(EU) 2019/1174Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1174 ze dne 9. července 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Publikováno: Úř. věst. L 184, 10.7.2019, s. 12-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1174

ze dne 9. července 2019,

kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro každý členský stát uplatňující režim základní platby stanovený v hlavě III kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení pro rok 2019 tak, že od ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení odečte stropy stanovené v souladu s články 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se zohlední jakákoli zvýšení provedená členským státem v souladu s uvedeným ustanovením.

(2)

Pro každý členský stát uplatňující režim jednotné platby na plochu stanovený v hlavě III kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení pro rok 2019 tak, že od ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení odečte stropy stanovené v souladu s články 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 36 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 musí Komise při stanovování ročního vnitrostátního stropu pro režim jednotné platby na plochu zohlednit veškerá zvýšení provedená členským státem podle daného ustanovení.

(3)

Pro každý členský stát, který poskytuje redistributivní platbu stanovenou v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení pro rok 2019 na základě procentního podílu oznámeného těmito členskými státy v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení.

(4)

V souvislosti s platbou na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí stanovenou v hlavě III kapitole 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 v roce 2019 se roční vnitrostátní stropy podle čl. 47 odst. 3 uvedeného nařízení pro rok 2019 vypočítají v souladu s čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení a činí 30 % vnitrostátního stropu příslušného členského státu, jak je stanoveno v příloze II uvedeného nařízení.

(5)

Pro členské státy, které poskytují platbu na oblasti s přírodními omezeními stanovenou v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise roční vnitrostátní stropy podle čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení pro rok 2019 na základě procentního podílu oznámeného Komisi příslušnými členskými státy v souladu s čl. 49 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6)

V souvislosti s platbou pro mladé zemědělce stanovenou v hlavě III kapitole 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní stropy podle čl. 51 odst. 4 uvedeného nařízení pro rok 2019 na základě procentního podílu oznámeného Komisi členskými státy v souladu s čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení a tyto stropy nesmí být vyšší než 2 % ročního stropu stanoveného v příloze II.

(7)

Pokud celková částka platby pro mladé zemědělce, o niž je v roce 2019 v členském státě žádáno, překročí strop stanovený pro daný členský stát podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, musí tento členský stát v souladu s čl. 51 odst. 2 uvedeného nařízení uhradit rozdíl, přičemž se zohlední limit maximální částky stanovené v čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit tuto maximální částku pro každý členský stát.

(8)

Pro každý členský stát, který v roce 2019 poskytuje dobrovolnou podporu vázanou na produkci stanovenou v hlavě IV kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise pro rok 2019 roční vnitrostátní stropy podle čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení na základě procentního podílu oznámeného příslušným členským státem v souladu s čl. 54 odst. 1 uvedeného nařízení.

(9)

Pokud jde o rok 2019, provádění režimů přímých podpor stanovených nařízením (EU) č. 1307/2013 začalo dne 1. ledna 2019. V zájmu jednotnosti mezi použitelností uvedeného nařízení v roce podání žádosti 2019 a použitelností odpovídajících rozpočtových stropů by toto nařízení mělo být použitelné od stejného data.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě I přílohy tohoto nařízení.

2.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě II přílohy tohoto nařízení.

3.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě III přílohy tohoto nařízení.

4.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě IV přílohy tohoto nařízení.

5.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě V přílohy tohoto nařízení.

6.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VI přílohy tohoto nařízení.

7.   Maximální částky pro rok 2019 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VII přílohy tohoto nařízení.

8.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2019 pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VIII přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.


PŘÍLOHA

I.   Roční vnitrostátní stropy pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Belgie

211 289

Dánsko

531 810

Německo

2 988 165

Irsko

825 611

Řecko

1 091 170

Španělsko

2 845 377

Francie

3 025 958

Chorvatsko

143 257

Itálie

2 155 184

Lucembursko

22 741

Malta

650

Nizozemsko

466 930

Rakousko

470 383

Portugalsko

279 562

Slovinsko

75 223

Finsko

262 840

Švédsko

403 066

Spojené království

2 092 657

II.   Roční vnitrostátní stropy pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Bulharsko

378 884

Česká republika

472 211

Estonsko

93 655

Kypr

29 672

Lotyšsko

148 482

Litva

187 426

Maďarsko

733 206

Polsko

1 576 884

Rumunsko

987 609

Slovensko

253 038

III.   Roční vnitrostátní stropy pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Belgie

46 100

Bulharsko

55 900

Německo

335 480

Francie

687 718

Chorvatsko

31 765

Litva

72 552

Polsko

298 036

Portugalsko

23 050

Rumunsko

101 799

Spojené království

81 479

IV.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Belgie

144 557

Bulharsko

238 888

Česká republika

258 509

Dánsko

245 627

Německo

1 437 770

Estonsko

43 190

Irsko

363 320

Řecko

550 385

Španělsko

1 468 030

Francie

2 063 154

Chorvatsko

95 294

Itálie

1 111 301

Kypr

14 593

Lotyšsko

84 046

Litva

145 104

Lucembursko

10 030

Maďarsko

402 860

Malta

1 573

Nizozemsko

201 261

Rakousko

207 521

Polsko

1 035 154

Portugalsko

179 807

Rumunsko

570 959

Slovinsko

40 283

Slovensko

135 498

Finsko

157 389

Švédsko

209 930

Spojené království

961 573

V.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Dánsko

2 857

Slovinsko

2 122

VI.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Belgie

9 095

Bulharsko

3 176

Česká republika

1 723

Dánsko

14 328

Německo

47 926

Estonsko

979

Irsko

24 221

Řecko

36 692

Španělsko

97 869

Francie

68 772

Chorvatsko

6 353

Itálie

37 043

Kypr

657

Lotyšsko

5 603

Litva

6 046

Lucembursko

501

Maďarsko

5 371

Malta

21

Nizozemsko

13 417

Rakousko

13 835

Polsko

34 505

Portugalsko

11 987

Rumunsko

23 752

Slovinsko

2 014

Slovensko

1 706

Finsko

5 246

Švédsko

10 497

Spojené království

16 405

VII.   Maximální výše platby pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Belgie

9 637

Bulharsko

15 926

Česká republika

17 234

Dánsko

16 375

Německo

95 851

Estonsko

2 879

Irsko

24 221

Řecko

36 692

Španělsko

97 869

Francie

137 544

Chorvatsko

6 353

Itálie

74 087

Kypr

973

Lotyšsko

5 603

Litva

9 674

Lucembursko

669

Maďarsko

26 857

Malta

105

Nizozemsko

13 417

Rakousko

13 835

Polsko

69 010

Portugalsko

11 987

Rumunsko

38 064

Slovinsko

2 686

Slovensko

9 033

Finsko

10 493

Švédsko

13 995

Spojené království

64 105

VIII.   Roční vnitrostátní stropy pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2019

Belgie

80 935

Bulharsko

119 444

Česká republika

129 255

Dánsko

24 135

Estonsko

6 142

Irsko

3 000

Řecko

182 056

Španělsko

584 919

Francie

1 031 577

Chorvatsko

47 647

Itálie

478 600

Kypr

3 891

Lotyšsko

42 023

Litva

72 552

Lucembursko

160

Maďarsko

201 430

Malta

3 000

Nizozemsko

3 350

Rakousko

14 526

Polsko

505 933

Portugalsko

117 535

Rumunsko

259 043

Slovinsko

17 456

Slovensko

67 740

Finsko

102 828

Švédsko

90 970

Spojené království

53 129


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU