(EU) 2019/1162Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1162 ze dne 1. července 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 182, 8.7.2019, s. 1-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. července 2019 Nabývá účinnosti: 28. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1162

ze dne 1. července 2019,

kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 1, čl. 7 písm. e) a čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) stanoví mimo jiné požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek živých zvířat, včetně zásilek kopytníků, do Unie. Část 1 přílohy I uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž lze do Unie takové zásilky dovážet, jakož i zvláštní podmínky pro vstup takových zásilek z některých třetích zemí.

(2)

Část 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví vzory veterinárních osvědčení pro domácí skot (včetně druhů BubalusBison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu (BOV-X), pro domácí ovce a kozy (druhy Ovis ariesCapra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu (OVI-X), pro domácí ovce a kozy (druhy Ovis ariesCapra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu (OVI-Y) a pro zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu (včetně druhů BubalusBison a jejich kříženců), druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí SuidaeTayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae) (RUM). Tato osvědčení zahrnují záruky ohledně epizootického hemoragického onemocnění, virového onemocnění přežvýkavců, které je nenakažlivé a jehož přenašeči jsou určité druhy pakomárů rodu Culicoides.

(3)

Kanada (CA-0) je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 jako země, z níž je v souladu se vzory veterinárních osvědčení POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM povolen dovoz zásilek některých kopytníků do Unie.

(4)

Kanada požádala, aby byla uznána za sezónně prostou epizootického hemoragického onemocnění. Za tímto účelem předložila Kanada v roce 2016 informace, které prokazují, že povětrnostní podmínky v Kanadě mezi 1. listopadem a 15. květnem neumožňují pohyb druhů Culicoides, jež jsou vektory viru katarální horečky ovcí i viru epizootického hemoragického onemocnění.

(5)

Informace, které Kanada poskytla, byly Komisí považovány za vyhovující jak normám Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), pokud jde o prokázání statusu země sezóně prosté katarální horečky ovcí, tak požadavkům Unie (4), které se týkají přesunů vnímavých zvířat v rámci Unie. Kanadě byl tudíž prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/384 (5) přiznán status země sezónně prosté katarální horečky ovcí v období mezi 1. listopadem a 15. květnem.

(6)

Normy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) pro prokázání statusu země sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění jsou rovnocenné normám stanoveným pro katarální horečku ovcí. Kanadě by proto měl být přiznán status země prosté epizootického hemoragického onemocnění ve stejném období mezi 1. listopadem a 15. květnem.

(7)

Seznam a zvláštní podmínky stanovené v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být změněny, pokud jde o vstup některých kopytníků vnímavých k epizootickému hemoragickému onemocnění do Unie ze země nebo z území se statusem sezónně prostých této nákazy a dále přiznání takového statusu Kanadě jako země prosté epizootického hemoragického onemocnění v období mezi 1. listopadem a 15. květnem.

(8)

Vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovené v části 2 uvedené přílohy by rovněž měly být změněny tak, aby bylo možné zavést příslušná potvrzení o zdraví zvířat pro ta zvířata, která pocházejí ze země nebo z území sezónně prostých epizootického hemoragického onemocnění.

(9)

Nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví mimo jiné i zvláštní podmínky pro vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie. Příloha II uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž lze do Unie takové zásilky dovážet, jakož i vzory veterinárních osvědčení pro dotčené zásilky a zvláštní podmínky požadované pro dovoz z některých třetích zemí.

(10)

V současné době má povolení vyvážet do Unie čerstvé nevykostěné maso skotu a ovcí, jakož i farmové a volně žijící zvěře podřádu přežvýkavci pouze jedno z území Argentiny uvedených v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, a sice AR-2. Příslušné orgány Argentiny požádaly Komisi, aby povolila vstup čerstvého nevykostěného masa některých kopytníků na území Unie pro další část jeho území označovanou jako „Patagonia Norte A“. Tento region, jejž tvoří části provincií Neuquén, Río Negro a Buenos Aires, dříve zahrnuté v AR-1, byl v roce 2013 organizací OIE uznán za prostý slintavky a kulhavky bez očkování (6).

(11)

Útvary Komise provedly v březnu 2018 audit s cílem posoudit, zda opatření dozoru a regionalizace pro slintavku a kulhavku v oblasti „Patagonia Norte A“ poskytují dostatečné záruky pro vstup čerstvého masa skotu, ovcí, farmové a volně žijící zvěře podřádu přežvýkavci, které nebylo podrobeno vykostění a zrání, do Unie. Výsledek auditu byl příznivý.

(12)

Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, aby se aktualizovala regionalizace Argentiny a povolil vstup čerstvého nevykostěného masa některých kopytníků do Unie z nové části území Argentiny.

(13)

Kromě toho je dovoz čerstvého masa volně žijících kopytníků do Unie podle vzoru veterinárního osvědčení RUW povolen ze tří území Argentiny, jež jsou na seznamu uvedena jako prostá slintavky a kulhavky, bez ohledu na to, zda se provádí očkování, či nikoli. Pokud se očkování provádí, použijí se doplňkové záruky ohledně zrání, měření pH a vykostění čerstvého masa. Do seznamu v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 však byla zahrnuta poznámka pod čarou, která z tohoto povolení vylučuje určité departmenty provincie Corrientes, kde byla v roce 2006 hlášena ohniska slintavky a kulhavky. Příslušné orgány Argentiny předložily Komisi žádost o vypuštění této poznámky v zájmu zohlednění současné veterinární situace v uvedených departmentech. Komise se domnívá, že současná veterinární situace v těchto departmentech vypuštění uvedené poznámky pod čarou odůvodňuje. Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna tak, aby se zrušila dotčená poznámka pod čarou.

(14)

V červnu 2018 dosáhly Atény a Skopje za přispění Organizace spojených národů (OSN) dvoustranné dohody („Prespanská dohoda“) o změně prozatímního odkazu OSN, pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii. Tato dohoda byla nyní ratifikována oběma zeměmi a její vstup v platnost byl Republikou Severní Makedonie formálně oznámen EU.

(15)

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie (Úř. věst. L 59, 7.3.2017, s. 3.)

(6)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/map/A_Argentina.jpg


PŘÍLOHA

1)   

Příloha I nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

řádek pro kód MK-0 se nahrazuje tímto:

„MK – Republika Severní Makedonie

MK-0

Celá země

 

 

I“

ii)

zrušuje se tato poznámka pod čarou:

„(****)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: konečné označení pro tuto zemi bude dohodnuto po skončení probíhajících jednání na úrovni OSN.“;

iii)

poznámka pod čarou (******) se nahrazuje tímto:

„Kanada (******): období sezónně prosté katarální horečky ovcí a epizootického hemoragického onemocnění je období mezi 1. listopadem a 15. květnem, v souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE.“;

iv)

v části Zvláštní podmínky se čtvrtý pododstavec zvláštní podmínky „I“ nahrazuje tímto:

„Příslušný veterinární orgán musí osvědčení před tranzitem přes území jedné nebo více třetích zemí opatřit v místě výstupu z Unie razítkem s následujícím textem: „POUZE PRO TRANZIT MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI EVROPSKÉ UNIE PŘES REPUBLIKU SEVERNÍ MAKEDONIE/ČERNOU HORU/SRBSKO (*) (**)“.“;

v)

v části Zvláštní podmínky se zvláštní podmínka „XIII“ nahrazuje tímto:

„„XIII

:

území, kterému je přiznán úřední status území sezónně prostého katarální horečky ovcí a epizootického hemoragického onemocnění pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru veterinárního osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y nebo RUM do Unie.“;

b)

část 2 se mění takto:

i)

vzor veterinárního osvědčení BOV-X se nahrazuje tímto:

Vzor BOV-X

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu Image 5 Text obrazu Image 6 Text obrazu Image 7 Text obrazu

ii)

vzor veterinárního osvědčení OVI-X se nahrazuje tímto:

Vzor OVI-X

Image 8 Text obrazu Image 9 Text obrazu Image 10 Text obrazu Image 11 Text obrazu Image 12 Text obrazu Image 13 Text obrazu Image 14 Text obrazu

iii)

vzor veterinárního osvědčení OVI-Y se nahrazuje tímto:

Vzor OVI-Y

Image 15 Text obrazu Image 16 Text obrazu Image 17 Text obrazu Image 18 Text obrazu Image 19 Text obrazu

iv)

vzor veterinárního osvědčení RUM se nahrazuje tímto:

Vzor RUM

Image 20 Text obrazu Image 21 Text obrazu Image 22 Text obrazu Image 23 Text obrazu Image 24 Text obrazu Image 25 Text obrazu Image 26 Text obrazu

2)   

Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

a)

položka týkající se Argentiny se nahrazuje tímto:

„AR – Argentina

AR-0

Celá země

EQU

 

 

 

 

 

AR-1

Provincie:

část provincie Buenos Aires (kromě území zahrnutého v AR-4),

Catamarca,

Corrientes,

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco,

Formosa,

Jujuy,

Salta (kromě území zahrnutého v AR-3).

BOV

RUF

RUW

A

1

 

1. srpna 2010

 

AR-2

Provincie:

Chubut,

Santa Cruz,

Tierra del Fuego,

část provincie Neuquén (kromě území zahrnutého v AR-4),

část provincie Río Negro (kromě území zahrnutého v AR-4).

BOV

OVI

RUW

RUF

 

 

 

1. srpna 2008

 

AR-3

Část provincie Salta: zóna o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa (dřívější nárazníková zóna přísného dozoru)

BOV

RUF

RUW

A

1

 

1. července 2016

 

AR-4

Provincie:

část provincie Neuquén (v Confluencii – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17 a v Picun Leufú – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17),

část provincie Río Negro (v Avellanedě – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 a východně od provinční silnice 250, v Conese – oblast nacházející se východně od provinční silnice 2, v El Cuy – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 od jejího protnutí s provinční silnicí 66 k hranici s departmentem Avellaneda, a v San Antoniu – oblast nacházející se východně od provinčních silnic 250 a 2),

část provincie Buenos Aires (Partido (okres) de Patagones).

BOV

OVI

RUW

RUF

 

 

 

8. července 2019“

b)

řádek pro kód MK-0 se nahrazuje tímto:

„MK – Republika Severní Makedonie

MK-0

Celá země

BOV, OVI, EQU“

 

 

 

 

c)

zrušují se tyto poznámky pod čarou:

„(4)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie; dočasný kód, který nemá žádný vliv na konečný název země, jenž bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.“;

„(7)

V případě „RUW“: Kromě těchto departmentů provincie Corrientes: departmenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU