(EU) 2019/1143Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1143 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty

Publikováno: Úř. věst. L 181, 5.7.2019, s. 2-12 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. července 2019 Nabývá účinnosti: 25. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1143

ze dne 14. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 7 písm. a) a článek 160 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) č. 952/2013 (dále jen „kodex“) lze ve zvláštních případech celní prohlášení podat jinými způsoby, než je metoda elektronického zpracování dat.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2) stanoví, že zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, může být dočasně propuštěno na základě jeho pouhého předložení celnímu úřadu namísto podání celního prohlášení. Jedním z důvodů této skutečnosti je, že většina zboží, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR, může být členskými státy osvobozena od DPH podle článku 23 směrnice Rady 2009/132/ES (3). Toto zboží může být rovněž osvobozeno od cla podle nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (4).

(3)

V současné době je možnost deklarovat zboží v hodnotě nepřesahující 22 EUR jeho předložením celnímu úřadu omezena na období před tím, než členské státy zmodernizují své vnitrostátní IT systémy pro dovoz uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 (5). Směrnice Rady (EU) 2017/2455 (6) navíc ruší osvobození od DPH pro zboží v hodnotě nepřesahující 22 EUR s účinkem ode dne 1. ledna 2021. To znamená, že v členských státech, které zmodernizují své vnitrostátní systémy pro dovoz přede dnem 1. ledna 2021, bude možnost propuštění zboží na základě jeho předložení celnímu úřadu zrušena a bude se vyžadovat celní prohlášení i v případech, kdy neexistuje povinnost vybrat z daného zboží DPH a zboží je osvobozeno od cla. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto mělo být změněno tak, aby byla zajištěna možnost deklarovat zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, na základě jeho předložení celnímu úřadu až do té doby, kdy bude prahová hodnota 22 EUR pro účely DPH zrušena.

(4)

Příloha B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví požadavky na údaje pro celní prohlášení. Nárůst transakcí elektronického obchodu ukázal, že uvedené požadavky na údaje nejsou vhodné pro prohlášení týkající se zboží dováženého v zásilkách, jejichž reálná hodnota nepřesahuje 150 EUR, nebo zásilek neobchodní povahy zasílaných soukromou osobou jiné soukromé osobě (zásilky nízké hodnoty). Za prvé, některé údaje požadované podle přílohy B nejsou v takovém případě nezbytné, protože podle článků 23 a 25 nařízení (ES) č. 1186/2009 je většina zboží dováženého jako zásilka nízké hodnoty osvobozena od cla. Za druhé, celní prohlášení týkající se takového zboží bude nejvíce zapotřebí pro dodržení pravidel DPH pro zboží dovážené v zásilkách, jejichž reálná hodnota nepřesahuje 150 EUR, zavedených směrnicí (EU) 2017/2455, konkrétně pravidel DPH spojených se zvláštním režimem pro prodej na dálku u zboží dováženého ze třetích zemí nebo třetích území podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice Rady 2006/112/ES (7), nebo pro vyměření DPH podle zvláštních režimů pro přiznání a odvod DPH z dovozu podle hlavy XII kapitoly 7 téže směrnice. Za třetí, kvůli velkému množství zásilek nízké hodnoty je nezbytné v co největším rozsahu přizpůsobit soubor údajů požadovaných pro celní účely elektronickým údajům zasílaným provozovatelem v místě odeslání zboží (tj. ve třetí zemi).

(5)

Je proto nutné změnit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 tak, aby byla zavedena možnost podávat prohlášení na zásilky nízké hodnoty pro celní účely za použití odlišného souboru údajů, který obsahuje méně prvků než soubor údajů pro standardní celní prohlášení. Taková možnost by měla být k dispozici ode dne použitelnosti opatření pro ukládání DPH u zboží dováženého v zásilkách, jejichž reálná hodnota nepřesahuje 150 EUR, stanovených ve směrnici (EU) 2017/2455.

(6)

Možnost použít pro prohlášení týkající se zásilek nízké hodnoty omezený soubor údajů by však neměla být k dispozici v případě zboží, na něž se vztahují zákazy nebo omezení. Pro takové zboží by se mělo nadále používat standardní celní prohlášení se všemi příslušnými informacemi. Omezený soubor údajů by se neměl používat ani pro prohlášení týkající se zboží, které je osvobozeno od DPH při dovozu podle čl. 143 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES (kódy celních režimů 42 a 63). Omezený soubor údajů je určen pro případy, kdy DPH již byla deklarována v souladu se zvláštním režimem pro prodej na dálku u zboží dováženého ze třetích zemí nebo třetích území v souladu s hlavou XII kapitolou 6 oddílem 4 směrnice 2006/112/ES, a není tedy nutné vybírat DPH při dovozu; omezený souboru údajů je rovněž určen pro případy, kdy je členský stát dovozu rovněž členským státem spotřeby pro účely DPH, a je tedy členským státem vyměřujícím DPH. Zboží dovážené v rámci kódů celních režimů 42 a 63 se naopak dováží do jiného členského státu, než je členský stát, který vyměří DPH, a v takových případech omezený soubor údajů neobsahuje dostatek informací, aby byly splněny všechny příslušné požadavky související s DPH.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

Čl. 141 odst. 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Do data předcházejícího datu uvedenému v čl. 4 odst. 1 čtvrtém pododstavci směrnice Rady (EU) 2017/2455 (*1) se zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, považuje za navržené k propuštění do volného oběhu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 kodexu za předpokladu, že požadované údaje jsou celními orgány přijaty.

(*1)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).“;"

2)

Vkládá se nový článek 143a, který zní:

„Článek 143a

Celní prohlášení pro zásilky nízké hodnoty

(čl. 6 odst. 2 kodexu)

1.   Od data uvedeného v čl. 4 odst. 1 čtvrtém pododstavci směrnice (EU) 2017/2455 může osoba podat celní prohlášení k propuštění do volného oběhu obsahující zvláštní soubor údajů uvedený v příloze B v případě zásilky, která je osvobozena od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009, pod podmínkou, že se na zboží v uvedené zásilce nevztahují zákazy a omezení.

2.   Odchylně od odstavce 1 se zvláštní soubor údajů pro zásilky nízké hodnoty nepoužije v případě:

a)

propuštění do volného oběhu u zboží, jehož dovoz je osvobozen od DPH v souladu s čl. 143 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES a případně je přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně v souladu s článkem 17 směrnice 2008/118/ES;

b)

zpětného dovozu s propuštěním do volného oběhu u zboží, jehož dovoz je osvobozen od DPH v souladu s čl. 143 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES a případně je přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně v souladu s článkem 17 směrnice 2008/118/ES.“;

3)

Příloha B se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6).

(6)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(7)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

Hlava I se mění takto:

a)

v kapitole 2 se v oddíle 1 za řádek týkající se sloupce H6 vkládá nový řádek, který zní:

„H7

Celní prohlášení pro propuštění do volného oběhu pro zásilky, které jsou osvobozeny od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009

Čl. 5 bod 12, článek 162 a 201 kodexu“

b)

v kapitole 3 se oddíl 1 mění takto:

1)

ve skupině 1 se mezi sloupce H6 a I1 vkládá nový sloupec, který zní:

 

 

„H

Číslo DP

Název DP

7

1/1

Druh prohlášení

 

1/2

Druh dodatkového celního prohlášení

 

1/3

Druh tranzitního celního prohlášení/důkazu o celním statusu

 

1/4

Tiskopisy

 

1/5

Ložné listy

 

1/6

Číslo zbožové položky

A

X

1/7

Ukazatel zvláštních okolností

 

1/8

Podpis/Ověření

 

1/9

Celkový počet položek

 

1/10

Režim

 

1/11

Upřesnění režimu

A

X“

2)

ve skupině 2 se mezi sloupce H6 a I1 vkládá nový sloupec, který zní:

 

 

„H

Číslo DP

Název DP

7

2/1

Zjednodušené prohlášení/předchozí doklady

A

[7]

XY

2/2

Zvláštní záznamy

C

XY

2/3

Předložené doklady, osvědčení a povolení, další podklady

A

[7]

X

2/4

Referenční číslo/UCR

C

XY

2/5

LRN

 

2/6

Odklad platby

B

[53]

Y

2/7

Označení skladu“

 

3)

ve skupině 3 se mezi sloupce H6 a I1 vkládá nový sloupec, který zní:

 

 

„H

Číslo DP

Název DP

7

3/1

Vývozce

A

XY

3/2

Identifikační číslo vývozce

 

3/3

Odesílatel – souhrnná přepravní smlouva

 

3/4

Identifikační číslo odesílatele – souhrnná přepravní smlouva

 

3/5

Odesílatel – dílčí přepravní smlouva

 

3/6

Identifikační číslo odesílatele – dílčí přepravní smlouva

 

3/7

Odesílatel

 

3/8

Identifikační číslo odesílatele

 

3/9

Příjemce

 

3/10

Identifikační číslo příjemce

 

3/11

Příjemce – souhrnná přepravní smlouva

 

3/12

Identifikační číslo příjemce – souhrnná přepravní smlouva

 

3/13

Příjemce – dílčí přepravní smlouva

 

3/14

Identifikační číslo příjemce – dílčí přepravní smlouva

 

3/15

Dovozce

A

[12]

Y

3/16

Identifikační číslo dovozce

A

[14]

Y

3/17

Deklarant

A

[12]

Y

3/18

Identifikační číslo deklaranta

A

Y

3/19

Zástupce

A

[12]

Y

3/20

Identifikační číslo zástupce

A

Y

3/21

Kód statusu zástupce

A

Y

3/22

Držitel režimu tranzitu

 

3/23

Identifikační číslo držitele režimu tranzitu

 

3/24

Prodávající

 

3/25

Identifikační číslo prodávajícího

 

3/26

Kupující

 

3/27

Identifikační číslo kupujícího

 

3/28

Identifikační číslo osoby oznamující příchod zboží

 

3/29

Identifikační číslo osoby oznamující odklon

 

3/30

Identifikační číslo osoby předkládající zboží celnímu orgánu

 

3/31

Přepravce

 

3/32

Identifikační číslo přepravce

 

3/33

Strana, které má být příchod zboží oznámen – souhrnná přepravní smlouva

 

3/34

Identifikační číslo strany, které má být příchod zboží oznámen – souhrnná přepravní smlouva

 

3/35

Strana, které má být příchod zboží oznámen – dílčí přepravní smlouva

 

3/36

Identifikační číslo strany, které má být příchod zboží oznámen – dílčí přepravní smlouva

 

3/37

Identifikační číslo dalšího účastníka či účastníků dodavatelského řetězce

 

3/38

Identifikační číslo osoby podávající dodatečné údaje pro vstupní souhrnné celní prohlášení

 

3/39

Identifikační číslo držitele povolení

 

3/40

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů

A

[54]

XY

3/41

Identifikační číslo osoby předkládající zboží celnímu úřadu v případě zápisu do záznamů deklaranta nebo v souvislosti s celními prohlášeními podanými před předložením zboží

 

3/42

Identifikační číslo osoby podávající celní manifest

 

3/43

Identifikační číslo osoby žádající o důkaz o celním statusu zboží Unie

 

3/44

Identifikační číslo osoby oznamující příchod v případě pohybu dočasně uskladněného zboží

 

3/45

Identifikační číslo osoby poskytující jistotu

 

3/46

Identifikační číslo osoby platící clo“

 

4)

ve skupině 3 se v řádku týkajícím se datového prvku 3/1 ve sloupcích H1, H3, H4, H5, H6 a I1 písmeno „B“ nahrazuje výrazem „A [12]“;

5)

ve skupině 3 se v řádku týkajícím se datového prvku 3/2 ve sloupcích H1, H3, H4, H5, H6 a I1 písmeno „B“ nahrazuje výrazem „A [14]“;

6)

ve skupině 4 se mezi sloupce H6 a I1 vkládá nový sloupec, který zní:

 

 

„H

Číslo DP

Název DP

7

4/1

Dodací podmínky

 

4/2

Způsob platby přepravného

 

4/3

Výpočet poplatků – druh poplatku

 

4/4

Výpočet poplatků – základ pro vyměření poplatku

 

4/5

Výpočet poplatků – sazba poplatku

 

4/6

Výpočet poplatků – splatná částka poplatku

 

4/7

Výpočet poplatků – celkem

 

4/8

Výpočet poplatků – způsob platby

B

[53]

X

4/9

Přirážky a srážky

 

4/10

Měna faktury

 

4/11

Celková fakturovaná částka

 

4/12

Vnitřní měnová jednotka

 

4/13

Ukazatele celní hodnoty

 

4/14

Cena položky/částka

 

4/15

Směnný kurz

 

4/16

Metoda hodnocení

 

4/17

Preference

 

4/18

Hodnota

A

X

4/19

Náklady na přepravu do místa konečného určení

A

XY“

7)

ve skupině 4 se v řádku týkajícím se datového prvku 4/18 ve sloupci „Název DP“ slova „Poštovní hodnota“ nahrazují slovem „Hodnota“;

8)

ve skupině 4 se v řádku týkajícím se datového prvku 4/19 ve sloupci „Název DP“ slova „Poštovní poplatky“ nahrazují slovy „Náklady na přepravu do místa konečného určení“;

9)

ve skupině 6 se mezi sloupce H6 a I1 vkládá nový sloupec, který zní:

 

 

„H

Číslo DP

Název DP

7

6/1

Čistá hmotnost (kg)

 

6/2

Doplňkové jednotky

A

[55]

X

6/3

Hrubá hmotnost (kg) – souhrnná přepravní smlouva

 

6/4

Hrubá hmotnost (kg) – dílčí přepravní smlouva

 

6/5

Hrubá hmotnost (kg)

A

XY

6/6

Popis zboží – souhrnná přepravní smlouva

 

6/7

Popis zboží – dílčí přepravní smlouva

 

6/8

Popis zboží

A

X

6/9

Druh nákladových kusů

 

6/10

Počet nákladových kusů

A

[52]

X

6/11

Dopravní označení obalu

 

6/12

Kód OSN pro nebezpečné zboží

 

6/13

Kód CUS

 

6/14

Zbožový kód – kód kombinované nomenklatury

A

X

6/15

Zbožový kód – kód TARIC

 

6/16

Zbožový kód – doplňkové kódy TARIC

 

6/17

Zbožový kód – vnitrostátní doplňkové kódy

 

6/18

Nákladové kusy celkem

 

6/19

Druh zboží“

 

c)

v kapitole 3 se v oddíle 2 se doplňují nové poznámky, které znějí:

Číslo poznámky

Znění poznámky

„[52]

Tato informace se nevyžaduje u poštovních zásilek.

[53]

Tato informace se nevyžaduje:

a)

pokud je zboží navrženo k propuštění do volného oběhu v rámci zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí a území podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES; nebo

b)

pokud se jedná o zboží neobchodní povahy zasílané ze třetí země soukromými osobami jiným soukromým osobám v členském státě, které je osvobozeno od DPH podle článku 1 směrnice Rady 2006/79/ES (*1).

[54]

Tato informace se vyžaduje, pouze pokud je zboží navrženo k propuštění do volného oběhu v rámci zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí a území podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES.

[55]

Tato informace se vyžaduje, pouze pokud se prohlášení týká zboží uvedeného v článku 27 nařízení (ES) č. 1186/2009.

2)

Hlava II se mění takto:

a)

v poznámkách k datovému prvku 1/6 („Číslo zbožové položky“) se text „Sloupce A1 až A3, B1 až B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a až F1d, F2a až F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 až H6 a I1 tabulky požadavků na údaje:“ nahrazuje slovy „Sloupce A1 až A3, B1 až B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a až F1d, F2a až F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 až H7 a I1 tabulky požadavků na údaje:“;

b)

v poznámkách k datovému prvku 2/1 („Zjednodušené prohlášení/předchozí doklady“) se doplňuje nový text, který zní:

Sloupec H7 tabulky požadavků na údaje:

Jsou-li vstupní souhrnné celní prohlášení a celní prohlášení podávány odděleně, pomocí příslušných kódů Unie uveďte referenční číslo (MRN) vstupního souhrnného celního prohlášení nebo jiného předchozího dokladu.“;

c)

v poznámkách k datovému prvku 2/2 („Zvláštní záznamy“) se doplňuje nový text, který zní:

Sloupec H7 tabulky požadavků na údaje:

Veškeré informace, které poskytl deklarant, jež mohou být pokládány za užitečné pro propuštění dotčeného zboží do volného oběhu“;

d)

v poznámkách k datovému prvku 2/4 („Referenční číslo/UCR“) se doplňuje nový text, který zní:

Sloupec H7 tabulky požadavků na údaje:

Tuto kolonku lze použít pro uvedení identifikačního čísla transakce, pokud je zboží navrženo k propuštění do volného oběhu v rámci zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí a území podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES.“;

e)

poznámky k datovému prvku 3/1 („Vývozce“) se mění takto:

1)

slova „Všechny příslušné použité sloupce tabulky požadavků na údaje:“ se nahrazují slovy „Sloupce B1 až B4, C1 a E1 tabulky požadavků na údaje:“;

2)

doplňuje se nový text, který zní:

Sloupce H6 a H7 tabulky požadavků na údaje:

Uveďte celé jméno a adresu osoby odesílající zboží, jak je uvedeno stranou objednávající přepravu v přepravní smlouvě.“;

f)

v poznámkách k datovému prvku 3/17 („Deklarant“) se slova „Sloupce H1 až H6 a I1 tabulky požadavků na údaje“ nahrazují slovy „Sloupce H1 až H7 a I1 tabulky požadavků na údaje:“;

g)

v poznámkách k datovému prvku 3/18 („Identifikační číslo deklaranta“) se slova „Sloupce B1 až B4, C1, G4, H1 až H5 a I1 tabulky požadavků na údaje:“ nahrazují slovy „Sloupce B1 až B4, C1, G4, H1 až H7 a I1 tabulky požadavků na údaje:“;

h)

v poznámkách k datovému prvku 3/40 („Identifikační číslo dodatečných datových údajů“) se doplňuje nový text, který zní:

„Pokud je zboží navrženo k propuštění do volného oběhu v rámci zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí a území podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES, uvede se zvláštní identifikační číslo pro účely DPH přidělené pro použití tohoto režimu.“;

i)

poznámky k datovému prvku 4/18 („Poštovní hodnota“) se mění takto:

1)

slova „Poštovní hodnota“ se nahrazují slovem „Hodnota“;

2)

slova „Všechny příslušné použité sloupce tabulky požadavků na údaje:“ se nahrazují slovy „Sloupec H6 tabulky požadavků na údaje:“;

3)

doplňuje se nový text, který zní:

Sloupec H7 tabulky požadavků na údaje:

Reálná hodnota zboží za každou položku v měně faktury.“;

j)

poznámky k datovému prvku 4/19 („Poštovní poplatky“) se mění takto:

1)

slova „Poštovní poplatky“ se nahrazují slovy „Náklady na přepravu do místa konečného určení“;

2)

slova „Všechny příslušné použité sloupce tabulky požadavků na údaje:“ se nahrazují slovy „Sloupec H6 tabulky požadavků na údaje:“;

3)

doplňuje se nový text, který zní:

Sloupec H7 tabulky požadavků na údaje:

Náklady na přepravu až do místa konečného určení v měně faktury.“;

k)

v poznámkách k datovému prvku 6/8 („Popis zboží“) se slova „Sloupce D3, G4, G5 a H6 tabulky požadavků na údaje:“ nahrazují slovy „Sloupce D3, G4, G5, H6 a H7 tabulky požadavků na údaje:“;

l)

v poznámkách k datovému prvku 6/14 („Zbožový kód – kód kombinované nomenklatury“) se doplňuje nový text, který zní:

Sloupec H7 tabulky požadavků na údaje:

Uveďte šestimístný kód nomenklatury harmonizovaného systému deklarovaného zboží.“


(*1)  Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (Úř. věst. L 286, 17.10.2006, s. 15).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU