(EU) 2019/1321Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1321 ze dne 23. července 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Contea di Sclafani“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 206, 6.8.2019, s. 9-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1321

ze dne 23. července 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Contea di Sclafani“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Contea di Sclafani“, kterou podala Itálie v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013. Změny zahrnují změnu názvu z „Contea di Sclafani“ na „Contea di Sclafani“/„Valledolmo - Contea di Sclafani“.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 (2) zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být změna specifikace schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Contea di Sclafani“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 76, 1.3.2019, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU