolvovat výcvikový kurz v souladu s článkem SFCL.330 v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, a

e)

úspěšně absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem SFCL.345.

SFCL.325   Odborná způsobilost a hodnocení FI(S)

Žadatelům o osvědčení FI(S) je poskytováno školení pro dosažení této způsobilosti:

a)

příprava materiálů;

b)

vytváření prostředí vhodného pro výuku;

c)

předávání znalostí;

d)

začlenění zvládání nebezpečí a chyb (TEM) a optimalizace činnosti posádky (CRM);

e)

organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku;

f)

postupy vedoucí k usnadnění učení;

g)

hodnocení výkonnosti účastníka výcviku;

h)

sledování a revize dosaženého pokroku;

i)

vyhodnocování výcvikových lekcí a

j)

podávání zpráv o výsledcích.

SFCL.330   FI(S) – výcvikový kurz

a)

Žadatelé o osvědčení FI(S) musí během dvanácti měsíců před začátkem výcvikového kurzu nejprve úspěšně absolvovat zvláštní předvstupní hodnocení v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který má posoudit jejich schopnost kurz absolvovat.

b)

Výcvikový kurz FI(S) zahrnuje:

1)

v kluzácích, s výjimkou TMG:

i)

prvky uvedené v článku SFCL.325;

ii)

25 hodin pedagogické činnosti;

iii)

30 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku;

iv)

alespoň šest hodin, z nichž nejvýše tři hodiny mohou být absolvovány v TMG, nebo 20 vypuštění, v rámci letového výcviku;

2)

pokud navíc práva osvědčení FI(S) zahrnují práva uvedená v čl. SFCL.315 písm. a) bodu 4 a písm. a) bodu 6, alespoň šest hodin letového výcviku ve dvojím řízení v TMG.

c)

Žadatelům, kteří jsou již držiteli osvědčení instruktora v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 nebo s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 se toto osvědčení započte do požadavku v písm. b) bodu 1 podbodu ii).

d)

Při žádosti o odsvědčení FI(S) se pilotovi, který je již držitelem FI(A), (H) nebo (As), započte osmnáct hodin pro účely požadavků uvedených v písm. b) bodu 1 podbodu iii).

SFCL.345   FI(S) – hodnocení odborné způsobilosti

a)

Žadatelé o vydání osvědčení FI(S) absolvují hodnocení odborné způsobilosti, aby examinátorovi kvalifikovanému v souladu s čl. SFCL.415 písm. c) prokázali schopnost vyučovat piloty-žáky na úrovni potřebné k vydání průkazu SPL.

b)

Hodnocení zahrnuje:

1)

prokázání odborné způsobilosti popsané v článku SFCL.325 během předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí;

2)

ústní zkoušky z teoretických znalostí probíhající na zemi, předletovou a poletovou instruktáž, názorné ukázky za letu v kluzácích;

3)

úlohy potřebné k hodnocení odborné způsobilosti instruktora.

c)

Hodnocení odborné způsobilosti pro první vydání osvědčení FI(S) se provádí v kluzácích, s výjimkou TMG.

SFCL.350   FI(S) – omezená práva

a)

Práva instruktora FI(S) jsou omezena na provádění letového výcviku pod dozorem instruktora FI(S) s neomezenými právy jmenovaného pro tento účel schválenou organizací pro výcvik nebo ohlášenou organizací pro výcvik, a to v těchto případech:

1)

pro vydání průkazu SPL;

2)

pro rozšíření práv průkazu SPL o další práva týkající se kluzáků nebo TMG v souladu s článkem SFCL.150;

3)

pro rozšíření práv průkazu SPL o další způsoby vypouštění v souladu s článkem SFCL.155 a

4)

pro základní, pokročilá práva pro akrobacii nebo práva pro létání v oblačnosti s kluzáky nebo kvalifikaci pro vlečení kluzáků nebo kvalifikaci pro vlečení transparentů.

b)

Při provádění výcviku pod dozorem v souladu s písmenem a) nemá instruktor FI(S) právo povolit pilotovi-žákovi provedení prvního samostatného letu nebo prvního samostatného navigačního letu.

c)

Omezení v písmenech a) a b) se z osvědčení FI(S) odstraní poté, co FI(S) absolvuje alespoň patnáct hodin nebo 50 vypuštění v rámci letového výcviku zahrnujících všechny fáze letu kluzáku. V případě FI(S) s omezenými právy, který splnil čl. SFCL.330 písm. b) bod 2, může být pět z uvedených patnácti hodin absolvováno v TMG, a patnáct z uvedených 50 vypuštění lez nahradit vzlety a přistáními v TMG.

SFCL.360   Osvědčení FI(S) – požadavky na rozlétanost

a)

Držitel osvědčení FI(S) vykonává práva vyplývající z jeho osvědčení pouze tehdy, pokud před plánovaným výkonem uvedených práv:

1)

v průběhu tří posledních let absolvoval:

i)

udržovací výcvik instruktora ve schválené organizaci pro výcvik, v ohlášené organizaci pro výcvik, nebo u příslušného úřadu, během něhož držitel absolvuje výuku teoretických znalostí pro udržení a aktualizaci znalostí příslušných pro instruktory pro kluzáky a

ii)

při poskytování letového výcviku jako FI(S) alespoň:

A)

30 hodin, nebo

B)

60 vypuštění nebo vzletů a přistání; a

2)

v průběhu posledních devíti let a v souladu s postupy stanovenými k tomuto účelu příslušným úřadem prokázal instruktorovi FI(S), který má kvalifikaci v souladu s čl. SFCL.315 písm. a) bodem 7 a byl jmenován vedoucím výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, schopnost poskytovat výcvik v kluzácích.

b)

Nalétané hodiny jako FE(S) v průběhu zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti se plně započtou pro účely požadavku v písm. a) bodu 1 podbodu ii).

c)

Pokud držitel osvědčení FI(S) neabsolvoval cvičný let pod dozorem ke spokojenosti instruktora FI(S) v souladu s písm. a) bodem 2, nesmí vykonávat práva osvědčení FI(S), dokud úspěšně neabsolvuje hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem SFCL.345.

d)

Za účelem obnovy výkonu práv osvědčení FI(S) musí držitel osvědčení FI(S), který nesplňuje všechny požadavky písmene (a), splňovat požadavky písm. a) bodu 1 podbodu i) a článku SFCL.345.

HLAVA FE

LETOVÍ EXAMINÁTOŘI

Oddíl 1

Obecné požadavky

SFCL.400   Osvědčení letového examinátora pro kluzáky

a)

Obecné

Examinátor provádí zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti v souladu s touto přílohou pouze tehdy, pokud:

1)

je držitelem:

i)

průkazu SPL obsahujícího práva, kvalifikace nebo osvědčení, pro které je oprávněn provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, a má práva k poskytování výcviku pro jejich získání;

ii)

osvědčení FE(S) včetně práv odpovídajících provedené zkoušce dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, vydané v souladu s touto hlavou;

2)

je oprávněn k výkonu funkce velitele letadla v kluzáku během zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti.

b)

Zkoušky prováděné mimo území členských států

1)

Odchylně od písm. a) bodu 1 v případě zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti prováděných mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení examinátora žadateli, který je držitelem průkazu způsobilosti pilota kluzáku, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud žadatel:

i)

je držitelem alespoň průkazu způsobilosti, případně včetně příslušných práv, kvalifikací nebo osvědčení rovnocenných těm, pro něž je oprávněn provádět zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti;

ii)

splňuje požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení examinátora;

iii)

prokáže příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí předpisů Unie v oblasti bezpečnosti letectví, aby mohl vykonávat examinátorská práva v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení uvedené v bodě1 je omezeno na provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti:

i)

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a

ii)

pilotovi, který má dostatečnou znalost jazyka, v níž je zkouška/přezkoušení poskytována/poskytováno.

„SFCL.405   Omezení práv v případě právně zaručených zájmů

Examinátor pro kluzáky nesmí provést:

a)

zkoušku dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterému poskytl více než 50 % požadovaného letového výcviku pro získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterých se daná zkouška dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti týká, nebo

b)

zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, pokud se domnívá, že by mohla být narušena jeho objektivita.

SFCL.410   Provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti

a)

Při provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti examinátor pro kluzáky musí provést všechny tyto úkony:

1)

zajistí, aby komunikace s žadatelem mohla být navázána bez jazykových bariér;

2)

ověří, zda žadatel splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci, výcvik a praxi stanovené v této příloze pro účely vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu průkazu způsobilosti, práva, kvalifikace nebo osvědčení, v souvislosti s nimiž žadatel zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti vykonává;

3)

uvědomí žadatele o důsledcích, které má poskytnutí neúplných, nepřesných nebo nesprávných informací týkajících se výcviku nebo praxe v létání.

b)

Po dokončení zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti examinátor pro kluzáky musí:

1)

informovat žadatele o výsledcích zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti;

2)

v případě, že žadatel úspěšně absolvuje hodnocení odborné způsobilosti pro účely prodloužení platnosti nebo obnovy, uvést do průkazu způsobilosti nebo osvědčení žadatele nové datum skončení platnosti průkazu způsobilosti nebo osvědčení, pokud je za tímto účelem zvláště oprávněn příslušným úřadem odpovědným za průkaz způsobilosti žadatele;

3)

vydat žadateli podepsanou zprávu o zkoušce dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti a předat bezodkladně kopie této zprávy příslušnému úřadu odpovědnému za průkaz způsobilosti žadatele a příslušnému úřadu, který vydal osvědčení examinátora. Tato zpráva musí obsahovat:

i)

prohlášení, že examinátor pro kluzáky obdržel od žadatele informace týkající se jeho praxe a výcviku a že shledal, že tato praxe i výcvik odpovídají příslušným požadavkům této přílohy,

ii)

potvrzení o zvládnutí požadovaných manévrů a úloh, jakož i informace o ústní zkoušce z teoretických znalostí, pokud je požadována. Jestliže žadatel v některé úloze z těchto kategorií neuspěl, examinátor zaznamená důvody svého hodnocení,

iii)

výsledek zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti,

iv)

v případě, že příslušný úřad odpovědný za průkaz způsobilosti žadatele není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, prohlášení, že examinátor pro kluzáky přezkoumal a použil vnitrostátní postupy a požadavky příslušného úřadu žadatele,

v)

v případě zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora pro kluzáky, kopii osvědčení examinátora pro kluzáky uvádějící rozsah jeho práv jako examinátora.

c)

Examinátor pro kluzáky uchovává záznamy s údaji o všech provedených zkouškách dovednosti, přezkoušeních odborné způsobilosti a hodnoceních odborné způsobilosti a o jejich výsledcích po dobu pěti let.

d)

Examinátor pro kluzáky je povinen na požádání příslušného úřadu odpovědného za osvědčení examinátora pro kluzáky nebo příslušného úřadu odpovědného za průkaz způsobilosti žadatele předložit veškeré záznamy a zprávy, jakož i jakékoli další informace potřebné pro výkon dozoru.

Oddíl 2

Osvědčení letového examinátora pro kluzáky – FE(S)

SFCL.415   Osvědčení FE(S) – práva a podmínky

S výhradou dodržení článku SFCL.420 a následujících podmínek žadatelem se na žádost vydá osvědčení FE(S) s právy k provádění:

a)

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydání průkazu SPL, pokud žadatel absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 300 hodinám jako pilot v kluzácích, s výjimkou TMG, včetně doby letu odpovídající alespoň 150 hodinám nebo 300 vypuštění v rámci letového výcviku;

b)

zkoušek dovednosti pro rozšíření práv SPL o TMG v souladu s čl. SFCL.150 písm. e), pokud žadatel absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 300 hodinám v kluzácích, včetně 50 hodin letového výcviku v TMG;

c)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydání osvědčení FI(S) pro kluzáky, pokud žadatel:

1)

absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám jako pilot v kluzácích, včetně, pokud budou práva osvědčení FE(S) vykonávána v:

i)

kluzácích, s výjimkou TMG, doby letu odpovídající alespoň deseti hodinám nebo 30 vypuštění při výuce žadatele o osvědčení FI(S) v kluzácích, s výjimkou TMG;

ii)

TMG, doby letu odpovídající alespoň deseti hodinám nebo 30 vzletů a přistání při výuce žadatele o osvědčení FI(S) v TMG;

2)

absolvoval zvláštní výcvik v průběhu standardizačního kurzu pro examinátory v souladu s článkem SFCL.430.

SFCL.420   Osvědčení FE(S) – předpoklady a požadavky

Žadatelé o vydání osvědčení FE(S) musí:

a)

splňovat požadavky čl. SFCL.400 písm. a) bodu 1 podbodu i) a písm. a) bodu 2;

b)

absolvovat standardizační kurz v souladu s článkem SFCL.430;

c)

absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem SFCL.445;

d)

prokázat příslušnou průpravu týkající se práv osvědčení FE(S) a

e)

prokázat, že vůči nim za poslední tři roky nebyly uplatněny žádné sankce, včetně pozastavení, omezení nebo zrušení platnosti jejich průkazů způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčení vydaných v souladu s touto přílohou, s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo s přílohou III (částí BFCL) nařízení 2018/395, pro porušení ustanovení nařízení (EU) 2018/1139 a jejich aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

SFCL.430   Osvědčení FE(S) – standardizační kurz

a)

Žadatelé o osvědčení FE(S) musí absolvovat standardizační kurz, který je poskytován příslušným úřadem nebo schválenou organizací pro výcvik nebo ohlášenou organizací pro výcvik a schválen uvedeným příslušným úřadem.

b)

Standardizační kurz musí být přizpůsoben právům, o jejichž získání letového examinátora pro kluzáky usiluje, sestává z teoretické výuky a praktického výcviku a musí zahrnovat alespoň:

1)

provedení dvou zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti pro průkaz SPL nebo související kvalifikace nebo osvědčení;

2)

výuku týkající se příslušných požadavků uvedených v této příloze a příslušné požadavky v oblasti letového provozu, provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti a jejich dokumentace a zprávy;

3)

instruktáž týkající se:

i)

vnitrostátních správních postupů;

ii)

požadavků na ochranu osobních údajů;

iii)

odpovědnosti examinátora;

iv)

úrazového pojištění examinátora;

v)

vnitrostátních poplatků; a

vi)

informací o tom, jak přistupovat k informacím obsaženým v podbodech i) až v) při provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora.

c)

Držitel osvědčení FE(S) nesmí provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, pokud nepřezkoumal nejnovější dostupné informace obsahující příslušné vnitrostátní postupy příslušného úřadu žadatele.

SFCL.445   Osvědčení FE(S) – hodnocení odborné způsobilosti

Žadatel o první vydání osvědčení FE(S) prokáže svou odbornou způsobilost jako FE(S) inspektorovi z příslušného úřadu nebo služebně staršímu examinátorovi, který je k tomuto účelu zvlášť pověřen příslušným úřadem odpovědným za osvědčení FE(S). Během hodnocení odborné způsobilosti provede žadatel zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, včetně instruktáže, provede zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti osoby, která zkoušku, přezkoušení nebo hodnocení odborné způsobilosti podstupuje, poletový rozbor a zaznamenávání dokumentace.

SFCL.460   Osvědčení FE(S) – platnost, prodloužení platnosti a obnova

a)

Osvědčení FE(S) platí po dobu pěti let.

b)

Platnost osvědčení FE(S) se prodlouží, pokud jeho držitel:

1)

v době platnosti osvědčení FE(S) absolvoval udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem, nebo schválenou organizací pro výcvik, nebo ohlášenou organizací pro výcvik, a schválen uvedeným příslušným úřadem, během něhož držitel absolvuje výuku teoretických znalostí pro udržení a aktualizaci znalostí příslušných pro examinátory pro kluzáky;

2)

během posledních 24 měsíců před koncem období platnosti osvědčení prokázal inspektorovi z příslušného úřadu nebo inspektorovi nebo examinátorovi, který je k tomuto účelu zvlášť pověřen příslušným úřadem odpovědným za osvědčení FE(S), schopnost provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti.

c)

Držitel osvědčení FE(S), který je rovněž držitelem jednoho nebo více osvědčení examinátora pro jiné kategorie letadel v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo s přílohou III (částí BFCL) nařízení (EU) 2018/395, může po dohodě s příslušným úřadem docílit současného prodloužení platnosti všech osvědčení examinátora, jejichž je držitelem.

d)

Pokud platnost osvědčení FE(S) skončí, musí jeho držitel za účelem obnovy výkonu práv splnit požadavky písm. b) odst. 1) a článku SFCL.445.

e)

Osvědčení FE(S) se prodlouží nebo obnoví pouze tehdy, pokud žadatel prokáže trvalý soulad s požadavky článku SFCL.410, jakož i s požadavky čl. SFCL.420 písm. d) a e).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU