(EU) 2020/182Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 38, 11.2.2020, s. 1-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2020 Nabývá účinnosti: 2. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/182

ze dne 14. ledna 2020

o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3, čl. 18 odst. 3 a čl. 22 odst. 4 uvedené směrnice,

po konzultaci s výborem uvedeným v článku 33 směrnice (EU) 2017/2397,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Unie. Cílem osvědčování je usnadnit mobilitu, zajistit bezpečnost plavby a ochranu lidského života a životního prostředí.

(2)

K zajištění jednotných podmínek provádění požaduje směrnice (EU) 2017/2397, aby byly zavedeny vzory pro vydávání osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, jednotných dokladů kombinujících osvědčení Unie o kvalifikaci s plaveckou služební knížkou, lodních deníků a osvědčení o praktické zkoušce.

(3)

Podle článku 34 směrnice (EU) 2017/2397 musí prováděcí akty, jimiž se tyto vzory zavádějí, odkazovat na normy stanovené Evropským výborem pro vypracování norem v oblasti vnitrozemské plavby (dále jen „CESNI“) a zahrnovat celé znění těchto norem za předpokladu, že jsou tyto normy dostupné a aktualizované, že splňují platné požadavky stanovené v přílohách směrnice (EU) 2017/2397 a že zájmy Unie nejsou ohroženy změnami v rozhodovacím procesu výboru CESNI. Dne 15. října 2019 přijal výbor CESNI usnesení (2), jimiž se stanoví normy pro vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, a to v plném souladu s podmínkami stanovenými v článku 34 směrnice (EU) 2017/2397.

(4)

V souladu s doporučeními v akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (3) by měla být elektronická veřejná správa využívána ke zvýšení účinnosti veřejných služeb a usnadňování přeshraničních veřejnosprávních služeb, které příznivě působí na podnikání. Proto by měl být rovněž zaveden elektronický vzor osvědčení Unie o kvalifikaci vůdce plavidla, odborníka na zkapalněný zemní plyn a odborníka na přepravu cestujících,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzory osvědčení Unie o kvalifikaci vůdce plavidla, odborníka na zkapalněný zemní plyn a odborníka na přepravu cestujících v tištěné i elektronické podobě jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Vzor jednotného dokladu kombinujícího osvědčení Unie o kvalifikaci a plaveckou služební knížku je stanoven v příloze II.

Článek 3

Vzor osvědčení o praktické zkoušce je stanoven v příloze III.

Článek 4

Vzor plavecké služební knížky je stanoven v příloze IV.

Článek 5

Vzor lodního deníku je stanoven v příloze V.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

URSULA VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53.

(2)  Usnesení CESNI 2019-II-1, usnesení CESNI 2019-II-2, usnesení CESNI 2019-II-3, usnesení CESNI 2019-II-4 a usnesení CESNI 2019-II-5.

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy, COM(2016) 0179 final.


PŘÍLOHA I

VZORY OSVĚDČENÍ UNIE O KVALIFIKACI VŮDCE PLAVIDLA, ODBORNÍKA NA ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN (LNG) A ODBORNÍKA NA PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH

1.   Vzor elektronické podoby osvědčení Unie o kvalifikaci vůdce plavidla, odborníka na zkapalněný zemní plyn (LNG) a odborníka na přepravu cestujících

Vzor osvědčení Unie o kvalifikaci vůdce plavidla a vzor osvědčení Unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo odborníka na přepravu cestujících je dokument PDF/A, obsahující údaje související s příslušným osvědčením, které lze získat z databáze uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (1) v osobním spisu člena posádky. Osvědčení Unie o kvalifikaci v PDF/A musí mít bezpečnostní prvky umožňující ověření původu a integrity údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (2).

Image 1

Pokyny pro vydávající orgány

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

Jména a příjmení musí být stejná, jako v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase dotčené osoby a musí být vložena v UNICODE.

Pokud se liší přepis jména v UNICODE a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele (CID) jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397

5.

Fyzická identifikace držitele prostřednictvím importu elektronického obrazového souboru

6.

Pořadové číslo osvědčení.

Pořadové číslo osvědčení uvádí:

identifikační číslo člena posádky (CID),

druh dokumentu vyznačený dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS),

vydávající orgán vyznačený dle ERDMS,

čtyřmístné číslo dokumentu.

7.

Datum vydání osvědčení

8.

Datum konce platnosti

9.

Název vydávajícího orgánu

10.

Zvláštní oprávnění, vyznačená: R (plavba pomocí radaru); M (plavba po vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru); úseky se zvláštním rizikem vyznačené dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS); C (plavba velkých sestav), s vyznačením vydávajícího orgánu a údaje o pořadovém čísle oprávnění.

11.

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik (kódy 01 až 09 dle ES-QIN, jak jsou uvedeny ve směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 (3).

Body č. 10 a 11 se nepoužijí v případě osvědčení Unie o kvalifikaci odborníka na LNG a odborníka na přepravu cestujících.

Vizuální vlastnosti osvědčení Unie o kvalifikaci:

Podklad ve světle modré barvě Pantone 290C, s možností vytištění ve formátu A4.

2.   Vzor papírové verze osvědčení Unie o kvalifikaci vůdce plavidla

(Přední strana)

Image 2

(Zadní strana)

Image 3

Pokyny pro vydávající orgány

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

Jména a příjmení musí být stejná jako v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase dotčené osoby a musí být vložena v UNICODE.

Pokud se liší přepis jména v UNICODE a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele (CID) jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397

5.

Fyzická identifikace držitele prostřednictvím importu elektronického obrazového souboru

6.

Pořadové číslo osvědčení.

Pořadové číslo osvědčení uvádí:

identifikační číslo člena posádky (CID),

druh dokumentu vyznačený dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS),

vydávající orgán vyznačený dle ERDMS,

čtyřmístné číslo dokumentu.

7.

Datum vydání osvědčení

8.

Datum konce platnosti

9.

Název vydávajícího orgánu

10.

Zvláštní oprávnění, vyznačená: R (plavba pomocí radaru); M (plavba po vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru); úseky se zvláštním rizikem vyznačené dle ERDMS; C (plavba velkých sestav).

11.

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik (kódy dle ES-QIN, jak jsou uvedeny ve směrnici v přenesené pravomoci (EU) 2020/12.

Fyzické vlastnosti osvědčení Unie o kvalifikaci vůdce plavidla:

Podklad ve světle modré barvě: Pantone 290C

Formát karty ID-1 podle ISO/IEC 7810.

3.   Vzor papírové verze osvědčení Unie o kvalifikaci odborníka na LNG nebo odborníka na přepravu cestujících

(Přední strana)

Image 4

(Zadní strana)

Image 5

Pokyny pro vydávající orgány

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

Jména a příjmení musí být stejná, jako v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase dotčené osoby a musí být vložena v UNICODE.

Pokud se liší přepis jména v UNICODE a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele (CID) jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397

5.

Fyzická identifikace držitele prostřednictvím importu elektronického obrazového souboru

6.

Pořadové číslo osvědčení

Pořadové číslo osvědčení uvádí:

identifikační číslo člena posádky (CID),

druh dokumentu vyznačený dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS),

vydávající orgán vyznačený dle ERDMS,

čtyřmístné číslo dokumentu.

7.

Datum vydání osvědčení

8.

Datum konce platnosti

9.

Vydávající orgán

Fyzické vlastnosti osvědčení Unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo odborníka na LNG:

Podklad ve světle modré barvě Pantone 290C.

Formát karty ID-1 podle ISO/IEC 7810.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(3)  Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti (Úř. věst. L 6, 10.1.2020, s. 15).


PŘÍLOHA II

VZOR JEDNOTNÉHO DOKLADU KOMBINUJÍCÍHO OSVĚDČENÍ UNIE O KVALIFIKACI A PLAVECKOU SLUŽEBNÍ KNÍŽKU

Strana 1 vzoru

Image 6

Název země

Plavecká služební knížka kombinovaná s osvědčeními o kvalifikaci

Identifikace držitele

 

čárový kód 2D

1.

Příjmení držitele:

 

 

2.

Jméno (jména):

 

 

3a.

Datum narození:

3b. Místo narození:

4.

Identifikační číslo člena posádky:

 

 

 

 

5.

Fotografie

Identifikace plavecké služební knížky

1.

Pořadové číslo:

2.

Datum vydání:

3.

Vydávající orgán:

4.

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

5.

Pořadové číslo předchozí plavecké služební knížky:

SRBXXXXSSSS

Strana 2 vzoru

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci a osvědčení o kvalifikaci učně, pomocného lodníka, lodníka, kvalifikovaného námořníka a kormidelníka vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

SRBXXXXSSSS

Strana 3 vzoru

Jiná osvědčení o kvalifikacích s významem pro vnitrozemskou plavbu

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení: ________________________________________

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání: Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

SRBXXXXSSSS

Strana 4 vzoru

Doba služby

Doba služby na palubě, název plavidla:

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla:

Druh plavidla (1):

Stát registrace:

Délka plavidla v m (*1)/počet cestujících (*1):

Vlastník (jméno a adresa):

Držitel vstoupil do služby jako (2):

Držitel vstoupil do služby dne (datum):

Ukončení služby (datum):

Vůdce plavidla (jméno a adresa):

Místo, datum a podpis vůdce plavidla:

Doba služby na palubě, název plavidla:

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla:

Druh plavidla:

Stát registrace:

Délka plavidla v m (*1)/počet cestujících (*1)

Vlastník (jméno a adresa):

Držitel vstoupil do služby jako:

Držitel vstoupil do služby dne (datum):

Ukončení služby (datum):

Vůdce plavidla (jméno a adresa):

Místo, datum a podpis vůdce plavidla:

SRBXXXXSSSS

Strany 5 až 22 jako strana 4

Strana 23 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců

Rok:

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

název plavidla nebo jednotné evropské identifikační číslo nebo jiné úřední číslo plavidla

cesta z přes do

(km) (km)

začátek cesty

(datum)

počet dnů přerušení

ukončení cesty (datum)

celkový počet dnů plavby

podpis vůdce plavidla

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Úplný document ☐ ano ☐ ne

☐ Nesrovnalosti v řádku (řádkách):________

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě ☐ předložení (částí) lodního deníku ☐ jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum) ___________

Podpis a razítko orgánu

SRBXXXXSSSS

Strany 24 až 55 jako strana 23

Nadpisy sloupců A až G nejsou na uvedených stranách vytištěny.

Strana 56 vzoru

Bez údajů

Pokyny pro vydávající orgány

Identifikace držitele

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

Jména a příjmení musí být stejná, jako v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase dotčené osoby a musí být vložena v UNICODE.

Pokud se liší přepis jména v UNICODE a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele (CID) přidělené v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397.

Identifikace plavecké služební knížky

Pořadové číslo plavecké služební knížky uvádí:

identifikační číslo člena posádky (CID),

druh dokumentu vyznačený dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS),

vydávající orgán vyznačený dle ERDMS,

čtyřmístné číslo dokumentu.

Pořadové číslo plavecké služební knížky bez části uvedené na CID se opakuje v dolní části každé strany.

Osvědčení o kvalifikaci

Název vydaného osvědčení doplní (velkými písmeny) příslušný orgán. V závorce se dle daného případu doplní tato čísla: „(2)“ pro kormidelníka, „(3)“ pro kvalifikovaného námořníka, „(4)“ pro lodníka, „(5)“ pro pomocného lodníka a „(6)“ pro učně.

Pokud jde o osvědčení Unie o kvalifikacích, název „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu“ se spolu s příslušnou kvalifikací uvede jako např. „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu – kvalifikovaný námořník (3)“.

Pokud jde o osvědčení o kvalifikaci vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně, název „Osvědčení CCNR o kvalifikaci“ se spolu s příslušnou kvalifikací uvede jako např. „Osvědčení CCNR o kvalifikaci – kvalifikovaný námořník (3)“.

Fyzické vlastnosti dokumentu:

Barva: titulní stránka: světle modrá Pantone 290C; bílý podklad vnitřních stran.

Formát A5 podle ISO 216.

Příklad vyplnění pro dobu služby

Doba služby na palubě, název plavidla: UNTERWALDEN

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: 07000281

Druh plavidla1:

Stát registrace: CH

Délka plavidla v m*/počet cestujících* 105 m

Vlastník (jméno a adresa):

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

Držitel vstoupil do služby jako2: 3

Držitel vstoupil do služby dne (datum): 22.10.1995

Ukončení služby (datum): 22.11.1996

Vůdce plavidla (jméno a adresa):

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Příklad vyplnění stránky pro dobu plavby a úseků realizovaných plaveb

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců Rok: 2015/2016

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku

A

B

C

D

E

F

G

1 07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1930,00)

22.11.15

11

17.12.15

15

podpis Huber

2 07000281

Wien (1930,00) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

04.01.16

12

podpis Huber

3 07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

06.01.16

0

10.01.16

5

podpis Huber

4 07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.01.16

1

23.01.16

10

podpis Huber

5 07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.01.16

0

29.01.16

5

podpis Huber

6 07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

01.02.16

0

07.02.16

7

podpis Huber

7 07000281

Basel (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1867,00)

09.02.16

5

22.02.16

9

podpis Huber

8 07000281

Bratislava (18657,00) Regensburg (2376,30)

27.02.16

0

02.03.16

5

podpis Huber

9 07000281

Regensburg (2376,30) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

03.03.16

0

09.03.16

7

podpis Huber

10 07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.03.16

0

17.03.16

6

podpis Huber

Úplný document ☑ ano ☐ ne

☐ Nesrovnalosti v řádku (řádkách)__________

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě ☐ předložení (částí) lodního deníku ☐ jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

81

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum) 15.04.16

Podpis a razítko orgánu

SRBXXXXSSSS


(1)  U druhu plavidla vždy uveďte, zda jde o tanker typu C nebo G, velkou sestavu nebo plavidlo, které používá jako palivo LNG.

(*1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  „Držitel vstoupil do služby jako“: funkce se označí číslem dle pokynů k vedení lodního deníku.


PŘÍLOHA III

VZOR OSVĚDČENÍ O PRAKTICKÉ ZKOUŠCE

My, název zkušební komise,

tímto dokumentem č. … osvědčujeme, že

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

složil praktickou zkoušku [pro získání osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla] [a] [pro zvláštní oprávnění k plavbě pomocí radaru]

na simulátoru (název simulátoru), schváleným (název příslušného orgánu).

Místo a datum vydání

Podpis a razítko zkušební komise

Pokyny

Jména a příjmení musí být stejná, jako v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase dotčené osoby a musí být vložena v UNICODE.

Pokud se liší přepis jména v UNICODE a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

Vyberte příslušnou zkoušku a škrtněte nehodící se zkoušky.

Fyzické vlastnosti:

Barva: bílý podklad. Formát A4 podle ISO 216.


PŘÍLOHA IV

VZOR PRO PLAVECKÉ SLUŽEBNÍ KNÍŽKY

Strana 1 vzoru

Image 7

Název země

Plavecká služební knížka

Identifikace držitele

1.

Příjmení držitele:

 

 

2.

Jméno (jména):

 

 

3a.

Datum narození:

3b.

Místo narození:

 

4.

Identifikační číslo člena posádky:

 

 

 

 

5.

Fotografie

Identifikace plavecké služební knížky

1.

Pořadové číslo:

2.

Datum vydání:

3.

Vydávající orgán:

4.

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

5.

Pořadové číslo předchozí plavecké služební knížky:

SRBXXXXSSSS

Strana 2 vzoru

Bez údajů

Strana 3 vzoru

Doba služby

Doba služby na palubě, název plavidla:

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla:

Druh plavidla (1):

Stát registrace:

Délka plavidla v m (*1)/počet cestujících (*1):

Vlastník (jméno a adresa):

Držitel vstoupil do služby jako (2):

Držitel vstoupil do služby dne (datum):

Ukončení služby (datum):

Vůdce plavidla (jméno a adresa):

Místo, datum a podpis vůdce plavidla:

Doba služby na palubě, název plavidla:

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla:

Druh plavidla:

Stát registrace:

Délka plavidla v m (*1)/počet cestujících (*1)

Vlastník (jméno a adresa):

Držitel vstoupil do služby jako:

Držitel vstoupil do služby dne (datum):

Ukončení služby (datum):

Vůdce plavidla (jméno a adresa):

Místo, datum a podpis vůdce plavidla:

SRBXXXSSSS

Strany 4 až 22 jako strana 3

Strana 23 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců

Rok:

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

název plavidla nebo jednotné evropské identifikační číslo nebo jiné úřední číslo plavidla

cesta z přes

(km) (km)

začátek cesty (datum)

počet dnů přerušení

ukončení cesty (datum)

celkový počet dnů plavby

podpis vůdce plavidla

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Úplný document ☐ ano ☐ ne

☐ Nesrovnalosti na řádku (řádkách) ___________

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě ☐ předložení (částí) lodního deníku ☐ jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum): ___________

Podpis a razítko orgánu

SRBXXXSSSS

Strany 24 až 55 jako strana 23

Nadpisy sloupců A až G nejsou na uvedených stranách vytištěny.

Strana 56 vzoru

Bez údajů

Pokyny pro vydávající orgány

Identifikace držitele

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

Jména a příjmení musí být stejná, jako v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase dotčené osoby a musí být vložena v UNICODE.

Pokud se liší přepis jména v UNICODE a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele (CID) podle databáze uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (3).

Identifikace plavecké služební knížky

Pořadové číslo plavecké služební knížky uvádí:

identifikační číslo člena posádky (CID),

druh dokumentu vyznačený dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS),

vydávající orgán vyznačený dle ERDMS,

čtyřmístné číslo dokumentu.

Pořadové číslo plavecké služební knížky bez části uvedené na CID se opakuje v dolní části každé strany.

Fyzické vlastnosti dokumentu:

Barva: titulní stránka světle modrá Pantone 290C; bílý podklad vnitřních stran.

Formát: A5 podle ISO 216.

Příklad vyplnění pro dobu služby

Doba služby na palubě, název plavidla: UNTERWALDEN

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: 07000281

Druh plavidla1:

Stát registrace: CH

Délka plavidla v m1/počet cestujících* 105 m

Vlastník (jméno a adresa):

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

Držitel vstoupil do služby jako2: 3

Držitel vstoupil do služby dne (datum): 22.10.1995

Ukončení služby (datum): 22.11.1996

Vůdce plavidla (jméno a adresa):

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Příklad vyplnění stránky pro dobu plavby a úseků realizovaných plaveb

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců

Rok: 2015/2016

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku

A

B

C

D

E

F

G

1 07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1930,00)

22.11.15

11

17.12.15

15

podpis Huber

2 07000281

Wien (1930,00) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

04.01.16

12

podpis Huber

3 07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

06.01.16

0

10.01.16

5

podpis Huber

4 07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.01.16

1

23.01.16

10

podpis Huber

5 07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.01.16

0

29.01.16

5

podpis Huber

6 07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

01.02.16

0

07.02.16

7

podpis Huber

7 07000281

Basel (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1867,00)

09.02.16

5

22.02.16

9

podpis Huber

8 07000281

Bratislava (18657,00) Regensburg (2376,30)

27.02.16

0

02.03.16

5

podpis Huber

9 07000281

Regensburg (2376,30) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

03.03.16

0

09.03.16

7

podpis Huber

10 07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.03.16

0

17.03.16

6

podpis Huber

Úplný document ☑ ano ☐ ne

☐ Nesrovnalosti na řádku (řádkách)__________

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě ☐ předložení (částí) lodního deníku ☐ jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

81

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum) 15.04.16

Podpis a razítko orgánu

SRBXXXXSSSS


(1)  U druhu plavidla vždy uveďte, zda jde o tanker typu C nebo G, velkou sestavu nebo plavidlo, které používá jako palivo LNG.

(*1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  „Držitel vstoupil do služby jako“: funkce se označí číslem dle pokynů k vedení lodního deníku.


PŘÍLOHA V

VZOR PRO LODNÍ DENÍKY

Strana 1 vzoru

Image 8

Název země

Lodní deník

Pořadové číslo lodního deníku:

Datum vydání:

Název plavidla:

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

LBKXXXXSSSS

Strana 2 vzoru

Pokyny k vedení lodního deníku

Tento lodní deník obsahuje 200 stran, číslovaných od 1 do 200. Záznamy se uvádějí inkoustem a čitelně (např. hůlkovým písmem).

Záznamy se uvádějí v souladu s příslušnými předpisy posádky. V případě vnitrozemských vodních cest, jejichž tok nespadá v plném rozsahu do oblasti působnosti požadavku na obsazení lodi posádkou, se vezme v úvahu rovněž doba plavby a doba odpočinku získaná na úsecích nacházejících se mimo oblast působnosti těchto požadavků.

Pokud činnosti související s nakládkou a vykládkou vyžadují aktivní navigační operace, jako je bagrování nebo manévrování mezi místem nakládky či vykládky, doba provádění těchto činností se uvede jako doba plavby.

Činnosti členů posádky se uvádějí dle jejich funkcí za užití příslušných čísel:

1

vůdce plavidla

2

kormidelník

3

kvalifikovaný námořník

4

lodník

5

pomocný lodník

6

učeň

7

strojník

8

pomocný strojník

9

 

Pokud vnitrostátní předpisy stanoví jiné funkce než uvedené výše, zadají se tyto funkce spolu s číslem počínaje hodnotou 9 a s označením v příslušném jazyce.

Na každé straně se uvedou tyto záznamy:

provozní režim (po každé změně provozního režimu se použije nová strana);

rok;

v okamžiku zahájení cesty plavidla:

1. sloupec – datum (den a měsíc)

2. sloupec – čas (hodina, minuta)

3. sloupec – název místa zahájení cesty

4. sloupec – vodní cesta a km místa zahájení cesty

v okamžiku přerušení cesty plavidla:

1. sloupec – datum (den a měsíc), pokud se liší od dne zahájení cesty

5. sloupec – čas (hodina, minuta)

6. sloupec – název místa, kde se plavidlo nachází

7. sloupec - vodní cesta a km místa, kde se plavidlo nachází;

v okamžiku zahájení opětovné plavby plavidla: stejné záznamy jako při zahájení cesty;

v okamžiku ukončení cesty plavidla: stejné záznamy jako při přerušení cesty.

Strana 3 vzoru

Sloupec 8 se vyplní (funkce, příjmení, jméno (jména), pořadové číslo plavecké služební knížky člena posádky nebo pořadové číslo osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla) v okamžiku prvního vstupu posádky na palubu a vždy, když se změní složení posádky.

Ve sloupcích 9 až 11 se uvede zahájení a ukončení dob odpočinku každého člena posádky. Tyto záznamy se provedou do 8.00 hodin následujícího dne. Pokud členové posádky tráví doby odpočinku na základě pravidelného rozpisu, postačí jeden rozpis na každou cestu.

Ve sloupcích 12 a 13 se uvede každá změna posádky s údaji o nalodění a vylodění každého člena posádky.

LBKXXXXSSSS

Strana 4 vzoru

Bez údajů

Strana 5 vzoru

DOBY ODPOČINKU

Provozní režim (1)_______

rok

PLAVIDLO

POSÁDKA

 

zahájení cesty

ukončení cesty

členové posádky

plavecká služební knížka

doby odpočinku členů posádky

nalodění

vylodění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

datum

čas

místo

km

čas

místo

km

funkce

příjmení a jméno

č.

od

do

od

do

od

do

čas

čas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBKXXXXSSSS

Pokyny pro vydávající orgány

Identifikace lodního deníku

Pořadové číslo lodního deníku uvádí:

druh dokumentu vyznačený dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS),

vydávající orgán vyznačený dle ERDMS,

čtyřmístné číslo dokumentu.

Pořadové číslo lodního deníku se uvede v dolní části každé strany.

Fyzické vlastnosti dokumentu:

Barva: titulní stránka světle modrá Pantone 187C; bílý podklad vnitřních stran.

Formát A4 vodorovně podle ISO 216.


(1)  V příslušných případech.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU