(EU) 2019/1692Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 259, 10.10.2019, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. října 2019 Nabývá účinnosti: 30. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU2019/1692

ze dne 9. října 2019

o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 132 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby nebyly orgány a fyzické či právnické osoby nadměrně zatěžovány prací související s registrací látek, které se v době, kdy vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1907/2006, již nacházely na vnitřním trhu, ustanovil článek 23 uvedeného nařízení pro zavedené látky přechodný režim. V důsledku toho bylo pro registraci těchto látek stanoveno několik různých přechodných lhůt. Z čl. 23 odst. 3 nařízení vyplývá, že konečná lhůta pro registraci v uvedeném přechodném režimu uplynula dne 1. června 2018.

(2)

K zajištění rovnosti mezi účastníky trhu, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh zavedené a nezavedené látky, je nezbytné po skončení přechodného režimu upřesnit použitelnost ustanovení, která stanovila příznivé podmínky pro registraci zavedených látek. Proto by měl být pro uvedená ustanovení stanoven vhodný, přiměřený a jasný termín, po jehož uplynutí by se tato ustanovení buď již neměla používat, nebo by se měla používat pouze za určitých okolností.

(3)

V čl. 3 bodě 30 nařízení (ES) č. 1907/2006 jsou stanoveny podmínky pro výpočet množství zavedených látek za rok na základě průměrného množství výroby nebo dovozu ve třech předchozích kalendářních letech. Aby měli účastníci trhu dostatek času provést nezbytné úpravy svých metod výpočtu, měly by tyto podmínky jako první opatření nadále platit až do stanoveného termínu. Aby se zohlednila definice „za rok“ v čl. 3 bodě 30 nařízení (ES) č. 1907/2006, je vhodné stanovit termín do konce tohoto kalendářního roku (31. prosince 2019).

(4)

V souladu se záměrem normotvůrce snížit případný dopad povinnosti registrace u látek v malém množství stanoví čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1907/2006 méně přísné požadavky na informace v případě registrace některých zavedených látek v malém množství za předpokladu, že nesplňují kritéria uvedená v příloze III nařízení (ES) č. 1907/2006. Podle čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení musely být tyto zavedené látky v malém množství zaregistrovány do uplynutí lhůty pro registraci dne 1. června 2018. K zajištění rovného zacházení se žadateli o registraci, kteří se připojí k registraci nebo aktualizují svoji dokumentaci podle čl. 12 odst. 1 písm. b), by se však mělo toto ustanovení jako druhé opatření nadále používat i po uplynutí této lhůty, tedy po 1. červnu 2018.

(5)

Dne 1. června 2018 bylo ukončeno formální fungování fór pro výměnu informací o látkách. Jako třetí opatření by však měly být rozšířeny pokračující povinnosti žadatelů o registraci týkající se sdílení údajů a žadatelé o registraci by měli být vybízeni k používání podobných neformálních komunikačních platforem, které jim umožní dostát svým pokračujícím povinnostem registrace a sdílení údajů podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 (2).

(6)

Jako čtvrté opatření je vhodné stanovit, že potenciální žadatel o registraci, který předběžně registroval zavedenou látku v souladu s článkem 28 nařízení (ES) č. 1907/2006, by neměl být do stanoveného termínu povinen dodržovat postup informování se podle článku 26 uvedeného nařízení, protože cíl informovat se již byl splněn prostřednictvím předběžné registrace.

(7)

Je nezbytné zajistit, aby bylo možné jasně identifikovat postupy řešení sporů ve věci sdílení údajů. Pravidla sdílení údajů stanovená v článku 30 nařízení (ES) č. 1907/2006 by se proto měla používat i nadále až do stanoveného termínu. Po uplynutí tohoto termínu by se měla používat pouze pravidla sdílení údajů obsažená v článcích 26 a 27 uvedeného nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výpočet množství zavedených látek

Zvláštní metoda pro výpočet množství zavedených látek za rok podle čl. 3 bodu 30 nařízení (ES) č. 1907/2006 se nadále použije pouze do 31. prosince 2019. Poté, co žadatel o registraci provede úplnou registraci látky, vypočítá své množství uvedené látky za kalendářní rok podle čl. 3 bodu 30 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Článek 2

Požadavky na registraci některých zavedených látek v malém množství

Uplynutím přechodného režimu pro zavedené látky v nařízení (ES) č. 1907/2006 není dotčena použitelnost čl. 12 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

Článek 3

Povinnosti sdílení údajů po registraci

Po zaregistrování látky žadatelé o registraci včetně těch, kteří předkládají údaje společně s jinými žadateli o registraci, nadále plní své povinnosti sdílení údajů spravedlivým, průhledným a nediskriminačním způsobem, jak je uvedeno v hlavě III nařízení (ES) č. 1907/2006 a v prováděcím nařízení (EU) 2016/9. Žadatelé o registraci mohou v této souvislosti používat neformální komunikační platformy podobné fórům pro výměnu informací o látkách uvedeným v článku 29 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Článek 4

Povinnost informovat se a sdílet údaje o zavedených látkách

1.   Pokud jednání o sdílení údajů konaná v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 1907/2006 nevedou k dosažení dohody, použijí se ustanovení uvedeného článku pouze do 31. prosince 2019.

2.   Po 31. prosinci 2019 přestávají platit předběžné registrace provedené v souladu s článkem 28 nařízení (ES) č. 1907/2006 a na všechny zavedené látky se použijí články 26 a 27.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 3, 6.1.2016, s. 41).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU