(EU) 2019/1293Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1293 ze dne 29. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o seznam území a třetích zemí v příloze II a o vzorové veterinární osvědčení pro psy, kočky nebo fretky stanovené v příloze IV (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 204, 2.8.2019, s. 3-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1293

ze dne 29. července 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o seznam území a třetích zemí v příloze II a o vzorové veterinární osvědčení pro psy, kočky nebo fretky stanovené v příloze IV

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (2) stanoví mimo jiné seznamy území a třetích zemí uvedených v článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013 a veterinární osvědčení požadované pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetích zemí do členského státu.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013 bylo rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 66/2016 (3) začleněno do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) a vztahuje se v plném rozsahu na Norsko stejně jako na členské státy EU.

(3)

Norsko je uvedeno v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013. Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2016 upravuje neobchodní přesun psů, koček a fretek z Norska do členského státu. Je proto třeba odstranit Norsko ze seznamu území a třetích zemí stanoveného v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

(4)

Je také třeba zohlednit v seznamu území a třetích zemí stanoveném v příloze II části 2 prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 nový název Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

(5)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví mimo jiné, že psi, kočky a fretky přemísťované z území nebo třetí země do členského státu v rámci neobchodního přesunu musí vyhovovat veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina, která byla přijata podle čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení, a musí být provázeni identifikačním dokladem ve formátu veterinárního osvědčení. Příloha IV část 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 stanoví vzorové veterinární osvědčení.

(6)

Po povinném přezkumu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (4) přijala Komise dále nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 (5), které stanoví mimo jiné pravidla pro kategorizaci členských států nebo jejich částí podle jejich způsobilosti pro uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů. Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 bylo nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 zrušeno s účinkem ode dne 1. července 2018.

(7)

Seznam členských států splňujících pravidla pro kategorizaci stanovenou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o celé jejich území nebo jeho části, je uveden v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/878 (6).

(8)

Je proto vhodné nahradit ve vzorovém veterinárním osvědčení v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 a na prováděcí nařízení (EU) 2018/878.

(9)

Přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení přesunů psů, koček a fretek, mělo by být používání veterinárních osvědčení vydaných v souladu s přílohou IV částí 1 prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/561 (7) povoleno do 28. února 2020.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013 se mění takto:

1)

Část 1 přílohy II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Část 2 přílohy II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

3)

Část 1 přílohy IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Po přechodné období do 28. února 2020 povolí členské státy vstup psů, koček nebo fretek přemísťovaných do členského státu z určitého území nebo třetí země v rámci neobchodního přesunu, kteří jsou provázeni veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 31. října 2019 v souladu se vzorem stanoveným v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2016/561.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).

(3)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2017] (Úř. věst. L 300, 16.11.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 6).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (Úř. věst. L 130, 28.5.2018, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/878 ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 155, 19.6.2018, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 26).


PŘÍLOHA I

„ČÁST 1

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

AD

Andora

CH

Švýcarsko

FO

Faerské ostrovy

GI

Gibraltar

GL

Grónsko

IS

Island

LI

Lichtenštejnsko

MC

Monako

SM

San Marino

VA

Vatikánský městský stát“


PŘÍLOHA II

„ČÁST 2

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013

Kód ISO

Území nebo třetí země

Zahrnutá území

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)

 

BY

Bělorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

LC

Svatá Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Severní Makedonie

 

MU

Mauricius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Tchaj-wan

 

US

Spojené státy americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severní Mariany

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy“

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 


PŘÍLOHA III

„ČÁST 1

Vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 576/2013

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu Image 5 Text obrazu Image 6 Text obrazu Image 7 Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU