(EU) 2019/1130Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1130 ze dne 2. července 2019 o jednotných podmínkách harmonizovaného uplatňování územních typologií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003

Publikováno: Úř. věst. L 179, 3.7.2019, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2019 Nabývá účinnosti: 23. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1130

ze dne 2. července 2019

o jednotných podmínkách harmonizovaného uplatňování územních typologií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (1), a zejména na čl. 4b odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1059/2003 představuje právní rámec pro regionální klasifikaci Unie, který umožňuje sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik.

(2)

Článek 4b nařízení (ES) č. 1059/2003 zmocňuje Komisi k zavedení jednotných podmínek harmonizovaného uplatňování územních typologií, stanovených v uvedeném článku, na unijní úrovni.

(3)

Tyto podmínky by měly popsat metodu pro určování typologií jednotlivých místních správních jednotek (LAU) a regionů úrovně 3 společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).

(4)

Při uplatňování jednotných podmínek je důležité vzít v úvahu zeměpisné, socioekonomické, historické a environmentální okolnosti.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotnými podmínkami harmonizovaného uplatňování typologie na základě statistické sítě (gridu) a typologií úrovně LAU a úrovně NUTS 3 jsou podmínky stanovené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   

Jednotné podmínky harmonizovaného uplatňování typologie na základě statistické sítě (gridu) jsou:

Prvek zavedený nařízením (ES) č. 1059/2003

Označení

Podmínky

Typologie na základě statistické sítě (gridu)

„venkovské buňky (gridy)“ nebo „buňky (gridy) s nízkou hustotou zalidnění“

buňky (gridy) o velikosti 1 km2, s hustotou zalidnění méně než 300 obyvatel/km2 a jiné buňky vně městských klastrů

„městské klastry“ nebo „klastry s mírnou hustotou zalidnění“

 

sousedící (i úhlopříčně) buňky (gridy) o velikosti 1 km2, s hustotou zalidnění minimálně 300 obyvatel/km2 a s minimálně 5 000 obyvatel v klastru

„městská centra“ nebo „klastry s vysokou hustotou zalidnění“

sousedící (ne úhlopříčně) buňky (gridy) o velikosti 1 km2 v „městském klastru“, s hustotou zalidnění minimálně 1 500 obyvatel/km2 a s minimálně 50 000 obyvatel v klastru po doplnění

2.   

Jednotné podmínky harmonizovaného uplatňování typologií úrovně LAU jsou:

Prvek zavedený nařízením (ES) č. 1059/2003

Označení

Podmínky

Stupeň urbanizace (DEGURBA)

„městské oblasti“

„města“ nebo „hustě zalidněné oblasti“

územní jednotky úrovně LAU, v nichž minimálně 50 % počtu obyvatel žije v městských centrech

„menší města a předměstí“ nebo „středně zalidněné oblasti“

územní jednotky úrovně LAU, v nichž méně než 50 % počtu obyvatel žije ve venkovských buňkách (gridech) a méně než 50 % počtu obyvatel žije v městských centrech

„venkovské oblasti“ nebo „řídce zalidněné oblasti“

územní jednotky úrovně LAU, v nichž minimálně 50 % počtu obyvatel žije ve venkovských buňkách (gridech)

Funkční městské oblasti

„funkční městské oblasti“

„města“

územní jednotky úrovně LAU, definované jako „města“ nebo „hustě zalidněné oblasti“

„zóna dojíždění“

územní jednotky úrovně LAU, z nichž minimálně 15 % zaměstnaného obyvatelstva dojíždí do města, včetně enkláv, bez exkláv

Pobřežní oblasti

„pobřežní oblasti“

územní jednotky úrovně LAU, které leží na pobřeží moře nebo jejichž plocha z minimálně 50 % leží ve vzdálenosti do 10 km od moře; doplněné o enklávy (vnitrozemské jednotky LAU obklopené přiléhajícími pobřežními jednotkami LAU)

„vnitrozemské oblasti“

územní jednotky úrovně LAU, které nejsou „pobřežními oblastmi“, tj. neleží na pobřeží moře a jejich plocha z méně než 50 % leží ve vzdálenosti do 10 km od moře

3.   

Jednotné podmínky harmonizovaného uplatňování typologií úrovně NUTS 3 jsou:

Prvek zavedený nařízením (ES) č. 1059/2003

Označení

Podmínky

Městsko-venkovská typologie

„převážně městské regiony“

regiony úrovně NUTS 3, v nichž minimálně 80 % počtu obyvatel žije v městských klastrech

„přechodné regiony“

regiony úrovně NUTS 3, v nichž více než 50 %, ale méně než 80 % počtu obyvatel žije v městských klastrech

„převážně venkovské regiony“

regiony úrovně NUTS 3, v nichž minimálně 50 % počtu obyvatel žije ve venkovských buňkách (gridech)

Metropolitní typologie

„metropolitní regiony“

samostatné regiony úrovně NUTS 3 nebo jejich sdružení, v nichž minimálně 50 % počtu obyvatel žije ve funkčních městských oblastech o minimálně 250 000 obyvatelích

„nemetropolitní regiony“

regiony úrovně NUTS 3, které nejsou „metropolitními regiony“

Pobřežní typologie

„pobřežní regiony“

regiony úrovně NUTS 3, které leží na pobřeží moře, nebo ty, kde minimálně 50 % počtu obyvatel žije do 50 km od pobřeží, a region úrovně NUTS 3 Hamburg (Německo)

„vnitrozemské regiony“

regiony úrovně NUTS 3, které nejsou „pobřežními regiony“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU