(EU) 2019/1015Nařízení Komise (EU) 2019/1015 ze dne 20. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 23-64 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2019 Nabývá účinnosti: 11. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1015

ze dne 20. června 2019,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro kaptan, kyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraklostrobin a teflubenzuron byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat a tetrakonazol byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení. Pro flutianil nebyly stanoveny žádné specifické MLR, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení používání přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku aminopyralid k ošetření ječmene, prosa, ovsa, žita a čiroku byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě kaptanu byla taková žádost podána u klikev a chmele. V případě kyazofamidu byla taková žádost podána u brambor, rajčat a tykvovitých. V případě kresoxim-methylu byla taková žádost podána u produktů živočišného původu po použití této účinné látky k ošetření krmiva. V případě lambda-cyhalothrinu byla taková žádost podána u celeru řapíkatého, fenyklu obecného sladkého, sójových bobů, slunečnicových semen a rýže. V případě mandipropamidu byla taková žádost podána u řepy červené/salátové, ředkví, květáku, kapusty růžičkové, čekanky obecné seté, vyluštěných hrachových zrn a artyčoků. V případě pyraklostrobinu byla taková žádost podána u citrusových plodů, hroznů stolních, košťálové zeleniny vytvářející růžice, zelí hlávkového, „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listů)“, artyčoků, póru a sójových bobů. V případě spirotetramatu byla taková žádost podána u „ostatního bobulového a drobného ovoce“, aktinidie/kiwi, česneku, fenyklu obecného sladkého a reveně kadeřavé / rebarbory. V případě tetrakonazolu byla taková žádost podána u kaki, lněných semen a makových semen.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byly podány žádosti o přípustnou odchylku pro dovoz pro mandipropamid používaný v Nigérii a Kamerunu k ošetření kakaových bobů, pro pyraklostrobin používaný v Indonésii k ošetření rýže, v Brazílii k ošetření kávových zrn, mučenky a ananasu a ve Spojených státech amerických k ošetření tomelu viržinského a cukrové třtiny, pro spiromesifen používaný v Brazílii k ošetření kávových zrn a pro teflubenzuron používaný v Brazílii k ošetření grapefruitů a mandarinek. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin v těchto zemích vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedené v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

V případě kaptanu žadatel předložil informace, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici: poskytl validovanou analytickou metodu pro matrice s vysokým obsahem vody a kyselin a učinil referenční standardy pro 3-OH THPI a 5-OH THPI komerčně dostupnými.

(8)

V případě kyazofamidu žadatel předložil takové dříve chybějící informace o skladovacích podmínkách v mrazícím zařízení.

(9)

V případě kresoxim-methylu žadatel předložil novou studii stability pro produkty živočišného původu, aby prokázal platnost krmné studie u přežvýkavců.

(10)

V případě pyraklostrobinu žadatel předložil chybějící informace o pokusech týkající se reziduí u hroznů stolních a validovanou analytickou metodu pro kávová zrna. V případě použití pyraklostrobinu k ošetření tomelu viržinského,,„špenátu a podobné zeleniny (listů)“ a cukrové třtiny předložené údaje nepostačovaly ke stanovení nových MLR. V případě použití uvedené účinné látky k ošetření čekanky štěrbáku úřad zvýšení stávajícího MLR nedoporučil, neboť by nebylo možné vyloučit riziko pro spotřebitele.

(11)

V případě lambda-cyhalothrinu dospěl úřad k závěru, že poskytnuté informace nepostačovaly k tomu, aby podpořily použití této účinné látky v EU k ošetření sójových bobů a slunečnicových semen. Doporučil stanovit MLR u sójových bobů na 0,05 mg/kg a u slunečnicových semen na 0,2 mg/kg, což odpovídá stávajícím limitům reziduí stanoveným Codexem (CXL). Uvedené hodnoty CXL jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (3).

(12)

V případě tetrakonazolu úřad doporučil zvýšit MLR pro drůbeží tuk a ptačí vejce v návaznosti na použití této účinné látky k ošetření krmiva.

(13)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(14)

V rámci postupu schválení účinné látky flutianil byla žádost o stanovení MLR zahrnuta do souhrnné dokumentace v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4). Dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil v souladu s čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení. Úřad žádost posoudil a předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky z hlediska pesticidů, ve kterém doporučil stanovit MLR vztahující se na reprezentativní použití k ošetření hroznů v souladu se správnou zemědělskou praxí v Unii (5).

(15)

Na základě odůvodněných stanovisek a závěru úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(16)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro kaptan, kyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraklostrobin a teflubenzuron se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Kaptan (suma kaptanu a THPI, vyjádřeno jako kaptan) (R)

Kyazofamid

Kresoxim-methyl (R)

Lambda-cyhalothrin (zahrnuje gama-cyhalothrin) (suma R,S- a S,R-izomerů) (F)

Pyraklostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandle

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Para ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistácie

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Jádrové ovoce

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Jablka

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Hrušky

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Meruňky

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Třešně

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Broskve

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Švestky

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

hrozny

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Hrozny stolní

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Hrozny moštové

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

jahody

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Ostružiny

20

 

 

 

3

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

20

 

 

 

3

 

0153990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Klikvy

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Šípky

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Bez černý / bezinky

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Různé ovoce s

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Datle

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Fíky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Liči

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banány

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granátová jablka

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Chlebovník

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

brambory

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Řepa červená/salátová

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Celer bulvový

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Křen

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Topinambury

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastinák

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Petržel kořenová

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Ředkve

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Kozí brada

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Ostatní (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Šalotka

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Rajčata

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Paprika setá

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Lilek/baklažán

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Cukety

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Locika setá

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Barborky

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Mangold

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Čočka

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artyčoky

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Pór

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Maková semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sezamová semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Semena řepky olejky

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sójové boby

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Hořčičná semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bavlníková semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Dýňová semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Semena lničky seté

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Konopná semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olivy na olej

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

OBILOVINY

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Kukuřice

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Proso

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Oves

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Rýže

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Žito

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Čirok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Pšenice

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Čaje

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kávová zrna

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

květů

 

 

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

CHMEL

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Semena

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

2

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Kůra

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Ostatní (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Komodity z

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

prasat

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Svalovina

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Tuk

 

 

 

3

 

 

1011030

Játra

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Ledviny

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

3

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

drůbeže

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Svalovina

 

 

 

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Mléko

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Kravské

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Slepičí

 

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Rozpustné v tuku

Kaptan (suma kaptanu a THPI, vyjádřeno jako kaptan) (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kód 1000000 kromě 1040000 : suma THPI, 3-OH THPI a 5-OH THPI, vyjádřeno jako kaptan; kód 0151020 : kaptan

Kresoxim-methyl (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

kresoxim-methyl – kód 1000000 kromě 1040000 : kresoxim-methyl (BF-490-9, vyjádřeno jako kresoxim-methyl)

Metabolit BF 490-9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxy-iminooctová kyselina

Lambda-cyhalothrin (zahrnuje gama-cyhalothrin) (suma R,S- a S,R-izomerů) (F)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110000

Citrusové plody

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120000

Ořechy ze stromů

0130000

Jádrové ovoce

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140010

Meruňky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140020

Třešně

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140030

Broskve

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140040

Švestky

0140990

Ostatní (2)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia a XI), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0150000

Bobulové a drobné ovoce

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151000

a)

hrozny

0152000

b)

jahody

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0153000

c)

ovoce z keřů

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0161000

a)

jedlou slupkou

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0163010

Avokádo

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0163020

Banány

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0163030

Mango

0163040

Papája

0163050

Granátová jablka

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0163070

Kvajáva hrušková

0163080

Ananas

0163090

Chlebovník

0163100

Durian cibetkový

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0163990

Ostatní (2)

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0220010

Česnek

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220020

Cibule kuchyňská

0220030

Šalotka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0220990

Ostatní (2)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0232010

Okurky salátové

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0232020

Okurky nakládačky

0232030

Cukety

0232990

Ostatní (2)

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0234000

d)

kukuřice cukrová

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

0243000

c)

košťálová zelenina listová

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

0243990

Ostatní (2)

0244000

d)

kedlubny

0251010

Kozlíček polníček

0251020

Locika setá

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0251050

Barborky

0251060

Roketa setá / rukola

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251070

Červená hořčice

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251990

Ostatní (2)

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0255000

e)

čekanka obecná setá

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0260000

Lusková zelenina

0270010

Chřest

0270020

Kardy

0270030

Celer řapíkatý

0270040

Fenykl obecný sladký

0270050

Artyčoky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0270060

Pór

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0270080

Bambusové výhonky

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0270990

Ostatní (2)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0290000

Řasy a prokaryota

0300000

LUŠTĚNINY

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0500010

Ječmen

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0500030

Kukuřice

0500040

Proso

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500050

Oves

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500060

Rýže

0500070

Žito

0500080

Čirok

0500090

Pšenice

0500990

Ostatní (2)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, o pokusech týkajících se reziduí a o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000

CHMEL

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0800000

KOŘENÍ

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

1010000

Komodity z

1011000

a)

prasat

1011010

Svalovina

1011020

Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o toxikologických vlastnostech některých jiných metabolitů (sloučeniny Ia a XI) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011030

Játra

1011040

Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990

Ostatní (2)

1012000

b)

skotu

1012010

Svalovina

1012020

Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, a o toxikologických vlastnostech některých jiných metabolitů (sloučeniny Ia a XI) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012030

Játra

1012040

Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o určitých metabolitech (sloučeniny Ia, IV a gama-lakton), které se tvoří během sterilizačního procesu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. července 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990

Ostatní (2)

1013000

c)

ovcí

1013010

Svalovina

1013020

Tuk