(EU) 2019/2152Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1-35 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 6. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2152

ze dne 27. listopadu 2019

o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývoj, vytváření a šíření statistických informací o ekonomických činnostech podniků v členských státech byly dosud založeny na několika jednotlivých právních aktech. Tyto právní akty se vztahují na krátkodobou a strukturální statistiku podniků, statistiku o výrobě, obchodu uvnitř Unie a obchodu se zeměmi mimo Unii (mezinárodním obchodu) se zbožím a službami, zahraničních afilacích, výzkumu a vývoji, inovacích, využívání informačních a komunikačních technologiích a elektronickém obchodování. Kromě toho byl nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (3) zaveden společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely v Unii.

(2)

Tato struktura založená na jednotlivých právních aktech neposkytuje nezbytnou soudržnost mezi jednotlivými statistickými oblastmi a nepodporuje integrovaný přístup k vývoji, vytváření a šíření podnikových statistik. Pro účely tohoto nařízení by evropské podnikové statistiky měly zahrnovat také statistiky výzkumu a vývoje v sektoru vysokoškolského vzdělávání, sektoru vládních institucí a soukromém neziskovém sektoru. Aby se zajistila soudržnost mezi evropskými podnikovými statistikami a usnadnila se integrace odpovídajících statistických procesů, měl by být vytvořen společný právní rámec.

(3)

Lépe integrované statistické procesy založené na společných metodických zásadách, definicích a kritériích kvality by měly vést k harmonizovaným statistikám týkajícím se struktury, ekonomických činností, transakcí a výkonnosti podnikového sektoru v Unii, které úrovní relevantnosti a podrobnosti uspokojují potřeby uživatelů.

(4)

Evropský registr nadnárodních skupin podniků (EuroGroups Register, dále jen „EGR“) má zajistit, aby pokyny Unie, jež jsou relevantní pro evropské podnikové statistiky, jako je například doporučení Komise 2003/361/ES (4), bylo možné provádět účinněji, zejména s ohledem na identifikaci nezávislých podniků vymezených v článku 3 uvedeného doporučení. Uvedené pokyny Unie jsou nezbytné k posílení právní jistoty a předvídatelnosti obchodních příležitostí a vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky se sídlem v Unii.

(5)

Pro evropské podnikové statistiky jsou relevantní mezinárodní pokyny, jako jsou manuál Frascati týkající se statistiky výzkumu a vývoje a manuál Oslo týkající se údajů o inovacích, a mezinárodní dohody přijaté Organizací spojených národů, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodním měnovým fondem a dalšími mezinárodními a nadnárodními organizacemi. Tyto pokyny by se v co největší míře měly při vývoji, vytváření a šíření unijních statistik a v rámci evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů dodržovat, aby se zajistilo, že unijní statistiky jsou srovnatelné se statistikami sestavenými hlavními mezinárodními partnery Unie. Při sběru údajů pro evropské podnikové statistiky týkající se tématu vstupů výzkumu a vývoje a tématu inovací by se však měly důsledně uplatňovat unijní normy, dohody a pokyny.

(6)

Administrativní zátěž podniků, zejména malých a středních podniků, by měla být co nejnižší, přičemž by se měly co nejvíce zohlednit jiné zdroje údajů než zjišťování. Za účelem zmírnění zátěže podniků by mělo být možné stanovit odlišné požadavky na údaje v závislosti na velikosti a významu podnikových ekonomik členských států.

(7)

Ve Vizi 2020 Evropského statistického systému (ESS) se uvádí, že údaje by se měly používat napříč statistickými oblastmi, aby bylo možné lépe analyzovat nové jevy (například globalizaci) a lépe sloužit unijním politikám s velkým dopadem. Datové výstupy by se měly zakládat na účinných a spolehlivých statistických procesech ESS. Širší oblast působnosti společného právního rámce pro podnikové statistiky by měla umožnit integraci vzájemně provázaných procesů vytváření, které čerpají z více zdrojů.

(8)

Cílem programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu, přijatého podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES (5), jenž probíhal od roku 2009 do roku 2013, bylo přispět k tomu, aby se statistiky týkající se podnikání a obchodu přizpůsobily novým potřebám v oblasti údajů, a upravit systém pro tvorbu podnikových statistik. Závěry a doporučení vyplývající z tohoto programu, pokud jde o priority a nové soubory ukazatelů, racionalizaci rámce pro statistiky související s podnikáním, účinnější tvorbu statistik podnikání a obchodu a modernizaci statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, by měly být převedeny do právně závazných ustanovení.

(9)

Je potřebný flexibilnější přístup v rámci evropských podnikových statistik, který umožní jejich přizpůsobení metodickému vývoji a včasnou reakci na vznikající a řádně odůvodněné potřeby uživatelů údajů, které vyplývají z měnícího se hospodářského prostředí a rostoucí globalizace a komplexnosti podnikatelského prostředí. Tato budoucí přizpůsobení by měla být podložena náležitou analýzou nákladů a přínosů a výsledné nové požadavky na údaje by neměly představovat významné dodatečné náklady či zátěž pro členské státy či pro respondenty.

(10)

Měla by se posílit úloha národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR jakožto základní infrastruktury pro sběr a sestavování údajů pro evropské podnikové statistiky. Národní statistické registry ekonomických subjektů by se měly používat jako hlavní zdroj informací pro statistickou analýzu populace ekonomických subjektů a její demografie, pro definici populace zjišťování a pro vytvoření propojení se zdroji administrativních údajů.

(11)

Za účelem zajištění úlohy národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR by měl být stanoven a zaveden jedinečný identifikátor pro všechny příslušné jednotky.

(12)

Správného vymezení skupin podniků v EGR na základě včasných a spolehlivých údajů by se mělo dosáhnout použitím harmonizovaných kritérií a pravidelnou aktualizací informací o kontrolních vazbách mezi právními jednotkami, které jsou součástí skupin podniků.

(13)

Aby se zvýšila účinnost procesů vytváření statistik ESS a snížila statistická zátěž respondentů, měly by mít vnitrostátní statistické orgány právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem vnitrostátním administrativním záznamům a na jejich využívání a právo tyto administrativní záznamy integrovat do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, vytváření a šíření evropských podnikových statistik, v souladu s článkem 17a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6).

(14)

Nařízení (ES) č. 223/2009 poskytuje referenční rámec pro evropské statistiky. Vyžaduje zejména dodržování zásad profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů.

(15)

Mělo by být stanoveno, že vnitrostátní statistické orgány, které vytvářejí podnikové statistiky a udržují evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů, si vzájemně vyměňují a zpřístupňují mikrodata za účelem vývoje, vytváření a šíření vnitrostátních nebo evropských podnikových statistik nebo za účelem zvýšení kvality evropských podnikových statistik. Výměna mikrodat by proto měla být omezena na řádně odůvodněné případy.

(16)

Vytvoření dalšího zdroje údajů na základě výměny mikrodat o vývozu zboží uvnitř Unie spolu s možností použít inovativní metodiky zvyšuje flexibilitu členských států při sestavování statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, což umožňuje členským státům snížit zpravodajskou zátěž podniků. Účelem výměny je efektivní vývoj, vytváření a šíření statistik mezinárodního obchodu se zbožím a zlepšení kvality těchto statistik.

(17)

Sjednávání, provádění a přezkum obchodních a investičních dohod mezi Unií a třetími zeměmi či na mnohostranné úrovni vyžaduje, aby Komise měla k dispozici potřebné statistické informace o obchodních tocích mezi členskými státy a třetími zeměmi.

(18)

Měla by být zajištěna úzká vazba mezi systémem sběru statistických informací a daňovými postupy souvisejícími s daní z přidané hodnoty, které existují v souvislosti s obchodem se zbožím mezi členskými státy. Tato vazba umožňuje především pro účely statistiky obchodu se zbožím uvnitř Unie identifikovat vývozce a dovozce a kontrolovat kvalitu shromážděných informací.

(19)

Přeshraniční pohyb zboží, zejména z třetích zemí nebo do nich, podléhá celnímu dohledu, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (7). Celní orgány uchovávají informace nebo záznamy týkající se tohoto pohybu nebo k nim mají přístup. Informace nebo záznamy, které souvisejí s celními prohlášeními nebo jsou na nich založené, by se měly používat pro tvorbu statistik obchodu Unie se zbožím.

(20)

Za účelem tvorby statistik mezinárodního obchodu se zbožím a zlepšení jejich kvality by si měly vnitrostátní statistické orgány v členských státech vyměňovat údaje o dovozu a vývozu zboží, jež se týkají celních orgánů více než jednoho členského státu. Za účelem zajištění harmonizovaného sestavování statistik by výměna těchto mikrodat mezi vnitrostátními statistickými orgány měla být povinná.

(21)

Má-li být zajištěna kvalita a srovnatelnost evropských podnikových statistik nebo národních účtů v souladu s koncepcemi a metodikou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (8), měla by být umožněna výměna důvěrných údajů mezi vnitrostátními statistickými orgány dotčených členských států, jejich příslušnými národními centrálními bankami, Evropskou centrální bankou (ECB) a Komisí (Eurostatem) pouze pro statistické účely.

(22)

Aby mohla Komise plnit své úkoly vyplývající ze Smluv, zejména úkoly související s fungováním vnitřního trhu, měla by mít k dispozici úplné, aktuální a spolehlivé informace o výrobě zboží a služeb v Unii a o mezinárodních obchodních tocích. Také podniky potřebují uvedené informace, aby mohly monitorovat svá odbytiště a jejich mezinárodní rozměr.

(23)

Členské státy nebo vnitrostátní příslušné orgány by měly usilovat o to, aby se co nejvíce zjednodušil sběr údajů od evropských podniků. Vnitrostátní statistické orgány by měly při určování nástrojů a metod pro sběr údajů pro statistiky zohlednit nejnovější vývoj v digitální oblasti, a měly by být vybízeny k zavádění inovativních přístupů.

(24)

Je třeba poskytovat podnikové statistiky podle sektoru činnosti, aby bylo možné měřit produktivitu podniků v Unii. Zejména roste poptávka po statistikách ze sektoru služeb, což je nejdynamičtější sektor moderních ekonomik, zejména pokud jde o jeho potenciál pro růst a vytváření pracovních míst, a s ohledem na vztahy s výrobním sektorem. Tento trend je nadále posílen rozvojem nových digitálních služeb. Rostoucí poptávka po statistických údajích je i v případě kreativního a kulturního odvětví, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví (9). Statistiky obchodu se službami jsou nezbytné pro monitorování fungování vnitřního trhu služeb a jednotného digitálního trhu a posuzování dopadů překážek na obchod se službami.

(25)

Nařízení (ES) č. 223/2009 je referenčním rámcem pro toto nařízení, včetně ochrany důvěrných údajů. Velmi podrobná úroveň informací v oblasti statistik mezinárodního obchodu se zbožím však vyžaduje, pokud jde o důvěrnost, zvláštní pravidla. Dovozce nebo vývozce zboží musí vnitrostátnímu statistickému orgánu podat žádost, aby statistické výsledky umožňující nepřímou identifikaci daného dovozce nebo vývozce nebyly zpřístupněny. Žádost by měl vnitrostátní statistický orgán považovat za odůvodněnou, pokud statistické výsledky umožňují nepřímo identifikovat dovozce nebo vývozce. Není-li žádost podána, měl by mít vnitrostátní statistický orgán možnost šířit statistické výsledky v podobě, jež umožní nepřímo identifikovat dovozce nebo vývozce.

(26)

Monitorování pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených strategií Evropa 2020 na úrovni členských států a na úrovni Unie vyžaduje harmonizované statistiky hospodářství Unie týkající se změny klimatu a účinného využívání zdrojů, výzkumu a vývoje, inovací, informační společnosti, a pokrývající tržní i netržní činnosti, a o celkovém podnikatelském prostředí, zejména o demografii podniků a zaměstnanosti související s tržními činnostmi. Takové informace umožňují subjektům s rozhodovací pravomocí přijímat informovaná politická rozhodnutí k rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inovacích, zlepšení přístupu malých a středních podniků na vnitřní trh, rozvíjení podnikání a zvýšení udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

(27)

Statistiky inovací a výzkumu a vývoje jsou potřebné pro rozvoj a monitorování politik, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti členských států a zvýšení jejich střednědobého a dlouhodobého potenciálu pro inteligentní růst a zaměstnanost. Expandující digitální ekonomika a širší využívání informačních a komunikačních technologií jsou také významnou hnací silou konkurenceschopnosti a růstu v Unii a statistiky jsou zapotřebí k podpoře souvisejících strategií a politik, včetně dokončení jednotného digitálního trhu.

(28)

Podnikové statistiky jsou rovněž nezbytné pro sestavování národních a regionálních účtů v souladu s nařízením (EU) č. 549/2013.

(29)

K podávání zpráv o hospodářském vývoji v každém členském státě v rámci hospodářské politiky Unie jsou nutné spolehlivé a včasné statistiky. ECB potřebuje rychle dostupné krátkodobé statistiky pro hodnocení hospodářského vývoje v členských státech v kontextu jednotné měnové politiky.

(30)

Požadavky na údaje by měly, při současném dodržování zásady poskytování podnikových statistik za celé hospodářství, co nejvíce zohledňovat zjednodušující opatření za účelem zmírnění zátěže podnikové ekonomiky v poměrně malých členských státech, v souladu se zásadou proporcionality. Dodatečné požadavky by pro respondenty neměly představovat nepřiměřenou administrativní zátěž.

(31)

Mezinárodní standardy, jako je iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX), a statistické nebo technické normy vypracované v rámci ESS, jako jsou standardy pro metadata a validaci, by se měly používat v rozsahu, v němž jsou relevantní, též pro evropské podnikové statistiky. Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen „výbor pro ESS“) schválil standard ESS pro zprávy o kvalitě v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 223/2009. Tyto standardy by měly přispět k harmonizaci zajištění kvality a podávání zpráv o kvalitě podle tohoto nařízení.

(32)

Za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu typů statistických informací a další upřesnění podrobností ohledně statistických informací, které mají správci daně a celní orgány poskytnout podle příloh V a VI, a o změnu dílčích témat uvedených v příloze I a změnu tohoto nařízení v tom smyslu, že se sníží míra pokrytí pro vývoz zboží uvnitř Unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (10). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(33)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o podrobnosti proměnných a také o formát, bezpečnostní opatření a opatření pro zachování důvěrnosti, postup výměny důvěrných údajů pro účely evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů, úpravu, obsah a lhůty pro předávání zpráv o kvalitě a metadatech, standardy pro předávání údajů a metadat a výjimky z požadavků tohoto nařízení nebo aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů přijatých na jeho základě. Za stejným účelem by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o určení úpravy pro poskytování a výměnu určitých administrativních záznamů a rovněž formátu, bezpečnostních opatření a opatření pro zachování důvěrnosti a postupu pro výměnu důvěrných údajů pro účely statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, určení relevantních metadat, harmonogramu, úpravy sběru a sestavování statistických informací o vývozu zboží uvnitř Unie poskytovaných členskému státu dovozu, úpravy pro uplatňování míry pokrytí celkového vývozu zboží uvnitř Unie, pokud jde o referenční období, stanovení technických specifikací týkajících se statistických datových prvků pro statistické informace o obchodu se zbožím uvnitř Unie, které se mají poskytnout členskému státu dovozu, a souvisejících zjednodušení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (11).

(34)

Ve vhodných případech by měla Komise provádět analýzu nákladů a přínosů a zajistit, aby žádné z opatření, která navrhuje, nepředstavovalo významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy nebo respondenty, zejména pro malé a střední podniky, a měla by současně zohlednit očekávané přínosy pro uživatele a to, že vedou ke zvýšení kvality statistik.

(35)

Komise by měla mít možnost udělovat výjimky z uplatňování tohoto nařízení či aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, pokud toto uplatňování má za následek větší úpravy národního statistického systému členského státu, pokud jde o organizaci doplňujících zjišťování nebo provedení větších úprav jeho systému vytváření statistik, aby se přizpůsobil novým zdrojům údajů nebo umožnil kombinaci různých zdrojů.

(36)

Pokud jsou nezbytné nové požadavky na údaje nebo je-li nezbytné zlepšování souborů údajů, na něž se vztahuje toto nařízení, měla by mít Komise možnost zavést pilotní studie, které by členské státy prováděly na dobrovolném základě. Komise by měla mít možnost přednostně zavést pilotní studie, které se budou vztahovat na mezinárodní obchod se službami, nemovitosti, finanční ukazatele a životní prostředí a klima.

(37)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zavedení společného rámce pro evropské podnikové statistiky, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu harmonizace a srovnatelnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(38)

Opatřeními stanovenými v tomto nařízení by se měla nahradit opatření stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 (12), (ES) č. 638/2004 (13), ES) č. 808/2004 (14), (ES) č. 716/2007 (15), (ES) č. 177/2008, (ES) č. 295/2008 (16) a (ES) č. 471/2009 (17), rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES (18) a nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 (19) a (ES) č. 1165/98 (20). Uvedené akty by proto měly být zrušeny.

(39)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (21).

(40)

Návrh byl konzultován s výborem pro ESS,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zavádí společný právní rámec pro:

a)

vývoj, vytváření a šíření evropských podnikových statistik uvedených v čl. 2 odst. 1;

b)

evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Evropské podnikové statistiky pokrývají:

a)

strukturu, ekonomické činnosti a výkonnost statistických jednotek, jejich činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jejich využívání informačních a komunikačních technologií, jejich elektronické obchodování, jakož i globální hodnotové řetězce. Pro účely tohoto nařízení zahrnují evropské podnikové statistiky také statistiky výzkumu a vývoje v sektoru vysokoškolského vzdělávání, sektoru vládních institucí a soukromém neziskovém sektoru;

b)

produkci průmyslových výrobků a služeb a mezinárodní obchod se zbožím a službami.

2.   Evropská soustava statistických registrů ekonomických subjektů zahrnuje národní statistické registry ekonomických subjektů a EGR a výměnu údajů mezi nimi v souladu s článkem 10.

3.   Národní statistické registry ekonomických subjektů uvedené v odstavci 2 zahrnují:

a)

všechny podniky, které vykonávají ekonomické činnosti přispívající k hrubému domácímu produktu, a jejich místní jednotky;

b)

právní jednotky, které tyto podniky tvoří;

c)

pro ty podniky, které z důvodu své velikosti mají významný vliv a jejichž činnostní jednotky mají významný vliv na souhrnné (celostátní) údaje:

i)

buď činnostní jednotky a velikost každé z činnostních jednotek, které tyto podniky tvoří, anebo

ii)

kód NACE pro vedlejší činnosti těchto podniků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (22) a rozsah každé z těchto vedlejších činností;

d)

skupiny podniků, do nichž tyto podniky patří.

4.   EGR zahrnuje následující jednotky definované v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 (23):

a)

všechny podniky, které vykonávají ekonomické činnosti přispívající k hrubému domácímu produktu a jsou součástí nadnárodní skupiny podniků;

b)

právní jednotky, které tyto podniky tvoří;

c)

nadnárodní skupiny podniků, do nichž tyto podniky patří.

5.   Domácnosti nespadají do oblasti působnosti evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů, pokud jsou zboží i služby, které produkují, určeny pro jejich vlastní spotřebu nebo zahrnují pronájem vlastních nemovitostí.

6.   Místní jednotky zahraničních podniků, jež nejsou samostatnými právnickými osobami (pobočky) a jsou zatříděny mezi kvazikorporace podle nařízení (EU) č. 549/2013, se pro účely národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR považují za podniky.

7.   Skupiny podniků se identifikují na základě kontrolních vazeb mezi jejich právními jednotkami podle nařízení (EU) č. 549/2013.

8.   V případě národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR se toto nařízení vztahuje pouze na jednotky, které zcela nebo zčásti vykonávají ekonomickou činnost, a na ekonomicky neaktivní právní jednotky, které jsou součástí podniku v kombinaci s ekonomicky aktivními právními jednotkami.

9.   Pro účely evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů se za ekonomickou činnost považuje:

a)

jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží a služeb na daném trhu;

b)

netržní služby, které přispívají k hrubému domácímu produktu;

c)

přímá či nepřímá majetková účast v aktivních právních jednotkách.

Rovněž držení aktiv nebo závazků lze považovat za ekonomickou činnost.

10.   Statistické jednotky v evropské soustavě statistických registrů ekonomických subjektů musí být definovány v souladu s nařízením (EHS) č. 696/93 s výhradou omezení uvedených v tomto článku.

Článek 3

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„statistickou jednotkou“ statistické jednotky ve smyslu nařízení (EHS) č. 696/93;

b)

„zpravodajskou jednotkou“ jednotka, která poskytuje údaje;

c)

„oblastí“ jeden nebo několik souborů údajů pokrývající určitá témata;

d)

„tématem“ obsah informací, které mají být sestaveny, přičemž každé téma zahrnuje jedno nebo více dílčích témat;

e)

„dílčím tématem“ podrobný obsah informací, které mají být sestaveny pro určité téma, přičemž každé dílčí téma zahrnuje jednu nebo více proměnných;

f)

„proměnnou“ charakteristika jednotky, která může nabýt více než jedné hodnoty z množiny hodnot;

g)

„tržní činností“ tržní činnost vymezená v příloze A kapitoly 1 bodu 1.37 nařízení (EU) č. 549/2013;

h)

„netržní činností“ netržní činnost vymezená v příloze A kapitoly 1 bodu 1.34 nařízení (EU) č. 549/2013;

i)

„tržními výrobci“ tržní výrobci ve smyslu přílohy A kapitoly 3 bodu 3.24 nařízení (EU) č. 549/2013;

j)

„netržními výrobci“ netržní výrobci ve smyslu přílohy A kapitoly 3 bodu 3.26 nařízení (EU) č. 549/2013;

k)

„vnitrostátními statistickými orgány“ národní statistické úřady a jiné vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, vytváření a šíření evropských statistik určené každým členským státem v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009;

l)

„určujícím zdrojem“ jediný poskytovatel datových záznamů obsahujících údaje z národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR v souladu se standardy kvality uvedenými v článku 17;

m)

„mikrodaty“ jednotlivá zjišťování nebo měření charakteristik identifikovatelných zpravodajských jednotek nebo statistických jednotek;

n)

„použitím pro statistické účely“ použití pro statistické účely ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (ES) č. 223/2009;

o)

„důvěrnými údaji“ důvěrné údaje ve smyslu čl. 3 bodu 7 nařízení (ES) č. 223/2009;

p)

„správci daně“ vnitrostátní orgány v členském státě odpovědné za uplatňování směrnice Rady 2006/112/ES (24);

q)

„celními orgány“ celní orgány ve smyslu čl. 5 bodu 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

r)

„nadnárodní skupinou podniků“ skupina podniků vymezená v oddíle III C přílohy nařízení (EHS) č. 696/93 s alespoň dvěma podniky nebo právními jednotkami, každý se sídlem v jiné zemi.

2.   Pro účely článků 11 až 15 se rozumí:

a)

„členským státem vývozu“ členský stát, z jehož statistického území je zboží vyváženo do místa určení v členském státě dovozu;

b)

„členským státem dovozu“ členský stát, na jehož statistické území je zboží dováženo z členského státu vývozu;

c)

„zbožím“ movitý majetek, včetně elektrické energie a zemního plynu.

KAPITOLA II

Zdroje údajů

Článek 4

Zdroje údajů a metody

Členské státy vytvářejí statistiky uvedené v článcích 6 a 7 a zřídí národní statistické registry ekonomických subjektů v souladu s článkem 9 za použití jakýchkoli relevantních zdrojů údajů, přičemž se vyhnou nadměrnému zatěžování respondentů a náležitě zohlední nákladovou efektivnost vnitrostátních statistických orgánů.

Vnitrostátní statistické orgány mohou k tvorbě statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů požadovaných podle tohoto nařízení použít následující zdroje údajů, včetně jejich kombinací, za předpokladu, že výsledky splňují kritéria kvality uvedená v článku 17:

a)

zjišťování;

b)

administrativní záznamy, včetně informací od správců daně a celních orgánů, jako jsou roční účetní závěrky;

c)

vyměňovaná mikrodata;

d)

jakékoli jiné relevantní zdroje, metody nebo inovativní přístupy, pokud umožňují tvorbu údajů, které jsou srovnatelné a splňují použitelné specifické požadavky na kvalitu.

Pro účely zjišťování uvedených v druhém pododstavci písm. a) poskytnou zpravodajské jednotky vyzvané členskými státy včasné, přesné a úplné informace potřebné pro vytváření statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů požadovaných podle tohoto nařízení.

Metody a přístupy uvedené ve druhém pododstavci písm. d) musí být vědecky podložené a řádně doložené.

Článek 5

Přístup k administrativním záznamům a poskytování informací

1.   V souladu s článkem 17a nařízení (ES) č. 223/2009 mají vnitrostátní statistické orgány a Komise (Eurostat) právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem administrativním záznamům a na jejich využívání a právo tyto záznamy integrovat s jinými zdroji údajů ke splnění statistických požadavků podle tohoto nařízení a k aktualizaci národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR. Přístup vnitrostátních statistických orgánů a Komise (Eurostatu) k těmto záznamům se omezuje na administrativní záznamy v jejich příslušných systémech veřejné správy.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, správci daně v každém členském státě poskytnou příslušným vnitrostátním statistickým orgánům pro statistické účely informace týkající se vývozu a dovozu zboží uvedené v příloze V.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci, jimiž:

a)

změní přílohu V tím, že vymezí typy statistických informací, které mají správci daně poskytnout, a

b)

doplní toto nařízení tím, že blíže určí podrobnosti ohledně statistických informací, které mají správci daně poskytnout podle přílohy V.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1, celní orgán v každém členském státě poskytne příslušným vnitrostátním statistickým orgánům pro statistické účely informace týkající se vývozu a dovozu zboží blíže určené v příloze VI.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci, jimiž:

a)

změní přílohu VI tím, že vymezí typy statistických informací, které mají celní orgány poskytnout, a

b)

doplní toto nařízení tím, že blíže určí podrobnosti ohledně statistických informací, které mají celní orgány poskytnout podle přílohy VI.

4.   Za účelem vytváření harmonizovaných statistik mezinárodního obchodu se zbožím a zlepšení jejich kvality si vnitrostátní statistické orgány dotčených členských států vyměňují mikrodata pro statistické účely získaná od svých celních orgánů, která se týkají vývozu nebo dovozu zboží jejich členského státu.

V případě jiných obchodních toků, které se týkají celních orgánů více než jednoho členského státu, si vnitrostátní statistické orgány vyměňují odpovídající mikrodata, která se týkají vývozu nebo dovozu zboží, s cílem zlepšit kvalitu dotčených statistik.

5.   Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví úpravu pro výměnu údajů podle tohoto článku.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

KAPITOLA III

Podnikové statistiky

Článek 6

Požadavky na údaje

1.   Evropské podnikové statistiky pokrývají tyto oblasti:

a)

krátkodobé podnikové statistiky;

b)

podnikové statistiky na celostátní úrovni;

c)

regionální podnikové statistiky;

d)

statistiky o mezinárodních aktivitách.

2.   Oblasti zahrnují jedno nebo více z následujících témat, která jsou podrobněji stanovena v příloze I:

a)

populace ekonomických subjektů;

b)

globální hodnotové řetězce;

c)

využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování;

d)

inovace;

e)

mezinárodní obchod se zbožím;

f)

mezinárodní obchod se službami;

g)

investice;

h)

vstupy pracovní síly;

i)

výstupy a výkonnost;

j)

ceny;

k)

nákupy;

l)

nemovitosti;

m)

vstupy výzkumu a vývoje.

3.   Periodicita, referenční období a statistická jednotka pro každé téma jsou stanoveny v příloze II.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci, jimiž se mění dílčí témata stanovená v příloze I.

5.   Při výkonu své pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci podle odstavce 4 zajistí Komise, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

akty v přenesené pravomoci mají za cíl dosažení neutrality, pokud jde o náklady a zátěž, nebo jejich snížení a v žádném případě nepředstavují významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či pro respondenty;

b)

v období pěti po sobě následujících let se nejvýše jedno dílčí téma pro oblast krátkodobých podnikových statistik, tři dílčí témata pro oblast podnikových statistik na celostátní úrovni, dvě dílčí témata pro oblast regionálních podnikových statistik a dvě dílčí témata pro oblast statistik o mezinárodních aktivitách uvedená v příloze I nahradí jiným dílčím tématem a doplní se nejvýše jedno dílčí téma celkově pro všechny oblasti;

c)

akty v přenesené pravomoci se přijímají nejpozději osmnáct měsíců před koncem referenčního období údajů s výjimkou tématu inovací, v jehož případě se přijímají nejpozději šest měsíců před koncem referenčního období údajů, a tématu využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování, v jehož případě se přijímají nejpozději patnáct měsíců před koncem referenčního období údajů;

d)

proveditelnost jakéhokoli nového dílčího tématu je posouzena pilotními studiemi provedenými členskými státy v souladu s článkem 20.

6.   Ustanovení odst. 5 písm. b) se nepoužije na:

a)

dílčí témata v rámci témat inovací, využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování a globálních hodnotových řetězců;

b)

změny, které vyplývají ze změn účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (EU) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 (25).

Článek 7

Technické specifikace požadavků na údaje

1.   Pro dílčí témata uvedená v příloze I sestavují členské státy údaje relevantní pro každé dílčí téma. Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž blíže určí následující prvky údajů, které mají být předány podle tohoto nařízení, jejich technické definice a zjednodušení:

a)

proměnné;

b)

jednotka měření;

c)

statistická populace (včetně požadavků ohledně tržních/netržních činností nebo výrobců);

d)

klasifikace (včetně seznamů výrobků, zemí a území a povahy transakcí) a členění;

e)

předávání jednotlivých záznamů údajů na dobrovolném základě;

f)

použití aproximací a požadavky na kvalitu;

g)

lhůta pro předání údajů;

h)

první referenční období;

i)

váhy a změna základního roku pro oblast krátkodobých podnikových statistik;

j)

další specifikace včetně referenčního období pro téma mezinárodního obchodu se zbožím.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

2.   Při výkonu pravomoci uvedené v odstavci 1, pokud jde o zjednodušení, přihlédne Komise k velikosti a významu podnikových ekonomik v souladu se zásadou proporcionality, aby zmírnila zátěž podniků. Komise kromě toho zajistí, aby zůstal zachován vstup potřebný pro sestavování účetních rámců národních a regionálních účtů v souladu s nařízením (EU) č. 549/2013 a statistiky platební bilance v souladu s nařízením (ES) č. 184/2005. Prováděcí akty, s výjimkou prvních prováděcích aktů přijatých na základě tohoto nařízení, se přijímají nejpozději osmnáct měsíců před koncem referenčního období údajů pro témata uvedená v příloze I. Prováděcí akty pro téma inovací se přijímají nejpozději šest měsíců a pro téma využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování nejpozději patnáct měsíců před koncem referenčního období údajů.

3.   Při přijímání prováděcích aktů v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku pro témata jiná než uvedená v čl. 6 odst. 2 písm. b), c) a d) Komise zajistí, aby počet proměnných v každé z oblastí uvedených v čl. 6 odst. 1 nepřesáhl:

a)

22 proměnných pro oblast krátkodobých podnikových statistik;

b)

93 proměnných pro oblast podnikových statistik na celostátní úrovni;

c)

31 proměnných pro oblast regionálních podnikových statistik a

d)

26 proměnných pro oblast statistik o mezinárodních aktivitách.

4.   Při přijímání prováděcích aktů v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku pro témata uvedená v čl. 6 odst. 2 písm. b), c) a d) Komise zajistí, aby počet proměnných pro jednotlivá témata nepřesáhl:

a)

20 proměnných pro téma globálních hodnotových řetězců;

b)

73 proměnných pro téma využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování a

c)

57 proměnných pro téma inovací.

5.   Pokud jsou třeba nové údaje s cílem reagovat na potřeby uživatelů a poskytnout jistý stupeň flexibility, může Komise změnit nejvýše pět proměnných pro každou z oblastí krátkodobých podnikových statistik, regionálních podnikových statistik a statistik o mezinárodních aktivitách a nejvýše 20 proměnných pro oblast podnikových statistik na celostátní úrovni v jakémkoli období pěti po sobě následujících kalendářních roků, v souladu s odstavcem 3. Tyto maximální počty se nevztahují na témata globálních hodnotových řetězců, inovací ani využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování.

6.   Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, pokud jsou třeba nové údaje s cílem reagovat na potřeby uživatelů a poskytnout jistý stupeň flexibility v návaznosti na pilotní studie uvedené v článku 20, celkový počet proměnných pro oblasti uvedené v odstavci 3 tohoto článku nesmí být zvýšen o více než 10 proměnných.

7.   Při přípravě prováděcích aktů uvedených v odstavci 1 se zohlední případné dodatečné náklady nebo administrativní zátěž členských států nebo respondentů, společně s posouzením plánovaného zlepšení kvality statistik a veškerými dalšími přímými či nepřímými přínosy dodatečně navrhovaných opatření.

První pododstavec tohoto odstavce se nevztahuje na změny, které vyplývají ze změn v klasifikacích a nomenklaturách nebo ze změn účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (EU) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005.

KAPITOLA IV

Registry ekonomických subjektů

Článek 8

Evropská soustava statistických registrů ekonomických subjektů

1.   Komise (Eurostat) zřídí na úrovni Unie EGR jakožto registr nadnárodních skupin podniků pro statistické účely.

2.   Členské státy zřídí na celostátní úrovni jeden či více národních statistických registrů ekonomických subjektů, jejichž společný základ je harmonizován podle tohoto nařízení a jež budou sloužit jako základ pro přípravu a koordinaci zjišťování a jako zdroj informací pro statistickou analýzu populace ekonomických subjektů a její demografie, pro využití administrativních údajů a pro identifikaci a tvorbu statistických jednotek.

3.   Členské státy a Komise (Eurostat) si pro účely evropské soustavy registrů ekonomických subjektů vyměňují údaje, jak je stanoveno v článku 10.

4.   Národní statistické registry ekonomických subjektů a EGR jsou určujícím zdrojem pro získávání vysoce kvalitních a harmonizovaných populací statistických registrů ekonomických subjektů v souladu s článkem 17 pro tvorbu evropských statistik.

Národní statistické registry ekonomických subjektů jsou určujícím zdrojem pro populace národních statistických registrů ekonomických subjektů. EGR je v rámci ESS určujícím zdrojem pro evidenci populace podnikových statistik, které vyžadují koordinaci přeshraničních informací souvisejících s nadnárodními skupinami podniků.

Článek 9

Požadavky na evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů

1.   Statistické a právní jednotky zahrnuté v evropské soustavě statistických registrů ekonomických subjektů podle článku 8 se charakterizují prvky, které jsou stanoveny v obou následujících písmenech a blíže určeny v příloze III:

a)

dílčí témata registrů a jedinečný identifikátor;

b)

časový plán a periodicita.

2.   Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví proměnné týkající se dílčích témat registru uvedených v příloze III.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

3.   Při přijímání prováděcích aktů podle odstavce 2 Komise zajistí, aby nepředstavovaly významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

Článek 10

Výměna důvěrných údajů a přístup k nim pro účely evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů

1.   Členské státy si vyměňují důvěrné údaje.

Za tímto účelem se výměna důvěrných údajů o nadnárodních skupinách podniků a jednotkách, které do nich patří, v rozsahu proměnných uvedených v příloze IV, uskutečňuje výlučně pro statistické účely mezi vnitrostátními statistickými orgány jednotlivých členských států, má-li tato výměna zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii. Tato výměna se může uskutečňovat i za účelem snížení zpravodajské zátěže.

Dochází-li k takové výměně důvěrných údajů s cílem zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii a je-li tato výměna výslovně povolena příslušným vnitrostátním statistickým orgánem, který údaje poskytuje, mohou se výměny důvěrných údajů výlučně pro statistické účely účastnit národní centrální banky.

2.   Komise (Eurostat) a členské státy si vyměňují důvěrné údaje.

Za tímto účelem vnitrostátní statistické orgány předávají údaje o nadnárodních skupinách podniků a jednotkách, které do nich patří, v rozsahu proměnných uvedených v příloze IV, Komisi (Eurostatu), aby výlučně pro statistické účely poskytly informace o nadnárodních skupinách podniků v Unii.

K zajištění konzistentního zaznamenávání údajů a k jejich využití výlučně pro statistické účely předává Komise (Eurostat) příslušným vnitrostátním statistickým orgánům každého členského státu údaje o nadnárodních skupinách podniků, včetně jednotek, které do nich patří, v rozsahu proměnných uvedených v příloze IV, pokud se alespoň jedna právní jednotka skupiny nachází na území daného členského státu.

K zajištění efektivity a vysoké kvality při tvorbě EGR předá Komise (Eurostat) vnitrostátním statistickým orgánům výlučně pro statistické účely údaje o všech nadnárodních skupinách podniků zaznamenaných v EGR, včetně jednotek, které do nich patří, v rozsahu proměnných uvedených v příloze IV.

3.   Komise (Eurostat) a členské státy si vyměňují důvěrné údaje k identifikaci právních jednotek.

Za tímto účelem vnitrostátní statistické orgány předávají údaje o právních jednotkách ve formě společností, omezené na identifikační a demografické proměnné a parametry stratifikace uvedené v příloze IV, Komisi (Eurostatu) výlučně za účelem identifikace právních jednotek v Unii.

K zajištění efektivity a vysoké kvality při tvorbě EGR předá Komise (Eurostat) vnitrostátním statistickým orgánům v každém členském státě údaje o právních jednotkách, omezené na identifikační a demografické proměnné a parametry stratifikace uvedené v příloze IV, výlučně za účelem identifikace právních jednotek v Unii.

4.   Výměna důvěrných údajů může probíhat, a to výlučně pro statistické účely, mezi Komisí (Eurostatem) a národními centrálními bankami a mezi Komisí (Eurostatem) a ECB, pokud má tato výměna zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii a tuto výměnu výslovně povolily příslušné vnitrostátní statistické orgány.

5.   Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví technické podrobnosti proměnných uvedených v příloze IV.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

6.   K zajištění toho, aby se údaje vyměňované podle tohoto článku použily výlučně pro statistické účely, může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví formát, bezpečnostní opatření a opatření pro zachování důvěrnosti těchto údajů a postup pro výměnu údajů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

7.   Když Komise (Eurostat), vnitrostátní statistické orgány, národní centrální banky a ECB obdrží důvěrné údaje o jednotkách, které se nacházejí na státním území nebo mimo ně, podle tohoto článku, nakládají s těmito informacemi jako s důvěrnými v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009.

Předání důvěrných údajů mezi vnitrostátními statistickými orgány a Komisí (Eurostatem) probíhá v rozsahu, v jakém je nezbytné výlučně pro statistické účely pro tvorbu evropských statistik. Jakékoli další předání musí výslovně povolit vnitrostátní orgán, který údaje shromáždil.

8.   Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoli porušení statistické důvěrnosti vyměňovaných údajů a stanoví sankce za její porušení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

KAPITOLA V

Výměna důvěrných údajů pro účely statistiky obchodu se zbožím uvnitř Unie

Článek 11

Výměna důvěrných údajů

1.   Výměna důvěrných údajů mezi členskými státy o vývozu zboží uvnitř Unie se provádí výlučně pro statistické účely mezi vnitrostátními statistickými orgány, které se podílejí na vývoji, vytváření a šíření statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie.

Technické specifikace pro požadavky na údaje uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2 se rovněž vztahují na výměnu důvěrných údajů v souladu s touto kapitolou.

2.   Vnitrostátní statistické orgány členského státu vývozu poskytují vnitrostátním statistickým orgánům členského státu dovozu statistické informace o vývozu zboží jejich členského státu uvnitř Unie do daného členského státu, jak je stanoveno v článku 12.

3.   Vnitrostátní statistické orgány členského státu vývozu poskytují vnitrostátním statistickým orgánům členského státu dovozu metadata relevantní pro použití vyměňovaných údajů při sestavování statistik.

4.   Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž určí, které informace mají být považovány za relevantní metadata podle odstavce 3, a stanoví harmonogram pro poskytování těchto informací a statistických informací uvedených v odstavci 2

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

5.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, povolí členský stát, který poskytuje vyměňované důvěrné údaje, jejich používání pro tvorbu jiných statistik vnitrostátními statistickými orgány členského státu dovozu za předpokladu, že tyto údaje jsou používány výlučně pro statistické účely v souladu s články 20 až 26 nařízení (ES) č. 223/2009.

6.   Členský stát dovozu může vnitrostátním statistickým orgánům členského státu vývozu na jejich žádost poskytnout shromážděná mikrodata o svém dovozu zboží uvnitř Unie, které se dováží z daného členského státu vývozu.

Článek 12

Statistické informace, které se mají vyměňovat

1.   Statistickými informacemi uvedenými v čl. 11 odst. 2 jsou:

a)

mikrodata shromážděná pro účely statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie;

b)

sestavené údaje o specifickém zboží nebo pohybu a

c)

údaje sestavené použitím informací z celních prohlášení.

2.   Statistické informace skutečně shromážděné prostřednictvím zjišťování u podniků nebo z administrativních údajů uvedené v čl. 11 odst. 2 musí pokrývat alespoň 95 % hodnoty celkového vývozu zboží uvnitř Unie každého členského státu do všech ostatních členských států dohromady.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci, jimiž změní toto nařízení tím, že sníží míru pokrytí pro vývoz zboží uvnitř Unie s ohledem na technický a hospodářský vývoj, přičemž zachová statistiky, které splňují platné standardy kvality.

3.   Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace týkající se způsobů shromažďování a sestavování informací uvedených v odstavci 1 a upřesní uplatnění míry pokrytí uvedené v odstavci 2, pokud jde o referenční období.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 13

Statistické datové prvky

1.   Mikrodata uvedená v čl. 12 odst. 1 písm. a) obsahují tyto statistické datové prvky:

a)

osobní identifikační číslo přidělené partnerskému subjektu v členském státě dovozu v souladu s článkem 214 směrnice 2006/112/ES;

b)

referenční období;

c)

směr pohybu;

d)

druh zboží;

e)

partnerský členský stát;

f)

země původu;

g)

hodnota zboží;

h)

množství zboží;

i)

povaha transakce.

Mikrodata uvedená v čl. 12 odst. 1 písm. a) mohou obsahovat druh dopravy a dodací podmínky, pokud tyto statistické datové prvky členský stát vývozu shromažďuje.

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví statistické datové prvky uvedené v prvním pododstavci písm. a) až i) tohoto odstavce a stanoví seznam statistických datových prvků, které se vztahují na specifické zboží nebo pohyb, a údaje, které se sestavují použitím informací z celních prohlášení, uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) a c).

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

2.   Členské státy mohou za určitých podmínek, které jsou v souladu s požadavky na kvalitu, zjednodušit informace, které mají být poskytovány, pokud takové zjednodušení nemá negativní dopady na kvalitu statistik.

Ve zvláštních případech mohou členské státy omezit soubor statistických datových prvků uvedený v odstavci 1 nebo shromažďovat informace týkající se některých z těchto datových prvků na méně podrobné úrovni.

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví úpravu pro zjednodušení uvedené v prvním pododstavci a maximální hodnoty vývozu uvnitř Unie, na který se může toto zjednodušení vztahovat.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 14

Ochrana vyměňovaných důvěrných údajů

1.   Vnitrostátní statistické orgány členského státu vývozu poskytnou vnitrostátním statistickým orgánům členského státu dovozu záznamy mikrodat týkající se vývozce, jehož žádost o statistickou důvěrnost podle článku 19 vnitrostátní statistický orgán členského státu vývozu přijal, se skutečnými hodnotami a všemi statistickými datovými prvky uvedenými v čl. 13 odst. 1 a s označením, že na tento záznam mikrodat se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti.

2.   Vnitrostátní statistické orgány členského státu dovozu mohou záznamy mikrodat o vývozu, na které se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti, použít při sestavování statistických výsledků o dovozu uvnitř Unie. Pokud vnitrostátní statistické orgány členského státu dovozu použijí záznamy mikrodat o vývozu, na které se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti, zajistí, aby byla při šíření statistických výsledků o dovozu uvnitř Unie vnitrostátními statistickými orgány členského státu dovozu zachována statistická důvěrnost přiznaná vnitrostátními statistickými orgány členského státu vývozu.

3.   K zajištění ochrany důvěrných údajů vyměňovaných podle této kapitoly může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví formát těchto údajů a bezpečnostní opatření a opatření pro zachování jejich důvěrnosti, včetně úpravy uplatňování odstavců 1 a 2, a také postup pro výměnu údajů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

4.   Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoli porušení statistické důvěrnosti vyměňovaných údajů a stanoví sankce za její porušení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 15

Přístup k vyměňovaným důvěrným údajům pro vědecké účely

Přístup k vyměňovaným důvěrným údajům může být poskytnut výzkumným pracovníkům provádějícím statistické analýzy pro vědecké účely v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 223/2009 s výhradou souhlasu příslušného vnitrostátního statistického orgánu členského státu vývozu, který údaje poskytl.

KAPITOLA VI

Výměna důvěrných údajů pro účely evropských podnikových statistik a národních účtů

Článek 16

Výměna důvěrných údajů – zmocňovací ustanovení

1.   Povoluje se výměna důvěrných údajů, které jsou shromážděny nebo sestaveny podle tohoto nařízení, mezi vnitrostátními statistickými orgány dotčených členských států, jejich příslušnými národními centrálními bankami, ECB a Komisí (Eurostatem) pouze pro statistické účely, je-li tato výměna nezbytná pro zajištění kvality a srovnatelnosti evropských podnikových statistik nebo národních účtů v souladu s koncepcemi a metodikou nařízení (EU) č. 549/2013.

2.   Vnitrostátní statistické orgány, národní centrální banky, Komise (Eurostat) a ECB, které obdrží důvěrné údaje, nakládají s těmito informacemi jako s důvěrnými a používají je výlučně pro statistické účely v souladu s články 20 až 26 nařízení (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VII

Kvalita, předávání a šíření

Článek 17

Kvalita

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění kvality předávaných evropských podnikových statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR.

2.   Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předaných údajů a metadat transparentním a ověřitelným způsobem.

4.   Pro účely odstavce 3 předávají členské státy každoročně Komisi (Eurostatu) následující zprávy:

a)

zprávy o kvalitě a metadatech týkající se údajů předávaných podle tohoto nařízení;

b)

zprávy o kvalitě a metadatech týkající se národních statistických registrů ekonomických subjektů.

V případě víceletých statistik je periodicita zpráv o kvalitě a metadatech uvedená v prvním pododstavci písm. a) stejná jako u dotčených statistik;

5.   Komise (Eurostat) poskytuje členským státům roční zprávy o kvalitě a metadatech týkající se EGR.

6.   Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví úpravu, obsah a lhůty pro předávání zpráv o kvalitě a metadatech.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2. Tyto prováděcí akty nesmějí představovat významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

Obsah zpráv musí být omezen na nejdůležitější a nejzákladnější aspekty kvality.

7.   Členské státy informují Komisi (Eurostat) co nejdříve o všech relevantních informacích nebo změnách, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení, které by ovlivnily kvalitu předávaných údajů. Členské státy informují Komisi (Eurostat) o významných metodických či jiných změnách, které mají dopad na kvalitu národních statistických registrů ekonomických subjektů. Uvedené informace se poskytnou co nejdříve a nejpozději šest měsíců po vstupu jakékoli takové změny v platnost.

8.   Na řádně odůvodněnou žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací, což nesmí představovat významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

Článek 18

Předávání údajů a metadat

1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadované tímto nařízením v souladu se standardy pro výměnu údajů a metadat. Jsou-li předávané údaje důvěrné, zašlou se skutečné hodnoty s označením, že se na ně vztahují požadavky na zachování důvěrnosti a že je nelze šířit.

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví uvedené standardy a postupy předávání údajů a metadat. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

2.   Na řádně odůvodněnou žádost Komise (Eurostatu) provádějí členské státy statistické analýzy národních statistických registrů ekonomických subjektů a výsledky předávají Komisi (Eurostatu).

Komise (Eurostat) může přijmout prováděcí akty, jimiž určí formát a postup pro předávání výsledků takových statistických analýz.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

Komise (Eurostat) zajistí, aby tyto prováděcí akty nepředstavovaly významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

3.   Na řádně odůvodněnou žádost Komise (Eurostatu) jí členské státy poskytnou veškeré relevantní informace o uplatňování tohoto nařízení v členských státech. Tyto žádosti Komise nesmějí představovat významnou dodatečnou administrativní ani finanční zátěž pro členské státy.

Článek 19

Důvěrnost týkající se šíření statistických údajů o mezinárodním obchodu se zbožím

Pouze na základě žádosti dovozce nebo vývozce zboží rozhodne vnitrostátní statistický orgán, zda šířit statistické výsledky týkající se příslušného dovozu nebo vývozu beze změny, nebo na řádně odůvodněnou žádost daného dovozce nebo vývozce pozměnit statistické výsledky tak, aby ho nebylo možné identifikovat, s cílem dodržet zásadu statistické důvěrnosti v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VIII

Pilotní studie a financování

Článek 20

Pilotní studie

1.   Zjistí-li Komise (Eurostat) potřebu významných nových požadavků na údaje nebo zlepšení souborů údajů, na které se vztahuje toto nařízení, může zavést pilotní studie, které mají provést členské státy na dobrovolném základě před jakýmkoli novým sběrem údajů. Tyto pilotní studie zahrnují pilotní studie týkající se mezinárodního obchodu se službami, nemovitostí, finančních ukazatelů a životního prostředí a klimatu.

2.   Účelem provádění těchto pilotních studií je posoudit relevanci a proveditelnost získání údajů. Výsledky těchto studií vyhodnotí Komise (Eurostat) ve spolupráci s členskými státy a hlavními zúčastněnými stranami. Hodnocení výsledků zohlední přínosy těchto zlepšení a s tím související dodatečné náklady a zátěž pro podniky a vnitrostátní statistické orgány.

3.   V návaznosti na hodnocení uvedené v odstavci 2 vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy zprávu o zjištěních na základě těchto studií podle odstavce 1. Tato zpráva se zveřejní.

4.   Komise podá do 7. ledna 2022 a poté každé dva roky zprávu o celkovém pokroku dosaženém v oblasti pilotních studií podle odstavce 1. Tyto zprávy se zveřejní.

Komise s ohledem na hodnocení výsledků uvedené v odstavci 2 případně tyto zprávy doplní návrhy na zavedení nových požadavků na údaje.

Článek 21

Financování

1.   Unie může pro účely uplatňování tohoto nařízení poskytnout národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným na seznamu vytvořeném podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009 finanční podporu určenou na náklady na:

a)

vývoj nebo zavedení požadavků na údaje a zpracování údajů v oblasti podnikových statistik;

b)

vývoj metodik, které mají za cíl zvýšit kvalitu nebo snížit náklady a administrativní zátěž související se sběrem a tvorbou podnikových statistik a zdokonalit evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů;

c)

vývoj metodik, které mají za cíl snížit administrativní a finanční zátěž související s poskytováním požadovaných informací zpravodajskými jednotkami, zejména malými a středními podniky;

d)

účast na pilotních studiích uvedených v článku 20;

e)

rozvoj nebo posílení postupů, informačních systémů a podobných podpůrných funkcí s cílem vytvářet statistiky vyšší kvality nebo snížit administrativní a finanční zátěž.

2.   Finanční příspěvek Unie se poskytuje v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 (26) a článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (27).

3.   Finanční příspěvek Unie nepřesáhne 95 % způsobilých nákladů.

KAPITOLA IX

Závěrečná ustanovení

Článek 22

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 4 a čl. 12 odst.2 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode 6. ledna 2020. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 4 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2 nebo 3, čl. 6 odst. 4 nebo čl.12 odst.2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 23

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor pro ESS zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 24

Výjimky

1.   V případě, že jsou pro uplatňování tohoto nařízení nebo prováděcích opatření a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě v národním statistickém systému členského státu nutné větší úpravy, může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž z nich udělí výjimky na nejvýše tři roky.

Příslušný členský stát podá Komisi řádně odůvodněnou žádost o takovou výjimku do tří měsíců ode dne vstupu dotyčného aktu v platnost.

Dopad takových výjimek na srovnatelnost údajů členských států nebo na výpočet požadovaných včasných a reprezentativních evropských souhrnných ukazatelů musí být omezen na minimum. Při udělování výjimky se zohlední zátěž respondentů.

2.   Pokud je výjimka týkající se oblastí, v nichž byly provedeny pilotní studie uvedené v článku 20, stále odůvodněná na konci období, na které byla udělena, může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž udělí další výjimku na dobu nejvýše jednoho roku.

Dotčený členský stát předloží Komisi žádost uvádějící podrobné důvody pro takové prodloužení nejpozději šest měsíců před koncem platnosti výjimky udělené podle odstavce 1.

3.   Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 a 2 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 25

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 48/2004, (ES) č. 808/2004, (ES) č. 716/2007, (ES) č. 177/2008 a (ES) č. 295/2008, rozhodnutí č. 1608/2003/ES a nařízení (EHS) č. 3924/91 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

2.   Nařízení (ES) č. 638/2004 a (ES) č. 471/2009 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2022.

3.   Nařízení (ES) č. 1165/98 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2024.

4.   Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny povinnosti stanovené v uvedených právních aktech, které se týkají předávání údajů a metadat, včetně zpráv o kvalitě, pokud jde o referenční období, která zcela nebo zčásti spadají do doby před daty uvedenými ve zmíněných odstavcích.

5.   Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 26

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2021.

3.   Ustanovení čl. 5 odst. 2, 3 a 4 a článků 11 až 15 se však použijí ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 27. listopadu 2019.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. C 77, 1.3.2018, s. 2.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6).

(4)  Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 76).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(9)  Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 28.

(10)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst.L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23).

(18)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1).

(19)  Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1).

(20)  Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(23)  Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.).

(24)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23).

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

(27)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).


PŘÍLOHA I

ZAHRNUTÁ TÉMATA

Oblast 1 Krátkodobé podnikové statistiky

Témata

Dílčí témata

Populace ekonomických subjektů

Podnikové demografické události

Vstupy pracovní síly

Zaměstnanost

Odpracované hodiny

Náklady práce

Ceny

Dovozní ceny

Ceny výrobců

Výstupy a výkonnost

Produkce

Objem prodeje

Čistý obrat

Nemovitosti

Nemovitosti

Oblast 2 Podnikové statistiky na celostátní úrovni

Témata

Dílčí témata

Populace ekonomických subjektů

Populace aktivních podniků

Podnikové demografické události (vznik, zánik, přežití)

Podniky pod zahraniční kontrolou

Podniky a jejich domácí afilace vykonávající vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí

Populace podniků zapojených do mezinárodního obchodu

Vstupy pracovní síly

Zaměstnanost

Zaměstnanost spojená s podnikovými demografickými událostmi (vznik, zánik, přežití)

Zaměstnanost v podnicích pod zahraniční kontrolou

Zaměstnanost v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí

Odpracované hodiny

Náklady práce

Náklady práce v podnicích pod zahraniční kontrolou

Vstupy výzkumu a vývoje

Výdaje na výzkum a vývoj

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji

Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou

Veřejně financovaný výzkum a vývoj

Nákup

Nákup zboží a služeb

Změna stavu zásob zboží

Nákup zboží a služeb podniků pod zahraniční kontrolou

Dovoz realizovaný podniky

Výstupy a výkonnost

Čistý obrat

Hrubé obchodní rozpětí u zboží určeného k dalšímu prodeji

Hodnota produkce

Přidaná hodnota

Hrubý provozní přebytek

Čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou

Hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou

Přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou

Čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí

Průmyslová výroba

Vývoz realizovaný podniky

Investice

Hrubé investice

Hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou

Inovace

Inovace

Využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

Využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

Oblast 3 Regionální podnikové statistiky

Témata

Dílčí témata

Populace ekonomických subjektů

Populace podle regionů

Podnikové demografické události podle regionů (vznik, zánik, přežití)

Vstupy pracovní síly

Zaměstnanost podle regionů

Zaměstnanost spojená s podnikovými demografickými událostmi podle regionů (vznik, zánik, přežití)

Náklady práce podle regionů

Vstupy výzkumu a vývoje

Výdaje na výzkum a vývoj podle regionů

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji podle regionů

Oblast 4 Statistiky o mezinárodních aktivitách

Témata

Dílčí témata

Populace ekonomických subjektů

Populace podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Vstup pracovní síly

Zaměstnanost v podnicích v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Náklady práce v podnicích v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Investice

Hrubé investice podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Výstupy a výkonnost

Čistý obrat podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Mezinárodní obchod se zbožím

Obchod se zbožím uvnitř Unie

Obchod se zbožím se zeměmi mimo Unii

Mezinárodní obchod se službami

Dovoz služeb

Vývoz služeb

Bilance služeb

Globální hodnotové řetězce

Globální hodnotové řetězce


PŘÍLOHA II

PERIODICITA, REFERENČNÍ OBDOBÍ A STATISTICKÁ JEDNOTKA TÉMAT

Oblast 1 Krátkodobé podnikové statistiky

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace ekonomických subjektů

čtvrtletní

čtvrtletí

právní jednotka

Vstupy pracovní síly

čtvrtletní (měsíční – volitelné)

čtvrtletí (měsíc – volitelné)

činnostní jednotka

Ceny

měsíční

s těmito výjimkami

– ceny výrobců ve službách a ceny výrobců nových obytných budov: čtvrtletní

měsíc

s těmito výjimkami

– ceny výrobců ve službách a ceny výrobců nových obytných budov: čtvrtletí (měsíc – volitelné)

činnostní jednotka

s touto výjimkou

– dovozní ceny: nepoužije se

Výstupy a výkonnost

měsíční

s touto výjimkou

– malé země u sekce F NACE: čtvrtletní (měsíční – volitelné)

měsíc

s touto výjimkou

– malé země u sekce F NACE: čtvrtletí (měsíc – volitelné)

činnostní jednotka

 

měsíční; čtvrtletní v případě malých* zemí u sekce F NACE

*Jak je uvedeno v prováděcím aktu podle čl. 7 odst. 1.

 

 

Nemovitosti

Čtvrtletní (měsíční – volitelné)

čtvrtletí (měsíc – volitelné)

nepoužije se

Oblast 2 Podnikové statistiky na celostátní úrovni

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace ekonomických subjektů

roční

kalendářní rok

podnik

Vstupy pracovní síly

roční

kalendářní rok

podnik

Vstupy výzkumu a vývoje

dvouletá

s těmito výjimkami

– členění podle sektoru provádění vnitřních výdajů na výzkum a vývoj, pracovníků ve výzkumu a vývoji a počtu výzkumných pracovníků a také u státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj (GBARD) a financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje z vnitrostátních veřejných zdrojů: roční

kalendářní rok

podnik v podnikatelském sektoru

institucionální jednotka v ostatních sektorech

Nákup

roční

s touto výjimkou

– platby subdodavatelům: každé tři roky

kalendářní rok

podnik

Výstupy a výkonnost

roční

s těmito výjimkami

– členění čistého obratu podle produktu a bydliště zákazníka pro skupiny 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 NACE: dvouletá

– čistý obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností, čistý obrat z průmyslových činností, čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví, čistý obrat ze stavebnictví, čistý obrat z činností v oblasti služeb, čistý obrat z obchodních činností nákupu a dalšího prodeje a ze zprostředkovatelských činností, čistý obrat z pozemního stavitelství a čistý obrat z inženýrského stavitelství: každých pět let

– příjmy za subdodávky: každé tři roky

kalendářní rok

podnik

s těmito výjimkami

– prodaná produkce, produkce v rámci subdodavatelské činnosti a skutečná produkce: činnostní jednotka

Investice

roční

s touto výjimkou

– investice do nehmotných aktiv: každé tři roky

kalendářní rok

podnik

Inovace

dvouletá

referenčním obdobím je tříleté období před koncem každého sudého kalendářního roku

podnik

Využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

roční

kalendářní rok, v němž byl přijat prováděcí akt stanovující proměnné;

v případě ostatních proměnných: kalendářní rok následující po roce, v němž byl přijat prováděcí akt stanovující proměnné

podnik

Oblast 3 Regionální podnikové statistiky

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace ekonomických subjektů

roční

kalendářní rok

podnik

s touto výjimkou

– počet místních jednotek (volitelné pro sekci K NACE): místní jednotka

Vstupy pracovní síly

roční

kalendářní rok

podnik

s těmito výjimkami

– počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v místních jednotkách, mzdy a platy v místních jednotkách: místní jednotka

Vstupy výzkumu a vývoje

dvouletá

kalendářní rok

podnik v podnikatelském sektoru; institucionální jednotka v ostatních sektorech

Oblast 4 Statistiky o mezinárodních aktivitách

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace ekonomických subjektů

roční

kalendářní rok

podnik

Vstupy pracovní síly

roční

kalendářní rok

podnik

Investice

roční

kalendářní rok

podnik

Výstupy a výkonnost

roční

kalendářní rok

podnik

Mezinárodní obchod se zbožím

měsíční

s touto výjimkou

– dvouletá u dovozu zboží ze zemí mimo Unii a vývozu zboží do zemí mimo Unii pro kombinované členění podle komodity a fakturační měny

bude stanoveno v prováděcích aktech podle čl. 7 odst. 1 písm. j)

nepoužije se

Mezinárodní obchod se službami

roční

s touto výjimkou

– první úroveň členění služeb: čtvrtletní

kalendářní rok

s touto výjimkou

– první úroveň členění služeb: čtvrtletí

nepoužije se

Globální hodnotové řetězce

každé tři roky

tři kalendářní roky; referenční rok t a referenční období t–2 až t

podnik


PŘÍLOHA III

PRVKY EVROPSKÉHO RÁMCE STATISTICKÝCH REGISTRŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ

Část A: Dílčí témata registru a jedinečný identifikátor

1.

Jednotky uvedené v národních statistických registrech ekonomických subjektů a EGR podle článku 2 tohoto nařízení jsou charakterizovány identifikačním číslem a dílčími tématy registru uvedenými v části C.

2.

Jednotky uvedené v národních statistických registrech ekonomických subjektů a EGR jsou jedinečně identifikovány identifikačním číslem na podporu infrastrukturní funkce evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů. Tato identifikační čísla poskytnou vnitrostátní statistické orgány. Identifikační čísla právních jednotek a nadnárodních skupin podniků relevantní pro EGR poskytne Komise (Eurostat). Vnitrostátní statistické orgány mohou v národních statistických registrech ekonomických subjektů zachovat další identifikační čísla pro vnitrostátní účely.

Část B: Časový plán a periodicita

3.

Národní statistické registry ekonomických subjektů a EGR se aktualizují alespoň jednou ročně formou zápisu do těchto registrů a výmazů z nich.

4.

Četnost aktualizace závisí na druhu jednotky, konkrétní proměnné, velikosti jednotky a zdroji obecně používaném pro aktualizaci.

5.

Členské státy pořizují každoročně kopii národních statistických registrů ekonomických subjektů, která zachycuje jejich stav na konci roku, a uchovávají ji pro analytické účely po dobu nejméně 30 let. Komise (Eurostat) pořizuje každoročně kopii EGR, která zachycuje jeho stav na konci roku, a uchovává ji pro analytické účely po dobu nejméně 30 let.

Část C: Dílčí témata pro registry ekonomických subjektů

Národní statistické registry ekonomických subjektů a EGR pro jednotlivé jednotky podle článku 2 tohoto nařízení obsahují následující dílčí témata.

JEDNOTKY

DÍLČÍ TÉMATA

1. PRÁVNÍ JEDNOTKY

Identifikace

Demografické události

Stratifikační parametry

Vazby na podnik

Vazby na jiné registry

Vazba na skupinu podniků

Kontrola jednotek

Vlastnictví jednotek

2. SKUPINA PODNIKŮ

Identifikace

Demografické události

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

3. PODNIK

Identifikace

Vazba na jiné jednotky

Demografické události

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

4. MÍSTNÍ JEDN OTKA

Identifikace

Demografické události

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

Vazby na jiné jednotky a registry

5. ČINNOSTNÍ JEDNOTKA

jedná-li se o statistickou jednotku podle čl. 2 odst. 3 písm. c) bodu iii)

Identifikace

Demografické události

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

Vazby na jiné jednotky a registry


PŘÍLOHA IV

DÍLČÍ TÉMATA A PROMĚNNÉ PRO VÝMĚNU DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY EVROPSKÉ SOUSTAVY STATISTICKÝCH REGISTRŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ

Položky označené jako „podmíněné“ jsou povinné, pokud jsou v členských státech k dispozici, a položky označené jako „volitelné“ jsou doporučené.

1.   

Údaje, které mají příslušné vnitrostátní statistické orgány předávat Komisi (Eurostatu) a které si mohou příslušné vnitrostátní statistické orgány vyměňovat (čl. 10 odst. 1 a 2)

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako ekonomického subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Stratifikační parametry

Právní forma

Právní status aktivity

Označení pro pobočku ve smyslu přílohy A kapitoly 18 bodu 18.12 nařízení (EU) č. 549/2013 (podmíněné)

Označení jednotek pro speciální účel ve smyslu přílohy A kapitoly 2 bodů 2.17 až 2.20 nařízení (EU) č. 549/2013 (volitelné)

 

Kontrola jednotek

Identifikační proměnné právní jednotky, která je pod kontrolou, nebo kontrolu vykonává

 

Vlastnictví jednotek

Identifikační proměnné jednotky, která je vlastněna, nebo která je vlastníkem

Podíly (v %) v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Podíly (v %) v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Datum začátku a konce držby podílů (podmíněné)

Skupina podniků

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

Dvoumístný kód NACE převažující činnosti skupiny podniků

Dvoumístné kódy NACE vedlejších činností skupiny podniků (volitelné)

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (podmíněné)

Čistý obrat (podmíněné)

Celková aktiva skupiny podniků (podmíněné)

Země, v nichž se nacházejí nerezidentní podniky či místní jednotky (volitelné)

Podnik

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Vazba na jiné jednotky

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

Identifikační číslo skupiny podniků, k níž daný podnik patří

 

Demografické události

Datum zahájení činnosti

Datum ukončení činnosti

 

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Čtyřmístný kód NACE převažující činnosti podniku

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Počet zaměstnanců

Čistý obrat

Institucionální sektor a subsektor ve smyslu nařízení (EU) č. 549/2013

2.   

Údaje, které má Komise (Eurostat) předávat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům a které si mohou Komise (Eurostat) a příslušné centrální banky vyměňovat, mají-li k tomu povolení (čl. 10 odst. 2 a 4)

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako ekonomického subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Stratifikační parametry

Právní forma

Právní status aktivity

Označení pro pobočky ve smyslu přílohy A kapitoly 18 bodu 18.12 nařízení (EU) č. 549/2013 (podmíněné)

Označení jednotek pro speciální účel ve smyslu přílohy A kapitoly 2 bodů 2.17 až 2.20 nařízení (EU) č. 549/2013 (volitelné)

 

Vazby na podnik

Identifikační proměnné podniku či podniků, k nimž daná jednotka patří

Datum přidružení k podniku či podnikům (podmíněné)

Datum oddělení od podniku či podniků (podmíněné)

 

Vazby na jiné registry

Vazby na jiné registry

 

Vazba na skupinu podniků

Identifikační proměnné skupiny podniků, k níž daná jednotka patří

Datum přidružení ke skupině podniků

Datum oddělení od skupiny podniků

 

Kontrola jednotek

Identifikační proměnné právní jednotky, která je pod kontrolou, nebo kontrolu vykonává

 

Vlastnictví jednotek

Identifikační proměnné jednotky, která je vlastněna, nebo je vlastníkem

Podíly (v %) v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Podíly (v %) v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Datum začátku a konce držby podílů (podmíněné)

Skupina podniků

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum zahájení činnosti skupiny podniků

Datum ukončení činnosti skupiny podniků

 

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

Dvoumístný kód NACE převažující činnosti skupiny podniků

Dvoumístné kódy NACE vedlejších činností skupiny podniků (volitelné)

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (podmíněné)

Čistý obrat (podmíněné)

Celková aktiva skupiny podniků (podmíněné)

Země, v nichž se nacházejí nerezidentní podniky či místní jednotky (volitelné)

Podnik

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Vazba na jiné jednotky

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

Identifikační číslo nadnárodní či vnitrostátní skupiny podniků, k níž daný podnik patří

 

Demografické události

Datum začátku činnosti

Datum ukončení činnosti

 

Stratifikační parametry a ekonomické proměnné

Čtyřmístný kód NACE převažující činnosti skupiny podniků

Čtyřmístné kódy NACE vedlejších činností skupiny podniků (podmíněné)

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek (volitelné)

Čistý obrat

Institucionální sektor a subsektor ve smyslu nařízení (EU) č. 549/2013

3.   

Výměny údajů o evidovaných právních jednotkách za účelem identifikace (čl. 10 odst. 3)

3.1

Údaje o rezidentních evidovaných právních jednotkách, které mají příslušné vnitrostátní statistické orgány předávat Komisi (Eurostatu)

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma

Právní status aktivity

Označení pro pobočky ve smyslu přílohy A kapitoly 18 bodu 18.12 nařízení (EU) č. 549/2013 (podmíněné)

3.2

Údaje o zahraničních evidovaných právních jednotkách, které mají příslušné vnitrostátní statistické orgány předávat Komisi (Eurostatu)

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma (volitelné)

Právní status aktivity

Označení pro pobočky ve smyslu přílohy A kapitoly 18 bodu 18.12 nařízení (EU) č. 549/2013 (podmíněné)

3.3

Údaje o evidovaných právních jednotkách, které má Komise (Eurostat) předávat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma

Právní status aktivity

Označení pro pobočky ve smyslu přílohy A kapitoly 18 bodu 18.12 nařízení (EU) č. 549/2013 (podmíněné)


PŘÍLOHA V

Informace, které mají poskytovat příslušní správci daně v každém členském státě vnitrostátnímu statistickému orgánu podle čl. 5 odst. 2

a)

informace z přiznání k DPH týkající se osob povinných k dani či právnických osob nepovinných k dani, které za dané období přiznaly dodání zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. a) směrnice 2006/112/ES nebo pořízení zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. c) uvedené směrnice;

b)

informace ze souhrnných hlášení týkající se dodání uvnitř Unie, získané ze souhrnných hlášení pro účely DPH v souladu s články 264 a 265 směrnice 2006/112/ES;

c)

informace o pořízeních uvnitř Unie sdělené všemi ostatními členskými státy v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 904/2010 (1).


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).


PŘÍLOHA VI

Informace, které mají poskytovat příslušné celní orgány v každém členském státě vnitrostátnímu statistickému orgánu podle čl. 5 odst. 3:

a)

informace k identifikaci osoby, která uvnitř Unie uskutečňuje vývoz a dovoz zboží, na něž se vztahuje celní režim aktivního zušlechťovacího styku;

b)

registrační a identifikační údaje hospodářských subjektů stanovené celními předpisy Unie dostupné v elektronickém systému týkajícím se čísla EORI podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (1);

c)

záznamy o dovozu a vývozu získané z celních prohlášení, která byla přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů a:

i)

která byla u těchto celních orgánů podána, nebo

ii)

u kterých mají tyto celní orgány v souladu s článkem 225 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 k dispozici doplňkové celní prohlášení prostřednictvím přímého elektronického přístupu do systému držitele povolení.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU