(EU) 2019/1238Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 1-63 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1238

ze dne 20. června 2019

o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Domácnosti v Unii patří k největším střadatelům na světě, ale podstatná část těchto úspor je držena na bankovních účtech s krátkou splatností. Více investic do kapitálových trhů může pomoci vyrovnat se s problémy, které přináší stárnutí obyvatelstva a nízké úrokové sazby.

(2)

Starobní důchody představují klíčovou část příjmu důchodců, přičemž pro mnoho lidí představuje přiměřený důchod rozdíl mezi pohodlným životem ve stáří a chudobou. Jsou nutnou podmínkou pro výkon základních práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné v článku 25 o právech starších osob, kde se uvádí: „Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.“

(3)

Unie čelí několika problémům, mezi jinými i demografickým, kvůli tomu, že Evropa je stárnoucí kontinent. Kromě toho procházejí radikálními změnami modely profesní dráhy, trh práce a rozdělení bohatství, a to nejen v důsledku digitální revoluce.

(4)

Podstatná část starobních důchodů se poskytuje v rámci veřejných systémů. Bez ohledu na výlučnou pravomoc členských států ohledně organizace důchodových systémů, jak je stanoveno ve Smlouvách, jsou pro stabilitu Unie jako celku dostatek příjmů a finanční udržitelnost vnitrostátních důchodových systémů zásadní. Přesunutí většího množství úspor Evropanů z hotovosti a bankovních vkladů do dlouhodobých investičních produktů, jako jsou dobrovolné penzijní produkty s dlouhodobou důchodovou povahou, by tedy mělo dopad, který by byl prospěšný jak pro jednotlivce (jimž by to přineslo vyšší výnosy a zlepšení přiměřenosti důchodů), tak pro ekonomiku v širším slova smyslu.

(5)

V roce 2015 bydlelo 11,3 milionu občanů Unie v produktivním věku (od 20 do 64 let) v jiném členském státě, než je členský stát, jehož mají státní příslušnost, a 1,3 milionu občanů Unie pracovalo v jiném členském státě, než je členský stát, v němž mají bydliště.

(6)

Přenositelnost panevropského osobního penzijního produktu (PEPP) dlouhodobé důchodové povahy zvýší jeho přitažlivost, a to zejména pro mladé lidi a mobilní pracovníky, a přispěje ke snadnějšímu uplatňování práva občanů bydlet a pracovat kdekoli v Unii.

(7)

Osobní penzijní pojištění je důležité z hlediska propojování dlouhodobých střadatelů a dlouhodobých investičních příležitostí. Větší evropský trh pro osobní penzijní pojištění podpoří poskytování prostředků pro institucionální investory a investice do reálné ekonomiky.

(8)

Toto nařízení umožní vytvořit osobní penzijní produkt, který bude mít dlouhodobou důchodovou povahu a bude v nejvyšší možné míře zohledňovat environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení (faktory ESG), jak jsou uvedeny v zásadách odpovědného investování podporovaných Organizací spojených národů, bude jednoduchý, bezpečný, cenově dostupný, transparentní, vstřícný k zákazníkům a přenositelný po celé Unii a bude doplňkem stávajících systémů v členských státech.

(9)

Vnitřní trh s osobními penzijními produkty v současné době nefunguje hladce. V některých členských státech dosud neexistuje trh s osobními penzijními produkty. V jiných členských státech již existují nabídky osobních penzijních produktů, avšak vnitrostátní trhy se vyznačují vysokou mírou roztříštěnosti. Míra přenositelnosti osobních penzijních produktů je proto omezená. V důsledku toho může být pro jednotlivce obtížné využívat své základní svobody. Mohlo by jim to například bránit v tom, aby nastoupili do zaměstnání nebo odešli do důchodu v jiném členském státě. Nedostatečná standardizace stávajících osobních penzijních produktů navíc brání poskytovatelům v možnosti využít svobodu usazování a volný pohyb služeb.

(10)

Protože je vnitřní trh s osobními penzijními produkty roztříštěný a rozmanitý, může být dopad PEPP v členských státech velmi odlišný a právě tak se může lišit i jeho cílová skupina. V některých členských státech může PEPP nabídnout řešení pro lidi, kteří v současnosti nemají přístup ke vhodným službám. V jiných členských státech by PEPP mohl rozšířit nabídku pro spotřebitele nebo nabízet řešení pro mobilní občany. Cílem zavedení tohoto produktu by však nemělo být nahradit stávající vnitrostátní důchodové systémy, jelikož se jedná o další, doplňkový osobní penzijní produkt.

(11)

Unie kapitálových trhů pomůže mobilizovat kapitál v Evropě a nasměrovat jej do všech společností, včetně malých a středních podniků, infrastrukturních a dlouhodobých udržitelných projektů, které tento kapitál potřebují na rozvoj a vytváření pracovních míst. Jedním z hlavních cílů unie kapitálových trhů je zvýšit investice a možnost volby pro retailové investory, a to lepším využitím evropských úspor. Pro tento účel bude PEPP představovat krok směrem k větší integraci kapitálových trhů, neboť bude podporovat dlouhodobé financování reálné ekonomiky s ohledem na dlouhodobou důchodovou povahu tohoto produktu a udržitelnost investic.

(12)

Jak bylo oznámeno v akčním plánu Komise pro vytváření unie kapitálových trhů ze dne 30. září 2015, „Komise posoudí důvody pro vznik politického rámce k vytvoření úspěšného evropského trhu pro jednoduché, účinné a konkurenceschopné osobní penze a určí, zda je na podporu tohoto trhu nutné vypracovat právní předpisy EU“.

(13)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2016 o hodnocení a výzvách regulace finančních služeb v EU: Dopad a cesta směrem k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů (3) zdůraznil, že „je třeba pěstovat prostředí, které stimuluje inovace v oblasti finančních produktů, vytváří větší rozmanitost a přínosy pro reálnou ekonomiku a poskytuje lepší pobídky pro investice a může rovněž přispět k zajištění náležitých, bezpečných a udržitelných důchodů, jako je například vývoj panevropského penzijního produktu, který bude jednoduchý a transparentní“.

(14)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 28. června 2016 vyzvala k „rychlému a rozhodnému pokroku s cílem zajistit snadnější přístup k finančním prostředkům pro podniky a podpořit investice do reálné ekonomiky dosažením pokroku v agendě unie kapitálových trhů“.

(15)

Komise ve svém sdělení ze dne 14. září 2016 nazvaném „Unie kapitálových trhů – urychlení reforem“ oznámila, že „zváží návrhy na evropský osobní penzijní produkt, který by byl jednoduchý, účelný a konkurenceschopný […] Zvažované možnosti zahrnují i případný legislativní návrh, který by mohl být předložen v roce 2017“.

(16)

Komise ve svém sdělení ze dne 8. června 2017 o hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období oznámila, že „koncem června 2017 by měl být připraven návrh zavádějící celoevropský osobní penzijní produkt. Tím se položí základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh s cenově dostupným a dobrovolným penzijním spořením soukromých osob, které může být spravováno v celoevropském měřítku. Pomůže uspokojit potřeby osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svých penzijních spoření, řešit demografickou výzvu, doplnit stávající penzijní produkty a systémy a podporovat nákladovou efektivnost u osobních důchodů tím, že se nabídnou dobré příležitosti pro dlouhodobé investice do osobních penzijních produktů“.

(17)

Rozvoj PEPP přispěje k rozšíření možnosti volby důchodového spoření, zejména v případě mobilních pracovníků, a zřídí unijní trh pro poskytovatele PEPP. Bude však představovat pouze doplněk veřejných důchodových systémů.

(18)

Finanční vzdělávání může pomoci pochopit možnosti, které mají domácnosti v oblasti spoření v rámci dobrovolných osobních penzijních produktů, a zvýšit informovanost v této oblasti. Účastníci systémů by měli mít také skutečnou možnost plně pochopit rizika a vlastnosti spojené s PEPP.

(19)

Legislativní rámec pro PEPP položí základy pro úspěšný trh s cenově dostupnými a dobrovolnými investicemi souvisejícími s důchodem, které mohou být spravovány v celoevropském měřítku. Doplněním stávajících povinných a zaměstnaneckých důchodových systémů a produktů přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost svých penzijních spoření, a zároveň bude řešit demografickou výzvu a zajišťovat mocný nový zdroj soukromého kapitálu pro dlouhodobé investice. Tento rámec nenahradí ani nebude harmonizovat stávající vnitrostátní produkty a systémy osobního penzijního pojištění, ani se nijak nedotkne stávajících vnitrostátních povinných a zaměstnaneckých důchodových systémů a produktů.

(20)

PEPP je produkt nezaměstnaneckého penzijního pojištění jednotlivců, k němuž se dobrovolně zaváže účastník PEPP v souvislosti se svým odchodem do důchodu. Jelikož by PEPP měl sloužit k dlouhodobé akumulaci kapitálu, možnost předčasného výběru peněžních prostředků by měla být omezena a mohla by být sankcionována.

(21)

Toto nařízení harmonizuje soubor základních vlastností PEPP, které se týkají klíčových prvků, jako jsou distribuce, minimální obsah smluv, investiční politika, změna poskytovatele nebo přeshraniční poskytování a přenositelnost. Harmonizace těchto základních vlastností zlepší rovnost podmínek pro široký okruh poskytovatelů osobního penzijního pojištění a pomůže podpořit dokončení unie kapitálových trhů a integraci vnitřního trhu s osobním penzijním pojištěním. Povede k vytvoření z velké části standardizovaného panevropského produktu dostupného ve všech členských státech, posílí postavení spotřebitelů, aby mohli plně využívat vnitřní trh tím, že jim umožní převádět nároky na důchod do zahraničí, a nabídne jim větší možnost výběru mezi různými druhy poskytovatelů, a to i přeshraničně. PEPP v důsledku menších překážek přeshraničnímu poskytování služeb v oblasti penzijního pojištění zvýší hospodářskou soutěž mezi poskytovateli na celoevropském základě a vytvoří úspory z rozsahu, jež by měly být ku prospěchu střadatelů.

(22)

Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) umožňuje přijímat akty jak v podobě nařízení, tak v podobě směrnice. Bylo upřednostněno přijetí nařízení, jelikož bude přímo použitelné ve všech členských státech. Nařízení proto umožní rychlejší zavádění PEPP a v kontextu unie kapitálových trhů rychleji přispěje k řešení potřeby většího objemu penzijního spoření a investic. Jelikož tento návrh harmonizuje základní vlastnosti PEPP, nemusí tyto vlastnosti podléhat zvláštním vnitrostátním pravidlům, a nařízení se tak v tomto případě jeví jako vhodnější než směrnice. Naopak vlastnosti, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení (např. podmínky týkající se akumulační fáze), vnitrostátním pravidlům podléhají.

(23)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotná pravidla pro registraci, poskytování a distribuci PEPP a dohledu nad nimi. PEPP by měly podléhat ustanovením tohoto nařízení, příslušnému odvětvovému právu Unie a odpovídajícím aktům v přenesené pravomoci a prováděcím aktům. Kromě toho by se na ně měly vztahovat rovněž právní předpisy, které členské státy přijaly v souvislosti s prováděním odvětvového práva Unie. V záležitostech, které dosud nejsou pokryty tímto nařízením ani odvětvovým právem Unie, by se měly uplatnit příslušné právní předpisy členských států. Na PEPP by se měla rovněž vztahovat smlouva uzavřená mezi účastníkem PEPP a poskytovatelem PEPP (dále jen „smlouva o PEPP“). Do smlouvy o PEPP by měl být zahrnut soubor klíčových rysů produktu. Tímto nařízením by neměla být dotčena pravidla Unie pro mezinárodní právo soukromé, zejména pravidla o soudní příslušnosti a použitelném právu. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno ani vnitrostátní smluvní, sociální, pracovní a daňové právo.

(24)

Toto nařízení by mělo objasnit, že smlouva o PEPP musí být v souladu s veškerými použitelnými pravidly. Smlouva o PEPP by kromě toho měla stanovit práva a povinnosti obou stran a zahrnovat soubor klíčových rysů produktu. Smlouvu o PEPP by mohl uzavřít také zástupce skupiny účastníků PEPP, například nezávislé sdružení účastníků, jež bude jednat jménem této skupiny, a to za předpokladu, že tak bude činit v souladu s tímto nařízením a použitelným vnitrostátním právem a že účastníci PEPP, kteří se tímto způsobem zaváží, obdrží tytéž informace a doporučení jako účastníci PEPP uzavírající smlouvu o PEPP buď přímo s poskytovatelem PEPP, nebo prostřednictvím distributora PEPP.

(25)

Poskytovatelé PEPP by měli mít přístup na celý trh Unie s jednotnou registrací produktu udělovanou na základě jednotného souboru pravidel. Aby mohl žadatel z řad poskytovatelů PEPP uvést svůj produkt na trh s označením „PEPP“, měl by požádat o registraci své příslušné orgány. Toto nařízení nebrání registraci již existujícího osobního penzijního produktu, který splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení. Příslušné orgány by měly přijmout rozhodnutí o registraci, pokud žadatel z řad poskytovatelů PEPP poskytl všechny nezbytné informace a pokud byla zavedena vhodná opatření pro splnění požadavků tohoto nařízení. Poté, co příslušné orgány rozhodnou o registraci, měly by o tom vyrozumět Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) (EIOPA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (4), aby mohla být provedena registrace dotčeného poskytovatele PEPP a jeho PEPP v centrálním veřejném registru. Tato registrace by měla platit v celé Unii. V zájmu zajištění účinného dohledu nad dodržováním jednotných požadavků, které jsou uvedeny v tomto nařízení, by veškeré následné změny informací a dokumentů poskytnutých při registraci měly být okamžitě oznámeny příslušným orgánům, případně i EIOPA.

(26)

Centrální veřejný registr by měl být zřízen EIOPA a obsahovat informace o PEPP, které byly zaregistrovány a mohly by být poskytovány a distribuovány v Unii, a informace o poskytovatelích PEPP spolu se seznamem členských států, v nichž je tento PEPP nabízen. Pokud poskytovatelé PEPP nedistribuují PEPP na území určitého členského státu, ale jsou schopni pro tento členský stát otevřít podúčet, aby svým zákazníkům PEPP zajistili přenositelnost produktu, měl by uvedený registr obsahovat také informace o členských státech, pro které poskytovatel PEPP nabízí podúčet.

(27)

Organizace a regulace institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, jak jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 (5), se mezi jednotlivými členskými státy značně liší. V některých členských státech mohou tyto instituce vyvíjet činnost pouze v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění, zatímco v jiných členských státech mohou tyto instituce, včetně povolených subjektů odpovědných za jejich provoz a působících jejich jménem, pokud nemají instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění právní subjektivitu, vyvíjet činnost jak v oblasti zaměstnaneckého, tak v oblasti osobního penzijního pojištění. Důsledkem toho jsou nejen odlišné organizační struktury institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění na vnitrostátní úrovni, ale spolu s tím i odlišný způsob vykonávání vnitrostátního dohledu. Zejména obezřetnostní dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, které jsou oprávněny vyvíjet činnost v oblasti zaměstnaneckého i osobního penzijního pojištění, je širší než dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, které vyvíjejí činnost pouze v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Nemá-li být ohrožena finanční stabilita a mají-li být zohledněny rozdíly v organizační struktuře a dohledu, povolení poskytovat PEPP by měly mít pouze ty instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, které jsou v souladu s vnitrostátními právem také oprávněny poskytovat osobní penzijní produkty a podléhají při tom patřičnému dohledu. Kromě toho by se jako další ochrana finanční stability měla všechna aktiva a pasiva odpovídající činnostem PEPP účelově vyhradit, bez možnosti jejich převodu do ostatních činností v oblasti penzijního pojištění dané instituce. Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, které poskytují PEPP, by mimoto měly vždy dodržovat příslušné normy stanovené směrnicí (EU) 2016/2341, včetně podrobnějších investičních pravidel stanovených členskými státy, pokud jsou registrovány nebo povoleny v souladu se směrnicí (EU) 2016/2341 při provádění uvedené směrnice, a ustanovení týkajících se jejich systému správy a řízení. Stejně jako v případě ostatních poskytovatelů PEPP, pokud toto nařízení stanoví přísnější požadavky, použijí se tyto přísnější požadavky.

(28)

Jednotný pas PEPP zajistí vytvoření vnitřního trhu pro PEPP.

(29)

Poskytovatelé PEPP by měli být oprávněni distribuovat PEPP, které vytvořili, a PEPP, které nevytvořili, by měli být oprávněni distribuovat v případě, že tak bude činěno v souladu s příslušnými odvětvovými právními předpisy. Distributoři PEPP by měli být oprávněni distribuovat PEPP, které nevytvořili. Distributoři PEPP by měli distribuovat pouze produkty, o nichž mají příslušné znalosti a pro něž jsou odborně způsobilí v souladu s příslušnými odvětvovým právem.

(30)

Před uzavřením smlouvy o PEPP by měli poskytovatelé PEPP nebo distributoři PEPP poskytnout potenciálním účastníkům PEPP poradenství s ohledem na dlouhodobou důchodovou povahu tohoto penzijního produktu, individuální požadavky a potřeby účastníka PEPP a omezenou možnost předčasné výplaty. Cílem poradenství by mělo být zejména obeznámení účastníka PEPP s parametry investičních možností, úrovní ochrany kapitálu a možnými formami vyplácení.

(31)

V rámci volného pohybu služeb a svobody usazování mohou poskytovatelé PEPP poskytovat a distributoři PEPP distribuovat PEPP na území hostitelského členského státu, pokud pro uvedený hostitelský členský stát otevřou podúčet. V zájmu zajištění vysoké kvality služeb a účinné ochrany spotřebitelů by měly domovské a hostitelské členské státy při prosazování povinností stanovených v tomto nařízení úzce spolupracovat. Vykonávají-li poskytovatelé a distributoři PEPP v rámci volného pohybu služeb činnost v různých členských státech, měly by být za zajišťování dodržování povinností stanovených v tomto nařízení odpovědné příslušné orgány domovského členského státu, jelikož mají s poskytovatelem PEPP užší vazby. Aby se zajistilo spravedlivé rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými orgány z domovských a hostitelských členských států, měly by příslušné orgány hostitelského členského státu, které zjistí, že na jejich území došlo k jakémukoli porušení povinností, informovat příslušné orgány domovského členského státu, které by měly poté mít povinnost přijmout vhodná opatření. Navíc by měly být příslušné orgány hostitelského členského státu oprávněny zasáhnout, jestliže příslušné orgány domovského členského státu vhodná opatření nepřijmou nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná.

(32)

Příslušné orgány členských států by měly mít k dispozici veškeré prostředky, které jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu činnosti poskytovatelů a distributorů PEPP v rámci celé Unie, a to ať jsou vykonávány v souladu se svobodou usazování, nebo volným pohybem služeb. Aby byl zajištěn účinný dohled, měla by být veškerá opatření příslušných orgánů přiměřená povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s činností určitého poskytovatele nebo distributora.

(33)

Panevropský rozměr PEPP může být rozvinut nejen na úrovni poskytovatele prostřednictvím možností pro jeho přeshraniční činnost, ale také na úrovni účastníka PEPP, prostřednictvím přenositelnosti PEPP a služby změny poskytovatele, čímž se přispěje k zachování osobních nároků na důchod u osob uplatňujících právo na volný pohyb podle článků 21 a 45 Smlouvy o fungování EU. Přenositelnost spočívá v tom, že účastník PEPP přesune své bydliště do jiného členského státu, aniž by změnil poskytovatele PEPP, zatímco změna poskytovatele PEPP nemusí nutně znamenat změnu bydliště.

(34)

PEPP by měl zahrnovat vnitrostátní podúčty, přičemž každý z nich by měl zohledňovat vlastnosti osobního penzijního produktu, které umožní, aby příspěvky do PEPP nebo formy vyplácení splňovaly podmínky pro případné pobídky členských států, na jejichž základě poskytovatel PEPP vytvoří podúčet. Podúčet by měl sloužit k zaznamenávání příspěvků během akumulační fáze a částek vyplacených během výplatní fáze v souladu s právem členského státu, pro který byl podúčet otevřen. Na úrovni účastníka PEPP by první podúčet měl být vytvořen při uzavření smlouvy o PEPP.

(35)

Aby se poskytovatelům PEPP umožnil hladký přechod, měla by se povinnost poskytovat PEPP obsahující podúčty alespoň pro dva členské státy uplatňovat do tří let ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Při uvedení PEPP na trh by měl poskytovatel PEPP poskytnout informace o tom, které podúčty jsou okamžitě k dispozici, aby se tak předešlo možnému uvedení účastníků PEPP v omyl. V případě, že se účastník PEPP přestěhuje do jiného členského státu, v němž není dostupný žádný podúčet, měl by poskytovatel PEPP umožnit účastníkovi tohoto PEPP přejít bezodkladně a bezplatně k jinému poskytovateli PEPP, který podúčet pro tento členský stát poskytuje. Účastník PEPP by rovněž mohl své příspěvky zasílat i nadále na podúčet, na nějž byly příspěvky zasílány před změnou bydliště.

(36)

S ohledem na dlouhodobou důchodovou povahu PEPP a na administrativní zátěž s ním spojenou by poskytovatelé a distributoři PEPP měli potenciálním účastníkům PEPP a příjemcům z PEPP poskytnout jasné, snadno pochopitelné a přiměřené informace, aby podpořili jejich rozhodování týkající se důchodu. Ze stejného důvodu by poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž měli zajistit vysokou úroveň transparentnosti ve všech fázích PEPP, včetně fáze před uzavřením smlouvy, při uzavírání smlouvy, v akumulační fázi (včetně doby před důchodem) i ve výplatní fázi. Zejména by měly být uváděny informace týkající se nabytých důchodových nároků, předpokládané výše důchodových dávek PEPP, rizik a záruk, začlenění faktorů ESG a nákladů. Pokud se předpokládané výše důchodových dávek PEPP zakládají na ekonomických scénářích, měly by tyto informace zahrnovat odhad nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře, který by byl sice extrémní, ovšem možný.

(37)

Před tím, než potenciální účastníci PEPP uzavřou smlouvu o PEPP, měly by jim být poskytnuty veškeré nezbytné informace, aby se mohli informovaně rozhodnout. Před uzavřením smlouvy o PEPP by měly být uvedeny požadavky a potřeby týkající se důchodu a mělo by být poskytnuto poradenství.

(38)

Za účelem zajištění optimální transparentnosti produktu by poskytovatelé PEPP měli pro PEPP, které vytvářejí, vypracovat sdělení klíčových informací o PEPP (PEPP key information document, dále jen „PEPP KID“) předtím, než může být produkt distribuován účastníkům PEPP. Měli by rovněž odpovídat za správnost PEPP KID. PEPP KID by mělo nahradit a upravit sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (6), které by tak pro PEPP nebylo třeba poskytovat. Pro základní PEPP by se mělo vypracovat samostatné PEPP KID. Pokud poskytovatel PEPP nabízí alternativní investiční možnosti, mělo by být poskytnuto obecné PEPP KID pro alternativní investiční možnosti, které by mělo obsahovat také odkazy na jiná sdělení. Pokud požadované informace o alternativních investičních možnostech nelze poskytnout prostřednictvím samostatného PEPP KID, mělo by být poskytnuto samostatné PEPP KID pro každou alternativní investiční možnost. Avšak takto by se mělo učinit pouze v případě, že poskytnutí obecného PEPP KID pro alternativní investiční možnosti by nebylo v zájmu zákazníků PEPP. Poté, co příslušné orgány posoudí soulad PEPP KID s tímto nařízením, měly by případně zajistit optimální srovnatelnost jednotlivých investičních možností a zohlednit přitom zejména nejnovější poznatky týkající se analýzy chování, aby se zabránilo kognitivnímu zkreslení v důsledku způsobu, jakým byly informace podány.

(39)

Aby bylo zajištěno co největší rozšíření a dostupnost PEPP KID, mělo by toto nařízení stanovit, že poskytovatel PEPP musí PEPP KID zveřejnit na svých webových stránkách. V rámci volného pohybu služeb a svobody usazování by poskytovatel PEPP měl zveřejnit PEPP KID pro každý členský stát, v němž je PEPP distribuován, a uvést v něm konkrétní informace o podmínkách týkajících se akumulační fáze a výplatní fáze v daném členském státě.

(40)

Na vnitrostátní úrovni již vznikají kalkulačky osobních penzijních produktů. Aby však tyto kalkulačky byly pro spotřebitele co nejužitečnější, měly by zahrnovat náklady a poplatky účtované jednotlivými poskytovateli PEPP, spolu s veškerými dalšími náklady či poplatky účtovanými zprostředkovateli nebo jinými články investičního řetězce, které ještě poskytovatelé PEPP nezahrnuli.

(41)

Podrobnosti týkající se informací, které mají být zahrnuty v PEPP KID, a prezentace těchto informací by měly být dále harmonizovány prostřednictvím regulačních technických norem, přičemž je třeba zohlednit stávající a probíhající výzkum v oblasti chování spotřebitelů, včetně výsledků testů účinnosti různých způsobů prezentace informací spotřebitelům. Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy. Návrhy regulačních technických norem by měl vypracovat EIOPA po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu, tedy s Evropským orgánem dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) (EBA) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (7) a Evropským orgánem dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (ESMA) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (8), a ve vhodných případech s Evropskou centrální bankou, příslušnými orgány a po provedení spotřebitelských a odvětvových testů stanovených tímto nařízením, upřesňující podrobnosti týkající se prezentace informací v PEPP KID, podmínky,

za nichž by mělo být PEPP KID přezkoumáváno a revidováno, podmínky pro splnění požadavku na poskytnutí PEPP KID, pravidla pro určování projekcí důchodových dávek, podrobnosti prezentace informací obsažených v přehledu dávek PEPP a minimální kritéria, která musí techniky snižování rizik splňovat. Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem by EIOPA měl zohlednit jednotlivé druhy PEPP, dlouhodobou povahu PEPP, schopnosti účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP. Před předložením návrhu regulačních technických norem Komisi by měly být v příslušných případech provedeny spotřebitelské testy a odvětvové testy, při nichž budou použity skutečné údaje. Komise by měla tyto regulační technické normy přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010. Komisi by rovněž měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy vypracované EIOPA upřesňující podrobnosti týkající se spolupráce a výměny informací, spolu s požadavky potřebnými pro předkládání výše uvedených informací ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání, a po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány a po provedení testů v rámci odvětví, týkající se formátu oznamování orgánům dohledu prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

(42)

PEPP KID by mělo být jasně odlišitelné a oddělené od jakýchkoli propagačních materiálů.

(43)

Poskytovatelé PEPP by měli vypracovat přehled dávek PEPP určený účastníkům PEPP, aby jim předložili klíčové osobní a všeobecné údaje o PEPP a zajistili, že o něm budou dostávat aktuální informace. Přehled dávek PEPP by měl být jasný a srozumitelný a měl by obsahovat relevantní a přiměřené informace, které umožní lépe porozumět vývoji důchodových nároků v čase a v různých penzijních produktech a napomohou mobilitě pracovních sil. Přehled dávek PEPP by měl rovněž obsahovat klíčové informace o investiční politice ohledně faktorů ESG a měl by uvádět, kde a jak mohou účastníci PEPP obdržet doplňující informace o začlenění těchto faktorů. Účastníkovi PEPP by měl být přehled dávek PEPP poskytován každoročně.

(44)

Dva měsíce před daty, k nimž mohou účastníci PEPP měnit možnosti vyplácení dávek, by poskytovatelé PEPP měli účastníky PEPP informovat o blížícím se zahájení výplatní fáze, možných formách vyplácení dávek a možnosti změnit formu vyplácených dávek. V případě, že byl otevřen více než jeden podúčet, by měli být účastníci PEPP informováni o možném zahájení výplatní fáze každého z podúčtů.

(45)

Během výplatní fáze by příjemci z PEPP měli nadále dostávat informace o svých dávkách PEPP a odpovídajících možnostech jejich vyplácení. To je zvláště důležité v případě, kdy příjemci z PEPP v období vyplácení dávek nesou významné investiční riziko.

(46)

Aby se odpovídajícím způsobem chránila práva účastníků a příjemců z PEPP, měli by mít jeho poskytovatelé možnost zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje přesné povaze a trvání jejich pasiv, včetně těch s dlouhodobým výhledem. Proto je vyžadován účinný dohled a přístup k investičním pravidlům, který dává poskytovatelům PEPP dostatečnou pružnost k rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice a zároveň je zavazuje, aby jednali obezřetně a v nejlepším dlouhodobém zájmu všech účastníků PEPP. Soulad se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla investiční politika uzpůsobena struktuře příjemců poskytovatele PEPP.

(47)

Stanovením zásady obezřetnosti jako základní zásady pro kapitálové investice a umožněním, aby poskytovatelé PEPP mohli působit i v zahraničí, se podporuje přesměrování úspor do odvětví zaměstnaneckého penzijního pojištění, což přispívá k ekonomickému a sociálnímu pokroku. V rámci zásady obezřetnosti by se mělo výslovně přihlížet k úloze, již v investičním procesu hrají faktory ESG.

(48)

Toto nařízení by mělo poskytovatelům PEPP zajistit odpovídající úroveň investiční svobody. Jako investoři na velmi dlouhou dobu s nízkými riziky likvidity mohou poskytovatelé PEPP přispívat k rozvoji unie kapitálových trhů, a to investováním do nelikvidních aktiv, jako například do akcií a dalších nástrojů, které mají dlouhodobý ekonomický profil a nejsou obchodovány na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech (MOS) nebo v organizovaných obchodních systémech (OTF), a to v rámci omezení stanovených obezřetností. Mohou také těžit z výhod mezinárodní diverzifikace. Investice do akcií v jiných měnách, než jsou měny pasiv, a do dalších nástrojů, které mají dlouhodobý ekonomický profil a nejsou obchodovány na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech ani v organizovaných obchodních systémech, by proto neměly být omezovány, a to v souladu se zásadou obezřetnosti s cílem ochránit zájmy účastníků PEPP a příjemců z PEPP, vyjma obezřetnostních důvodů.

(49)

Chápání toho, co v kontextu prohlubující se unie kapitálových trhů představují nástroje s dlouhodobým ekonomickým profilem, je široké. Tyto nástroje jsou nepřevoditelné cenné papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost, a měly by být pojímány tak, že zahrnují účasti a dluhové nástroje v nekotovaných podnicích a jim poskytnuté půjčky. Nekotované podniky zahrnují infrastrukturní projekty nebo nekotované společnosti vyhledávající růstová aktiva, nemovitý majetek nebo jiná aktiva, jež by mohla být vhodná pro dlouhodobé investiční účely. Nekotovanými aktivy jsou často projekty nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné infrastruktury, jejichž financování závisí na dlouhodobých úvěrech. Vzhledem k dlouhodobému charakteru svých pasiv jsou poskytovatelé PEPP vybízeni k tomu, aby dostatečnou část svého portfolia aktiv přidělili na udržitelné investice do reálné ekonomiky s dlouhodobým ekonomickým přínosem, především do projektů a podniků v oblasti infrastruktury.

(50)

Pro investiční politiku a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP jsou důležité faktory ESG. Poskytovatelé PEPP by měli být vybízeni k tomu, aby tyto faktory ve svých investičních rozhodnutích zvážili a aby zohlednili, jak jsou začleněny do jejich systému řízení rizik, s cílem zabránit problému „uvízlých aktiv“. Informace o faktorech ESG by měl mít k dispozici EIOPA, příslušné orgány a účastníci PEPP.

(51)

Jedním z cílů regulace PEPP je vytvořit dlouhodobý bezpečný produkt v oblasti penzijního spoření s přiměřenými náklady. Jelikož jsou investice týkající se osobních penzijních produktů dlouhodobé, je nutné přihlížet k dlouhodobým důsledkům umísťování aktiv. Zejména by měly být zohledněny faktory ESG. Úspory PEPP by měly být investovány se zohledněním faktorů ESG, například faktorů uvedených u cílů Unie v oblasti klimatu a udržitelnosti, které jsou stanoveny v Pařížské dohodě o změně klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“), u cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN) a v obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv.

(52)

Při zajišťování dodržování povinnosti poskytovatelů PEPP vytvářet investiční politiku v souladu se zásadou obezřetnosti by se mělo těmto poskytovatelům zabránit v investování v nespolupracujících jurisdikcích, které jsou identifikovány v závěrech Rady o seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, či ve vysoce rizikových třetích zemích vykazujících strategické nedostatky, které jsou identifikovány platným nařízením Komise v přenesené pravomoci přijatým na základě článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (9).

(53)

S ohledem na dlouhodobý důchodový cíl PEPP by investiční možnosti nabízené účastníkům PEPP měly být sestaveny tak, aby pokrývaly prvky, které investorům umožní činit investiční rozhodnutí, včetně počtu investičních možností, z nichž si mohou vybrat. Po prvotní volbě učiněné při uzavření smlouvy o PEPP by účastník PEPP měl mít možnost tuto volbu změnit po nejméně pěti letech od uzavření smlouvy o PEPP nebo v případě následných změn po pěti letech od poslední změny investiční možnosti, aby byla poskytovatelům poskytnuta dostatečná stabilita pro jejich dlouhodobou investiční strategii a zároveň byla zajištěna ochrana investora. Poskytovatelé PEPP by však měli mít možnost účastníkům PEPP povolit, aby měnili zvolenou investiční možnost častěji.

(54)

Základní PEPP by měl být bezpečným produktem a měl by představovat standardní investiční možnost. Mohl by mít buď formu techniky snižování rizik, která je v souladu s cílem umožnit účastníku PEPP získat zpět kapitál, nebo záruky na investovaný kapitál. Technika snižování rizik, která je v souladu s cílem umožnit účastníku PEPP získat zpět kapitál, by mohla být konzervativní investiční strategií nebo celoživotní strategií, která v průběhu času postupně snižuje celkovou rizikovost. Záruky poskytované v rámci standardní investiční možnosti by měly pokrývat přinejmenším příspěvky během akumulační fáze po odečtu všech poplatků a úplat. Záruky by mohly také pokrývat poplatky a úplaty a poskytovat plné nebo částečné krytí inflace. Záruka na investovaný kapitál by měla být splatná na začátku výplatní fáze, popřípadě během výplatní fáze.

(55)

Aby byla účastníkům PEPP zaručena nákladová efektivnost a dostatečná výkonnost produktu, měly by být náklady a poplatky za základní PEPP omezeny pevným procentním podílem akumulovaného kapitálu. Tato mez by měla být stanovena na 1 % akumulovaného kapitálu, bylo by však vhodné regulačními technickými normami blíže upřesnit typy nákladů a poplatků, které pod ni spadají, aby byly zajištěny rovné podmínky pro různé poskytovatele PEPP a různé druhy PEPP s jejich specifickou strukturou nákladů a poplatků. Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat tyto regulační technické normy, které by měl vypracovat EIOPA. Při vypracovávání návrhů těchto regulačních technických norem by měl vzít EIOPA v úvahu zejména dlouhodobou povahu PEPP, různé druhy PEPP a faktory relevantní z hlediska nákladů, aby bylo zajištěno spravedlivé a rovné zacházení s různými poskytovateli PEPP a s jejich produkty a zároveň byl zohledněn charakter základního PEPP jako jednoduchého, nákladově efektivního a transparentního produktu skýtajícího dostatečný dlouhodobý skutečný výnos z investic. Navíc s cílem zachovat dlouhodobou a důchodovou povahu produktu by měla být pečlivě promyšlena forma vyplácení dávek, zejména u doživotních rent. V tomto rámci by ve snaze zajistit, aby poskytovatelé PEPP, kteří nabízejí záruku na kapitál, měli rovné podmínky s ostatními poskytovateli, měl EIOPA náležitě zohlednit strukturu nákladů a poplatků. Mimoto by měly být hodnoty procentní meze pro náklady a poplatky pravidelně revidovány, aby byla zajištěna jejich přiměřenost s ohledem na jakékoli změny výše nákladů. Komise by měla tyto regulační technické normy přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Aby byla zajištěna trvalá nákladová efektivnost a zákazníci PEPP byli chráněni před příliš zatěžujícími strukturami nákladů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, kterými se mění hodnota procentní meze s přihlédnutím k jejím přehodnocením, zejména k aktuální výši nákladů a poplatků a k jejím změnám a k dopadu maximální výše nákladů na dostupnost PEPP, a k tomu, zda mají různí poskytovatelé PEPP poskytující různé druhy PEPP odpovídající přístup na trh.

(56)

Příslušné orgány by měly vykonávat své pravomoci, jejichž hlavním cílem je ochrana práv účastníků a příjemců z PEPP, jakož i stabilita poskytovatelů PEPP a jejich schopnost plnit své závazky.

(57)

Je-li poskytovatelem PEPP instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo unijní správce alternativních investičních fondů, měli by v souvislosti s úschovou svých aktiv odpovídajících činnostem PEPP jmenovat depozitáře. Jsou zapotřebí dodatečné záruky, pokud jde o subjekt působící jako depozitář a jeho funkce, protože současná pravidla stanovená pro depozitáře ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (10) jsou zacílena pouze na fondy nabízené profesionálním investorům, s výjimkou evropských fondů dlouhodobých investic podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 (11), nabízených retailovým investorům, a odvětvové právo vztahující se na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění nevyžadují ve všech případech jmenování depozitáře. Aby byla zajištěna ta nejvyšší míra ochrany investorů, pokud jde o úschovu aktiv odpovídajících činnostem PEPP, ukládá toto nařízení institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění a unijním správcům alternativních investičních fondů poskytujícím PEPP povinnost řídit se pravidly směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (12), pokud jde o jmenování depozitáře, plnění jeho úkolů a jeho povinnosti dohledu.

(58)

Transparentnost nákladů a poplatků a jejich spravedlivé nastavení mají pro rozvoj důvěry účastníků PEPP a pro to, aby se mohli informovaně rozhodovat, zásadní význam. Používání netransparentních metod stanovení cen by proto mělo být zakázáno.

(59)

V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o upřesnění podmínek pro výkon zásahové pravomoci EIOPA a příslušných orgánů a kritéria a faktory, které EIOPA použije při rozhodování v případě, že, existují vážné obavy o ochranu účastníka PEPP. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (13). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(60)

Aniž je dotčeno právo zákazníků PEPP podat žalobu k soudu, měly by být zavedeny snadno přístupné, odpovídající, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné postupy alternativního řešení sporů pro řešení sporů mezi poskytovateli PEPP nebo distributory PEPP a zákazníky PEPP, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v tomto nařízení.

(61)

S cílem zřídit efektivnější a účinnější postup pro řešení sporů by poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP měli zavést účinný postup pro podávání stížností, který by jejich zákazníci mohli využít před tím, než je spor předložen k řešení soudu nebo v rámci alternativního řešení sporů. V rámci postupu pro podávání stížností by měly být stanoveny krátké a jasně vymezené lhůty pro zaslání odpovědi poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP na stížnost. Subjekty zabývající se alternativním řešením sporů by měly mít dostatečnou kapacitu, která jim umožní zapojit se náležitým a efektivním způsobem do přeshraniční spolupráce, pokud jde o spory týkající se práv a povinností podle tohoto nařízení.

(62)

Za účelem nalezení lepších podmínek pro své investice, a tedy i podpory hospodářské soutěže mezi poskytovateli PEPP by účastníci PEPP měli mít právo přejít během akumulační fáze k jinému poskytovateli PEPP usazenému v tomtéž či odlišném členském státě, a to prostřednictvím jasného, rychlého a bezpečného postupu. Poskytovatelé PEPP by však neměli být povinni poskytovat službu změny PEPP, pokud jsou účastníkům vypláceny dávky ve formě doživotní renty. Během změny by převádějící poskytovatelé PEPP měli převést odpovídající částky, popřípadě nepeněžitá aktiva z účtu PEPP a účet uzavřít. Účastníci PEPP by měli s přijímajícími poskytovateli PEPP uzavřít smlouvu o otevření nového účtu PEPP. Tento nový účet PEPP by měl mít stejnou strukturu podúčtů jako původní účet PEPP.

(63)

Během změny poskytovatele se mohou účastníci PEPP rozhodnout převést nepeněžitá aktiva, pouze pokud dochází ke změně mezi poskytovateli PEPP, například investičními podniky nebo jinými způsobilými poskytovateli, kteří mají dodatečnou licenci, kteří vykonávají správu investičního portfolia účastníků PEPP. V tomto případě je nutný písemný souhlas přijímajícího poskytovatele. V případě správy kolektivního investování není převod nepeněžitých aktiv možný, protože nejsou oddělena aktiva jednotlivých účastníků PEPP.

(64)

Proces změny by měl být pro účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a řízení postupu jménem účastníka PEPP a na jeho žádost by proto měl být odpovědný přijímající poskytovatel PEPP. Při zřizování služby změny by poskytovatelé PEPP měli být schopni dobrovolně využívat dodatečné prostředky, jako například technické řešení. Vzhledem k panevropské povaze výrobku by účastníci PEPP měli mít možnost změnit poskytovatele bezodkladně a bezplatně, pokud není v členském státě, do kterého se účastník PEPP stěhuje, k dispozici žádný podúčet.

(65)

Před vydáním povolení ke změně by účastník PEPP měl být informován o všech fázích postupu a nákladech nutných k dokončení změny poskytovatele PEPP, aby měl možnost učinit o této změně informované rozhodnutí.

(66)

Aby byla změna úspěšná, je nutná spolupráce převádějícího poskytovatele PEPP. Převádějící poskytovatel PEPP by proto měl přijímajícímu poskytovateli PEPP poskytnout veškeré informace nezbytné pro obnovení plateb na jiný účet PEPP. Tyto informace by však neměly překročit rámec toho, co je nezbytné k provedení změny poskytovatele.

(67)

Účastníci PEPP by neměli být postiženi finančními ztrátami, včetně poplatků a úroků, vzniklými v důsledku jakýchkoli chyb, jichž se jeden nebo druhý poskytovatel PEPP zapojený do procesu změny poskytovatele dopustil. Účastníci PEPP by zejména neměli nést žádné finanční ztráty plynoucí z placení dodatečných poplatků, úroků nebo jiných plateb, jakož i pokut či jiných finančních škod vzniklých v důsledku prodlení při provádění změny. Jelikož by měla být ochrana kapitálu zajištěna na začátku výplatní fáze, a popřípadě během ní, neměl by mít převádějící poskytovatel PEPP povinnost zajistit ochranu kapitálu nebo poskytnout záruku v okamžiku změny poskytovatele. Poskytovatel PEPP by se ovšem mohl rozhodnout zajistit ochranu kapitálu nebo poskytnout záruku v okamžiku změny poskytovatele.

(68)

Účastníci PEPP by měli mít možnost před změnou učinit informované rozhodnutí. Přijímající poskytovatel PEPP by měl splnit všechny požadavky na distribuci a poskytování informací, včetně poskytnutí PEPP KID, poradenství a dostatečných informací o nákladech na změnu poskytovatele a o možných negativních důsledcích pro ochranu kapitálu, když dojde k této změně u PEPP se zárukou. Náklady na změnu účtované převádějícím poskytovatelem PEPP by neměly překročit částku, která nepředstavuje překážku pro mobilitu a v každém případě by měly být omezeny na 0,5 % odpovídajících částek nebo peněžní hodnoty nepeněžitých aktiv, které mají být převedeny.

(69)

Účastníci PEPP by měli mít právo se při podpisu smlouvy o PEPP a při otevírání nového podúčtu rozhodnout ohledně volby vyplácení dávek (renta, jednorázová výplata nebo jiné) ve výplatní fázi, přičemž následně by měli mít možnost svou volbu změnit jeden rok před začátkem výplatní fáze, na začátku výplatní fáze nebo v okamžiku změny poskytovatele, aby v době blížícího se odchodu do důchodu mohli svou volbu vyplácení dávek co nejlépe přizpůsobit svým potřebám. Pokud dává poskytovatel PEPP k dispozici více než jednu formu vyplácení dávek, měl by mít účastník PEPP možnost se rozhodnout pro různé možnosti vyplácení dávek pro jednotlivé podúčty, které má otevřeny na svém účtu PEPP.

(70)

Poskytovatelé PEPP by měli mít možnost zpřístupnit účastníkům PEPP širokou škálu forem vyplácení dávek. Tento přístup by prostřednictvím zvýšené flexibility a většího výběru pro účastníky PEPP dosáhl cíle většího rozšíření PEPP. Poskytovatelům by umožnil navrhovat jejich PEPP nákladově nejefektivnějším způsobem. Je v souladu s dalšími politikami Unie a politicky proveditelný, jelikož dostatečně zachovává flexibilitu členských států při rozhodování o tom, které formy vyplácení dávek si přejí podporovat. Se zřetelem k dlouhodobé důchodové povaze produktu by měly mít členské státy možnost přijmout opatření, která zvýhodní určité formy vyplácení dávek, například množstevní limity pro jednorázové výplaty s cílem ještě více motivovat k doživotní rentě a postupnému čerpání.

(71)

Vzhledem k panevropskému charakteru PEPP je třeba zajistit jednotnou vysokou míru ochrany účastníka PEPP na celém vnitřním trhu. To vyžaduje odpovídající nástroje k účinnému boji proti porušování předpisů a k zabránění újmě spotřebiteli. Pravomoci EIOPA a příslušných orgánů by proto měly být doplněny o explicitní mechanismus umožňující zakázat nebo omezit uvádění na trh, distribuci a prodej jakéhokoli PEPP, který vzbuzuje vážné obavy o ochranu účastníků PEPP, včetně s ohledem na dlouhodobou důchodovou povahu produktu, řádné fungování a integritu finančních trhů či stabilitu celého finančního systému nebo jeho části, přičemž EIOPA by měly být svěřeny vhodné pravomoci v oblasti koordinace a zasahování v nouzových situacích.

Tyto pravomoci EIOPA by měly vycházet z čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1094/2010, aby bylo zajištěno, že tento intervenční mechanismus může být uplatněn v případě závažných obav o ochranu účastníků PEPP, a to i s ohledem na specifickou dlouhodobou důchodovou povahu PEPP. V případě, že jsou podmínky splněny, měly by mít příslušné orgány možnost uložit zákaz nebo omezení z důvodu předběžné opatrnosti ještě předtím, než je určitý PEPP uveden na trh, distribuován nebo prodáván účastníkům PEPP. Tyto pravomoci nezbavují poskytovatele PEPP jeho odpovědnosti splnit veškeré relevantní požadavky podle tohoto nařízení.

(72)

Měla by být zaručena plná transparentnost nákladů a poplatků souvisejících s investováním do PEPP. Tak by se vytvořily rovné podmínky pro poskytovatele a zároveň by byla zaručena ochrana spotřebitelů. Byly by dostupné srovnávací informace o různých produktech, čímž by došlo k povzbuzení konkurenčních cenových praktik.

(73)

Ačkoliv průběžný dohled nad poskytovateli PEPP mají vykonávat jednotlivé příslušné orgány, EIOPA by měl tento dohled ve vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo zaručeno konzistentní používání jednotné metodiky dohledu, a přispělo se tak k panevropské a dlouhodobé důchodové povaze PEPP.

(74)

S cílem posílit práva spotřebitele a usnadnit možnost podávat stížnosti by měli mít účastníci PEPP možnost buď individuálně, nebo kolektivně podávat stížnosti příslušným orgánům v členském státě svého bydliště, ať došlo k porušení předpisů kdekoli.

(75)

EIOPA by měl s příslušnými orgány spolupracovat a usnadnit jejich spolupráci a jednotnost jejich postupu. EIOPA by měl v tomto ohledu hrát roli v pravomoci příslušných orgánů týkající se uplatňování opatření dohledu, a to poskytováním důkazů o porušeních souvisejících s PEPP. EIOPA by měl rovněž poskytovat závaznou mediaci v případě sporů mezi příslušnými orgány v přeshraničních situacích.

(76)

S cílem zajistit, aby poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP dodržovali toto nařízení, a dále zajistit, aby podléhaly podobnému zacházení v celé Unii, by měly být stanoveny správní sankce a další opatření, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

(77)

V souladu se sdělením Komise ze dne 8. prosince 2010 nazvaném „Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb“ a s cílem zajistit splnění požadavků tohoto nařízení je nutné, aby členské státy učinily nezbytné kroky, jimiž zajistí, že z porušení tohoto nařízení vyplynou příslušné správní sankce a jiná opatření.

(78)

Ačkoliv členské státy mohou stanovit pravidla týkající se správních sankcí i trestních sankcí v případě týchž porušení předpisů, nemělo by se od členských států vyžadovat, aby stanovily správní sankce za porušení tohoto nařízení, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo. Zachováním trestních sankcí namísto správních sankcí za porušení tohoto nařízení by však neměla být omezena či jinak ovlivněna schopnost příslušných orgánů pro účely tohoto nařízení včasně spolupracovat, mít přístup k informacím a vyměňovat si informace s příslušnými orgány v jiných členských státech, a to ani po postoupení daného porušení předpisů příslušným justičním orgánům k trestnímu stíhání.

(79)

Příslušné orgány by měly být oprávněny ukládat peněžité sankce, které jsou dostatečně vysoké, aby vyrovnaly skutečné či potenciální zisky, a odrazující i pro větší finanční podniky a jejich řídící pracovníky.

(80)

V zájmu zajištění důsledného uplatňování sankcí v celé Unii by příslušné orgány měly při stanovení druhu správních sankcí nebo jiných opatření a výše peněžitých sankcí zohlednit veškeré příslušné okolnosti.

(81)

K zajištění toho, aby rozhodnutí příslušných orgánů o porušeních předpisů a sankcích měla odrazující účinek pro širokou veřejnost, a k posílení ochrany spotřebitelů tím, že budou informováni o porušeních tohoto nařízení při distribuci PEPP, by měla být tato rozhodnutí zveřejněna, ledaže by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování.

(82)

Ke zjištění možných porušení předpisů by příslušné orgány měly mít nezbytné vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit účinné mechanismy, které by umožnily oznamování možných nebo skutečných porušení předpisů.

(83)

Tímto nařízením by neměla být dotčena žádná ustanovení práva členských států v oblasti trestných činů.

(84)

Veškeré zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je výměna nebo předávání osobních údajů příslušnými orgány nebo zpracování osobních údajů poskytovateli PEPP nebo distributory PEPP, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (14) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (15). Jakákoli výměna nebo přenos informací ze strany evropských orgánů dohledu by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (16).

(85)

Vzhledem k citlivosti osobních finančních údajů má rozsáhlá ochrana údajů mimořádný význam. Doporučuje se proto, aby orgány pro ochranu osobních údajů byly úzce zapojeny do provádění tohoto nařízení a dohledu nad ním.

(86)

Postup registrace a oznámení stanovený v tomto nařízení by neměl nahrazovat žádný další již zavedený vnitrostátní postup, který dává možnost využívat výhod a pobídek stanovených na vnitrostátní úrovni.

(87)

Hodnocení tohoto nařízení má být provedeno, mimo jiné posouzením vývoje na trhu, jako je například vznik nových druhů PEPP, jakož i vývoje v jiných oblastech práva Unie a zkušeností členských států. Toto hodnocení by mělo zohlednit různé cíle a záměry zavedení dobře fungujícího trhu PEPP, a zvláště by mělo hodnotit, zda toto nařízení vedlo k tomu, že si na udržitelné a přiměřené důchody spoří více evropských občanů. Důležitost minimálních evropských norem pro dohled nad poskytovateli PEPP také vyžaduje hodnocení poskytovatelů PEPP co do dodržování tohoto nařízení a příslušného odvětvového práva.

(88)

Vzhledem k možným dlouhodobým důsledkům tohoto nařízení je nezbytné důkladně sledovat vývoj situace během úvodní fáze jeho uplatňování. Při provádění výše uvedeného hodnocení by měla Komise také zohlednit zkušenosti EIOPA, zúčastněných stran a odborníků a měla by Evropskému parlamentu a Radě sdělit veškeré své případné připomínky.

(89)

Toto nařízení by mělo zajistit respektování základních práv a řídit se zásadami uznávanými zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o právo starších osob vést důstojný a nezávislý život a podílet se na společenském a kulturním životě, právo na ochranu osobních údajů, právo na vlastnictví, svobodu podnikání, zásadu rovnosti žen a mužů a zásadu vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(90)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zvýšení ochrany účastníků PEPP a jejich důvěry v PEPP, včetně případů přeshraniční distribuce těchto produktů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jich z důvodu jejich účinků lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro registraci, vytváření a distribuci osobních penzijních produktů, které jsou v Unii distribuovány pod označením „panevropský osobní penzijní produkt“ nebo „PEPP“, a pro dohled nad těmito produkty.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„osobním penzijním produktem“ produkt, který:

a)

je založen na smlouvě mezi jednotlivým účastníkem a subjektem na dobrovolném základě a který je doplňkový k povinnému nebo zaměstnaneckému penzijnímu produktu;

b)

zajišťuje dlouhodobou akumulaci kapitálu s výslovným cílem zajistit příjem v důchodu a s omezenými možnostmi předčasného výběru peněžních prostředků před tímto obdobím;

c)

není ani povinným, ani zaměstnaneckým penzijním produktem;

2)

„panevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý spořicí osobní penzijní produkt, jenž je poskytován finančním podnikem způsobilým podle čl. 6 odst. 1 na základě smlouvy o PEPP a k němuž se jednotlivý účastník PEPP nebo nezávislé sdružení účastníků PEPP jménem svých členů zavázali s ohledem na odchod do důchodu a který nemá žádnou nebo přísně omezenou možnost předčasné výplaty a je registrován v souladu s tímto nařízením;

3)

„účastníkem PEPP“ fyzická osoba, která uzavřela smlouvu o PEPP s poskytovatelem PEPP;

4)

„smlouvou o PEPP“ smlouva mezi účastníkem PEPP a poskytovatelem PEPP, která splňuje podmínky stanovené v článku 4;

5)

„účtem PEPP“ osobní důchodový účet vedený na jméno účastníka PEPP nebo příjemce z PEPP, který je využíván k zaznamenávání transakcí umožňujících účastníku PEPP pravidelně přispívat částkami na důchod a příjemci z PEPP pobírat dávky PEPP;

6)

„příjemcem z PEPP“ fyzická osoba pobírající dávky PEPP;

7)

„zákazníkem PEPP“ účastník PEPP, potenciální účastník PEPP nebo příjemce z PEPP;

8)

„distribucí PEPP“ poskytování poradenství týkajícího se smluv o PEPP, předkládání návrhů smluv o poskytování PEPP nebo provádění jiných přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání smluv o PEPP nebo pomoc při jejich správě a plnění, včetně poskytování informací o jedné či více smlouvách o PEPP na základě kritérií, která si zákazníci PEPP zvolili prostřednictvím webových stránek či jiného média, a sestavování seznamů PEPP seřazených podle výhodnosti, včetně srovnání cen a produktů, nebo slev na smlouvy o PEPP, pokud je zákazník PEPP schopen prostřednictvím webových stránek či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít smlouvu o PEPP;

9)

„důchodovými dávkami PEPP“ dávky vyplácené s ohledem na dosažení nebo očekávané dosažení odchodu do důchodu v jedné z forem uvedených v čl. 58 odst. 1;

10)

„dávkami PEPP“ důchodové dávky PEPP a jiné další dávky, na které má nárok příjemce z PEPP na základě smlouvy o PEPP, zejména pro přísně omezené případy, kdy je možnost předčasné výplaty, nebo pokud poskytuje smlouva o PEPP krytí biometrických rizik;

11)

„akumulační fází“ období, během něhož se na účtu PEPP akumulují aktiva a které zpravidla trvá do doby, než začne výplatní fáze;

12)

„výplatní fází“ období, během něhož mohou být aktiva nahromaděná na účtu PEPP používána k financování důchodu nebo jiných požadavků na příjem;

13)

„rentou“ částka splatná v konkrétních intervalech během určitého období, jako je například život příjemce z PEPP nebo daný počet let, a to výměnou za investici;

14)

„postupným čerpáním“ možnost, aby příjemci z PEPP pravidelně a až do určité výše čerpali částky, které nejsou pevně stanoveny;

15)

„poskytovatelem PEPP“ finanční podnik uvedený v čl. 6 odst. 1, který má povolení vytvářet PEPP a tento PEPP distribuovat;

16)

„distributorem PEPP“ finanční podnik uvedený v čl. 6 odst. 1, který má povolení distribuovat PEPP, který nevytvořil, investiční podnik poskytující investiční poradenství nebo zprostředkovatel pojištění ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (17);

17)

„trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který:

a)

umožňuje zákazníkům PEPP uchovávat informace určené jim osobně tak, že jsou dohledatelné a přístupné po dobu odpovídající účelu daných informací, a

b)

umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací;

18)

„příslušnými orgány“ vnitrostátní orgány určené členským státem pro dohled nad poskytovateli PEPP, popřípadě nad distributory PEPP, nebo pro výkon povinností stanovených v tomto nařízení;

19)

„domovským členským státem poskytovatele PEPP“ domovský členský stát, jak je definován v příslušném legislativním aktu uvedeném v čl. 6 odst. 1;

20)

„domovským členským státem distributora PEPP“:

a)

je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má bydliště;

b)

je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má sídlo, nebo jestliže podle vnitrostátního práva svého státu nemá žádné sídlo, členský stát, v němž má ústředí;

21)

„hostitelským členským státem poskytovatele PEPP“ členský stát, který je jiný než domovský členský stát poskytovatele PEPP, ve kterém poskytovatel PEPP poskytuje PEPP v rámci volného pohybu služeb nebo svobody usazování nebo pro který poskytovatel PEPP otevřel podúčet;

22)

„hostitelským členským státem distributora PEPP“ členský stát, který je jiný než domovský členský stát distributora PEPP a ve kterém distributor PEPP distribuuje PEPP v rámci volného pohybu služeb nebo svobody usazování;

23)

„podúčtem“ vnitrostátní část, která je otevřena v rámci každého jednotlivého účtu PEPP a která odpovídá právním požadavkům a podmínkám pro využívání možných pobídek k investování do PEPP stanovených na vnitrostátní úrovni členským státem, v němž má účastník PEPP bydliště; jednotlivec může být účastníkem PEPP nebo příjemcem z PEPP v každém podúčtu, v závislosti na příslušných právních požadavcích pro akumulační fázi a výplatní fázi;

24)

„kapitálem“ souhrn kapitálových příspěvků, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech poplatků, plateb a výdajů, které přímo či nepřímo hradí účastníci PEPP;

25)

„finančními nástroji“ finanční nástroje ve smyslu přílohy I oddílu C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (18);

26)

„depozitářem“ instituce pověřená úschovou aktiv a dohledem nad dodržováním statutu fondu a použitelného práva;

27)

„základním PEPP“ investiční možnost stanovená v článku 45;

28)

„technikami snižování rizik“ techniky pro systematické snižování rozsahu vystavení riziku nebo pravděpodobnosti jeho výskytu;

29)

„biometrickými riziky“ rizika spojená s úmrtím, invaliditou nebo dlouhověkostí;

30)

„změnou poskytovatele“ situace, kdy jsou na žádost účastníka PEPP převedeny od jednoho poskytovatele PEPP k druhému odpovídající částky nebo případně nepeněžitá aktiva v souladu s čl. 52 odst. 4 z jednoho účtu PEPP na jiný, s uzavřením původního účtu PEPP, aniž je tím dotčen čl. 53 odst. 4 písm. e);

31)

„poradenstvím“ poskytování osobního doporučení poskytovatelem PEPP nebo distributorem PEPP zákazníkovi PEPP v souvislosti s jednou či více smlouvami o PEPP;

32)

„partnerstvím“ spolupráce mezi poskytovateli PEPP s cílem nabídnout podúčty v různých členských státech podle čl. 19 odst. 2 v souvislosti se službou přenositelnosti;

33)

„environmentálními a sociálními faktory a faktory týkajícími se správy a řízení“ nebo „faktory ESG“ environmentální a sociální záležitosti a záležitosti týkající se správy a řízení, jako jsou záležitosti, jimiž se zabývá Pařížská dohoda, cíle udržitelného rozvoje OSN, obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a zásady odpovědného investování podporované OSN.

Článek 3

Použitelná pravidla

Registrace, vytváření a distribuce PEPP a dohled nad nimi podléhá:

a)

tomuto nařízení a

b)

v případě záležitostí tímto nařízením neupravených:

i)

příslušnému odvětvovému právu Unie včetně příslušných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

ii)

právním předpisům přijatým členskými státy k provedení příslušného odvětvového práva Unie a provedení opatření, která se týkají konkrétně PEPP;

iii)

dalším vnitrostátním právním předpisům, které se vztahují na PEPP.

Článek 4

Smlouva o PEPP

1.   Smlouva o PEPP stanoví zvláštní ustanovení pro PEPP v souladu s použitelnými pravidly uvedenými v článku 3.

2.   Smlouva o PEPP zahrnuje především:

a)

popis základního PEPP uvedeného v článku 45 včetně informací o záruce investovaného kapitálu nebo investiční strategii zaměřené na zajištění ochrany kapitálu;

b)

případně popis alternativních investičních možností podle čl. 42 odst. 2;

c)

podmínky pro změnu investiční možnosti podle článku 44;

d)

v případě, že PEPP nabízí krytí biometrických rizik, podrobnosti o tomto krytí, včetně okolností, které právo na krytí zakládají;

e)

popis důchodových dávek PEPP, zejména možné formy vyplácení a právo na změnu formy vyplacení podle článku 59;

f)

podmínky služby přenositelnosti podle článků 17 až 20 včetně informace o členských státech, pro něž je dostupný podúčet;

g)

podmínky služby změny podle článků 52 až 55;

h)

kategorie nákladů a celkové souhrnné náklady vyjádřené v příslušných případech v procentech i peněžně;

i)

podmínky týkající se akumulační fáze pro podúčet odpovídající členskému státu, v němž má účastník PEPP bydliště, podle článku 47;

j)

podmínky týkající se výplatní fáze pro podúčet odpovídající členskému státu, v němž má účastník PEPP bydliště, podle článku 57;

k)

případně podmínky, za nichž mají být udělené výhody a pobídky zpětně zaplaceny členskému státu, v němž má účastník PEPP bydliště.

KAPITOLA II

REGISTRACE

Článek 5

Registrace

1.   PEPP může být v Unii poskytován a distribuován, pouze byl-li registrován v centrálním veřejném registru vedeném EIOPA v souladu s článkem 13.

2.   Registrace PEPP je platná ve všech členských státech. Opravňuje poskytovatele PEPP k poskytování PEPP a distributora PEPP k distribuování PEPP registrovaného v centrálním veřejném registru uvedeném v článku 13.

V souladu s kapitolou IX je prováděno průběžné ověřování souladu s tímto nařízením.

Článek 6

Žádost o registraci PEPP

1.   O registraci PEPP mohou požádat pouze tyto finanční podniky povolené nebo registrované podle práva Unie:

a)

úvěrové instituce povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (19);

b)

pojišťovny povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (20), které se zabývají přímým životním pojištěním podle čl. 2 odst. 3 směrnice 2009/138/ES a přílohy II uvedené směrnice;

c)

instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolené nebo registrované v souladu se směrnicí (EU) 2016/2341, jež jsou podle vnitrostátních právních předpisů oprávněné poskytovat rovněž osobní penzijní produkty a nad nimiž je podle těchto předpisů vykonáván dohled. V tomto případě musí být všechna aktiva a pasiva odpovídající činnostem PEPP účelově vyhrazena, bez možnosti převádět je do ostatních činností v oblasti penzijního pojištění dané instituce;

d)

investiční podniky povolené v souladu se směrnicí 2014/65/EU, které poskytují správu portfolia;

e)

investiční společnosti nebo správcovské společnosti povolené podle směrnice 2009/65/ES;

f)

unijní správci alternativních investičních fondů, kterým bylo uděleno povolení podle směrnice 2011/61/EU.

2.   Finanční podniky uvedené v odstavci 1 tohoto článku předloží žádost o registraci PEPP svým příslušným orgánům. Žádost obsahuje:

a)

standardní smluvní podmínky smlouvy o PEPP, které budou navrženy účastníkům PEPP v souladu s článkem 4;

b)

informace o totožnosti žadatele;

c)

informace o opatřeních, pokud jde o správu portfolia, řízení rizik a administrativní úkony v souvislosti s PEPP, včetně opatření uvedených v čl. 19 odst. 2, čl. 42 odst. 5 a čl. 49 odst. 3;

d)

případně seznam členských států, v nichž chce poskytovatel PEPP podávající žádost tento produkt uvádět na trh;

e)

případně informace o totožnosti depozitáře;

f)

klíčové informace o PEPP uvedené v článku 26;

g)

seznam členských států, v nichž může poskytovatel PEPP podávající žádost zajistit okamžité otevření podúčtu.

3.   Příslušné orgány posoudí do 15 pracovních dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 2, zda je žádost úplná.

Není-li žádost úplná, stanoví příslušné orgány lhůtu, do níž má žadatel poskytnout další informace. Jakmile je žádost považována za úplnou, příslušné orgány o tom vyrozumí žadatele.

4.   Do tří měsíců od předložení úplné žádosti podle odstavce 3 příslušné orgány přijmou rozhodnutí o registraci PEPP, pouze pokud je žadatel způsobilý k poskytování PEPP podle odstavce 1 a jsou-li informace a dokumenty předložené v žádosti o registraci uvedené v odstavci 2 v souladu s tímto nařízením.

5.   Příslušné orgány do pěti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o registraci PEPP sdělí EIOPA rozhodnutí a předají informace a dokumenty uvedené v odst. 2 písm. a), b), d), f) a g) a informují o tom poskytovatele PEPP, který žádost podal.

EIOPA nenese odpovědnost ani nemůže být činěn odpovědným za rozhodnutí o registraci přijaté příslušným orgánem.

Odmítnou-li příslušné orgány registraci udělit, vydají odůvodněné rozhodnutí, proti němuž je možné podat opravný prostředek.

6.   Existuje-li pro konkrétní typ finančních podniků uvedených v odstavci 1 ve členském státě více než jeden příslušný orgán, určí tento členský stát jediný příslušný orgán pro každý typ finančního podniku uvedený v odstavci 1, jež je odpovědný za postup registrace a za komunikaci s EIOPA.

Veškeré následné úpravy informací a dokumentů poskytovaných v žádosti uvedené v odstavci 2 se neprodleně oznámí příslušným orgánům. Týkají-li se úpravy informací a dokumentů uvedených v odst. 2 písm. a), b), d), f) a g), sdělí příslušné orgány tyto úpravy bez zbytečného odkladu EIOPA.

Článek 7

Registrace PEPP

1.   Do pěti pracovních dnů ode dne sdělení rozhodnutí o registraci a předání informací a dokumentů v souladu s čl. 6 odst. 5 EIOPA zaregistruje PEPP do centrálního veřejného registru podle článku 13 a uvědomí o tom bez zbytečného odkladu příslušné orgány.

2.   Do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení o registraci PEPP podle odstavce 1 o tom příslušné orgány informují poskytovatele PEPP, který žádost podal.

3.   Poskytovatel PEPP může poskytovat PEPP a distributor PEPP může distribuovat PEPP ode dne registrace PEPP v centrálním veřejném registru podle článku 13.

Článek 8

Podmínky pro zrušení registrace PEPP

1.   Příslušné orgány vydají rozhodnutí o zrušení registrace PEPP v případě, že:

a)

se poskytovatel PEPP výslovně registrace vzdá;

b)

poskytovatel PEPP získal registraci na základě nepravdivých informací nebo jakýchkoli jiných nedovolených prostředků;

c)

poskytovatel PEPP vážně nebo soustavně porušuje toto nařízení nebo

d)

poskytovatel PEPP nebo PEPP již nesplňují podmínky, za nichž byla registrace udělena.

2.   Do pěti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení registrace PEPP to příslušné orgány oznámí EIOPA a informují o tom poskytovatele PEPP.

3.   EIOPA do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení rozhodnutí o zrušení registrace podle odstavce 2 zruší registraci PEPP a informuje o tom příslušné orgány.

4.   Do pěti dnů od obdržení oznámení o zrušení registrace PEPP podle odstavce 3, včetně data zrušení registrace, o tom příslušné orgány vyrozumí poskytovatele PEPP.

5.   Poskytovatel PEPP ode dne zrušení registrace PEPP v centrálním veřejném registru podle článku 13 PEPP neposkytuje a distributor PEPP tento produkt nedistribuuje.

6.   Pokud EIOPA obdrží informace o existenci jedné nebo několika okolností uvedených v odst. 1 písm. b) nebo c) tohoto článku, požádá v souladu s povinností spolupráce mezi příslušnými orgány a EIOPA uvedenou v článku 66, příslušné orgány poskytovatele PEPP, aby ověřily existenci takových okolností, a příslušné orgány mu předloží svá zjištění a odpovídající informace.

7.   Před přijetím rozhodnutí o zrušení registrace PEPP příslušné orgány a EIOPA vyvinou veškeré úsilí, aby zajistily, že jsou chráněny zájmy účastníků PEPP.

Článek 9

Označení

Označení „panevropský osobní penzijní produkt“ nebo „PEPP“ může být v souvislosti s osobním penzijním produktem používáno pouze tehdy, pokud EIOPA v souladu s tímto nařízením osobní penzijní produkt zaregistroval, aby mohl být distribuován pod označením „PEPP“.

Článek 10

Distribuce PEPP

1.   Finanční podniky uvedené v čl. 6 odst. 1 mohou distribuovat PEPP, které vytvořily. Rovněž mohou distribuovat PEPP, které nevytvořily, dodržují-li příslušné odvětvové právo, podle něhož mohou distribuovat produkty, jež nevytvořily.

2.   Zprostředkovatelé pojištění registrovaní v souladu se směrnicí (EU) 2016/97 a investiční podniky povolené v souladu se směrnicí 2014/65/EU za účelem poskytování investičního poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU, mohou distribuovat PEPP, které nevytvořili.

Článek 11

Obezřetnostní režim použitelný pro různé druhy poskytovatelů

Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP dodržují toto nařízení, jakož i příslušný obezřetnostní režim, který je na ně použitelný v souladu s legislativními akty uvedenými v čl. 6 odst. 1 a v čl. 10 odst. 2.

Článek 12

Zveřejnění vnitrostátních ustanovení

1.   Příslušný vnitrostátní orgán zveřejňuje a aktualizuje znění vnitrostátních právních a správních předpisů ohledně podmínek týkajících se akumulační fáze podle článku 47 a podmínek týkajících se výplatní fáze podle článku 57, včetně informací o dodatečných vnitrostátních postupech při uplatňování výhod a pobídek zřízených na vnitrostátní úrovni.

2.   Všechny příslušné orgány ve členském státě na svých webových stránkách zveřejní a udržují aktualizované odkazy na předpisy uvedené v odstavci 1.

3.   Zveřejnění znění předpisů uvedených v odstavci 1 je pouze pro informační účely a nevytváří pro příslušné vnitrostátní orgány právní závazky nebo odpovědnost.

Článek 13

Centrální veřejný registr

1.   EIOPA vede centrální veřejný registr, který zahrnuje každý PEPP registrovaný podle tohoto nařízení, registrační číslo PEPP, poskytovatele tohoto PEPP, příslušné orgány poskytovatele PEPP, datum registrace PEPP, úplný seznam členských států, v nichž je PEPP poskytován a úplný seznam členských států, pro něž poskytovatel PEPP nabízí podúčet. Tento registr je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě a je aktualizován.

2.   Příslušné orgány informují EIOPA o odkazech uvedených v čl. 12 odst. 2 a tyto informace aktualizují.

3.   EIOPA zveřejňuje a aktualizuje odkazy uvedené v odstavci 2 v centrálním veřejném registru uvedeném v odstavci 1.

KAPITOLA III

PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ A PŘENOSITELNOST PEPP

ODDÍL I

Volný pohyb služeb a svoboda usazování

Článek 14

Výkon volného pohybu služeb a svobody usazování poskytovateli PEPP a distributory PEPP

1.   V rámci volného pohybu služeb a svobody usazování mohou poskytovatelé PEPP poskytovat a distributoři PEPP distribuovat PEPP na území hostitelského členského státu, pokud tak činí v souladu s příslušnými pravidly a postupy stanovenými právem Unie, které se na ně použijí podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), d) a e) nebo v čl. 10 odst. 2, nebo na jejich základě, a po oznámení svého záměru otevřít podúčet v tomto hostitelském členském státě v souladu s článkem 21.

2.   Poskytovatelé PEPP podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) dodržují pravidla stanovená v článku 15.

Článek 15

Výkon volného pohybu služeb institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění a unijními správci alternativních finančních fondů

1.   Poskytovatelé PEPP uvedení v čl. 6 odst. 1 písm. c) a f), kteří hodlají poprvé poskytovat PEPP účastníkům PEPP na území hostitelského členského státu v rámci volného pohybu služeb a oznámili svůj záměr otevřít pro tento hostitelský členský stát podúčet v souladu s článkem 21, sdělí příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace:

a)

jméno či název a adresu poskytovatele PEPP;

b)

členský stát, v němž hodlá poskytovatel PEPP poskytovat nebo distribuovat PEPP účastníkům PEPP.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu předají tyto informace do deseti pracovních dnů ode dne jejich přijetí hostitelskému členskému státu spolu s potvrzením toho, že poskytovatel PEPP uvedený v odstavci 1 tohoto článku splňuje požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1. Tyto informace se sdělí příslušným orgánům hostitelského členského státu, pokud příslušné orgány domovského členského státu nemají důvod k pochybám o přiměřenosti správní struktury ve vztahu k poskytování PEPP nebo finanční situaci poskytovatele PEPP podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a f).

Pokud příslušné orgány domovského členského státu odmítnou sdělit informace příslušnému orgánu hostitelského členského státu, zdůvodní své odmítnutí dotyčnému poskytovateli PEPP do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel veškeré informace a dokumenty. V případě takového odmítnutí nebo neposkytnutí odpovědi je možné podat opravný prostředek u soudů v domovském členském státě poskytovatele PEPP.

3.   Příslušné orgány hostitelského členského státu potvrdí do deseti pracovních dnů, že přijaly informace uvedené v odstavci 1. Příslušné orgány domovského členského státu následně informují poskytovatele PEPP o tom, že příslušné orgány hostitelského členského státu tyto informace obdržely, a že poskytovatel PEPP může v tomto členském státě zahájit poskytování PEPP účastníkům PEPP.

4.   Nedojde-li k potvrzení přijetí uvedeného v odstavci 3 do 10 pracovních dnů ode dne předání informací podle odstavce 2, informují příslušné orgány domovského členského státu poskytovatele PEPP, že může v tomto hostitelském členském státě začít poskytovat služby.

5.   V případě změny jakékoli z informací uvedených v odstavci 1 oznámí poskytovatel PEPP tuto změnu příslušným orgánům domovského členského státu nejméně jeden měsíc předtím, než se tato změna uskuteční. Příslušné orgány domovského členského státu informují příslušné orgány hostitelského členského státu o změně co nejdříve, a nejpozději do jednoho měsíce po obdržení oznámení.

6.   Hostitelské členské státy mohou za účelem tohoto postupu stanovit jiné příslušné orgány, než jsou orgány uvedené v čl. 2 bodu 18, pro výkon pravomocí svěřených příslušným orgánům hostitelského členského státu. Uvědomí o tom Komisi a EIOPA, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů.

Článek 16

Pravomoc příslušných orgánů hostitelského členského státu

1.   Mají-li se příslušné orgány hostitelského členského státu důvod domnívat, že PEPP je distribuován na jejich území nebo byl otevřen podúčet pro tento členský stát a byly přitom porušeny jakékoli povinnosti vyplývající z použitelných pravidel uvedených v článku 3, předají svá zjištění příslušným orgánům domovského členského státu poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu po posouzení informací přijatých podle odstavce 1 případně bezodkladně přistoupí ke vhodným opatřením pro nápravu situace. O jakýchkoli takových opatřeních informují příslušné orgány hostitelského členského státu.

3.   Pokud jsou opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu nedostatečná nebo tato opatření chybí a poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP nadále distribuuje PEPP způsobem jasně poškozujícím zájmy účastníků PEPP hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhu s osobními penzijními produkty v tomto členském státě, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu po informování příslušných orgánů domovského členského státu přijmout vhodná opatření na zabránění tohoto porušování včetně toho, že v přísně nezbytných případech zamezí na svém území poskytovateli PEPP nebo distributorovi PEPP nadále PEPP distribuovat.

Kromě toho mohou příslušné orgány domovského nebo hostitelského členského státu postoupit záležitost EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010.

4.   Odstavci 1 až 3 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu přijímat vhodná a nediskriminační opatření k předcházení nebo sankcionování případů porušování, k němuž došlo na jeho území, za situací, kdy je nezbytně nutné přikročit k okamžitým krokům na ochranu práva spotřebitelů v hostitelském členském státě a kdy jsou rovnocenná opatření v domovském členském státě nedostatečná nebo tato opatření chybí, nebo v případech, kdy je toto porušování v rozporu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu veřejného zájmu, a to v nezbytně nutné míře. V takových situacích mají hostitelské členské státy možnost zabránit poskytovateli PEPP nebo distributorovi PEPP, aby na jejich území zahájili nové podnikání.

5.   Jakékoli opatření přijaté příslušnými orgány hostitelského členského státu poskytovatele PEPP podle tohoto článku je bez zbytečného odkladu sděleno v řádně odůvodněném dokumentu poskytovateli PEPP nebo distributoru PEPP a oznámeno přísluním orgánům domovského členského státu.

ODDÍL II

Přenositelnost

Článek 17

Služba přenositelnosti

1.   Účastníci PEPP mají právo využívat službu přenositelnosti, jež jim dává právo nadále přispívat na stávající účet PEPP, pokud změní bydliště do jiného členského státu.

2.   V případě využití služby přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do jejich PEPP.

Článek 18

Poskytování služby přenositelnosti

1.   Poskytovatelé PEPP poskytnou službu přenositelnosti uvedenou v článku 17 účastníkům PEPP, kteří u nich mají účet PEPP a o tuto službu požádají.

2.   Při nabízení PEPP poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP potenciálním účastníkům PEPP poskytne informace o přenositelnosti služeb a o tom, které podúčty jsou okamžitě k dispozici.

3.   Do tří let ode dne použitelnosti tohoto nařízení musí každý poskytovatel PEPP na žádost nabízet vnitrostátní podúčty pro alespoň dva členské státy.

Článek 19

Podúčty PEPP

1.   Pokud v souladu s článkem 17 poskytovatelé PEPP poskytují službu přenositelnosti účastníkům PEPP a je-li v rámci účtu PEPP otevřen nový podúčet, poskytovatelé PEPP zajistí, aby tento podúčet odpovídal právním požadavkům a podmínkám pro PEPP podle článků 47 a 57 stanoveným na vnitrostátní úrovni novým členským státem, v němž má bydliště účastník PEPP. Všechny transakce na účtu PEPP jsou evidovány na odpovídajícím podúčtu. Na příspěvky a výběry z podúčtů se mohou vztahovat samostatné smluvní podmínky.

2.   Aniž jsou dotčeny použitelné odvětvové právní předpisy, mohou poskytovatelé PEPP rovněž zajišťovat dodržování požadavků uvedených v odstavci 1 zřízením partnerství s dalším registrovaným poskytovatelem PEPP (dále jen „partner“).

S ohledem na rozsah funkcí, jež má zastávat, musí být partner kvalifikovaný a schopný plnit svěřené funkce. Poskytovatel PEPP uzavře s partnerem písemnou dohodu. Dohoda musí být právně vymahatelná a musí jasně vymezit práva a povinnosti poskytovatele PEPP a partnera. Dohoda musí být v souladu s příslušnými pravidly a postupy pro svěřené a externě zajišťované funkce stanovenými právem Unie, které se na ně použije podle čl. 6 odst. 1, nebo na jeho základě. Bez ohledu na takovou dohodu zůstává poskytovatel PEPP výlučně odpovědný za plnění svých povinností podle tohoto nařízení.

Článek 20

Otevření nového podúčtu

1.   Bezprostředně poté, co byl poskytovatel PEPP informován o změně bydliště účastníka PEPP do jiného členského státu, informuje poskytovatel PEPP účastníka PEPP o možnosti otevření nového podúčtu v rámci účtu PEPP daného účastníka PEPP a o časovém rámci, v němž může být tento podúčet otevřen.

V tomto případě poskytne poskytovatel PEPP účastníkovi PEPP bezplatně PEPP-KID obsahující zvláštní požadavky uvedené v čl. 28 odst. 3 písm. g) pro podúčet odpovídající novému členskému státu, v němž má účastník PEPP bydliště.

V případě, že nový podúčet není k dispozici, informuje poskytovatel PEPP účastníka PEPP o jeho právu změnit bezodkladně a bezplatně poskytovatele a o možnosti pokračovat ve spoření na posledně otevřeném podúčtu.

2.   Pokud má účastník PEPP v úmyslu využít možnost otevření podúčtu, zašle poskytovateli PEPP tyto informace:

a)

nový členský stát, v němž má účastník PEPP bydliště;

b)

datum, od něhož budou příspěvky směrovány na nově otevřený podúčet;

c)

veškeré příslušné informace o dalších podmínkách PEPP.

3.   Účastník PEPP může nadále přispívat na poslední otevřený podúčet.

4.   Poskytovatel PEPP nabídne účastníkovi PEPP osobní doporučení vysvětlující, zda je otevření nového podúčtu v rámci účtu PEPP účastníka PEPP a přispívání na nový podúčet výhodnější než připívání na poslední otevřený podúčet.

5.   Pokud poskytovatel PEPP nemůže zajistit otevření nového podúčtu odpovídajícího novému členskému státu, v němž má účastník PEPP bydliště, musí mít účastník PEPP podle své volby možnost:

a)

změnit bezodkladně a bezplatně poskytovatele PEPP bez ohledu na požadavky čl. 52 odst. 3 týkající se četnosti změn poskytovatele; nebo

b)

nadále přispívat na poslední otevřený podúčet.

6.   Nový podúčet se otevře změnou stávající smlouvy o PEPP mezi účastníkem PEPP a poskytovatelem PEPP, a to v souladu s použitelným smluvním právem. Ve smlouvě je uvedeno datum otevření.

Článek 21

Poskytování informací o přenositelnosti příslušným orgánům

1.   Poskytovatel PEPP, který hodlá otevřít nový podúčet pro hostitelský členský stát, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům domovského členského státu.

2.   Poskytovatel PEPP zahrne do oznámení následující informace a dokumenty:

a)

standardní smluvní podmínky smlouvy o PEPP, jak jsou uvedeny v článku 4, včetně přílohy pro nový podúčet;

b)

PEPP KID obsahující zvláštní požadavky na podúčet odpovídající novému podúčtu podle čl. 28 odst. 3 písm. g);

c)

přehled dávek PEPP uvedený v článku 36;

d)

případně informace o smluvních ujednáních podle čl. 19 odst. 2.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu ověří úplnost dodané dokumentace a do deseti pracovních dnů od přijetí úplné dokumentace ji předají příslušným orgánům hostitelského členského státu.

4.   Příslušné orgány hostitelského členského státu bezodkladně potvrdí přijetí informací a dokumentů uvedených v odstavci 2.

5.   Příslušné orgány domovského členského státu následně informují poskytovatele PEPP o tom, že příslušné orgány hostitelského členského státu tyto informace obdržely, a že poskytovatel PEPP může otevřít podúčet pro uvedený členský stát.

Neobdrží-li potvrzení o přijetí uvedené v odstavci 4 do 10 pracovních dnů ode dne předání dokumentace uvedené v odstavci 3, informují příslušné orgány domovského členského státu poskytovatele PEPP, že může být otevřen podúčet pro uvedený členský stát.

6.   V případě změny informací a dokumentů uvedených v odstavci 2 oznámí poskytovatel PEPP tuto změnu příslušným orgánům domovského členského státu nejméně jeden měsíc předtím, než se tato změna uskuteční. Příslušné orgány domovského členského státu informují příslušné orgány hostitelského členského státu o změně co nejdříve a nejpozději jeden měsíc před obdržením oznámení.

KAPITOLA IV

DISTRIBUCE A POŽADAVKY NA INFORMACE

ODDÍL I

Obecná ustanovení

Článek 22

Obecná zásada

Při provádění distribučních činností pro PEPP poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP jednají čestně, spravedlivě a profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků PEPP.

Článek 23

Režim distribuce použitelný pro různé druhy poskytovatelů PEPP a distributorů PEPP.

1.   Pro účely distribuce PEPP poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP dodržují tato pravidla:

a)

pojišťovny podle čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení a zprostředkovatelé pojištění podle čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení dodržují použitelné vnitrostátní právo provádějící pravidla distribuce pojistných produktů s investiční složkou stanovená v kapitolách V a VI směrnice (EU) 2016/97, s výjimkou článků 20, 23, 25 a čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice, veškeré přímo použitelné právo Unie přijaté podle uvedených pravidel, pokud jde o distribuci těchto produktů, a toto nařízení s výjimkou čl. 34 odst. 4;

b)

investiční podniky podle čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení dodržují použitelné vnitrostátní právo provádějící pravidla uvádění na trh nebo distribuce finančních nástrojů stanovená v čl. 16 odst. 3 prvním pododstavci a v článcích 23, 24 a 25 směrnice2014/65/EU, s výjimkou čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 3 a 4 uvedené směrnice, veškeré přímo použitelné právní předpisy Unie přijaté podle těchto ustanovení a toto nařízení s výjimkou čl. 34 odst. 4;

c)

všichni ostatní poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP dodržují použitelné vnitrostátní právo provádějící pravidla uvádění na trh nebo distribuce finančních nástrojů stanovená v čl. 16 odst. 3 prvním pododstavci a v článcích 23, 24 a 25 směrnice 2014/65/EU, s výjimkou čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2, 3 a 4 uvedené směrnice, veškeré přímo použitelné právo Unie přijaté podle těchto ustanovení a toto nařízení.

2.   Pravidla stanovená v odst. 1 písm. a) se uplatní pouze tehdy, pokud použitelné vnitrostátní právo neobsahuje přísnější ustanovení provádějící pravidla stanovená v kapitolách V a VI směrnice (EU) 2016/97.

Článek 24

Elektronická distribuce a jiné trvalé nosiče

Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP bezplatně poskytnou veškeré dokumenty a informace podle této kapitoly zákazníkům PEPP elektronicky za předpokladu, že zákazník PEPP má možnost tyto informace uchovávat způsobem, který zajistí jejich přístupnost pro budoucí využití, a po dobu odpovídající účelům těchto informací, a že tento nástroj umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací.

Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP tyto dokumenty a informace na žádost bezplatně poskytnou také na jiném trvalém nosiči, včetně tištěné podoby. Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP informují zákazníky PEPP o jejich právu požádat o bezplatnou kopii těchto dokumentů na jiném trvalém nosiči, včetně tištěné podoby.

Článek 25

Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení

1.   Poskytovatelé PEPP zachovávají, provozují a přezkoumávají postup pro schvalování každého PEPP nebo významné úpravy stávajícího PEPP před tím, než je distribuován zákazníkům PEPP.

Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na povahu PEPP.

Postup schvalování produktu stanoví pro každý PEPP určený cílový trh, zajišťuje posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s určeným cílovým trhem a přijímá přiměřená opatření, jež zajistí distribuci PEPP na určený cílový trh.

Poskytovatel PEPP rozumí PEPP, které poskytuje, a pravidelně je přezkoumává, přičemž zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda PEPP nadále naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná.

Poskytovatelé PEPP zpřístupní distributorům PEPP veškeré příslušné informace o PEPP a postupu schvalování tohoto produktu, a to včetně určeného cílového trhu PEPP.

Distributoři PEPP zavedou odpovídající opatření pro získávání informací uvedených v pátém pododstavci a pro pochopení charakteristik a určeného cílového trhu každého PEPP.

2.   Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou dotčeny žádné další požadavky stanovené v tomto nařízení nebo použitelné na základě tohoto nařízení, včetně požadavků týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo přiměřenosti, odhalování a řešení střetů zájmů pobídek a faktorů ESG.

ODDÍL II

Předsmluvní informace

Článek 26

Sdělení klíčových informací o PEPP (PEPP KID)

1.   Předtím, než se PEPP začne nabízet účastníkům PEPP, vypracuje poskytovatel PEPP pro uvedený produkt PEPP KID v souladu s požadavky stanovenými v tomto oddíle a zveřejní PEPP KID na svých webových stránkách.

2.   PEPP KID představuje předsmluvní informace. Musí být přesné, pravdivé, srozumitelné a nesmí být zavádějící. Musí poskytovat klíčové informace a být v souladu s veškerými závaznými smluvními dokumenty, s relevantními částmi nabídek a s podmínkami PEPP.

3.   PEPP KID je samostatným dokumentem, zřetelně odděleným od propagačních materiálů. Nesmí obsahovat odkazy na propagační materiály. Může obsahovat odkazy na jiné dokumenty, případně včetně prospektu, ale pouze pokud tyto odkazy souvisí s informacemi, které podle tohoto nařízení musí být v PEPP KID obsaženy.

Pro základní PEPP se vypracuje samostatné PEPP KID.

4.   Pokud poskytovatel PEPP nabízí účastníkovi PEPP takovou škálu alternativních investičních možností, že informace o každé z možností podkladových investic požadované v čl. 28 odst. 3 nelze všechny poskytnout v jediném stručném a samostatném PEPP KID, vytvoří poskytovatelé PEPP jedno z těchto sdělení:

a)

samostatné PEPP KID pro každou alternativní investiční možnost;

b)

všeobecné PEPP KID obsahující alespoň všeobecný popis alternativních investičních možností a informaci, kde a jak lze nalézt podrobnější předsmluvní informace týkající se investic, na nichž jsou tyto investiční možnosti založeny.

5.   V souladu s článkem 24 musí být PEPP KID vypracováno jako krátký a stručný dokument. Musí:

a)

být prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;

b)

být zaměřeno na klíčové informace, které zákazníci PEPP potřebují;

c)

být jasně formulováno a napsáno jazykem a stylem, který usnadňuje pochopení informací, přičemž se především používá jazyk, který je jasný, stručný a srozumitelný.

6.   Pokud jsou v PEPP KID použity barvy, nesmí se srozumitelnost informací zhoršit, je-li PEPP KID vytištěno nebo kopírováno černobíle.

7.   Pokud je v PEPP KID použita značka nebo logo poskytovatele PEPP nebo skupiny, jejímž je členem, nesmí odvádět pozornost od informací, které jsou ve sdělení uvedeny, ani zakrývat text.

8.   Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP poskytnou potenciálním účastníkům PEPP kromě PEPP KID také odkazy na veškeré veřejně dostupné zprávy o finanční situaci poskytovatele PEPP, včetně jeho solventnosti, a umožní potenciálním účastníkům PEPP snadný přístup k těmto informacím.

9.   Potenciálním účastníkům PEPP se poskytnou rovněž informace o dosavadní výkonnosti investiční možnosti účastníka PEPP týkající se výkonnosti za období minimálně 10 let, nebo v případě, že byl PEPP poskytován po dobu kratší než 10 let, informace za všechny roky, kdy byl PEPP poskytován. K informacím o dosavadní výkonnosti je připojeno prohlášení „dosavadní výkonnost nevypovídá o budoucí výkonnosti“.

Článek 27

Jazyk PEPP KID

1.   PEPP KID musí být sepsáno v úředních jazycích nebo alespoň v jednom z úředních jazyků používaných v té části členského státu, kde je PEPP distribuován, nebo v jiném jazyce, který příslušné orgány tohoto členského státu přijímají, nebo v případě, že bylo sepsáno v jiném jazyce, musí být do jednoho z uvedených jazyků přeloženo.

Tento překlad musí věrně a přesně zachycovat obsah původního PEPP KID.

2.   Je-li PEPP v členském státě uváděn na trh prostřednictvím propagačních dokumentů sepsaných v jednom nebo více úředních jazycích tohoto členského státu, musí být PEPP KID sepsáno alespoň v odpovídajících úředních jazycích.

3.   Účastníkům PEPP se zrakovým postižením je PEPP KID na požádání poskytnuto ve vhodném formátu.

Článek 28

Obsah PEPP KID

1.   V horní části první strany PEPP KID musí být výrazně uveden název „Sdělení klíčových informací o PEPP“.

PEPP KID musí být prezentováno v pořadí uvedeném v odstavcích 2 a 3.

2.   Přímo pod názvem je umístěna vysvětlivka. Tato vysvětlivka zní:

„V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o tomto panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, abyste lépe porozuměli podstatě, rizikům, nákladům i možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto osobním penzijním produktem a mohli jej porovnat s jinými PEPP.“

3.   PEPP KID musí obsahovat tyto informace:

a)

na začátku dokumentu: název PEPP, informaci, zda se jedná o základní PEPP, či nikoli, totožnost poskytovatele PEPP a jeho kontaktní údaje, informace o příslušných orgánech poskytovatele PEPP, registrační číslo PEPP v centrálním veřejném registru a datum vypracování sdělení;

b)

prohlášení: „Penzijní produkt popsaný v tomto sdělení je dlouhodobým produktem s omezenou možností předčasné výplaty, který nelze kdykoli vypovědět.“;

c)

v oddíle nazvaném „O jaký produkt se jedná?“ podstatu a hlavní vlastnosti daného PEPP včetně:

i)

jeho dlouhodobých cílů a prostředků k jejich dosažení, zejména pak toho, zda je cílů dosahováno přímou nebo nepřímou expozicí vůči aktivům z podkladových investic, včetně popisu příslušných podkladových nástrojů nebo referenčních hodnot, uvedení trhů, do kterých poskytovatel PEPP investuje, jakož i vysvětlení způsobu, kterým je určována návratnost;

ii)

popisu typu účastníka PEPP, kterému má být PEPP nabízen, zejména pokud jde o schopnost účastníka PEPP nést investiční ztráty a o investiční horizont;

iii)

prohlášení ohledně toho,

zda základní PEPP poskytuje záruku na kapitál nebo má formu techniky snižování rizik, která je v souladu s cílem umožnit účastníkovi PEPP získat kapitál zpět nebo

zda a v jakém rozsahu poskytuje takovou záruku nebo techniku snižování rizik případná alternativní investiční možnost;

iv)

popisu důchodových dávek PEPP, zejména informace o možných formách vyplácení dávek a právu změnit formu vyplácení dávek, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 1;

v)

pokud PEPP kryje také biometrická rizika: podrobností o krytých rizicích a pojistných plněních, včetně okolností, za nichž je možné o tato plnění žádat;

vi)

informací o službě přenositelnosti, včetně odkazu na centrální veřejný registr uvedený v článku 13, který obsahuje informace o podmínkách pro akumulační fázi a výplatní fázi stanovených členskými státy v souladu s články 47 a 57;

vii)

prohlášení o důsledcích předčasného vypovězení smlouvy o PEPP pro účastníka PEPP, včetně všech poplatků, sankcí a případné ztráty ochrany kapitálu a dalších možných výhod a pobídek;

viii)

prohlášení o důsledcích pro účastníka PEPP, pokud přestane do PEPP přispívat;

ix)

informací o dostupných podúčtech a právech účastníka PEPP podle čl. 20 odst. 5;

x)

informací o právu účastníka PEPP změnit službu a o jeho právu obdržet informace o službě změny podle článku 56;

xi)

podmínek pro změnu zvolené investiční možnosti podle článku 44;

xii)

informací, pokud jsou dostupné, týkající se výkonnosti investic poskytovatele PEPP z hlediska faktorů ESG;

xiii)

rozhodného práva pro smlouvu o PEPP, pokud strany nemají možnost svobodné volby použitelného práva, nebo v případě, že si strany použitelné právo zvolit mohou, práva, jehož volbu poskytovatel PEPP navrhuje;

xiv)

zda se účastníkovi PEPP případně poskytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení;

d)

v oddíle nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?“ stručný popis profilu rizik a výnosů zahrnující mimo jiné tyto údaje:

i)

souhrnný ukazatel rizik doplněný o slovní vysvětlení tohoto ukazatele, jeho hlavních omezení a slovní vysvětlení rizik, která mají pro PEPP zásadní význam, avšak nejsou souhrnným ukazatelem rizik náležitě zachycena;

ii)

maximální možná ztráta investovaného kapitálu včetně informací o tom, zda:

účastník PEPP může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo

zda účastník PEPP nese riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností;

iii)

příslušné scénáře výkonnosti a předpoklady, na nichž jsou založeny;

iv)

případně podmínky návratnosti pro účastníky PEPP nebo stanovených hranicích výkonnosti;

v)

prohlášení o tom, že daňové předpisy členského státu, v němž má účastník PEPP bydliště, mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky;

e)

v oddíle nazvaném „Co se stane, když [název poskytovatele PEPP] není schopen vyplatit dávky?“ stručný popis toho, zda se na příslušnou ztrátu vztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory, a pokud ano, o jaký systém se jedná, jaké je jméno ručitele a na která rizika se systém vztahuje a která jsou vyloučena;

f)

v oddíle nazvaném „S jakými náklady je investice spojena?“ náklady spojené s investicí do PEPP, zahrnující přímé i nepřímé náklady účastníka PEPP, včetně jednorázových a opakovaných nákladů, vyjádřené pomocí souhrnných ukazatelů těchto nákladů, a pro zajištění porovnatelnosti celkové souhrnné náklady vyjádřené peněžně i procentně, aby byl ilustrován souhrnný dopad celkových nákladů na investici.

V PEPP KID musí být jasně uvedeno, že poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP poskytne podrobné informace o veškerých nákladech spojených s distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše uvedených nákladů, tak aby účastníkovi PEPP umožnil pochopit kumulativní účinek souhrnných nákladů na návratnost investice;

g)

v oddíle nazvaném „Jaké jsou konkrétní požadavky na podúčet odpovídající [členskému státu, v němž mám bydliště]?“:

i)

v pododdíle: nazvaném „Požadavky na období vkládání příspěvků“

popis podmínek pro akumulační fázi, jak je stanoví členský stát, v němž má účastník PEPP bydliště, v souladu s článkem 47;

ii)

v pododdíle: nazvaném „Požadavky na období vyplácení dávek“

popis podmínek pro výplatní fázi, jak je stanoví členský stát, v němž má účastník PEPP bydliště, v souladu s článkem 57;

h)

v oddíle nazvaném „Jakým způsobem mohu podat stížnost?“ informace o tom, jakým způsobem a ke komu může účastník PEPP podat stížnost ohledně PEPP nebo ohledně jednání poskytovatele PEPP či distributora PEPP.

4.   Vrstvení informací požadované podle odstavce 3 je přípustné, pokud je PEPP KID poskytnuto v elektronickém formátu, přičemž podrobné části informací mohou být prezentovány prostřednictvím automaticky otevíraných oken nebo prostřednictvím odkazů na související vrstvy. V takovém případě by mělo být možné vytisknout PEPP KID jako jediný dokument.

5.   Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto článku, vypracuje EIOPA po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a po provedení spotřebitelských testů a odvětvových testů návrhy regulačních technických norem upřesňující:

a)

podrobnosti prezentace, včetně formy a délky dokumentu, a obsah každé z informací uvedených v odstavci 3;

b)

metodiku, na níž je založena prezentace rizik a výnosů podle odst. 3 písm. d) bodů i) a iii);

c)

metodiku pro výpočet nákladů, včetně konkrétních souhrnných ukazatelů podle odst. 3 písm. f);

d)

pokud jsou informace prezentovány v elektronickém formátu s vrstvením informací, jaké informace mají být v první vrstvě a jaké informace mohou být poskytnuty v dodatečných podrobných vrstvách.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem zohlední EIOPA jednotlivé druhy PEPP, dlouhodobou povahu PEPP, schopnosti účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP s cílem umožnit účastníkům PEPP výběr z různých investičních i jiných možností poskytovaných PEPP, včetně případů, kdy lze tuto volbu provést v různých časových obdobích nebo ji v budoucnu změnit.

EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Článek 29

Propagační materiály

Propagační materiály obsahující konkrétní informace o PEPP nesmějí obsahovat tvrzení, která by byla v rozporu s informacemi uvedenými v PEPP KID nebo by snižovala jeho význam. V propagačních materiálech musí být uvedeno, že je k dispozici PEPP KID a jak a kde je možné je získat, včetně adresy webových stránek poskytovatele PEPP.

Článek 30

Přezkum PEPP KID

1.   Poskytovatel PEPP nejméně jednou ročně přezkoumá informace obsažené v PEPP KID, a pokud z tohoto přezkumu vyplyne potřeba změny, PEPP KID upraví. Upravenou verzi PEPP KID neprodleně zpřístupní.

2.   Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto článku, vypracuje EIOPA po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a po provedení spotřebitelských testů a odvětvových testů návrhy regulačních technických norem upřesňujících podmínky, za nichž musí být PEPP KID přezkoumáváno a revidováno.

EIOPA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Článek 31

Občanskoprávní odpovědnost

1.   Poskytovateli PEPP nevzniká občanskoprávní odpovědnost na základě pouhého PEPP KID, včetně jeho případného překladu, ledaže je PEPP KID zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi právně závazných předsmluvních a smluvních dokumentů nebo s požadavky stanovenými v článku 28.

2.   Účastník PEPP, který prokazatelně utrpí ztrátu v důsledku toho, že při uzavírání smlouvy o PEPP, k němuž bylo PEPP KID vytvořeno, spoléhal na toto PEPP KID za okolností uvedených v odstavci 1, může v souladu s vnitrostátním právem požadovat od poskytovatele PEPP náhradu škody za utrpěnou ztrátu.

3.   Pojmy jako „ztráta“ nebo „náhrada škody“ uvedené v odstavci 2, které nejsou vymezeny, se vykládají a uplatňují v souladu s použitelným vnitrostátním právem určeným příslušnými pravidly mezinárodního práva soukromého.

4.   Tento článek nevylučuje další nároky z občanskoprávní odpovědnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

5.   Povinnosti vyplývající z tohoto článku nelze smluvně omezit ani vyloučit.

Článek 32

Smlouvy o PEPP, které kryjí biometrická rizika

Pokud se PEPP KID týká smlouvy o PEPP, která kryje biometrická rizika, jsou povinnosti poskytovatele PEPP v rámci tohoto oddílu namířeny pouze vůči účastníkům PEPP.

Článek 33

Poskytnutí PEPP KID

1.   Poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP, který poskytuje poradenství ohledně PEPP nebo jej nabízí k prodeji, potenciálním účastníkům PEPP poskytne PEPP KID vypracovaná v souladu s článkem 26 v dostatečném předstihu předtím, než budou účastníci PEPP vázáni jakoukoli smlouvou o PEPP nebo nabídkou týkající se této smlouvy o PEPP.

2.   Poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP může vyhovět požadavkům odstavce 1 tím, že poskytne PEPP KID fyzické osobě písemně zmocněné přijímat investiční rozhodnutí jménem účastníka PEPP ve vztahu k transakcím uzavíraným v rámci daného písemného zmocnění.

3.   Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto článku, vypracuje EIOPA, případně po konzultaci ostatních evropských orgánů dohledu, návrhy regulačních technických norem upřesňující podmínky pro splnění požadavku na poskytnutí PEPP KID podle odstavce 1.

EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

ODDÍL III

Poradenství

Článek 34

Upřesnění požadavků a potřeb a poskytování poradenství

1.   Před uzavřením smlouvy o PEPP poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP na základě informací požadovaných a získaných od potenciálního účastníka PEPP upřesní požadavky a potřeby potenciálního účastníka PEPP týkající se důchodu, včetně případné potřeby zakoupit produkt, který poskytuje rentu, a srozumitelnou formou potenciálnímu účastníkovi PEPP poskytne objektivní informace o PEPP, aby mohl účastník PEPP učinit informované rozhodnutí.

Každá navrhovaná smlouva o PEPP musí být v souladu s požadavky a potřebami účastníka PEPP týkajícími se důchodu a zohledňovat jeho nabyté důchodové nároky.

2.   Poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP poskytne před uzavřením smlouvy o PEPP potenciálnímu účastníkovi PEPP poradenství i osobní doporučení vysvětlující, proč by konkrétní PEPP, včetně případné konkrétní investiční možnosti, nejlépe uspokojil požadavky a potřeby daného účastníka PEPP.

Poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP potenciálnímu účastníkovi PEPP také poskytne personalizovanou projekci důchodových dávek pro doporučovaný produkt na základě nejbližšího možného data, kdy může být zahájena výplatní fáze, a prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek PEPP. Pokud projekce důchodových dávek vycházejí z ekonomických scénářů, zahrnují tyto informace také odhad nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře s ohledem na konkrétní povahu smlouvy o PEPP.

3.   Pokud je nabízen základní PEPP, který nezahrnuje ani záruku na kapitál, poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP jasně vysvětlí existenci produktů PEPP se zárukou na kapitál, důvody pro doporučení základního PEPP založeného na technice snižování rizik, která je v souladu s cílem umožnit účastníkovi PEPP získat kapitál zpět, a jasně informuje o všech dalších rizicích, která takovéto PEPP mohou zahrnovat ve srovnání se základním PEPP založeným na kapitálové záruce, který poskytuje záruku na kapitál. Toto vysvětlení je poskytnuto v písemné podobě.

4.   Při poskytování poradenství poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP uvedený v čl. 23 odst. 1 písm. c) potenciálního účastníka PEPP požádá, aby poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které jsou pro nabízené PEPP relevantní, své finanční situaci, včetně jeho schopnosti nést ztráty, a o svých investičních cílech, včetně tolerance vůči riziku, což poskytovateli PEPP nebo distributorovi PEPP umožní doporučit potenciálnímu účastníkovi PEPP jeden nebo více PEPP, které jsou pro něj vhodné a jsou zejména v souladu s jeho tolerancí vůči riziku a jeho schopností nést ztráty.

5.   Odpovědnost poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP nesmí být omezena kvůli tomu, že celé toto poradenství nebo jeho část jsou poskytovány prostřednictvím automatizovaného nebo poloautomatizovaného systému.

6.   Aniž je dotčeno přísnější uplatňování odvětvových právních předpisů, poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP zajistí a na žádost příslušných orgánů prokážou, že fyzické osoby poskytující poradenství týkající se produktů PEPP mají znalosti a schopnosti nezbytné pro to, aby mohly plnit své povinnosti podle tohoto nařízení. Členské státy zveřejní kritéria, která se pro hodnocení těchto znalostí a schopností použijí.

ODDÍL IV

Informace během doby trvání smlouvy

Článek 35

Obecná ustanovení

1.   Poskytovatelé PEPP vypracují stručný personalizovaný dokument poskytovaný během akumulační fáze, který obsahuje klíčové informace pro každého účastníka PEPP, přičemž zohledňuje specifickou povahu vnitrostátních důchodových systémů a všech relevantních právních předpisů, včetně vnitrostátních sociálních, pracovněprávních a daňových předpisů (dále jen „přehled dávek PEPP“). Název tohoto dokumentu obsahuje slova „přehled dávek PEPP“.

2.   Přesné datum, k němuž se informace uvedené v přehledu dávek PEPP vztahují, musí být uvedeno výrazně.

3.   Informace obsažené v přehledu dávek PEPP musí být přesné a aktuální.

4.   Poskytovatel PEPP poskytuje přehled dávek PEPP každému účastníkovi PEPP jednou ročně.

5.   Každá podstatná změna informací obsažených v přehledu dávek PEPP oproti předchozímu přehledu musí být jasně uvedena.

6.   Kromě přehledu dávek PEPP musí být účastník PEPP bezodkladně informován o všech změnách týkajících se těchto informací:

a)

smluvních podmínek, včetně všeobecných a zvláštních pojistných podmínek;

b)

názvu poskytovatele PEPP, jeho právní formy nebo adresy jejího sídla a případně pobočky, s níž je smlouva uzavřena;

c)

informací o tom, jak investiční politika zohledňuje faktory ESG.

Článek 36

Přehled dávek PEPP

1.   Přehled dávek PEPP zahrnuje alespoň tyto klíčové informace pro účastníky PEPP:

a)

osobní údaje účastníka PEPP a nejbližší možné datum, kdy může být zahájena výplatní fáze, a to pro každý podúčet;

b)

název a kontaktní adresu poskytovatele PEPP a identifikační číslo smlouvy o PEPP;

c)

členský stát, v němž má poskytovatel PEPP povolení nebo v němž je registrován, a názvy příslušných orgánů;

d)

informace o projekci důchodových dávek založené na datu uvedeném v písmeni a) a prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek PEPP. Pokud projekce důchodových dávek vycházejí z ekonomických scénářů, zahrnují tyto informace také odhad nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře s ohledem na konkrétní povahu smlouvy o PEPP;

e)

informace o příspěvcích, které účastník PEPP nebo kterákoliv třetí strana odvedla na účet PEPP za posledních 12 měsíců;

f)

rozpis všech nákladů, které přímo i nepřímo vznikly účastníkovi PEPP za posledních 12 měsíců, v němž jsou uvedeny správní náklady, náklady na úschovu aktiv, náklady související s portfoliovými transakcemi a další náklady, jakož i odhadovaný dopad těchto nákladů na konečné dávky PEPP; tyto náklady by měly být vyjádřeny jak v peněžních částkách, tak jako procentní podíl příspěvků za posledních 12 měsíců;

g)

případně povaha a způsob fungování záruky nebo technik snižování rizik uvedených v článku 46;

h)

případně počet a hodnota jednotek odpovídajících příspěvkům účastníka PEPP za posledních 12 měsíců;

i)

celková částka na účtu PEPP účastníka PEPP k datu vydání přehledu podle článku 35;

j)

informace o dosavadní výkonnosti investiční možnosti účastníka PEPP týkající se výkonnosti za období minimálně deseti let, nebo v případě, že byl PEPP poskytován po dobu kratší než deset let, informace za všechny roky, kdy byl PEPP poskytován. K informacím o dosavadní výkonnosti je připojeno prohlášení „dosavadní výkonnost nevypovídá o budoucí výkonnosti“;

k)

v případě účtů PEPP s více než jedním podúčtem musí být informace v přehledu dávek PEPP rozděleny podle všech existujících podúčtů;

l)

souhrnné informace o investiční politice týkající se faktorů ESG.

2.   EIOPA po konzultaci s Evropskou centrální bankou a příslušnými orgány vypracuje návrhy regulačních technických norem, které blíže stanoví pravidla pro určování projekcí důchodových dávek podle odst. 1 písm. d) tohoto článku a čl. 34 odst. 2. Tato pravidla poskytovatelé PEPP uplatňují za účelem stanovení roční míry nominální výnosnosti investic, roční míry inflace a vývoje v oblasti budoucích mezd, jsou-li relevantní.

EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 15. srpna 2020. Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Článek 37

Doplňující informace

1.   Přehled dávek PEPP uvádí, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace, včetně:

a)

dalších praktických informací o právech a možnostech účastníků PEPP, včetně informací o investicích, výplatní fázi, službě změny a službě přenositelnosti;

b)

ročních účetních závěrek a výročních zpráv poskytovatele PEPP, které jsou veřejně dostupné;

c)

písemného prohlášení o zásadách investiční politiky poskytovatele PEPP, obsahujícího alespoň informace o metodách hodnocení investičního rizika, zavedených postupech řízení rizika a strategickém umisťování aktiv s ohledem na povahu a trvání závazků týkajících se PEPP a o způsobech, jakými investiční politika zohledňuje faktory ESG;

d)

informací o předpokladech použitých pro částky vyjádřené jako renta, zejména pokud jde o sazbu renty, druh poskytovatele PEPP a trvání renty, jsou-li v daném případě použitelné;

e)

výše dávek PEPP v případě vyplacení před datem uvedeným v čl. 36 odst. 1 písm. a).

2.   Aby se zajistilo jednotné uplatňování článku 36 a tohoto článku, vypracuje EIOPA po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a po provedení spotřebitelských testů a odvětvových testů návrhy regulačních technických norem upřesňující podrobnosti týkající se prezentace informací uvedených v článku 36 a v tomto článku. Pokud jde o prezentaci informací o dosavadní výkonnosti podle čl. 36 odst. 1 písm. j), zohlední se rozdíly mezi investičními možnostmi, zejména pokud účastník PEPP nese investiční riziko nebo je-li investiční možnost závislá na věku či zahrnuje-li sladění doby trvání.

EIOPA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

3.   Aniž je dotčen čl. 34 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 písm. d), mohou členské státy v zájmu srovnání s vnitrostátními produkty vyžadovat, aby poskytovatelé PEPP poskytli účastníkům PEPP dodatečné projekce důchodových dávek, pokud příslušné členské státy stanoví pravidla pro určení předpokladů.

Článek 38

Informace, které je nutno poskytnout účastníkům PEPP během fáze před odchodem do důchodu a příjemcům z PEPP během výplatní fáze

1.   Kromě přehledu dávek PEPP poskytovatelé PEPP každému účastníkovi PEPP poskytnou dva měsíce před datem uvedeným v čl. 59 odst. 1 písm. a) a b) nebo na žádost účastníka PEPP informace o blížícím se zahájení výplatní fáze, možných formách vyplácení dávek a možnosti účastníka PEPP změnit formu vyplácení dávek v souladu s čl. 59 odst. 1.

2.   Během výplatní fáze poskytovatelé PEPP příjemcům z PEPP každoročně poskytují informace o dávkách PEPP, které jim náleží, a odpovídajících formách vyplácení dávek.

Pokud účastník PEPP během výplatní fáze nadále platí příspěvky nebo nese investiční riziko, poskytuje mu poskytovatel PEPP nadále přehled dávek PEPP obsahující příslušné informace.

Článek 39

Informace, které je nutno poskytnout účastníkům PEPP a příjemcům z PEPP na jejich žádost

Na žádost účastníka PEPP, příjemce z PEPP nebo jejich zástupců poskytovatel PEPP poskytne doplňující informace uvedené v čl. 37 odst. 1 a doplňující informace o předpokladech použitých k vytvoření projekcí uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. d).

ODDÍL V

Oznamování vnitrostátním orgánům

Článek 40

Obecná ustanovení

1.   Poskytovatelé PEPP svým příslušným orgánům předloží kromě informací poskytovaných v souladu s příslušnými odvětvovými právními předpisy informace nezbytné pro účely dohledu. Tyto dodatečné informace zahrnují v příslušných případech informace nezbytné pro to, aby mohly být v rámci procesu kontroly orgánem dohledu prováděny tyto činnosti:

a)

posouzení systému správy a řízení uplatňovaného poskytovateli PEPP, činnosti, kterou provádějí, zásad oceňování používaných pro účely solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů řízení rizik, jejich kapitálové struktury, potřeb a řízení;

b)

přijímání vhodných rozhodnutí vyplývajících z výkonu jejich práv a povinností dohledu.

2.   Příslušné orgány mají kromě pravomocí, které jim jsou svěřeny podle vnitrostátního práva, tyto pravomoci:

a)

určit povahu, rozsah a formát informací uvedených v odstavci 1, jejichž předložení požadují od poskytovatelů PEPP v předem stanovených odstupech, nastanou-li předem stanovené události, nebo během šetření týkajících se situace poskytovatele PEPP;

b)

získat od poskytovatelů PEPP veškeré informace o smlouvách, které poskytovatelé PEPP mají, nebo o smlouvách, které uzavřeli s třetími osobami, a

c)

požadovat informace od externích odborníků, jako jsou auditoři a pojistní matematici.

3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují:

a)

kvalitativní nebo kvantitativní prvky nebo jakoukoli jejich vhodnou kombinaci;

b)

historické, nynější nebo očekávané prvky nebo jakoukoli jejich vhodnou kombinaci;

c)

údaje z vnitřních nebo vnějších zdrojů nebo jakoukoli jejich vhodnou kombinaci.

4.   Informace podle odstavců 1 a 2 musí:

a)

odrážet povahu, rozsah a komplexnost činnosti dotyčného poskytovatele PEPP, a zejména rizik spjatých s jeho činností;

b)

být přístupné, úplné ve všech podstatných ohledech, srovnatelné a v průběhu času konzistentní;

c)

být relevantní, spolehlivé a srozumitelné.

5.   Poskytovatelé PEPP předloží příslušným orgánům každoročně následující informace:

a)

pro které členské státy nabízí poskytovatel PEPP podúčty;

b)

počet oznámení podle čl. 20 odst. 1 obdržených od účastníků PEPP, kteří změnili bydliště do jiného členského státu;

c)

počet žádostí o otevření podúčtu a počet podúčtů otevřených podle čl. 20 odst. 2;

d)

počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele a skutečné převody provedené podle čl. 20 odst. 5 písm. a);

e)

počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele a skutečné převody provedené podle čl. 52 odst. 3.

Příslušné orgány předají tyto informace EIOPA.

6.   Poskytovatelé PEPP mají vhodné systémy a struktury za účelem splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 5, jakož i písemnou koncepci, schválenou řídícím orgánem, kontrolním nebo správním orgánem poskytovatele PEPP a zajišťující průběžnou přiměřenost předkládaných informací.

7.   Na základě žádosti předložené příslušným orgánům a aby mohl plnit úkoly, které mu ukládá toto nařízení, má EIOPA přístup k informacím předloženým poskytovateli PEPP.

8.   Pokud jsou příspěvky a dávky PEPP způsobilé pro výhody nebo pobídky, předloží případně poskytovatel PEPP v souladu s příslušným vnitrostátním právem příslušnému vnitrostátnímu orgánu všechny informace nezbytné pro poskytování nebo uplatňování takových výhod a pobídek získaných v souvislosti s těmito příspěvky a dávkami.

9.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 72 s cílem doplnit toto nařízení tím, že upřesní dodatečné informace uvedené v odstavcích 1 až 5 tohoto článku za účelem zajištění přiměřeného rozsahu sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu.

EIOPA po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány a po provedení odvětvových testů vypracuje návrhy prováděcích technických norem týkajících se formátu oznamování orgánům dohledu.

EIPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve druhém pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

KAPITOLA V

AKUMULAČNÍ FÁZE

ODDÍL I

Investiční pravidla pro poskytovatele PEPP

Článek 41

Investiční pravidla

1.   Poskytovatelé PEPP investují aktiva, která odpovídají PEPP, v souladu s „pravidlem obezřetnosti“, a zejména v souladu s těmito pravidly:

a)

aktiva se investují s ohledem na co nejlepší dlouhodobý prospěch účastníků PEPP jako celku. V případě možného střetu zájmů zajistí poskytovatel PEPP nebo subjekt, který spravuje jeho portfolio, aby byly investice prováděny výhradně v zájmu účastníků PEPP;

b)

na základě zásady obezřetnosti přihlédnou poskytovatelé PEPP k rizikům souvisejícím s potenciálním dlouhodobým dopadem investičních rozhodnutí na faktory ESG;

c)

aktiva se investují takovým způsobem, aby se zajistila bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost celého portfolia;

d)

aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích. Investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích, se udržují na obezřetné úrovni;

e)

investice do derivátových finančních nástrojů jsou možné, pokud tyto nástroje přispívají ke snížení investičních rizik nebo usnadňují účinnou správu portfolia. Tyto nástroje se obezřetně ocení s ohledem na podkladová aktiva a zahrnou do ocenění aktiv daného poskytovatele PEPP. Poskytovatelé PEPP se také vyhnou nadměrné expozici vůči riziku jediné protistrany a jiných operací s derivátovými nástroji;

f)

aktiva jsou vhodně diverzifikována tak, aby se zabránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním aktivu, emitentovi nebo skupině podniků a akumulaci rizika v celém portfoliu. Investice do aktiv stejného emitenta nebo emitentů patřících do stejné skupiny nesmí poskytovatele PEPP vystavovat nadměrné koncentraci rizika;

g)

aktiva nesmí být investována v nespolupracujících jurisdikcích v daňové oblasti, které jsou identifikovány v příslušných závěrech Rady o seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, ani ve vysoce rizikových třetích zemích vykazujících strategické nedostatky, které jsou identifikovány v použitelném nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatém na základě článku 9 směrnice (EU) 2015/849;

h)

poskytovatel PEPP nesmí vystavovat sám sebe ani aktiva, která odpovídají PEPP rizikům vyplývajícím z nadměrné páky a nadměrné transformace splatnosti.

2.   Pravidla stanovená v odst. 1 písm. a) až h) se uplatní pouze tehdy, pokud příslušné odvětvové právo použitelné na poskytovatele PEPP neobsahují přísnější ustanovení.

ODDÍL II

Investiční možnosti pro účastníky PEPP

Článek 42

Obecná ustanovení

1.   Poskytovatelé PEPP mohou účastníkům PEPP nabídnout až šest investičních možností.

2.   Investiční možnosti zahrnují základní PEPP a mohou zahrnovat alternativní investiční možnosti.

3.   Veškeré investiční možnosti navrhují poskytovatelé PEPP na základě záruky nebo techniky snižování rizik zajišťujících účastníkům PEPP dostatečnou ochranu.

4.   Na poskytování záruk se vztahuje příslušné odvětvové právo, které se vztahuje na poskytovatele PEPP.

5.   Poskytovatelé PEPP uvedení v čl. 6 odst. 1 písm. c), d), e) a f) mohou nabízet PEPP se zárukou pouze na základě spolupráce s úvěrovými institucemi nebo pojišťovnami, které mohou poskytovat takové záruky v souladu s na ně použitelným odvětvovým právem. Tyto instituce nebo podniky nesou za záruku výlučnou odpovědnost.

Článek 43

Volba investiční možnosti účastníkem PEPP

Poté, co obdrží příslušné informace a poradenství, zvolí si účastník PEPP při uzavření smlouvy o PEPP investiční možnost.

Článek 44

Podmínky pro změnu zvolené investiční možnosti

1.   Pokud poskytovatel PEPP poskytuje alternativní investiční možnosti, musí mít účastník PEPP během akumulační fáze v PEPP možnost po nejméně pěti letech od uzavření smlouvy o PEPP a v případě následných změn po pěti letech od poslední změny investiční možnosti zvolit jinou investiční možnost. Poskytovatel PEPP může účastníkovi PEPP povolit, aby měnil zvolenou investiční možnost častěji.

2.   Změna investiční možnosti je pro účastníka PEPP bezplatná.

Článek 45

Základní PEPP

1.   Základní PEPP je bezpečný produkt představující standardní investiční možnost. Je navržen poskytovateli PEPP na základě záruky za kapitál, která je splatná na začátku výplatní fáze a případně během výplatní fáze, nebo na základě techniky snižování rizik, která je v souladu s cílem umožnit účastníkovi PEPP získat zpět kapitál.

2.   Náklady a poplatky za základní PEPP nepřekročí 1 % akumulovaného kapitálu ročně.

3.   Aby byly zajištěny rovné podmínky pro různé poskytovatele PEPP a různé druhy PEPP, vypracuje EIOPA, případně po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu, návrh regulačních technických norem, které upřesní druhy nákladů a poplatků uvedených v odstavci 2.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem EIOPA zohlední různé možné druhy PEPP, dlouhodobou důchodovou povahu PEPP a různé možné vlastnosti PEPP, zejména výplaty ve formě dlouhodobých rent nebo každoročního postupného čerpání alespoň do dosažení věku odpovídajícího střední délce života účastníka PEPP. EIOPA rovněž posoudí zvláštní povahu ochrany kapitálu se zvláštním ohledem na kapitálové záruky. EIOPA předloží tento návrh regulačních technických norem Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

4.   Poprvé dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté v každé dva roky Komise po konzultaci s EIOPA a případně ostatními evropskými orgány dohledu přezkoumá přiměřenost procentní hodnoty uvedené v odstavci 2. Komise zohlední zejména skutečnou úroveň a změny současné úrovně nákladů a poplatků a dopad na dostupnost PEPP.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 72, kterými změní procentní hodnotu uvedenou v odstavci 2 tohoto článku na základě jejího přezkoumání s cílem umožnit poskytovatelům PEPP náležitý přístup na trh.

Článek 46

Techniky snižování rizik

1.   Použití technik snižování rizik zajistí, aby byla investiční strategie PEPP navržena tak, aby z PEPP vytvořila stabilní a přiměřený budoucí individuální důchodový příjem a aby zajistila spravedlivé zacházení se všemi generacemi účastníků PEPP.

Všechny techniky snižování rizik, ať už jsou používány v rámci základního PEPP, nebo pro alternativní investiční možnosti, musí být spolehlivé, stabilní a v souladu s rizikovým profilem příslušné investiční možnosti.

2.   Příslušné techniky snižování rizik mohou zahrnovat mimo jiné ustanovení:

a)

pro postupnou úpravu rozdělení investic s cílem zmírnit finanční rizika investic pro věkové skupiny na základě zbývající doby trvání (životní cyklus);

b)

o vytváření rezerv z příspěvků nebo z výnosů investic, které jsou přiděleny jednotlivým účastníkům PEPP spravedlivým a transparentním způsobem s cílem zmírnit investiční ztráty; nebo

c)

pro využívání vhodných záruk na ochranu před investičními ztrátami.

3.   Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, vypracuje EIOPA po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a po provedení odvětvových testů návrh regulačních technických norem, které upřesní minimální kritéria, která musí techniky snižování rizik splňovat, přičemž zohlední různé druhy PEPP a jejich specifické vlastnosti, jakož i různé druhy poskytovatelů PEPP a rozdíly mezi jejich obezřetnostním režimem.

EIOPA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.

ODDÍL III

Další aspekty týkající se akumulační fáze

Článek 47

Podmínky týkající se akumulační fáze

1.   Podmínky související s akumulační fází vnitrostátních podúčtů určí členské státy, s výjimkou případů, kdy jsou stanoveny v tomto nařízení.

2.   Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména věkové hranice pro zahájení akumulační fáze, minimální dobu trvání akumulační fáze, maximální a minimální výši příspěvků a jejich kontinuitu.

KAPITOLA VI

OCHRANA INVESTORA

Článek 48

Depozitář

1.   Poskytovatelé PEPP uvedení v čl. 6. odst. 1 písm. c), e) a f) jmenují za účelem úschovy aktiv v souvislosti s podnikáním v oblasti poskytování PEPP a plnění povinnosti dohledu jednoho nebo více depozitářů.

2.   Pro jmenování depozitáře a plnění jeho úkolů ve vztahu k úschově aktiv a odpovědnosti depozitáře a povinností dohledu depozitáře se odpovídajícím způsobem použije kapitola IV směrnice 2009/65/ES.

Článek 49

Krytí biometrických rizik

1.   Poskytovatelé PEPP mohou nabízet PEPP zajišťující krytí biometrických rizik.

2.   Krytí biometrických rizik se řídí příslušným odvětvovým právem, které se vztahuje na poskytovatele PEPP. Krytí biometrických rizik se může v jednotlivých podúčtech lišit.

3.   Poskytovatelé PEPP uvedení v čl. 6 odst. 1 písm. a), c), d), e) a f) mohou nabízet PEPP s možností zajistit krytí biometrických rizik. V takovém případě se krytí poskytuje pouze na základě spolupráce s pojišťovnami, které mohou tato rizika krýt v souladu s na ně použitelným odvětvovým právem. Pojišťovna nese plnou odpovědnost za krytí biometrických rizik.

Článek 50

Stížnosti

1.   Pro vyřizování stížností podaných zákazníky PEPP týkajících se jejich práv a povinností podle tohoto nařízení poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP zavedou a použijí odpovídající a účinné postupy.

2.   Tyto postupy se použijí v každém členském státě, kde poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP nabízí své služby, a jsou dostupné v úředním jazyce příslušného členského státu, který si zvolí zákazník PEPP, nebo v jiném jazyce, pokud se na tom poskytovatel PEPP či distributor PEPP a zákazník PEPP dohodnou.

3.   Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP vynaloží veškeré úsilí, aby na stížnosti zákazníků PEPP odpověděli buď elektronicky, nebo na jiném trvalém nosiči v souladu s článkem 24. Odpověď obsahuje vyjádření ke všem vzneseným bodům a poskytne se v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 15 pracovních dnů od obdržení stížnosti. Ve výjimečných situacích, kdy nelze odpověď poskytnout do 15 pracovních dnů z důvodů, které jsou mimo kontrolu poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP, je poskytovatel PEPP nebo distributor PEPP povinen zaslat předběžnou odpověď, v níž podá jasné důvody prodlení při odpovědi na stížnost a uvede lhůtu, do kdy zákazník PEPP obdrží konečnou odpověď. Lhůta pro obdržení konečné odpovědi však nesmí přesáhnout 35 pracovních dní.

4.   Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP informují zákazníka PEPP alespoň o jednom subjektu alternativního řešení sporů, který je příslušný pro řešení sporů týkajících se práv a povinností zákazníků PEPP podle tohoto nařízení.

5.   Informace o postupech uvedené v odstavci 1 jsou jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem uvedeny na webových stránkách poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP, na pobočce a ve všeobecných podmínkách smlouvy mezi poskytovatelem PEPP či distributorem PEPP a zákazníkem PEPP. V těchto informacích je dále uvedeno, jakým způsobem lze získat další informace o subjektu alternativního řešení sporů a o podmínkách jeho využití.

6.   Příslušné orgány zavedou postupy, které zákazníkům PEPP a dalším zúčastněným stranám včetně spotřebitelských sdružení umožní podávat příslušným orgánům stížnosti ohledně údajného porušení tohoto nařízení ze strany poskytovatelů PEPP a distributorů PEPP. Stěžovatelé obdrží v každém případě odpověď.

7.   V případech, které se týkají více než jednoho členského státu, se může stěžovatel rozhodnout, že svou stížnost předloží prostřednictvím příslušných orgánů členského státu, v němž má bydliště, bez ohledu na to, kde k porušení předpisů došlo.

Článek 51

Mimosoudní řešení sporů

1.   V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU (21) se zavedou odpovídající, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné postupy alternativního řešení sporů mezi zákazníky PEPP a poskytovateli PEPP či distributory PEPP týkajících se práv a povinností vyplývajících z tohoto nařízení a případně se využijí stávající příslušné subjekty. Tyto postupy alternativního řešení sporů se použijí a pravomoci subjektů alternativního řešení sporů se účinně rozšíří na poskytovatele PEPP nebo distributory PEPP, ve vztahu k nimž byly postupy zahájeny.

2.   Subjekty uvedené v odstavci 1 jsou povinny účinně spolupracovat na řešení přeshraničních sporů týkajících se práv a povinností vyplývajících z tohoto nařízení.

KAPITOLA VII

ZMĚNA POSKYTOVATELE PEPP

Článek 52

Poskytování služby změny

1.   Poskytovatelé PEPP poskytují službu změny, v rámci níž se na žádost účastníka PEPP převedou odpovídající částky nebo případně nepeněžitá aktiva podle odstavce 4 z účtu PEPP vedeného u převádějícího poskytovatele PEPP na nový účet PEPP se stejnými podúčty otevřený u přijímajícího poskytovatele PEPP, přičemž původní účet PEPP se uzavře.

Při využívání služby změny převede převádějící poskytovatel PEPP všechny informace spojené se všemi podúčty původního účtu PEPP, včetně požadavků na podávání zpráv, přijímajícímu poskytovateli PEPP. Přijímající poskytovatel PEPP tyto informace zaznamená k příslušným podúčtům.

Účastník PEPP může požádat o změnu poskytovatele PEPP usazeného ve stejném členském státě (vnitrostátní změna) nebo v jiném členském státě (přeshraniční změna). Účastník PEPP může uplatnit právo na změnu poskytovatele během akumulační fáze i výplatní fáze PEPP.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, poskytovatelé PEPP nejsou během výplatní fáze povinni poskytovat službu změny PEPP, pokud jsou účastníkům PEPP vypláceny dávky ve formě doživotní renty.

3.   Aniž je dotčen čl. 20 odst. 5 písm. a), může účastník PEPP změnit poskytovatele PEPP po nejméně pěti letech od uzavření smlouvy o PEPP a v případě následných změn po pěti letech od poslední změny. Poskytovatel PEPP může účastníkovi PEPP povolit, aby měnil poskytovatele PEPP častěji.

4.   Pokud se změna poskytovatele odehrává mezi poskytovateli PEPP, kteří vykonávají správu jednotlivých portfolií pro účastníky PEPP, mohou se účastníci PEPP rozhodnout převést nepeněžitá aktiva nebo odpovídající částky. Ve všech ostatních případech je povolen pouze převod odpovídajících částek.

Pokud účastník PEPP požaduje převod nepeněžitých aktiv, vyžaduje se písemný souhlas přijímajícího poskytovatele PEPP.

Článek 53

Služba změny poskytovatele

1.   Službu změny poskytovatele zahájí na žádost účastníka PEPP přijímající poskytovatel PEPP poté, co účastník PEPP učinil informované rozhodnutí na základě informací získaných od poskytovatelů PEPP podle článku 56.

2.   Žádost účastníka PEPP je napsána v úředním jazyce členského státu, v němž je služba změny poskytovatele zahajována, nebo v jakémkoli jiném jazyce, na němž se strany dohodnou. V žádosti účastník PEPP:

a)

poskytne zvláštní souhlas s tím, aby převádějící poskytovatel PEPP provedl každý z úkolů uvedených v odstavci 4, a poskytne zvláštní souhlas s tím, aby přijímající poskytovatel PEPP provedl každý z úkolů uvedených v odstavci 5;

b)

po dohodě s přijímajícím poskytovatelem PEPP určí datum, od něhož mají být platby prováděny na účet PEPP otevřený u přijímajícího poskytovatele PEPP.

Toto datum není dřívější než dva týdny ode dne, kdy přijímající poskytovatel PEPP obdrží dokumenty převedené podle odstavce 4 od převádějícího poskytovatele PEPP.

Členské státy mohou vyžadovat, aby žádost od účastníka PEPP byla písemná a aby byla kopie přijaté žádosti poskytnuta účastníkovi PEPP.

3.   Přijímající poskytovatel PEPP do pěti pracovních dnů od přijetí žádosti uvedené v odstavci 2 požádá převádějícího poskytovatele PEPP, aby provedl úkoly uvedené v odstavci 4.

4.   Po obdržení žádosti od přijímajícího poskytovatele PEPP převádějící poskytovatel PEPP:

a)

do pěti pracovních dnů zašle účastníkovi PEPP a přijímajícímu poskytovateli PEPP přehled dávek PEPP za období od data posledního vypracovaného přehledu dávek PEPP do data žádosti;

b)

do pěti pracovních dnů zašle přijímajícímu poskytovateli PEPP seznam stávajících aktiv, která se převádějí v případě převodu nepeněžitých aktiv, jak je uvedeno v čl. 52 odst. 4;

c)

přestane přijímat příchozí platby na účet PEPP, a to s účinností od data, které účastník PEPP určí v žádosti podle odst. 2 písm. b);

d)

převede odpovídající částky nebo případně nepeněžitá aktiva podle čl. 52 odst. 4 z účtu PEPP na nový účet PEPP otevřený u přijímajícího poskytovatele PEPP, a to k datu určenému účastníkem PEPP v žádosti;

e)

k datu, které určí účastník PEPP, uzavře účet PEPP, nemá-li účastník PEPP neuhrazené závazky. Převádějící poskytovatel PEPP účastníka PEPP neprodleně uvědomí, pokud tyto neuhrazené závazky brání uzavření účtu účastníka PEPP.

5.   Přijímající poskytovatel PEPP provede způsobem stanoveným v žádosti a v rozsahu, v jakém to umožňují informace, které mu převádějící poskytovatel PEPP nebo účastník PEPP za tím účelem poskytli, nezbytné přípravy na to, aby mohl přijímat příchozí platby a s účinností od data určeného účastníkem PEPP v žádosti je přijímá.

Článek 54

Poplatky a úplaty související se službou změny poskytovatele

1.   Účastníci PEPP mají bezplatný přístup ke svým osobním údajům uchovávaným převádějícím nebo přijímajícím poskytovatelem PEPP.

2.   Převádějící poskytovatel PEPP poskytne informace požadované přijímajícím poskytovatelem PEPP podle čl. 53 odst. 4 písm. a), aniž by účastníkovi PEPP nebo přijímajícímu poskytovateli PEPP cokoliv účtoval.

3.   Celkové poplatky a úplaty účtované převádějícím poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, který je u něj veden, musí být omezeny na skutečně vzniklé administrativní náklady poskytovatele PEPP a nesmí přesáhnout 0,5 % odpovídajících částek nebo peněžní hodnoty nepeněžitých aktiv, které mají být převedeny k přijímajícímu poskytovateli PEPP.

Členské státy mohou stanovit nižší procentní podíl poplatků a úplat, než je uveden v prvním pododstavci, a odlišný procentní podíl, pokud poskytovatel PEPP umožňuje účastníkům PEPP častější změny poskytovatele PEPP podle čl. 52 odst. 3.

Převádějící poskytovatel PEPP neúčtuje přijímajícímu poskytovateli PEPP žádné další poplatky ani úplaty.

4.   Přijímající poskytovatel PEPP může za službu změny poskytovatele účtovat pouze skutečné administrativní náklady.

Článek 55

Ochrana účastníků PEPP před finanční ztrátou

1.   Poskytovatel PEPP neprodleně nahradí jakoukoli finanční ztrátu, včetně poplatků, plateb a úroků, která vznikla účastníkovi PEPP a která je přímým důsledkem toho, že poskytovatel PEPP účastnící se procesu změny nedodržel své povinnosti podle článku 53.

2.   Odpovědnost podle odstavce 1 se nepoužije v případech neobvyklých a nepředvídatelných okolností, které poskytovatel PEPP dovolávající se těchto okolností nemůže ovlivnit a jejichž následkům by nebylo možné přes veškeré úsilí zabránit, nebo v případech, kdy je poskytovatel PEPP vázán jinými právními závazky, na něž se vztahuje unijní nebo vnitrostátní právo.

3.   Odpovědnost podle odstavce 1 se stanoví v souladu s právními požadavky použitelnými na vnitrostátní úrovni.

4.   Účastník PEPP nese riziko finanční ztráty související se skutečným zpeněžením aktiv držených na účtu PEPP v zájmu jejich převodu od převádějícího poskytovatele PEPP k přijímajícímu poskytovateli PEPP, jak je uvedeno v čl. 52 odst. 4.

5.   Převádějící poskytovatel PEPP není povinen zajistit ochranu kapitálu nebo poskytnout záruku během změny poskytovatele.

Článek 56

Informace o službě změny poskytovatele

1.   Aby bylo účastníkovi PEPP umožněno učinit informované rozhodnutí o službě změny poskytovatele, poskytnou poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP tyto informace o službě změny:

a)

úlohy převádějícího a přijímajícího poskytovatele PEPP v každé fázi procesu změny poskytovatele, jak jsou uvedeny v článku 53;

b)

časový rámec pro dokončení jednotlivých fází;

c)

poplatky a úplaty za proces změny poskytovatele;

d)

možné dopady změny poskytovatele, zejména na ochranu kapitálu nebo záruku, a další informace týkající se služby změny poskytovatele;

e)

informace o možnosti případného převodu nepeněžitých aktiv.

Přijímající poskytovatel PEPP musí splňovat požadavky kapitoly IV.

Přijímající poskytovatel PEPP případně informuje účastníka PEPP o existenci všech systémů záruk, včetně systému pojištění vkladů, systému pro odškodnění investorů nebo záručního systému pojištění, které se na účastníka PEPP vztahují.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele PEPP. Mohou být poskytnuty rovněž na žádost účastníků PEPP v souladu s požadavky článku 24.

KAPITOLA VIII

VÝPLATNÍ FÁZE

Článek 57

Podmínky týkající se výplatní fáze

1.   Podmínky související s výplatní fází a částkami vyplácenými z vnitrostátních podúčtů určí členské státy, nejsou-li stanoveny v tomto nařízení.

2.   Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména stanovení minimálního věku pro zahájení výplatní fáze, maximální doby před dosažením věku odchodu do důchodu, kdy je možné se do PEPP zapojit, jakož i podmínky pro vyplacení před dosažením minimálního věku pro zahájení výplatní fáze, zejména v případě zvlášť závažných problémů.

Článek 58

Formy vyplácení dávek

1.   Poskytovatelé PEPP poskytnou účastníkům PEPP jednu nebo více z těchto forem vyplácení dávek:

a)

rentu;

b)

jednorázovou výplatu;

c)

postupné čerpání;

d)

kombinace výše uvedených forem.

2.   Účastníci PEPP si zvolí formu vyplácení dávek ve výplatní fázi při uzavření smlouvy o PEPP a v případě, že požadují otevření nového podúčtu. Forma vyplácení dávek se může u jednotlivých podúčtů lišit.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku nebo články 57 nebo 59, mohou členské státy přijmout opatření, která zvýhodní určité formy vyplácení. Tato opatření mohou zahrnovat množstevní limity pro jednorázové výplaty, aby dále podpořily ostatní formy vyplácení dávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto množstevní limity se vztahují pouze na vyplácené dávky odpovídající kapitálu naspořenému na podúčtu PEPP, který je propojený s členským státem, v jehož vnitrostátním právu jsou stanoveny množstevní limity pro jednorázové výplaty.

4.   Členské státy mohou specifikovat podmínky, podle nichž jim budou přiznané výhody a pobídky vyplaceny.

Článek 59

Změny ve formě vyplácení dávek

1.   Pokud poskytovatel PEPP poskytuje různé formy vyplácení dávek, musí mít účastník PEPP možnost měnit formu vyplácení dávek u každého otevřeného podúčtu:

a)

jeden rok před začátkem výplatní fáze;

b)

na začátku výplatní fáze;

c)

při změně poskytovatele.

Změna formy vyplácení dávek je pro účastníky PEPP bezplatná.

2.   Po obdržení žádosti účastníka PEPP o změnu formy vyplácení dávek poskytne poskytovatel PEPP účastníkovi PEPP v jasné a srozumitelné formě informace o finančních dopadech této změny na účastníky PEPP nebo příjemce z PEPP, zejména pokud jde o jakýkoli dopad na vnitrostátní pobídky, které by se mohly vztahovat na stávající podúčty PEPP daného účastníka PEPP.

Článek 60

Plánování odchodu do důchodu a poradenství týkající se vyplácených dávek

1.   V případě základního PEPP nabídne poskytovatel PEPP na začátku výplatní fáze účastníkovi PEPP osobní plán jeho odchodu do důchodu týkající se udržitelného využívání kapitálu naspořeného na podúčtech PEPP, přičemž zohlední alespoň:

a)

hodnotu kapitálu naspořeného na podúčtech PEPP,

b)

celkovou výši ostatních nabytých důchodových nároků a

c)

dlouhodobé požadavky a potřeby účastníka PEPP týkající se důchodu.

2.   Plán odchodu do důchodu uvedený v odstavci 1 zahrnuje osobní doporučení pro účastníka PEPP týkající se jeho optimální formy vyplácení dávek, ledaže je poskytována pouze jedna forma vyplácení dávek. Pokud jednorázová výplata není v souladu s potřebami účastníka PEPP souvisejícími s důchodem, je k tomuto doporučení připojeno varování v tomto smyslu.

KAPITOLA IX

DOHLED

Článek 61

Dohled ze strany příslušných orgánů a sledování, které provádí EIOPA

1.   Příslušné orgány poskytovatele PEPP průběžně dohlíží na dodržování tohoto nařízení, a to v souladu s příslušným odvětvovým režimem dohledu a normami. Jsou rovněž odpovědné za dohled nad dodržováním dalších povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech poskytovatele PEPP a nad přiměřeností jeho opatření a organizace vůči úkolům, které mají být splněny při poskytování PEPP.

2.   EIOPA a příslušné orgány sledují poskytované nebo distribuované osobní penzijní produkty, aby ověřily, zda jsou tyto produkty označeny jako „PEPP“ nebo je naznačeno, že uvedené produkty jsou PEPP pouze v případě, že jsou registrovány podle tohoto nařízení.

Článek 62

Pravomoci příslušných orgánů

Každý členský stát zajistí, aby příslušné orgány měly veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

Článek 63

Pravomoci příslušných orgánů zasahovat do produktů

1.   Příslušné orgány mohou zakázat nebo omezit uvádění na trh nebo distribuci PEPP ve svém členském státě nebo ze svého členského státu za těchto podmínek:

a)

příslušné orgány jsou přesvědčeny, že existují oprávněné důvody domnívat se, že PEPP poskytuje vážné nebo opakované obavy o ochranu účastníka nebo představuje riziko pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému nebo jeho části alespoň v jednom členském státě;

b)

opatření je přiměřené s ohledem na povahu zjištěných rizik, úroveň sofistikovanosti dotčených účastníků PEPP a pravděpodobný účinek opatření na účastníky PEPP, kteří uzavřeli smlouvu o PEPP;

c)

příslušné orgány řádně konzultovaly s příslušnými orgány v jiných členských státech, kterých by se opatření mohlo významně dotknout; a

d)

opatření nemá diskriminační účinek na služby nebo činnosti poskytované z jiného členského státu.

V případě, že jsou podmínky stanovené v prvním pododstavci splněny, mohou příslušné orgány preventivně stanovit zákaz nebo omezení předtím, než je PEPP uveden na trh nebo distribuován účastníkům PEPP. Zákaz či omezení se může použít za okolností stanovených příslušnými orgány nebo podléhat výjimkám stanoveným těmito orgány.

2.   Příslušné orgány neuloží zákaz či omezení podle tohoto článku, pokud nejméně jeden měsíc předtím, než má dané opatření nabýt účinku, všem ostatním dotčeným příslušným orgánům a EIOPA písemně nebo jiným prostředkem dohodnutým mezi orgány neoznámily údaje o:

a)

PEPP, k němuž se navrhovaná opatření vztahují;

b)

přesné povaze navrhovaného zákazu nebo omezení a o tom, kdy má nabýt účinku; a

c)

důkazy, na nichž zakládají své rozhodnutí a na jejichž základě mají oprávněné důvody se domnívat, že je splněna každá z podmínek uvedených v odstavci 1.

3.   Ve výjimečných případech, kdy se příslušné orgány domnívají, že je nutné urychleně přijmout opatření podle tohoto článku, aby se zabránilo poškození způsobenému PEPP, mohou příslušné orgány přijmout přechodné opatření s písemným oznámením všem ostatním příslušným orgánům a EIOPA předaným nejpozději 24 hodin předtím, než má dané opatření nabýt účinku, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v tomto článku a že se kromě toho dospěje jednoznačně k závěru, že oznámení jeden měsíc předem by danou obavu či hrozbu odpovídajícím způsobem nevyřešilo. Příslušné orgány nepřijímají přechodná opatření s platností delší než tři měsíce.

4.   Příslušné orgány na svých webových stránkách zveřejní oznámení o každém rozhodnutí uložit zákaz nebo omezení uvedené v odstavci 1. Toto oznámení specifikuje podrobnosti zákazu nebo omezení, okamžik po zveřejnění oznámení, od kterého opatření nabydou účinku, a důkazy, podle nichž jsou přesvědčeny, že je splněna každá z podmínek v odstavci 1. Zákaz nebo omezení se týká pouze opatření přijatého po zveřejnění oznámení.

5.   Příslušné orgány zákaz nebo omezení zruší, pokud podmínky uvedené v odstavci 1 pominou.

Článek 64

Usnadnění a koordinace

1.   EIOPA usnadňuje a koordinuje opatření přijímaná příslušnými orgány podle článku 63. EIOPA zejména zajistí, aby opatření přijatá příslušným orgánem byla odůvodněná a přiměřená a aby příslušné orgány zaujímaly, je-li to vhodné, konzistentní přístup.

2.   Poté, co obdrží oznámení podle článku 63 o zákazu nebo omezení, které má být uloženo podle uvedeného článku, vydá EIOPA stanovisko, v němž uvede, zda se domnívá, že jsou zákaz či omezení odůvodněné a přiměřené. Jestliže se domnívá, že je pro řešení rizika nutné, aby opatření přijaly i další příslušné orgány, uvede to ve svém stanovisku. Stanovisko zveřejní na svých webových stránkách.

3.   Pokud příslušný orgán navrhne přijetí nebo přijme opatření v rozporu se stanoviskem vydaným EIOPA podle odstavce 2 nebo odmítne přijmout opatření v rozporu s takovým stanoviskem, ihned na svých webových stránkách zveřejní oznámení s úplným vysvětlením důvodů, které jej k tomu vedou.

Článek 65

Pravomoci EIOPA zasahovat do produktů

1.   V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 sleduje EIOPA trh s PEPP, které jsou uváděny na trh, distribuovány nebo prodávány v Unii.

2.   V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1094/2010 může EIOPA, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, v Unii dočasně zakázat nebo omezit uvádění na trh, distribuci nebo prodej některých PEPP nebo PEPP s určitými stanovenými vlastnostmi.

Zákaz či omezení se může použít za okolností určených EIOPA nebo může podléhat výjimkám určeným tímto orgánem.

3.   EIOPA přijme v případě potřeby rozhodnutí podle odstavce 2 tohoto článku po konzultaci s ostatními evropskými orgány dohledu a pouze v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

navrhované opatření řeší vážné obavy o ochranu účastníků PEPP, mimo jiné s ohledem na dlouhodobou důchodovou povahu produktu, nebo hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části;

b)

regulatorní požadavky podle práva Unie, které jsou použitelné na PEPP, hrozbu neřeší;

c)

příslušný orgán nebo příslušné orgány nepřijaly opatření k řešení dané hrozby nebo přijatá opatření na tuto hrozbu nereagují dostatečně.

V případě, že jsou podmínky stanovené v prvním pododstavci splněny, může EIOPA preventivně stanovit zákaz nebo omezení podle odstavce 2 předtím, než je PEPP uveden na trh, distribuován nebo prodán zákazníkům PEPP.

4.   Při přijímání opatření podle tohoto článku EIOPA zajistí, aby dané opatření:

a)

nemělo na efektivnost finančních trhů nebo na účastníky PEPP škodlivý účinek, který by byl neúměrný přínosu opatření; nebo

b)

nevytvářelo riziko regulatorní arbitráže.

Pokud příslušný orgán nebo příslušné orgány přijaly opatření podle článku 63, může EIOPA přijmout kterékoli z opatření uvedených v odstavci 2 tohoto článku, aniž by vydával stanovisko stanovené v článku 64.

5.   Než EIOPA rozhodne o přijetí jakéhokoli opatření podle tohoto článku, oznámí opatření, které navrhuje, příslušným orgánům.

6.   EIOPA uveřejní na svých webových stránkách oznámení o každém rozhodnutí přijmout jakékoli opatření podle tohoto článku. Toto oznámení uvádí podrobnosti zákazu nebo omezení a okamžik po uveřejnění oznámení, od kterého opatření nabydou účinku. Zákaz nebo omezení se vztahuje pouze na kroky uskutečněné poté, co opatření nabydou účinku.

7.   EIOPA přezkoumává zákaz nebo omezení uložené podle odstavce 2 v přiměřených odstupech, nejméně však každé tři měsíce. Nejsou-li po uplynutí uvedené tříměsíční lhůty zákaz nebo omezení obnoveny, jejich platnost skončí.

8.   Jakékoli opatření, které EIOPA přijme v souladu s tímto článkem, má přednost před veškerými předchozími opatřeními, která přijal příslušný orgán.

9.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 72 za účelem doplnění tohoto nařízení o kritéria a faktory, které EIOPA použije při rozhodování v případě, že existují vážné obavy o ochranu účastníka PEPP, a to i s ohledem na dlouhodobou důchodovou povahu produktu, nebo hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému Unie nebo jeho části uvedené v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) tohoto článku.

Mezi tato kritéria a faktory patří:

a)

míra složitosti PEPP a vztah k typu účastníka PEPP, jemuž je nabízen a prodáván;

b)

míra inovace PEPP, činnosti nebo praktiky;

c)

finanční páka, kterou PEPP či praktika poskytují;

d)

v souvislosti s řádným fungováním a integritou finančních trhů velikost nebo celkové množství naspořeného kapitálu PEPP.

Článek 66

Spolupráce a jednotnost

1.   Každý příslušný orgán přispívá k jednotnému uplatňování tohoto nařízení v celé Unii.

2.   Příslušné orgány vzájemně spolupracují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (22), směrnicemi 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a 2014/65/EU a směrnicemi (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341.

3.   Příslušné orgány a EIOPA vzájemně spolupracují za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1094/2010.

4.   Příslušné orgány a EIOPA si v souladu s nařízením (EU) č. 1094/2010 vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění svých povinností podle tohoto nařízení, zejména k rozpoznání porušení tohoto nařízení a jejich nápravě.

5.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku EIOPA vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňující podrobnosti týkající se spolupráce a výměny informací, spolu s požadavky potřebnými pro prezentaci výše uvedených informací ve standardizovaném formátu umožňujícím srovnání.

EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 15. srpna 2020.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

KAPITOLA X

SANKCE

Článek 67

Správní sankce a jiná opatření

1.   Aniž jsou dotčeny pravomoci dohledu příslušných orgánů a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro ukládání přiměřených správních sankcí a jiných opatření použitelných v případech porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené správní sankce a jiná opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce podle prvního pododstavce v případě porušení předpisů, na která se podle jejich vnitrostátního práva vztahují trestní sankce.

Do dne použitelnosti tohoto nařízení oznámí členské státy Komisi a EIOPA pravidla uvedená v prvním a druhém pododstavci. Neprodleně uvědomí Komisi a EIOPA o každé jejich následné změně.

2.   Správní sankce a jiná opatření stanovené v odstavci 3 tohoto článku se použijí alespoň pro situace, kdy:

a)

finanční podnik uvedený v čl. 6 odst. 1 obdržel registraci PEPP na základě nepravdivých nebo zavádějících prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky, které jsou v rozporu s články 6 a 7;

b)

finanční podnik uvedený v čl. 6 odst. 1 poskytuje, respektive distribuuje produkty nesoucí označení „panevropský osobní penzijní produkt“ nebo „PEPP“ bez požadované registrace;

c)

poskytovatel PEPP neposkytl službu přenositelnosti v rozporu s článkem 18 nebo 19 nebo informace o uvedené službě požadované podle článků 20 a 21, nebo nesplnil požadavky a povinnosti stanovené v kapitolách IV a V, v článcích 48 a 50 a v kapitole VII;

d)

depozitář nesplnil své povinnosti v oblasti dohledu podle článku 48.

3.   Členské státy v souladu s vnitrostátním právem zajistí, že příslušné orgány mají pravomoc uložit alespoň tyto správní sankce a jiná opatření ve vztahu k situacím uvedeným v odstavci 2 tohoto článku:

a)

veřejné oznámení, v němž je uvedena totožnost fyzické nebo právnické osoby a povaha daného porušení předpisu v souladu s článkem 69;

b)

příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od daného chování a vyvarovala se jeho opakování;

c)

dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí ve finančních podnicích pro kteréhokoli člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu finančního podniku nebo kteroukoli jinou fyzickou osobu, která byla shledána odpovědnou;

d)

v případě právnické osoby maximální správní pokuta ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 14. srpna 2019;

e)

v případě právnické osoby může maximální správní pokuta uvedená v písmeni d) dosahovat až 10 % celkového ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky schválené řídícím, kontrolním nebo správním orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (23), je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů v souladu s příslušnými účetními legislativními akty podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené řídícím, kontrolním nebo správním orgánem vrcholného mateřského podniku;

f)

v případě fyzické osoby maximální správní pokuta ve výši nejméně 700 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 14. srpna 2019;

g)

maximální správní pokuta ve výši nejméně dvojnásobku hodnoty výhody, která byla porušením předpisů získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, a to i v případě, že tato částka převyšuje maximální částky v písmenech d), e) nebo f).

4.   Veškerá rozhodnutí o uložení správních sankcí nebo jiných opatření stanovených v odst. 1 prvním pododstavci a v odstavci 3 jsou odůvodněná a podléhají soudnímu přezkumu.

5.   V rámci výkonu svých pravomocí podle odst. 1 prvního pododstavce a odstavce 3 příslušné orgány úzce spolupracují s cílem zajistit, aby správní sankce a jiná opatření přinesly výsledky sledované tímto nařízením a koordinují svoji činnost s cílem zabránit případnému zdvojování a překrývání při uplatňování správních sankcí a jiných opatření na přeshraniční případy.

Článek 68

Výkon pravomoci ukládat správní sankce a jiná opatření

1.   Příslušné orgány vykonávají pravomoc ukládat správní sankce a jiná opatření podle článku 67 v souladu se svým vnitrostátním právním rámcem:

a)

přímo;

b)

ve spolupráci s jinými orgány;

c)

podáním návrhu příslušným justičním orgánům.

2.   Příslušné orgány při stanovení druhu a míry správní sankce nebo jiného opatření uloženého podle článku 67 odst. 3 zohledňují veškeré příslušné okolnosti, v případě potřeby včetně:

a)

významu, závažnosti a délky trvání daného porušení;

b)

stupně odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení;

c)

finanční síly odpovědné fyzické nebo právnické osoby, kterou udává zejména celkový roční obrat odpovědné právnické osoby nebo celkový roční příjem a čistá aktiva odpovědné fyzické osoby;

d)

výše zisku, kterého odpovědná fyzická nebo právnická osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila, pokud je lze stanovit;

e)

ztrát třetích stran způsobených porušením, pokud je lze stanovit;

f)

úrovně spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušnými orgány, aniž by byla dotčena nutnost zajistit vydání zisku, kterého uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila;

g)

předchozích porušení ze strany odpovědné fyzické nebo právnické osoby.

Článek 69

Zveřejnění správních sankcí a jiných opatření

1.   Příslušné orgány bez zbytečného odkladu na svých oficiálních webových stránkách zveřejní jakékoliv rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného opatření za porušení tohoto nařízení, a to poté, co byl adresát správní sankce nebo jiného opatření o tomto rozhodnutí informován.

2.   Zveřejnění uvedené v odstavci 1 zahrnuje informace o druhu a povaze porušení, totožnosti odpovědných osob a uložených správních sankcích nebo jiných opatřeních.

3.   Pokud mají příslušné orgány na základě individuálního posouzení za to, že by zveřejnění totožnosti v případě právnických osob nebo totožnosti a osobních údajů v případě fyzických osob bylo nepřiměřené, nebo pokud mají příslušné orgány za to, že by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, příslušné orgány učiní jedno z následujících opatření:

a)

zveřejnění rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného opatření odloží, dokud důvody pro nezveřejnění nepominou; nebo

b)

rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného opatření zveřejní, přičemž po přiměřenou dobu vynechají totožnost a osobní údaje adresáta, pokud se předpokládá, že během této doby důvody pro anonymní zveřejnění pominou, a pokud takové anonymní zveřejnění zajistí skutečnou ochranu dotčených osobních údajů, nebo

c)

rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného opatření nezveřejní vůbec, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují:

i)

že nebude ohrožena stabilita finančních trhů;

ii)

přiměřenost zveřejnění takových rozhodnutí s ohledem na opatření považovaná za méně významná.

4.   V případě rozhodnutí zveřejnit správní sankci nebo jiné opatření anonymně podle odst. 3 písm. b) může být zveřejnění příslušných údajů odloženo. Je-li proti rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného opatření podán opravný prostředek u příslušného justičního orgánu, příslušné orgány tuto informaci a veškeré následné informace o výsledku takového opravného prostředku rovněž neprodleně zveřejní na svých oficiálních webových stránkách. Jakékoli soudní rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného opatření, se rovněž zveřejní.

5.   Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli zveřejnění podle odstavců 1 až 4 zůstalo na jejich oficiálních webových stránkách po dobu nejméně pěti let od zveřejnění. Osobní údaje, jež taková zveřejněná informace obsahuje, jsou na oficiálních webových stránkách příslušných orgánů uchovávány pouze po nezbytnou dobu v souladu s použitelnými předpisy o ochraně údajů.

Článek 70

Povinnost předkládat EIOPA informace týkající se správních sankcí a jiných opatření

1.   Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních sankcích a jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s čl. 69 odst. 3 písm. c), i o jakémkoli případném opravném prostředku, který proti nim byl podán, a o výsledku řízení o něm.

2.   Příslušné orgány poskytnou každoročně EIOPA souhrnné informace týkající se všech správních sankcí a jiných opatření uložených v souladu s článkem 67.

EIOPA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě.

3.   Pokud se členské státy rozhodly v souladu s čl. 67 odst. 1 druhým pododstavcem stanovit trestní sankce za porušení tohoto nařízení, poskytnou jejich příslušné orgány EIOPA každoročně anonymní souhrnné údaje o veškerých provedených trestních vyšetřováních a o uložených trestních sankcích. EIOPA uveřejní anonymní údaje o uložených trestních sankcích ve výroční zprávě.

4.   Pokud příslušné orgány správní sankci, jiné opatření nebo trestní sankci zveřejnily, oznámí tuto sankci, opatření nebo trestní sankci zároveň EIOPA.

KAPITOLA XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 71

Zpracovávání osobních údajů

Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, vykonávají poskytovatelé PEPP, distributoři PEPP a příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES. Pokud jde o zpracování osobních údajů EIOPA v rámci tohoto nařízení, řídí se EIOPA nařízením (EU) 2018/1725.

Článek 72

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 40 odst. 9, čl. 45 odst. 4 a čl. 65 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 14. srpna 2019. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 40 odst. 9, čl. 45 odst. 4 a čl. 65 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 40 odst. 9, čl. 45 odst. 4 nebo čl. 65 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 73

Hodnocení a zpráva

1.   Pět let po dni použitelnosti tohoto nařízení a poté každých pět let provede Komise hodnocení tohoto nařízení a po konzultaci s EIOPA a případně i s ostatními evropskými orgány dohledu předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hlavních zjištěních. Ke zprávě bude případně připojen legislativní návrh.

2.   Zpráva se vztahuje zejména na tyto případy:

a)

fungování postupu registrace PEPP v souladu s kapitolou II;

b)

přenositelnost, zejména podúčty dostupné účastníkům PEPP, a možnost, aby účastník mohl nadále přispívat na poslední otevřený podúčet v souladu s čl. 20 odst. 3 a 4;

c)

rozvoj partnerství;

d)

fungování služby změny poskytovatele a výši poplatků a úplat;

e)

úroveň pronikání PEPP na trh a dopad nařízení o poskytování důchodů v Evropě, včetně nahrazování stávajících produktů a zavádění základního PEPP;

f)

postup pro podávání stížností;

g)

začlenění faktorů ESG do investiční politiky PEPP;

h)

výši poplatků, výdajů a nákladů, které jsou přímo či nepřímo hrazeny účastníky PEPP, včetně posouzení možných selhání trhu;

i)

soulad poskytovatelů PEPP s ustanoveními tohoto nařízení a normami stanovenými použitelnými odvětvovými právními předpisy;

j)

uplatňování různých technik snižování rizika používaných poskytovateli PEPP;

k)

poskytování PEPP v rámci volného pohybu služeb nebo svobody usazování;

l)

to, jestli je přínosné zveřejňovat informace o dosavadní výkonnosti produktu potenciálním účastníkům PEPP, a to s ohledem na informace o scénářích výkonnosti, které se zahrnou do PEPP;

m)

zda je poradenství poskytované účastníkům PEPP přiměřené, zejména pokud jde o možné formy vyplácených dávek.

Posouzení uvedené v písmenu e) prvního pododstavce vezme v úvahu důvody pro neotevření podúčtů v některých členských státech a posoudí pokrok a úsilí poskytovatelů PEPP při vytváření technických řešení pro otevření podúčtů.

3.   Komise s příslušnými zúčastněnými stranami zřídí panel, který bude průběžně monitorovat rozvoj a provádění PEPP. Součástí tohoto panelu je přinejmenším EIOPA, příslušné orgány, zástupci odvětví a spotřebitelů a nezávislí odborníci.

Sekretariát panelu zajišťuje EIOPA.

Článek 74

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije 12 měsíců po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 2, čl. 33 odst. 3, čl. 36 odst. 2, čl. 37 odst. 2, čl. 45 odst. 3 a čl. 46 odst. 3 v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 139.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019. (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2019.

(3)  Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 24.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(13)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví telekomunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(20)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU