(EU) 2019/987Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/987 ze dne 29. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu

Publikováno: Úř. věst. L 160, 18.6.2019, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2019 Nabývá účinnosti: 8. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/987

ze dne 29. května 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2012 (2) musí členské státy, ale i výrobci hlásit určité údaje o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení (EU) č. 510/2011.

(2)

Nový regulativní zkušební postup pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel, celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP), stanovený v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (3), nahradí od 1. září 2019 nový evropský jízdní cyklus (NEDC) stanovený v nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (4). Tato změna rovněž ovlivní metodiku stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva v případě vozidel kategorie N1, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (dále jen „vozidla vyráběná ve více fázích“).

(3)

Podle nařízení (EU) č. 510/2011 musí být specifické emise CO2 vozidla vyráběného ve více fázích připsány výrobci základního vozidla. Aby výrobce základního vozidla mohl účinně a s dostatečnou jistotou plánovat plnění svých cílů pro specifické emise CO2, zajistí tato metodika, aby emise CO2 a hmotnost připsané tomuto výrobci byly známy v okamžiku výroby a prodeje základního vozidla, a nikoli až v okamžiku, kdy výrobce zapojený v posledním stupni výroby uvede dokončené vozidlo na trh.

(4)

Výrobce základního vozidla by měl Komisi oznámit vstupní hodnoty použité pro účely výpočtu za použití interpolace podle přílohy II části A bodu 1a.1 nařízení (EU) č. 510/2011, jakož i hodnoty emisí CO2 a hmotnosti neúplného základního vozidla. Tyto hodnoty by měly být použity k výpočtu průměrných specifických emisí výrobce základního vozidla a jeho cílů pro specifické emise.

(5)

Výrobci neúplných základních vozidel, která byla prodána v předchozím kalendářním roce pro účely jejich dokončení výrobcem druhého stupně, by měli předat údaje uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 510/2011 do úložiště obchodních údajů Evropské agentury pro životní prostředí.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 10 prováděcího nařízení (EU) č. 293/2012 se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„3.   Pro účely výpočtu předběžného cíle pro specifické emise a předběžných průměrných specifických emisí CO2 a za účelem ověření vstupních hodnot používaných podle přílohy II části A bodu 1a.1 nařízení (EU) č. 510/2011 předloží výrobci Komisi prostřednictvím elektronického přenosu dat do úložiště údajů spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí údaje o každém základním vozidle, na něž se vztahuje vícestupňové schválení typu, které prodali v Unii v předchozím kalendářním roce, jak je uvedeno příloze II části A bodě 1c uvedeného nařízení.

Údaje se předávají elektronickým přenosem dat do úložiště údajů spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí.

4.   Pokud výrobci podrobné údaje uvedené v odstavci 3 nepředloží, předběžný cíl pro specifické emise a předběžné průměrné specifické emise se vypočítají na základě podrobných údajů poskytnutých členskými státy.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 29. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU