(EU) 2019/1169Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1169 ze dne 8. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Publikováno: Úř. věst. L 183, 9.7.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. července 2019 Nabývá účinnosti: 10. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1169

ze dne 8. července 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/2063.

(2)

Odůvodnění týkající se tří osob zařazených na seznam v příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 by mělo být aktualizováno a u všech osob zařazených na seznam v této příloze by mezi identifikačními údaji mělo být uvedeno jejich pohlaví.

(3)

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

A.-K. PEKONEN


(1)  Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.


PŘÍLOHA

V příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 se položky 1 až 18 nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Néstor Luis Reverol Torres

datum narození: 28. října 1964

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír; bývalý generální velitel Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv a represi demokratické opozice ve Venezuele, včetně zákazů a potlačování politických demonstrací.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique González López

datum narození: 2. listopadu 1960

pohlaví: muž

Dne 30. dubna 2019 opětovně jmenován ředitelem Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Bývalý bezpečnostní a zpravodajský poradce prezidentské kanceláře od 8. ledna 2019 do 30. dubna 2019 a do října 2018 ředitel SEBIN. Jako ředitel SEBIN je odpovědný za závažné porušování lidských práv (včetně svévolného zadržování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení) a za represi občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírezová

datum narození: 26. dubna 1959

pohlaví: žena

Předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE). Opatření a politiky, které uplatňuje, narušují demokracii a právní stát ve Venezuele; mimo jiné usnadnila zřízení Ústavodárného shromáždění, neboť nezajistila, aby Národní volební rada zůstala nestrannou a nezávislou institucí v souladu s venezuelskou ústavou.

22.1.2018

4.

Antonio José Benavides Torres

datum narození: 13. června 1961

pohlaví: muž

Do ledna 2018 byl předsedou vlády Území hlavního města (Distrito Capital). Do 21. června 2017 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí namířených proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda velela policejním jednotkám při demonstracích civilního obyvatelstva a že veřejně prosazoval, aby civilisté byli postaveni před vojenské soudy, narušily fungování právního státu ve Venezuele.

22.1.2018

5.

Maikel José Moreno Pérez

datum narození: 12. prosince 1965

pohlaví: muž

Předseda a bývalý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia). Ve výše uvedených funkcích podporoval a usnadňoval opatření a politiky vlády, které narušily demokracii a právní stát ve Venezuele, a je odpovědný za opatření a prohlášení, které zbavily Národní shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

datum narození: 10. září 1963

pohlaví: muž

Venezuelský nejvyšší státní zástupce, jmenovaný Ústavodárným shromážděním. Ve výše uvedené funkci i ve funkcích, které zastával dříve – ombudsman a předseda Republikánské mravnostní rady – narušoval demokracii a právní stát ve Venezuele tím, že veřejně podporoval opatření namířená vůči oponentům vládnoucího režimu a zbavení Národního shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello Rondón

datum narození: 15. dubna 1963

pohlaví: muž

Předseda Ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

viceprezident pro hospodářství a ministr národního průmyslu a produkce

datum narození: 12. listopadu 1974

pohlaví: muž

Viceprezident pro hospodářství a ministr národního průmyslu a produkce. Jako bývalý viceprezident Venezuely, jenž vykonával dohled na vedením Bolívarovské zpravodajské služby (SEBIN), nese Tareck Maddah odpovědnost za závažné porušování lidských práv touto zpravodajskou službou, včetně svévolného zadržování, politicky motivovaného vyšetřování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení. Je rovněž odpovědný za podporu a uplatňování politik a opatření, které oslabují demokracii a právní stát, včetně zákazu demonstrací veřejnosti; rovněž stojí v čele „proti-převratového komanda“ prezidenta Madura, jež se zaměřuje na občanskou společnost a demokratickou opozici.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

generální inspektor Bolívarovských národních ozbrojených sil

datum narození: 8. listopadu 1964

pohlaví: muž

Do 16. ledna 2018 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly, svévolného zadržování a napadání občanské společnosti a členů opozice. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda napadala členy demokraticky zvoleného Národního shromáždění a zastrašovala novináře přinášející zprávy o podvodných volbách do nezákonného ústavodárného shromáždění, vedly k oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

generální velitel Bolívarovské armády

datum narození: 19. července 1962

pohlaví: muž

Generální velitel venezuelské Bolívarovské národní armády a bývalý velitel venezuelského strategického regionu integrované obrany centrum (REDI Central). Nese odpovědnost za porušování lidských práv páchané ozbrojenými silami pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými. Zaměřuje se na demokratickou opozici a podporuje využívání vojenských soudů k souzení demonstrantů z řad civilistů.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky

datum narození: 18. května 1966

pohlaví: muž

Ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky od ledna 2014 a velitel prezidentské stráže od září 2015. Jakožto ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky je Iván Hernández Dala odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe občanské společnosti a demokratické opozice páchané členy generálního ředitelství pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými.

25.6.2018

12.

Delcy Eloína Rodríguez Gómezová

viceprezidentka Bolívarovské republiky Venezuela

datum narození: 18. května 1969

pohlaví: žena

Viceprezidentka Venezuely. Bývalá předsedkyně nezákonného ústavodárného shromáždění a bývalá členka prezidentské komise pro nezákonné Národní ústavodárné shromáždění. Její činnost coby členky prezidentské komise a poté ve funkci předsedkyně nezákonného ústavodárného shromáždění vedly k oslabení demokracie a právního státu ve Venezuele, včetně přisvojování si pravomocí Národního shromáždění a jejich používání proti opozici a bránění účasti jejích členů v politickém procesu.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

ministr lidové moci pro vzdělávání

datum narození: 16. prosince 1969

pohlaví: muž

Ministr lidové moci pro vzdělávání. Bývalý předseda prezidentské komise pro nezákonné Národní ústavodárné shromáždění. Ve své funkci vedl činnost směřující ke zřízení nezákonného ústavodárného shromáždění, a nese tedy odpovědnost za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzzaová

místopředsedkyně Národní volební rady

datum narození: 7. června 1969

pohlaví: žena

Místopředsedkyně Národní volební rady (CNE) a předsedkyně Komise pro seznam voličů a registr obyvatel. Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

datum narození: 16. června 1962

pohlaví: muž

Ředitel národního kontrolního ústředí místních výborů pro zásobování a produkci (CLAP) a vrchní komisař zpravodajské služby SEBIN. Nese odpovědnost za oslabování demokracie ovlivňováním distribucí v rámci zásobovacího programu CLAP mezi voliče. Kromě toho je jako vrchní komisař služby SEBIN odpovědný za činnosti této služby, které zahrnují závažné porušování lidských práv, jako je svévolné zadržování.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrónová

datum narození: 5. prosince 1971

pohlaví: žena

Od července 2017 do října 2018 byla náměstkyní nejvyššího státního zástupce (někdy také označovaná jako zástupkyně generálního prokurátora). V rozporu s ústavou byla jmenována náměstkyní nejvyššího státního zástupce Nejvyšším soudem, a nikoli Národním shromážděním. Odpovědná za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné iniciováním politicky motivovaných stíhání a zanedbáním povinnosti vyšetřit podezření na porušování lidských práv ze strany režimu Nicoláse Madura.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernándezová

datum narození: 11. března 1952

pohlaví: žena

Členka (předsedkyně) Národní volební rady (CNE) a členka Národní volební komise (JNE). Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu v souvislosti se zrušením referenda o odvolání prezidenta v roce 2016, odložením guvernérských voleb v roce 2016 a přemístěním volebních místností krátce před konáním guvernérských voleb v roce 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

generální tajemník Národní volební rady

pohlaví: muž

Generální tajemník Národní volební rady (CNE). Nese odpovědnost za schvalování činností CNE vedoucích k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU