(EU) 2019/1778Nařízení Rady (EU) 2019/1778 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice

Publikováno: Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. října 2019 Nabývá účinnosti: 26. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1778

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/638/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 (2) uvádí v účinnost několik omezujících opatření stanovených v rozhodnutí 2010/638/SZBP.

(2)

Dne 24. října 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/1790 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP, a to zavedením článku o zpracovávání osobních údajů Radou a vysokým představitelem.

(3)

K provedení nařízení (EU) č. 1284/2009 a pro zajištění co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další relevantní údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje jsou v souladu s uvedeným nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů musí být v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (4) a (EU) 2018/1725 (5).

(4)

Nařízení (EU) č. 1284/2009 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 1284/2009 se vkládá nový článek, který zní:

Článek 16a

1.   Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a)

pokud jde o Radu, příprava a provádění změn přílohy I,

b)

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;

c)

pokud jde o Komisi:

i)

začlenění obsahu přílohy I do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční omezující opatření Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii)

zpracování informací o dopadu opatření přijatých podle tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.   Rada, Komise a vysoký představitel mohou v relevantních případech zpracovávat příslušné údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami uvedenými na seznamu a odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu, nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I tohoto nařízení.

3.   Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určeni „správcem“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (ES) č. 2018/1725.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. října 2019.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

A.-K. PEKONEN


(1)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 10.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice (Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 26).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1790 ze dne 24. října 2019, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice (viz strana 153 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU