(EU) 2019/1342Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1342 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 211, 12.8.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1342

ze dne 14. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) přijal v roce 2005 evropskou normu EN 1873 pro plastové bodové střešní světlíky a v roce 2006 evropskou normu EN 14963 pro pásové plastové střešní světlíky. Uvedené harmonizované normy neobsahovaly klasifikaci vlastností výrobků, na které se vztahují, ve vztahu k základní charakteristice „propustnost vzduchu“.

(2)

V zájmu lepšího naplňování potřeb trhu by nové verze uvedených norem, tj. EN 1873-1, EN 1873-2 a EN 1873-3, týkající se plastových a skleněných střešních světlíků a střešních poklopů, a EN 14963 měly zahrnovat klasifikaci vlastností výrobků, na které se vztahují, ve vztahu k základní charakteristice „propustnost vzduchu“. Tato klasifikace by měla stanovit tři třídy vlastností.

(3)

V souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou být třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků stanoveny buď Komisí, nebo evropským normalizačním orgánem na základě revidovaného mandátu vydaného Komisí. Vzhledem k tomu, že je třeba další třídy vlastností stanovit co nejdříve, nové třídy vlastností by měla stanovit Komise. V souladu s čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení se uvedené třídy musí používat v harmonizovaných normách,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Třídy vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

Třídy vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy

Třída

Spodní limitní hodnota vnitřního tlaku

(4 Pa)

Horní limitní hodnota vnitřního tlaku

(100 Pa)

Propustnost vzduchu

(v m3/(h.m))

A (*1)

< 1,4

< 12

B

? 1,4

? 12

C

? 6

? 50

Pozn.: Hranice tříd použitých v této tabulce lze odvodit z tohoto vzorce:

Formula

kde:

Q

je míra propustnosti v m3 za hodinu na jeden lineární metr obvodu světlíku v průběhu zkoušky pod vnitřním tlakem

P

je vnitřní tlak při zkoušce (v Pa)

Q100

je míra propustnosti v m3 za hodinu na jeden lineární metr obvodu světlíku při vnitřním tlaku 100 Pa

Image 1


(*1)  V případě třídy A musí být kromě prohlášení této třídy uvedeno i nejnepříznivější měření všech tlakových stupňů s použitím této šablony: Třída A (vnitřní tlak (100 Pa), posouzená míra propustnosti).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU