(EU) 2019/1102Nařízení Komise (EU) 2019/1102 ze dne 27. června 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 175, 28.6.2019, s. 25-30 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. července 2019 Nabývá účinnosti: 18. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1102

ze dne 27. června 2019,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (1), a zejména na čl. 29 odst. 4 a čl. 31 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výrobce izomerní směsi 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové kyseliny a 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové kyseliny (dále jen „DMPSA“) předložil prostřednictvím českých orgánů Komisi žádost o zařazení DMPSA jako nové položky do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003. DMPSA je inhibitor nitrifikace, který při použití společně s minerálními dusíkatými hnojivy snižuje riziko ztrát dusíku ve formě emisí N2O, a tím napomáhá k vyšší účinnosti dusíku u hnojiv obsahujících DMPSA.

(2)

DMPSA splňuje požadavky stanovené v článku 14 nařízení (ES) č. 2003/2003. Proto by měl být zařazen na seznam typů hnojiv v příloze I uvedeného nařízení.

(3)

Nařízení (ES) č. 2003/2003 požaduje kontrolu hnojiva ES metodami odběru vzorků a analýzy popsanými v příloze IV uvedeného nařízení. Zařazení DMPSA do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003 vyžaduje, aby do přílohy IV uvedeného nařízení byla doplněna analytická metoda, která se použije pro úřední kontroly tohoto typu hnojiv.

(4)

Kromě toho by měla být dále rozvinuta metoda 1 „Příprava vzorků k analýze“ tím, že do ní budou začleněny další evropské normy týkající se odběru vzorků obecně i odběru vzorků ze statických hromad. Stávající metody 9 pro stopové živiny o koncentraci nejvýše 10 % a metody 10 pro stopové živiny o koncentraci větší než 10 % v příloze IV navíc nejsou mezinárodně uznány a měly by být nahrazeny evropskými normami, které nedávno vypracoval Evropský výbor pro normalizaci.

(5)

Nařízení (ES) č. 2003/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 32 nařízení (ES) č. 2003/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

V tabulce F.1 v příloze I nařízení (ES) č. 2003/2003 se doplňuje nový řádek 5, který zní:

„5

Izomerní směs 2-(3,4-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové kyseliny a 2-(4,5-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové kyseliny (DMPSA)

Číslo ES 940-877-5

minimum: 0,8

maximum: 1,6“

 

 


PŘÍLOHA II

V příloze IV nařízení (ES) č. 2003/2003 se oddíl B mění takto:

1)

Metoda 1 se nahrazuje tímto:

„Metody 1

Příprava vzorků a odběr vzorků

Metoda 1.1

Odběr vzorků k analýze

EN 1482-1: Hnojiva a materiály k vápnění půd – Vzorkování a příprava vzorku – Část 1: Vzorkování

Metoda 1.2

Příprava vzorků k analýze

EN 1482-2: Hnojiva a materiály k vápnění půd – Vzorkování a příprava vzorku – Část 2: Příprava vzorku

Metoda 1.3

Odběr vzorků ze statických hromad k analýze

EN 1482-3: Hnojiva a materiály k vápnění půd – Vzorkování a příprava vzorku – Část 3: Vzorkování statických hromad

2)

Metody 9 se nahrazují tímto:

„Metody 9

Stopové živiny o koncentraci nejvýše 10 %

Metoda 9.1

Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

EN 16964: Hnojiva – Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 9.2

Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

EN 16962: Hnojiva – Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 9.3

Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

EN 16965: Hnojiva – Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 9.4

Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

EN 16963: Hnojiva – Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 9.5

Stanovení boru s využitím spektrometrie s azomethinem-H

EN 17041: Hnojiva – Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 9.6

Stanovení molybdenu s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

EN 17043: Hnojiva – Stanovení molybdenu v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.“

3)

Metody 10 se nahrazují tímto:

Metody 10

Stopové živiny o koncentraci větší než 10 %

Metoda 10.1

Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

EN 16964: Hnojiva – Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 10.2

Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

EN 16962: Hnojiva – Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 10.3

Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

EN 16965: Hnojiva – Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 10.4

Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

EN 16963: Hnojiva – Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.

Metoda 10.5

Stanovení boru s využitím acidimetrické titrace

EN 17042: Hnojiva – Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

Tato metoda analýzy neprošla kruhovým testem.

Metoda 10.6

Stanovení molybdenu gravimetricky s 8-hydroxychinolinem

CEN/TS 17060: Hnojiva – Stanovení molybdenu v koncentracích > 10 % gravimetricky s 8-hydroxychinolinem

Tato metoda analýzy neprošla kruhovým testem.“

4)

V metodách 12 se doplňuje nová metoda 12.8, která zní:

„Metoda 12.8

Stanovení DMPSA

EN 17090: Hnojiva – Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech – Metoda s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU