(EU) 2019/981Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/981 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 161, 18.6.2019, s. 1-130 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2019 Nabývá účinnosti: 8. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/981

ze dne 8. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 9, čl. 50 odst. 1 písm. a), článek 56, čl. 86 odst. 1 písm. a) a b), čl. 97 odst. 1, čl. 111 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), fa), i), j), k) a l), čl. 211 odst. 2 a článek 234 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zkušenosti získané pojišťovnami a zajišťovnami během prvních let uplatňování směrnice 2009/138/ES by měly být použity k přezkoumání metod, předpokladů a standardních parametrů při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce.

(2)

Návrh Komise na nové nařízení, kterým se zavádí program InvestEU (2), se zaměřuje na řešení selhání trhu a nepříznivých investičních situací v celé EU. Uvedený návrh zahrnuje zřízení poradenského centra InvestEU, které by mělo podporovat vytvoření solidní rezervy investičních projektů, a portálu InvestEU, který by měl investorům poskytovat snadno dostupnou a uživatelsky přívětivou databázi investičních projektů. Program InvestEU tak bude podporovat investice do financování malých a středních podniků ve formě dluhopisů, úvěrů nebo soukromého vlastního kapitálu a také dalších dlouhodobých investic do vlastního kapitálu. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku nestanoví zvláštní pravidla pro investice do soukromě umisťovaného dluhu a soukromého vlastního kapitálu a pro dlouhodobé investice do vlastního kapitálu. Vzhledem k očekávané lepší dostupnosti těchto investic prostřednictvím portálu InvestEU by tato zvláštní pravidla měla být zavedena. S ohledem na akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů ze dne 30. září 2015 je navíc třeba podporovat v Evropě více investic a usnadnit přístup ke kapitálovému a dluhovému financování pro evropské malé a střední podniky. Obezřetnostní zacházení se soukromým vlastním kapitálem a soukromě umísťovaným dluhem by proto mělo být změněno tak, aby se odstranily neodůvodněné překážky pro investice do těchto kategorií aktiv.

(3)

Za účelem zajištění rovných podmínek pro hospodářské subjekty působící v odvětví pojišťovnictví a hospodářské subjekty působící v jiných finančních odvětvích by se měla sladit některá ustanovení použitelná na pojišťovny a zajišťovny s ustanoveními použitelnými na úvěrové a finanční instituce do té míry, v níž toto sladění odpovídá jejich různým obchodním modelům.

(4)

Obchodní expozice vůči způsobilým ústředním protistranám využívají mnohostranného vzájemného započtení a mechanismu sdílení ztrát, které poskytují způsobilé ústřední protistrany. Tyto obchodní expozice mají nižší úvěrové riziko protistrany, a proto by měly podléhat nižšímu kapitálovému požadavku než expozice vůči protistranám, které mechanismy ústřední protistrany nevyužívají. Výpočet rizika selhání protistrany podle standardního vzorce by v souladu s čl. 111 odst. 1 písm. fa) směrnice 2009/138/ES měl s obchodními expozicemi vůči způsobilým ústředním protistranám zacházet způsobem, který je v souladu s kapitálovými požadavky na tyto expozice platnými pro úvěrové instituce a finanční instituce.

(5)

S cílem přispět k dosažení cíle Unie, kterým je dlouhodobý udržitelný růst, by měly být usnadněny investice pojistitelů do soukromě umisťovaného dluhu. Za tímto účelem by měla být stanovena kritéria, která umožní zařazení dluhopisů a úvěrů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, do stupně úvěrové kvality 2 nebo 3, a to na základě vlastního interního úvěrového hodnocení pojišťovny nebo zajišťovny.

(6)

Podstatné změny údajů používaných pro stanovení technických informací o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr mohou vést k situaci, kdy zdroje údajů, které byly použity v minulosti, již nejsou k dispozici. Lepší dostupnost údajů může navíc vést k zastarávání technik používaných pro stanovení technických informací o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr. Zásadní změna podmínek na trhu může rovněž vyžadovat přehodnocení parametrů, včetně konečné forwardové sazby, z níž se vychází při extrapolaci bezrizikových úrokových měr nebo dob konvergence ke konečné forwardové sazbě. Proto by měly být stanoveny podmínky k posouzení toho, zda jsou potenciální změny údajů a technik používaných pro stanovení technických informací o příslušné časové struktuře bezrizikových úrokových měr přiměřené cílům transparentnosti, obezřetnosti, spolehlivosti a konzistentnosti metod určování technických informací o příslušné časové struktuře bezrizikových úrokových měr v průběhu času. Za tímto účelem by měl orgán EIOPA předložit Komisi posouzení dopadu upravených technik, specifikací nebo parametrů údajů a přiměřenosti daných úprav s ohledem na podstatnou změnu údajů.

(7)

Cíl transparentních, obezřetných, spolehlivých a konzistentních metod stanovení technických informací o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr v průběhu času by měl platit též na úrovni složek, a zejména koeficientu volatility. Aby se zajistila transparentnost, obezřetnost, spolehlivost a konzistentnost v průběhu času, měla by se znovu přezkoumat metoda stanovení technických informací o koeficientu volatility uplatňovaná Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), zejména pokud jde o aktivaci složky pro příslušnou zemi podle čl. 77d odst. 4 směrnice 2009/138/ES, a to pokud z důkazů vyplývá, že tato metoda dané cíle nesplňuje, a v rámci přezkumu Komisí podle čl. 77f odst. 3 směrnice 2009/138/ES.

(8)

Položky kapitálu ve formě splacených podřízených účtů vzájemných pojišťoven, splacených prioritních akcií a souvisejícího emisního ážia a splacených podřízených závazků mohou pro případy, kdy je během tří po sobě následujících měsíců porušen solventnostní kapitálový požadavek, stanovit mechanismus částečné absorpce ztráty jistiny. Měla by být stanovena kritéria, která upřesní, do jaké míry se tyto položky považují za kapitál tier 1.

(9)

Mělo by se zabránit ztrátám primárního kapitálu v důsledku daňových účinků v případě, kdy se spustí mechanismus absorpce ztráty jistiny. Pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít možnost požádat o výjimku z uplatňování tohoto mechanismu. Před poskytnutím výjimky by však orgány dohledu měly posoudit, zda existuje vysoká a věrohodná pravděpodobnost, že by daňové účinky mechanismu mohly výrazně oslabit solventnost pojišťovny nebo zajišťovny.

(10)

Měly by být zajištěny rovné podmínky pro hospodářské subjekty v odvětví pojišťovnictví a v jiných finančních odvětvích. Pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít možnost s výhradou předchozího schválení orgány dohledu splatit nebo umořit položku kapitálu během prvních pěti let po datu jeho emise v případě, že nastane neočekávaná změna v regulační klasifikaci dané položky kapitálu, která pravděpodobně povede k vyloučení této položky z kapitálu, nebo v případě, že nastane neočekávaná změna daňového zacházení platného pro danou položku.

(11)

Přístup se zohledněním by měl zajistit, že rizika, kterým je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena, jsou řádně zachycena, a to bez ohledu na investiční struktury podniku. Proto by se tento přístup měl použít na podniky související s touto pojišťovnou nebo zajišťovnou, jejichž hlavním účelem je držení nebo správa aktiv jménem uvedené pojišťovny nebo zajišťovny.

(12)

Pokud na subjekt kolektivního investování nebo investice nabízené ve formě fondů nelze uplatnit přístup se zohledněním, měly by mít pojišťovny nebo zajišťovny možnost použít zjednodušený přístup založený na poslední vykázané alokaci aktiv subjektu kolektivního investování nebo fondu za předpokladu, že tento zjednodušený přístup je přiměřený povaze, rozsahu a složitosti příslušných rizik.

(13)

Podmoduly rizika storen vyžadují složité výpočty založené na úrovni jednotlivých pojistných smluv. Pokud tato složitost není přiměřená povaze, rozsahu a složitosti rizik, které pod tyto podmoduly spadají, mělo by být možné založit výpočty pro tyto podmoduly na seskupení pojistných smluv, nikoliv na jednotlivých pojistných smlouvách, pokud by tato seskupení nevedla k významné chybě.

(14)

Výpočet rizika přírodních pohrom podle standardního vzorce by měl zohlednit povahu, rozsah a složitost expozice pojišťoven nebo zajišťoven vůči tomuto riziku. Výpočet rizika přírodních pohrom podle standardního vzorce vyžaduje, aby pojišťovny a zajišťovny stanovily svou pojistnou částku v rizikových pásmech. Ne všechny pojišťovny a zajišťovny mají ve svých interních systémech informace o úrovni rizikových pásem, které jsou pro tento výpočet nezbytné, a pro tyto pojišťovny a zajišťovny může být nákladné tyto informace získat. Tyto pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít možnost založit svůj výpočet na seskupení rizikových pásem, pokud je takové seskupení řádně odůvodněné a přiměřené expozici.

(15)

Výpočet kapitálového požadavku k podmodulu rizika požáru podle standardního vzorce vyžaduje, aby pojišťovny a zajišťovny určily největší koncentraci rizika požáru. Aby se omezila zátěž při výpočtu, měly by mít pojišťovny nebo zajišťovny možnost omezit proces identifikace největší koncentrace rizika požáru na okolí svých největších expozic vůči požáru, pokud je tento přístup přiměřený povaze, rozsahu a složitosti expozice pojišťoven nebo zajišťoven vůči riziku požáru.

(16)

Zjednodušené výpočty kapitálového požadavku u podmodulů rizika úmrtnosti v životním pojištění a ve zdravotním pojištění podle standardního vzorce by měly být změněny, aby se zohlednila skutečnost, že kapitál v riziku u pojistných smluv se může v průběhu času měnit.

(17)

Náklady na získání ratingů pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí standardního vzorce by měly být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti souvisejícího rizika aktiv. Pojišťovny a zajišťovny, které určily externí ratingovou agenturu, by proto měly mít možnost používat zjednodušený výpočet u těch částí dluhového portfolia, pro které daná externí ratingová agentura neposkytuje externí ratingy.

(18)

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku k riziku selhání protistrany podle standardního vzorce vyžaduje, aby pojišťovny a zajišťovny zohlednily podíl aktiv dané protistrany, na něž se vztahují ujednání o kolaterálu. Při výpočtu pomocí standardního vzorce by se mělo zabránit nepřiměřené zátěži. Pojišťovny a zajišťovny, které používají pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku k riziku selhání protistrany standardní vzorec, by proto měly mít možnost vypočítat solventnostní kapitálový požadavek k riziku selhání protistrany na základě předpokladu, že ujednání o kolaterálu se vztahují na více než 60 % aktiv protistrany.

(19)

Pojišťovny a zajišťovny, které používají pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku k riziku selhání protistrany standardní vzorec, musí použít zvláštní vzorec pro výpočet kapitálového požadavku k riziku selhání protistrany u expozic typu 1, pokud je směrodatná odchylka rozložení ztrát u expozic typu 1 nižší než 7 %. Při výpočtu tohoto požadavku by se mělo zabránit nepřiměřené zátěži. Pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít možnost vypočítat kapitálový požadavek k riziku selhání protistrany u expozic typu 1 pomocí stejného vzorce, který se použije, pokud se směrodatná odchylka rozložení ztrát u expozic typu 1 pohybuje mezi 7 % a 20 %.

(20)

Výpočet účinku snižování rizika na upisovací riziko je složitý a může pro pojišťovny a zajišťovny působící v odvětví neživotního pojištění představovat nepřiměřenou zátěž. Je proto vhodné, aby pojišťovny a zajišťovny mohly používat zjednodušený vzorec, pokud je jeho použití úměrné povaze a složitosti rizikového profilu protistrany dané pojišťovny nebo zajišťovny.

(21)

Požadavek k riziku pojistného u budoucích smluv by neměl nepřiměřeně penalizovat smlouvy s počáteční dobou trvání delší než jeden rok, aby se zohlednilo nižší riziko spojené s budoucím pojistným ze smluv s delší dobou trvání. U budoucích smluv, jejichž doba trvání je delší než jeden rok, by proto míra objemu rizika pojistného a technických rezerv ve zdravotním pojištění v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění NSLT Health měla představovat pouze 30 % budoucího pojistného.

(22)

Při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce by měla být zohledněna skutečná expozice pojišťovny či zajišťovny vůči riziku při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku k riziku přírodních pohrom. Výpočet solventnostního kapitálového požadavku k riziku přírodních pohrom pomocí standardního vzorce by proto měl zohlednit smluvní limity náhrady v případě přírodních pohrom.

(23)

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku k riziku katastrof způsobených člověkem by měl odrážet rizika, jimž jsou pojišťovny a zajišťovny vystaveny. Výpočty založené na scénářích pro požadavek k námořním rizikům, leteckým rizikům a k riziku požáru by proto měly vycházet z největších expozic po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv nebo od zvláštních účelových jednotek.

(24)

Není přiměřené použít scénář srážky s tankerem z podmodulu námořních rizik pro rekreační plavidla nebo nafukovací čluny. Tento scénář by se tedy měl vztahovat pouze na plavidla s minimální pojistnou částkou nejméně 250 000 EUR.

(25)

Přímé investice pojistitelů do nekotovaných akcií mohou přispět k dosažení cíle Unie, kterým je dlouhodobý udržitelný růst. Tyto investice by tudíž měly být usnadněny. Při výpočtu kapitálového požadavku k akciovému riziku pomocí standardního vzorce by proto mělo být možné s portfolii investic do vysoce kvalitních nekotovaných akcií zacházet stejně jako s akciemi, které jsou kotovány na regulovaných trzích. Měla by být stanovena kritéria, která zajistí, aby portfolio vysoce kvalitních nekotovaných akcií mělo dostatečně malé systematické riziko.

(26)

Pojistitelé hrají významnou úlohu coby dlouhodobí investoři a akciové investice jsou důležité pro financování reálné ekonomiky. Dlouhodobé akciové investice pojišťoven a zajišťoven by proto měly být podporovány tím, že se při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pomocí standardního vzorce sjednotí zacházení s dlouhodobými akciovými investicemi a strategickými akciovými investicemi, včetně korelačních matic. Aby se zajistila dlouhodobá povaha investic, mělo by být v podmodulu akciového rizika zavedeno portfolio dlouhodobých akciových investic a dalších aktiv odpovídající portfoliu jasně vymezených pojistných nebo zajistných závazků. Aby se předešlo regulatorní arbitráži, mělo by mít portfolio aktiv i portfolio závazků podobné hodnoty a žádné z nich by nemělo představovat více než polovinu celkové bilanční sumy dané pojišťovny nebo zajišťovny.

(27)

S jednotlivými akciemi kotovanými v EHP a s investicemi prostřednictvím určitých druhů fondů by se mělo zacházet stejným způsobem. Pojišťovnám a zajišťovnám by proto mělo být povoleno uplatňovat pravidla použitelná na dlouhodobé investice na úrovni kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, uzavřených alternativních investičních fondů, které nevyužívají pákový efekt, nebo evropských fondů dlouhodobých investic, pokud je správce fondu povolený v EHP.

(28)

Výpočet kapitálového požadavku k podmodulu rizika kreditního rozpětí podle standardního vzorce by neměl bránit pojišťovnám nebo zajišťovnám v provádění vysoce kvalitního soukromého umisťování investic, které často nemá žádné úvěrové hodnocení. Je možné, že pojišťovna nebo zajišťovna uzavřela dohodu s úvěrovou institucí nebo investičním podnikem o spoluinvestování do dluhopisů a úvěrů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou. V takovém případě by mělo být pojišťovně nebo zajišťovně povoleno používat k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku výsledky schváleného přístupu založeného na interním ratingu dané úvěrové instituce nebo investičního podniku za předpokladu, že tato úvěrová instituce nebo investiční podnik má sídlo v Evropském hospodářském prostoru. Totéž by mělo platit v případě, kdy pojišťovna nebo zajišťovna uzavřela dohodu s jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, která používá schválený interní model v souladu s článkem 100 směrnice 2009/138/ES.

(29)

Právní předpisy týkající se finančního odvětví by měly být konzistentní, ovšem s přihlédnutím k rozdílům v obchodním modelu jednotlivých odvětví, k rozdílným prvkům při stanovování kapitálových požadavků nebo k dalším faktorům. Pravidla pro pojišťovny a zajišťovny týkající se uznávání záruk, které jsou vydány regionálními vládami a místními orgány, by proto měla být v souladu s pravidly pro úvěrové instituce a investiční podniky.

(30)

Deriváty vystavují pojišťovny a zajišťovny riziku selhání protistrany, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto deriváty drženy za účelem zajištění, nebo spekulace. S veškerými deriváty by se proto mělo v rámci modulu rizika selhání protistrany podle standardního vzorce zacházet jako s expozicemi typu 1.

(31)

Mělo by se zabránit nesrovnalostem v pořadí výpočtů kapitálového požadavku ke koncentraci tržních rizik podle standardního vzorce. Jednotlivým expozicím by proto měly být nejprve přiřazeny stupně úvěrové kvality a relativní prahové hodnoty nadměrné expozice a následně by se na úrovni expozic vůči jediné protistraně měly použít rizikové faktory.

(32)

Pojišťovny a zajišťovny by při odhadování budoucích zdanitelných zisků po scénáři výjimečné ztráty neměly používat příliš optimistické předpoklady. Při výpočtu schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty pomocí standardního vzorce by tedy měly zohlednit svou finanční situaci a solventnost po okamžité ztrátě a také zvýšenou nejistotu, pokud jde o prognózu budoucích zdanitelných zisků. Předpoklady pro prognózu budoucích zdanitelných zisků po okamžité ztráty, včetně předpokládané míry návratnosti investic pojišťovny nebo zajišťovny, by navíc neměly být příznivější než předpoklady použité pro ocenění odložené daňové povinnosti v rozvaze a předpokládaný celkový objem nových smluv by neměl být vyšší než objem předpokládaný v obchodním plánu. Pojišťovnám a zajišťovnám by mělo být povoleno předpokládat vyšší výnosy než ty, které vyplývají z časové struktury příslušné úrokové sazby, pouze pokud mohou prokázat, že se tyto výnosy po okamžité ztrátě uskuteční.

(33)

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce by měl odrážet vývoj postupů řízení rizik, zejména pokud jde o použití technik snižování rizik. Pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít možnost zohlednit účinek technik snižování rizik, a to i v případě, že tyto techniky budou v době skončení platnosti nahrazeny podobným systémem nebo že budou upraveny tak, aby odrážely změny expozic, na něž se technika snižování rizik vztahuje, pokud k nahrazení nebo úpravě dochází maximálně jednou týdně. Standardní vzorec by měl rovněž umožňovat započtení mezi deriváty a zajišťovacími strategiemi, u nichž má několik smluvních ujednání společně účinek techniky snižování rizik. Možné rozdíly mezi účinkem snižování rizik obsaženým ve standardním vzorci na jedné straně a skutečným účinkem snižování rizik na straně druhé a posouzení bazického rizika by měly být zahrnuty do vlastního posouzení rizik a solventnosti pojišťoven a zajišťoven.

(34)

Pojišťovny nebo zajišťovny by neměly být nepřiměřené penalizovány, pokud protistrana smlouvy o zajištění přestane splňovat svůj solventnostní kapitálový požadavek, stále však splňuje minimální kapitálový požadavek. Pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít možnost po dobu až šesti měsíců částečně zohlednit účinek snižování rizik u zajišťovacích smluv uzavřených s danou protistranou. Pokud protistrana smlouvy o zajištění přestane splňovat svůj minimální kapitálový požadavek, pojišťovna nebo zajišťovna by již účinky snižování rizik v ujednáních o zajištění uzavřených s danou protistranou neměla brát v úvahu.

(35)

Se smlouvami o zajištění ke krytí ztrát by se při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce mělo zacházet podobně jako se smlouvami o zajištění proti nadměrným ztrátám. Pojišťovny a zajišťovny by proto měly mít při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce při použití parametrů specifických pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu možnost zohlednit snižování rizik dané smlouvami o zajištění ke krytí ztrát tak, že stanoví standardizovanou metodu pro výpočet parametru specifického pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu, kterým nahradí standardní parametr pro neproporcionální zajištění.

(36)

Na solventnost pojišťoven a zajišťoven má významný dopad schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty. Správní, řídicí nebo kontrolní orgán pojišťovny či zajišťovny by proto měl přijmout politiku řízení rizik týkající se odložené daňové povinnosti, která zohledňuje jejich schopnost absorbovat ztráty. Tato politika by měla stanovit zejména odpovědnost za posouzení výchozích předpokladů uplatňovaných při odhadování budoucích zdanitelných zisků.

(37)

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku na individuální úrovni a na úrovni skupiny by měl být konzistentní. Pokud se na individuální úrovni u subjektů kolektivního investování nebo u investic nabízených ve formě fondů, které jsou přidruženými podniky pojišťovny nebo zajišťovny držící účast, uplatňuje přístup se zohledněním, měl by se tento přístup uplatňovat i na úrovni skupiny. Pokud jsou tyto subjekty kolektivního investování nebo fondy dceřinými podniky pojišťovacích nebo zajišťovacích skupin, měl by výpočet solventnostního kapitálového požadavku vycházet z předpokladu úplné diverzifikace s jinými konsolidovanými aktivy a závazky.

(38)

Výpočet kapitálového požadavku k měnovému riziku pro skupinu by měl odrážet specifickou hospodářskou situaci této skupiny, a to zejména v případech, kdy jsou pojišťovací nebo zajišťovací činnosti denominovány v různých měnách. Z tohoto důvodu by měly mít pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti možnost zvolit si jinou referenční měnu, než která se používá pro sestavení konsolidované účetní závěrky, pokud je měnové riziko v konsolidovaném solventnostním kapitálovém požadavku vypočteno na základě standardního vzorce. Tato volba by měla být založena na objektivních kritériích, jako je měna, v níž je denominována významná část technických rezerv nebo kapitálu skupiny.

(39)

Výpočet podmodulů rizika pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění, podmodulů rizika pojistného a technických rezerv ve zdravotním pojištění a podmodulu rizika přírodních pohrom podle standardního vzorce by měl být upraven tak, aby odrážel nedávné empirické důkazy o rezervách na pojistné a rezervách na nevyřízené pojistné události.

(40)

Složitost výpočtu kapitálového požadavku u hromadných úrazů a koncentrace úrazů by měla být úměrná povaze, rozsahu a složitosti rizik, jimž jsou pojišťovny a zajišťovny, které zdravotní pojištění nabízejí, vystaveny. Proto by měl být z tohoto výpočtu odstraněn druh události odkazující na deset let trvající postižení v důsledku úrazu.

(41)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3) obsahuje řadu typografických chyb, jako jsou chybné vnitřní odkazy, které by měly být opraveny.

(42)

Aby nedošlo k narušení trhu s neživotním a zdravotním pojištěním, zejména pokud jde o pojišťovny a zajišťovny, které působí pouze v jednom druhu pojištění, je třeba poskytnout dostatek času, aby se pojišťovny a zajišťovny mohly připravit na změny ve výpočtu rizika pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění. Tyto změny by se proto neměly použít před 1. lednem 2020.

(43)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

v článku 1 se doplňují body 59 až 63, které znějí:

„59.

„ústřední protistranou“ se rozumí ústřední protistrana ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (*1);

60.

„odolným vůči úpadku“ se v souvislosti s aktivy klientů rozumí, že existují účinná ujednání, která zajistí, že daná aktiva nebudou k dispozici věřitelům ústřední protistrany nebo člena clearingového systému v případě platební neschopnosti dané ústřední protistrany nebo člena clearingového systému nebo že tato aktiva nebudou k dispozici členovi clearingového systému za účelem krytí ztrát, které mu vznikly v důsledku selhání jiného klienta nebo klientů než těch, kteří tato aktiva poskytli;

61.

„klientem“ se rozumí klient ve smyslu čl. 2 bodu 15 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo podnik, který uzavřel ujednání o nepřímém clearingu s členem clearingového systému v souladu s čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení;

62.

„členem clearingového systému“ se rozumí člen clearingového systému ve smyslu čl. 2 bodu 14 nařízení (EU) č. 648/2012;

63.

„transakcí související s ústřední protistranou“ se rozumí smlouva nebo transakce uvedená v čl. 301 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 mezi klientem a členem clearingového systému, která přímo souvisí se smlouvou nebo transakcí uvedenou ve zmíněném odstavci mezi tímto členem clearingového systému a ústřední protistranou.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).“;"

2)

článek 18 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Závazky, které se nevztahují k pojistnému, které již bylo zaplaceno, nenáležejí k pojišťovací nebo zajišťovací smlouvě, pokud jsou splněny všechny tyto požadavky:

a)

smlouva neposkytuje náhradu za konkrétní nejistou událost, která negativně ovlivňuje pojištěnou osobu;

b)

smlouva nezahrnuje finanční záruku pojistného plnění;

c)

pojišťovna nebo zajišťovna nemůže přimět pojistníka, aby uhradil budoucí pojistné za tyto závazky.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Pokud je možné pojišťovací nebo zajišťovací smlouvu rozdělit na dvě části a pokud jedna z těchto částí splňuje požadavky stanovené v odst. 5 písm. a), b) a c), veškeré závazky, které se nevztahují k pojistnému z uvedené části a které už byly zaplaceny, ke smlouvě nenáležejí.“;

3)

článek 43 se nahrazuje tímto:

„Článek 43

Obecná ustanovení

1.   Časová struktura základní bezrizikové úrokové míry splňuje všechna tato kritéria:

a)

pojišťovny a zajišťovny jsou v praxi schopny získat úrokové míry bezrizikovým způsobem;

b)

úrokové míry jsou spolehlivě stanoveny na základě finančních nástrojů, které jsou obchodovány na hlubokém, aktivním, likvidním a transparentním trhu.

Příslušná časová struktura bezrizikové úrokové míry se vypočítá samostatně pro každou měnu a splatnost na základě všech informací a údajů příslušných pro danou měnu a splatnost.

2.   Techniky, specifikace údajů a parametry použité pro stanovení technických informací o příslušné časové struktuře bezrizikových úrokových měr uvedené v čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES, včetně konečné forwardové sazby, poslední doby splatnosti, pro kterou se příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr neextrapoluje, a délky sbližování s konečnou forwardovou sazbou, jsou transparentní, obezřetné, spolehlivé, objektivní a konzistentní v průběhu času.

3.   Orgán EIOPA informuje Komisi o každé podstatné změně údajů použitých pro stanovení technických informací o příslušné časové struktuře bezrizikových úrokových měr. Podstatnou změnou se rozumí jakákoli změna, která činí techniky, specifikace údajů nebo parametry neplatnými, včetně konečné forwardové sazby, poslední doby splatnosti, pro kterou se základní časová struktura bezrizikových úrokových měr neextrapoluje, a délky sbližování s konečnou forwardovou sazbou.

4.   V případě podstatné změny údajů uvedené v odstavci 3 může orgán EIOPA předložit Komisi návrh obsahující takové změny technik, specifikací údajů nebo parametrů, které jsou zapotřebí k řešení této neplatnosti a které jsou přiměřené dotyčné podstatné změně. Tento návrh doprovází posouzení vhodnosti a dopadu navrhovaných změn.

5.   Orgán EIOPA na žádost Komise upraví techniku, specifikaci údajů nebo parametr, včetně konečné forwardové sazby, poslední doby splatnosti, pro kterou se základní časová struktura bezrizikových úrokových měr neextrapoluje, a délky sbližování s konečnou forwardovou sazbou, aby bylo zajištěno, že příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr jsou stanoveny transparentním, obezřetným, spolehlivým a objektivním způsobem, který je v průběhu času konzistentní.“;

4)

článek 71 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. e) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

je odepsána nominální hodnota nebo výše jistiny primárního kapitálu, jak je uvedeno v odstavcích 5 a 5a;

ii)

položka primárního kapitálu je automaticky převedena na položku primárního kapitálu uvedenou v čl. 69 písm. a) bodě i) nebo ii), jak je uvedeno v odstavcích 6 a 6a tohoto článku;“

b)

vkládá se nový odstavec 5a, který zní:

„5a.   Pro účely odst. 1 písm. e) bodu i) stanoví ustanovení pro odpis nominální hodnoty nebo výše jistiny primárního kapitálu všechny tyto prvky:

a)

dojde-li k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. c) uvedeného odstavce a k obnovení dodržování solventnostního kapitálového požadavku by dostačoval částečný odpis, dojde k částečnému odpisu nominální hodnoty nebo výše jistiny ve výši, která je alespoň dostatečná k tomu, aby bylo dodržování solventnostního kapitálového požadavku obnoveno;

b)

dojde-li k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. c) uvedeného odstavce a k obnovení dodržování solventnostního kapitálového požadavku by částečný odpis nedostačoval, dojde k odpisu nominální hodnoty nebo výše jistiny stanovené v době původního vydání položky primárního kapitálu alespoň lineárně tak, aby bylo zajištěno, že k plnému odpisu dojde při dosažení 75 % krytí solventnostního kapitálového požadavku nebo před touto událostí;

c)

dojde-li k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. a) nebo b) uvedeného odstavce, odepisuje se nominální hodnota nebo výše jistiny v plném rozsahu;

d)

po odpisu v souladu s písmenem b) tohoto odstavce („počáteční odpis“):

i)

jestliže následně dojde k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. a) nebo b) uvedeného odstavce, dojde k odpisu nominální hodnoty nebo výše jistiny v plném rozsahu;

ii)

jestliže do konce tříměsíční lhůty od data rozhodné události, která vedla k počátečnímu odpisu, nedojde k žádné rozhodné události za okolností popsaných v odst. 8 druhém pododstavci písm. a) nebo b), ale ukazatel kapitálové přiměřenosti se dále zhorší, nominální hodnota nebo výše jistiny stanovená v době původní emise primárního kapitálu se dále odepisuje v souladu s písmenem b) tohoto odstavce, aby se zohlednilo uvedené další zhoršení ukazatele kapitálové přiměřenosti;

iii)

provádí se další odpis v souladu s bodem ii) pro každé následné zhoršení ukazatele kapitálové přiměřenosti na konci každého následujícího tříměsíčního období, dokud pojišťovna nebo zajišťovna neobnoví dodržování solventnostního kapitálového požadavku.

Pro účely tohoto odstavce se „ukazatelem kapitálové přiměřenosti“ rozumí poměr způsobilé výše kapitálu ke krytí solventnostního kapitálového požadavku a solventnostního kapitálového požadavku za použití nejnovějších dostupných hodnot.“;

c)

vkládá se odstavec 6a, který zní:

„6a.   Pro účely odst. 1 písm. e) bodu ii) stanoví ustanovení, jimiž se řídí převod na položky primárního kapitálu uvedené v čl. 69 písm. a) bodech i) nebo ii), všechny tyto prvky:

a)

dojde-li k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. c) uvedeného odstavce a k obnovení dodržování solventnostního kapitálového požadavku by dostačoval částečný převod, dojde k částečnému převodu položky v částce, která je alespoň dostatečná k tomu, aby bylo dodržování solventnostního kapitálového požadavku obnoveno;

b)

dojde-li k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. c) uvedeného odstavce a k obnovení dodržování solventnostního kapitálového požadavku by částečný převod nedostačoval, převede se položka tak, že zbývající nominální hodnota nebo výše jistiny položky se sníží alespoň lineárně tak, aby bylo zajištěno, že k plnému převodu dojde při dosažení 75 % krytí solventnostního kapitálového požadavku nebo před touto událostí;

c)

dojde-li k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. a) nebo b) uvedeného odstavce, převede se položka v plném rozsahu;

d)

po převodu podle písmene b) tohoto odstavce (dále jen „počáteční převod“):

i)

jestliže následně dojde k rozhodné události uvedené v odstavci 8 za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. a) nebo b) uvedeného odstavce, převede se položka v plném rozsahu;

ii)

jestliže do konce tříměsíční lhůty ode dne rozhodné události, která vedla k počátečnímu převodu, nedojde k žádné rozhodné události za okolností popsaných v odst. 8 druhém pododstavci písm. a) nebo b), ale ukazatel kapitálové přiměřenosti se dále zhorší, položka se dále převádí v souladu s písmenem b) tohoto odstavce, aby se zohlednilo uvedené další zhoršení ukazatele kapitálové přiměřenosti;

iii)

provádí se další převod v souladu s bodem ii) pro každé následné zhoršení ukazatele kapitálové přiměřenosti na konci každého následujícího tříměsíčního období, dokud pojišťovna nebo zajišťovna neobnoví dodržování solventnostního kapitálového požadavku.

Pro účely tohoto odstavce má „ukazatel kapitálové přiměřenosti“ stejný význam jako pro účely odstavce 5a.“;

d)

doplňují se nové odstavce 10 a 11, které znějí:

„10.   Bez ohledu na požadavek uvedený v odst. 1 písm. e), že mechanismus pro absorbování ztráty jistiny je aktivován v případě rozhodné události uvedené v odstavci 8, může položka primárního kapitálu umožnit, aby mechanismus pro absorbování ztráty jistiny v případě této události aktivován nebyl, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

rozhodná událost nastane za okolností popsaných v odst. 8 druhém pododstavci písm. c);

b)

nedošlo k žádným předchozím rozhodným událostem za okolností popsaných v druhém pododstavci písm. a) nebo b) uvedeného odstavce;

c)

orgán dohledu výjimečně souhlasí s tím, že upustí od aktivování mechanismu pro absorbování ztráty jistiny na základě těchto dvou informací:

i)

odhadů poskytnutých pojišťovnou nebo zajišťovnou orgánu dohledu, pokud tato pojišťovna či zajišťovna předkládá plán obnovy požadovaný podle čl. 138 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, které prokazují, že aktivování mechanismu pro absorbování ztráty jistiny by v tomto případě s velkou pravděpodobností vedlo ke vzniku daňové povinnosti s významným nepříznivým dopadem na solventnost dané pojišťovny nebo zajišťovny;

ii)

osvědčení vydaného statutárními auditory pojišťovny nebo zajišťovny a potvrzujícího, že všechny předpoklady použité v těchto odhadech jsou realistické.

11.   Bez ohledu na požadavek uvedený v odst. 1 písm. f) bodě ii) může položka primárního kapitálu umožnit splacení nebo umoření dříve než v této době, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

solventnostní kapitálový požadavek pojišťovny nebo zajišťovny se po splacení nebo umoření rozšíří o vhodné rozpětí, přičemž se zohlední solventnost této pojišťovny nebo zajišťovny včetně jejího střednědobého plánu řízení kapitálu;

b)

okolnosti odpovídají okolnostem popsaným v bodě i) nebo ii):

i)

dojde ke změně regulační klasifikace položky primárního kapitálu, která by pravděpodobně vedla k jejímu vyloučení z kapitálu nebo reklasifikaci na nižší úroveň kapitálu, a jsou splněny obě tyto podmínky:

orgán dohledu považuje takovou změnu za dostatečně jistou;

pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že regulační reklasifikace položky primárního kapitálu nebyla v době jeho vydání reálně předvídatelná;

ii)

dojde ke změně použitelného daňového režimu u položky primárního kapitálu, u níž pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že je významná a v době jejího vydání nebyla reálně předvídatelná.“;

5)

v článku 73 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Bez ohledu na požadavek uvedený v odst. 1 písm. c) může položka primárního kapitálu umožnit splacení nebo umoření před uplynutím pěti let, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

solventnostní kapitálový požadavek pojišťovny nebo zajišťovny se po splacení nebo umoření rozšíří o vhodné rozpětí, přičemž se zohlední solventnost této pojišťovny nebo zajišťovny, včetně jejího střednědobého plánu řízení kapitálu;

b)

okolnosti odpovídají okolnostem popsaným v bodě i) nebo ii):

i)

dojde ke změně regulační klasifikace položky primárního kapitálu, která by pravděpodobně vedla k jejímu vyloučení z kapitálu nebo reklasifikaci na nižší úroveň kapitálu, a jsou splněny obě tyto podmínky:

orgán dohledu považuje takovou změnu za dostatečně jistou;

pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že regulační reklasifikace položky primárního kapitálu nebyla v době jeho vydání reálně předvídatelná;

ii)

dojde ke změně použitelného daňového režimu u položky primárního kapitálu, u níž pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že je významná a v době jejího vydání nebyla reálně předvídatelná.“;

6)

v článku 77 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Bez ohledu na požadavek uvedený v odst. 1 písm. c) může položka primárního kapitálu umožnit splacení nebo umoření dříve než pět let od data vydání, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

solventnostní kapitálový požadavek pojišťovny nebo zajišťovny se po splacení nebo umoření rozšíří o vhodné rozpětí, přičemž se zohlední solventnost této pojišťovny nebo zajišťovny, včetně jejího střednědobého plánu řízení kapitálu;

b)

okolnosti odpovídají okolnostem popsaným v bodě i) nebo ii):

i)

dojde ke změně regulační klasifikace položky primárního kapitálu, která by pravděpodobně vedla k jejímu vyloučení z kapitálu, a jsou splněny obě tyto podmínky:

orgán dohledu považuje takovou změnu za dostatečně jistou;

pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že regulační reklasifikace položky primárního kapitálu nebyla v době jeho vydání reálně předvídatelná;

ii)

dojde ke změně použitelného daňového režimu u položky primárního kapitálu, u níž pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že je významná a v době jejího vydání nebyla reálně předvídatelná.“;

7)

článek 84 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud je dodržen článek 88 a na subjekty kolektivního investování nebo investice v podobě fondů nelze uplatnit přístup se zohledněním, může být solventnostní kapitálový požadavek vypočten na základě cílové alokace podkladových aktiv, nebo pokud není taková cílová alokace pro pojišťovnu či zajišťovnu dostupná, na základě poslední vykázané alokace aktiv subjektu kolektivního investování nebo fondu za předpokladu, že jsou v každém případě podkladová aktiva spravována v souladu s touto cílovou alokací nebo případně poslední vykázanou alokací aktiv a že se neočekává, že by se expozice a rizika měly v krátké době podstatně měnit.

Pro účely tohoto výpočtu je možné použít seskupení údajů v případě, že umožňují obezřetný výpočet všech příslušných podmodulů a scénářů podle standardního vzorce a nepoužijí se na více než 20 % celkové hodnoty aktiv pojišťovny nebo zajišťovny.“;

b)

vkládá se odstavec 3a, který zní:

„3a.   Pro účely stanovení procentního podílu aktiv, u nichž se používají seskupení údajů podle odstavce 3, neberou pojišťovny nebo zajišťovny v úvahu podkladová aktiva subjektu kolektivního investování nebo investic v podobě fondů zajišťující závazky vázané na index a na hodnotu investičního fondu, u nichž tržní riziko nesou pojistníci.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na investice do přidružených podniků kromě investic, u nichž jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

hlavním účelem přidruženého podniku je držet a spravovat aktiva jménem podniku držícího účast;

b)

přidružený podnik podporuje činnost podniku držícího účast v souvislosti s investičními činnostmi na základě konkrétního a doloženého investičního mandátu;

c)

přidružený podnik neprovádí žádnou jinou významnou činnost než investice ve prospěch podniku držícího účast.

Pro účely tohoto odstavce mají pojmy „přidružený podnik“ a „podnik držící účast“ význam stanovený v čl. 212 odst. 1 a 2 směrnice 2009/138/ES.“;

8)

článek 88 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Pro účely článku 109 směrnice 2009/138/ES pojišťovny a zajišťovny určí, zda je zjednodušený výpočet přiměřený povaze, rozsahu a komplexnosti rizik, a to tak, že provedou posouzení, které zahrnuje všechny tyto prvky:“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zjednodušený výpočet se nepovažuje za přiměřený povaze, rozsahu a komplexnosti rizik, jestliže chyba uvedená v odst. 1 písm. b) povede k nesprávnému určení solventnostního kapitálového požadavku, které by mohlo ovlivnit rozhodování nebo úsudek uživatele informací týkajících se solventnostního kapitálového požadavku, ledaže se zjednodušeným výpočtem dospěje k solventnostnímu kapitálovému požadavku vyššímu, než je solventnostní kapitálový požadavek vyplývající ze standardního výpočtu.“;

9)

vkládají se nové články 90a, 90b a 90c, které znějí:

„Článek 90a

Zjednodušený výpočet pro ukončení pojistných smluv v podmodulu rizika storen v neživotním pojištění

Pro účely čl. 118 odst. 1 písm. a) mohou pojišťovny a zajišťovny při dodržení článku 88 určit pojistné smlouvy, jejichž ukončení by vedlo ke zvýšení technických rezerv bez rizikové přirážky, na základě skupin smluv, jestliže toto seskupení splňuje požadavky stanovené v čl. 35 písm. a), b) a c).

Článek 90b

Zjednodušený výpočet pojistné částky pro riziko přírodních pohrom

1.   Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat pojistnou částku pro riziko vichřice (bouře) uvedenou v čl. 121 odst. 6 písm. b) a odst. 7 na základě skupin rizikových pásem. Každé z rizikových pásem v rámci skupiny se nachází v rámci téhož konkrétního regionu uvedeného v příloze V. V případě, že se pojistná částka pro riziko vichřice (bouře) uvedená v čl. 121 odst. 6 písm. b) vypočítá na základě skupiny rizikových pásem, je rizikovou váhou pro riziko vichřice (bouře) uvedenou v čl. 121 odst. 6 písm. a) riziková váha pro riziko vichřice (bouře) v rizikovém pásmu v rámci této skupiny s nejvyšší rizikovou váhou pro riziko vichřice (bouře) podle přílohy X.

2.   Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat pojistnou částku pro riziko zemětřesení uvedenou v čl. 122 odst. 3 písm. b) a odst. 4 na základě skupin rizikových pásem. Každé z rizikových pásem v rámci skupiny se nachází v rámci téhož konkrétního regionu uvedeného v příloze VI. V případě, že se pojistná částka pro riziko zemětřesení uvedená v čl. 122 odst. 3 písm. b) vypočítá na základě skupiny rizikových pásem, je rizikovou váhou pro riziko zemětřesení uvedenou v čl. 122 odst. 3 písm. a) riziková váha pro riziko zemětřesení v rizikovém pásmu v rámci této skupiny s nejvyšší rizikovou váhou pro riziko zemětřesení podle přílohy X.

3.   Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat pojistnou částku pro riziko povodně uvedenou v čl. 123 odst. 6 písm. b) a odst. 7 na základě skupin rizikových pásem. Každé z rizikových pásem v rámci skupiny se nachází v rámci téhož konkrétního regionu uvedeného v příloze VII. V případě, že se pojistná částka pro riziko povodně uvedená v čl. 123 odst. 6 písm. b) vypočítá na základě skupiny rizikových pásem, je rizikovou váhou pro riziko povodně uvedenou v čl. 123 odst. 6 písm. a) riziková váha pro riziko povodně v rizikovém pásmu v rámci této skupiny s nejvyšší rizikovou váhou pro riziko povodně podle přílohy X.

4.   Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat pojistnou částku pro riziko krupobití uvedenou v čl. 124 odst. 6 písm. b) a odst. 7 na základě skupin rizikových pásem. Každé z rizikových pásem v rámci skupiny se nachází v rámci téhož konkrétního regionu uvedeného v příloze VIII. V případě, že se pojistná částka pro riziko krupobití uvedená v čl. 124 odst. 6 písm. b) vypočítá na základě skupiny rizikových pásem, je rizikovou váhou pro riziko krupobití uvedenou v čl. 124 odst. 6 písm. a) riziková váha pro riziko krupobití v rizikovém pásmu v rámci této skupiny s nejvyšší rizikovou váhou pro riziko krupobití podle přílohy X.

5.   Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat váženou pojistnou částku pro riziko sesuvu nebo poklesu půdy uvedenou v čl. 125 odst. 2 na základě skupin rizikových pásem. V případě, že se vážená pojistná částka uvedená v čl. 125 odst. 2 vypočítá na základě skupiny rizikových pásem, je rizikovou váhou pro riziko sesuvu nebo poklesu půdy uvedenou v čl. 125 odst. 2 písm. a) riziková váha pro riziko sesuvu nebo poklesu půdy v rizikovém pásmu v rámci této skupiny s nejvyšší rizikovou váhou pro riziko sesuvu nebo poklesu půdy podle přílohy X.

Článek 90c

Zjednodušený výpočet kapitálového požadavku k riziku požáru

1.   Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat kapitálový požadavek k riziku požáru uvedený v čl. 132 odst. 1 takto:

 

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

kde:

a)

SCRfirei označuje největší koncentraci rizika požáru průmyslových budov;

b)

SCRfirec označuje největší koncentraci rizika požáru obchodních budov;

c)

SCRfirer označuje největší koncentraci rizika požáru obytných budov.

2.   Největší koncentrace rizika požáru průmyslových budov se pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu rovná:

 

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

kde Ek,i označuje celkovou expozici spadající do okruhu k-té největší expozice vůči riziku požáru průmyslových budov.

3.   Největší koncentrace rizika požáru obchodních budov se pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu rovná:

 

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

kde Ek,c označuje celkovou expozici spadající do okruhu k-té největší expozice vůči riziku požáru obchodních budov.

4.   Největší koncentrace rizika požáru obytných budov se pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu rovná:

 

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; ?)

kde:

a)

Ek,r označuje celkovou expozici spadající do okruhu k-té největší expozice vůči riziku požáru obytných budov;

b)

? označuje expozici vůči riziku požáru obytných budov na základě tržního podílu.

5.   Celkovou expozicí spadající do okruhu k-té největší expozice vůči riziku požáru průmyslových budov, riziku požáru obchodních budov a riziku požáru obytných budov pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu je pro účely odstavců 2, 3 a 4 pojistná částka dané pojišťovny nebo zajišťovny týkající se souboru budov, který splňuje všechny tyto podmínky:

a)

ve vztahu ke každé budově má pojišťovna nebo zajišťovna závazky v rámci druhů pojištění 7 a 19 uvedených v příloze I, které kryjí škodu způsobenou požárem nebo výbuchem, a to i v důsledku teroristických útoků;

b)

každá budova je částečně nebo zcela umístěna v okruhu 200 metrů od průmyslové, obchodní nebo obytné budovy s k-tou nejvyšší pojistnou částkou po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

Pro účely určení pojistné částky týkající se budovy zohledňují pojišťovny a zajišťovny všechny zajistné smlouvy a zvláštní účelové nástroje, z nichž by v případě nároků na pojistná plnění souvisejících s touto budovou došlo k výplatě. Zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, na něž se vztahují podmínky, jež nesouvisejí s touto budovou, se neberou v úvahu.

6.   Expozice vůči riziku požáru obytných budov na základě tržního podílu se rovná:

 

? = SIav ? 500 ? max(0,05; maxc(marketSharec ))

kde:

a)

SIav je průměrná pojistná částka pojišťovny nebo zajišťovny, pokud jde o obytné nemovitosti;

b)

c označuje všechny země, v nichž má pojišťovna nebo zajišťovna závazky v rámci druhů pojištění 7 a 19 uvedených v příloze I, které se vztahují na obytné nemovitosti;

c)

marketSharec je tržní podíl pojišťovny nebo zajišťovny v zemi c související se závazky v rámci uvedených druhů pojištění, které se týkají obytných nemovitostí.“;

10)

článek 91 se mění takto:

a)

vzorec se nahrazuje tímto:

Formula“;

b)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

CARk označuje celkový kapitál v riziku v roce k, tj. součet hodnot ze všech smluv, které tvoří nula nebo rozdíl mezi následujícími hodnotami u jednotlivých smluv, podle toho, co je vyšší:

i)

součet:

částky, kterou by pojišťovna nebo zajišťovna vyplatila v roce k v případě smrti osob pojištěných na základě smlouvy, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek;

očekávané současné hodnoty částek, které nejsou zahrnuty v předchozí odrážce a které by pojišťovna nebo zajišťovna vyplatila po roce k v případě náhlé smrti osob pojištěných na základě smlouvy, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek;

ii)

nejlepší odhad odpovídajících závazků v roce k po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek;“

c)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

q označuje očekávanou průměrnou míru úmrtnosti všech pojištěných osob a za všechny budoucí roky váženou pojistnou částkou;“

11)

vkládá se nový článek 95a, který zní:

„Článek 95a

Zjednodušený výpočet kapitálového požadavku k rizikům v podmodulu rizika storen v životním pojištění

Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat každý z následujících kapitálových požadavků na základě skupin smluv, jestliže toto seskupení splňuje požadavky stanovené v čl. 35 písm. a), b) a c):

a)

kapitálový požadavek k riziku trvale vyšší míry storen uvedený v čl. 142 odst. 2;

b)

kapitálový požadavek k riziku trvale nižší míry storen uvedený v čl. 142 odst. 3;

c)

kapitálový požadavek k riziku hromadných storen uvedený v čl. 142 odst. 6.“;

12)

vkládá se nový článek 96a, který zní:

„Článek 96a

Zjednodušený výpočet pro ukončení pojistných smluv v podmodulu rizika storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

Pro účely čl. 150 odst. 1 písm. a) mohou pojišťovny a zajišťovny při dodržení článku 88 určit pojistné smlouvy, jejichž ukončení by vedlo ke zvýšení technických rezerv bez rizikové přirážky, na základě skupin smluv, jestliže toto seskupení splňuje požadavky stanovené v čl. 35 písm. a), b) a c).“;

13)

článek 97 se mění takto:

a)

vzorec se nahrazuje tímto:

Formula“;

b)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

CARk označuje celkový kapitál v riziku v roce k, tj. součet hodnot ze všech smluv, které tvoří nula nebo rozdíl mezi následujícími hodnotami u jednotlivých smluv, podle toho, co je vyšší:

i)

součet:

částky, kterou by pojišťovna nebo zajišťovna vyplatila v roce k v případě smrti osob pojištěných na základě smlouvy, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek;

očekávané současné hodnoty částek, které nejsou zahrnuty v předchozí odrážce a které by pojišťovna nebo zajišťovna vyplatila po roce k v případě náhlé smrti osob pojištěných na základě smlouvy, po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek;

ii)

nejlepší odhad odpovídajících závazků v roce k po odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek;“

c)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

q označuje očekávanou průměrnou míru úmrtnosti všech pojištěných osob a za všechny budoucí roky váženou pojistnou částkou;“

14)

vkládá se nový článek 102a, který zní:

„Článek 102a

Zjednodušený výpočet kapitálového požadavku k rizikům v podmodulu rizika storen ve zdravotním pojištění SLT Health

Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat každý z následujících kapitálových požadavků na základě skupin smluv, jestliže toto seskupení splňuje požadavky stanovené v čl. 35 písm. a), b) a c):

a)

kapitálový požadavek k riziku trvale vyšší míry storen ve zdravotním pojištění SLT Health uvedený v čl. 159 odst. 2;

b)

kapitálový požadavek k riziku trvale nižší míry storen ve zdravotním pojištění SLT Health uvedený v čl. 159 odst. 3;

c)

kapitálový požadavek k riziku hromadných storen ve zdravotním pojištění SLT Health uvedený v čl. 159 odst. 6.“;

15)

vkládá se nový článek 105a, který zní:

„Článek 105a

Zjednodušený výpočet rizikového faktoru v podmodulu rizika kreditního rozpětí a podmodulu koncentrace tržních rizik

Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny přidělit dluhopisu jinému než těm, které mají být zahrnuty do výpočtů podle čl. 180 odst. 2 až 16, rizikový faktor stressi rovnocenný stupni úvěrové kvality 3 pro účely čl. 176 odst. 3 a zařadit tento dluhopis do stupně úvěrové kvality 3 pro účely výpočtu váženého průměrného stupně úvěrové kvality v souladu s čl. 182 odst. 4, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

pro nejméně 80 % z celkové hodnoty dluhopisů jiných než těch, které mají být zahrnuty do výpočtů podle čl. 180 odst. 2 až 16, je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou;

b)

pro dotyčný dluhopis není úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou k dispozici;

c)

dotyčný dluhopis poskytuje vedle pravidelných pevných nebo pohyblivých úrokových plateb i pevnou umořovací platbu k datu splatnosti nebo před tímto datem;

d)

dotyčný dluhopis není strukturovaným dluhopisem nebo zajištěným cenným papírem uvedeným v příloze VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2450 (*2);

e)

dotyčný dluhopis nekryje závazky, které poskytují ujednání o účasti na zisku, ani nekryje závazky vázané na index a na hodnotu investičního fondu ani závazky, u nichž se uplatňuje vyrovnávací úprava.

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347/1, 2.12.2015, s. 1214).“;"

16)

v čl. 107 odst. 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Pokud je dodržen článek 88 a nejlepší odhad částek vymahatelných ze zajišťovací smlouvy nebo sekuritizace a od příslušných dlužníků není záporný, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat účinek snižování rizik na upisovací riziko dané zajišťovací smlouvy nebo sekuritizace uvedený v článku 196 takto:“;

17)

v čl. 108 odst. 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Pokud je dodržen článek 88 a nejlepší odhad částek vymahatelných ze smlouvy o proporcionálním zajištění a od příslušných dlužníků pro protistranu i není záporný, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat účinek snižování rizik na upisovací riziko j smlouvy o proporcionálním zajištění pro protistranu i uvedený v článku 196 takto:“;

18)

článek 110 se nahrazuje tímto:

„Článek 110

Zjednodušený výpočet – seskupení expozic vůči jediné protistraně

Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat ztrátu ze selhání uvedenou v článku 192, včetně účinku snižování rizik na upisovací a tržní riziko a rizikově upravené hodnoty kolaterálu, pro skupinu expozic vůči jediné protistraně. V tomto případě se skupině expozic vůči jediné protistraně přiřadí nejvyšší pravděpodobnost selhání přiřazená expozicím vůči jediné protistraně zahrnutým do skupiny v souladu s článkem 199.“;

19)

v článku 111 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

součet hypotetického kapitálového požadavku pro podmoduly modulu upisovacího rizika a modulu tržního rizika pojišťovny nebo zajišťovny ovlivněné technikou snižování rizik, vypočítaný v souladu s tímto oddílem a oddíly 2 až 5 této kapitoly, ale jako by zajišťovací smlouva, sekuritizace či derivát neexistovaly;“

20)

vkládá se nový článek 111a, který zní:

„Článek 111a

Zjednodušený výpočet účinku snižování rizik na upisovací riziko

Pro účely článku 196, pokud je dodržen článek 88 a zajišťovací smlouva, sekuritizace či derivát kryjí závazky vyplývající pouze z jednoho ze segmentů (segment s) uvedených v příloze II nebo případně v příloze XIV, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat účinek snižování rizik této zajišťovací smlouvy, sekuritizace či derivátu na své upisovací riziko takto:

Formula

kde:

a)

SCRCAT hyp označuje hypotetický kapitálový požadavek pro modul katastrofického upisovacího rizika v neživotním pojištění uvedený v čl. 119 odst. 2 nebo případně hypotetický kapitálový požadavek pro podmodul zdravotního katastrofického rizika uvedený v článku 160, který by se použil v případě, že by zajišťovací smlouva, sekuritizace nebo derivát neexistovaly;

b)

SCRCAT without označuje kapitálový požadavek pro modul katastrofického upisovacího rizika v neživotním pojištění uvedený v čl. 119 odst. 2 nebo případně kapitálový požadavek pro podmodul zdravotního katastrofického rizika uvedený v článku 160;

c)

?s označuje směrodatnou odchylku pro riziko pojistného v neživotním pojištění v segmentu s určenou v souladu s čl. 117 odst. 3 nebo případně směrodatnou odchylku pro riziko pojistného ve zdravotním pojištění NSLT Health v segmentu s určenou v souladu s čl. 148 odst. 3;

d)

Ps hyp označuje hypotetickou míru objemu rizika pojistného v segmentu s určenou v souladu s čl. 116 odst. 3 nebo 4 nebo případně s čl. 147 odst. 3 nebo 4, která by se použila v případě, že by zajišťovací smlouva, sekuritizace nebo derivát neexistovaly;

e)

Ps without označuje míru objemu rizika pojistného v segmentu s určenou v souladu s čl. 116 odst. 3 nebo 4 nebo případně s čl. 147 odst. 3 nebo 4;

f)

Recoverables označuje nejlepší odhad částek vymahatelných ze zajišťovací smlouvy, sekuritizace nebo z derivátu a od příslušných dlužníků.“;

21)

vkládají se nové články 112a a 112b, které znějí:

„Článek 112a

Zjednodušený výpočet ztráty ze selhání u zajištění

Pokud je dodržen článek 88, mohou pojišťovny nebo zajišťovny vypočítat ztrátu ze selhání u zajišťovací smlouvy nebo pojišťovací sekuritizace uvedenou v čl. 192 odst. 2 prvním pododstavci takto:

 

LGD = max[90 % ? (Recoverables + 50 % ? RM re ) – F ? Collateral; 0]

kde:

a)

Recoverables označuje nejlepší odhad částek vymahatelných ze zajišťovací smlouvy nebo z pojišťovací sekuritizace a od příslušných dlužníků;

b)

RMre označuje účinek snižování rizik na upisovací riziko zajišťovací smlouvy nebo sekuritizace;

c)

Collateral označuje rizikově upravenou hodnotu kolaterálu ve vztahu k zajišťovací smlouvě nebo sekuritizaci;

d)

F označuje faktor ke zohlednění ekonomického účinku ujednání o kolaterálu ve vztahu k zajišťovací smlouvě nebo sekuritizaci v případě jakékoli úvěrové události protistrany.

Článek 112b

Zjednodušený výpočet kapitálového požadavku k riziku selhání protistrany u expozic typu 1

Pokud je dodržen článek 88 a směrodatná odchylka rozložení ztrát z expozic typu 1 určená v souladu s čl. 200 odst. 4 je nižší nebo rovna 20 % celkové ztráty ze selhání u všech expozic typu 1, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat kapitálový požadavek k riziku selhání protistrany uvedený v čl. 200 odst. 1 takto:

 

SCR def,1 = 5 ? ?

kde ? označuje směrodatnou odchylku rozložení ztrát z expozic typu 1 určenou v souladu s čl. 200 odst. 4.“;

22)

v čl. 116 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

FP(future,s) označuje následující částku v případě smluv, u nichž datum počátečního vykázání spadá do následujících dvanácti měsíců:

i)

u všech smluv, jejichž počáteční doba platnosti je jeden rok či méně: očekávaná současná hodnota pojistného, které si má pojišťovna nebo zajišťovna zasloužit v segmentu s, avšak bez pojistného, které má být zaslouženo ve dvanácti měsících od data počátečního vykázání;

ii)

u všech smluv, jejichž počáteční doba platnosti je delší než jeden rok: částka rovnající se 30 % očekávané současné hodnoty pojistného, které si má pojišťovna nebo zajišťovna zasloužit v segmentu s po uplynutí následujících dvanácti měsíců.“;

23)

článek 121 se mění takto:

a)

odstavec 5 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

Formula“;

ii)

písmeno a) se zrušuje;

b)

odstavec 6 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

WSI (windstorm,r,i) = Q (windstorm,r) ? W (windstorm,r,i) ? SI (windstorm,r,i)“;

ii)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

Q(windstorm,r) označuje rizikový faktor pro riziko vichřice (bouře) pro region r uvedený v příloze V.“;

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pokud částka určená pro konkrétní rizikové pásmo v souladu s prvním pododstavcem přesáhne částku (označovanou v tomto pododstavci jako „nižší částka“), která se rovná součtu potenciálních ztrát bez odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek a kterou by pojišťovna nebo zajišťovna mohla u rizika vichřice (bouře) v tomto rizikovém pásmu utrpět, a to s přihlédnutím k podmínkám jejích specifických smluv, včetně případných limitů smluvních plateb, může pojišťovna nebo zajišťovna jako alternativní výpočet určit váženou pojistnou částku pro riziko vichřice (bouře) v tomto rizikovém pásmu jako nižší částku.“;

24)

článek 122 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro všechny regiony uvedené v příloze VI se kapitálový požadavek k riziku zemětřesení v konkrétním regionu r rovná ztrátě primárního kapitálu pojišťoven a zajišťoven, která by vyplynula z okamžité ztráty ve výši, která se bez odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek rovná této částce:“;

ii)

vzorec se nahrazuje tímto:

Formula“;

iii)

písmeno a) se zrušuje;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

WSI (earthquake,r,i) = Q (earthquake,r) ? W (earthquake,r,i) ? SI (earthquake,r,i)“;

ii)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

Q(earthquake,r) označuje rizikový faktor pro riziko zemětřesení pro region r uvedený v příloze VI.“;

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pokud částka určená pro konkrétní rizikové pásmo v souladu s prvním pododstavcem přesáhne částku (označovanou v tomto pododstavci jako „nižší částka“), která se rovná součtu potenciálních ztrát bez odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek a kterou by pojišťovna nebo zajišťovna mohla u rizika zemětřesení v tomto rizikovém pásmu utrpět, a to s přihlédnutím k podmínkám jejích specifických smluv, včetně případných limitů smluvních plateb, může pojišťovna nebo zajišťovna jako alternativní výpočet určit váženou pojistnou částku pro riziko zemětřesení v tomto rizikovém pásmu jako nižší částku.“;

25)

článek 123 se mění takto:

a)

odstavec 5 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

Formula“;

ii)

písmeno a) se zrušuje;

b)

odstavec 6 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

WSI (flood,r,i) = Q (flood,r) ? W (flood,r,i) ? SI (flood,r,i)“;

ii)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

Q(flood,r) označuje rizikový faktor pro riziko povodně pro region r uvedený v příloze VII.“;

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pokud částka určená pro konkrétní rizikové pásmo v souladu s prvním pododstavcem přesáhne částku (označovanou v tomto pododstavci jako „nižší částka“), která se rovná součtu potenciálních ztrát bez odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek a kterou by pojišťovna nebo zajišťovna mohla u rizika povodně v tomto rizikovém pásmu utrpět, a to s přihlédnutím k podmínkám jejích specifických smluv, včetně případných limitů smluvních plateb, může pojišťovna nebo zajišťovna jako alternativní výpočet určit váženou pojistnou částku pro riziko povodně v tomto rizikovém pásmu jako nižší částku.“;

c)

v odstavci 7 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Pro všechny regiony uvedené v příloze VII a všechna riziková pásma těchto regionů uvedená v příloze IX se pojistná částka pro riziko povodně pro konkrétní rizikové pásmo i konkrétního regionu r rovná:“;

26)

článek 124 se mění takto:

a)

odstavec 5 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

Formula“;

ii)

písmeno a) se zrušuje;

b)

odstavec 6 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

WSI (hail,r,i) = Q (hail,r) ? W (hail,r,i) ? SI (hail,r,i)“;

ii)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

Q(hail,r) označuje rizikový faktor pro riziko krupobití pro region r uvedený v příloze VIII.“;

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pokud částka určená pro konkrétní rizikové pásmo v souladu s prvním pododstavcem přesáhne částku (označovanou v tomto pododstavci jako „nižší částka“), která se rovná součtu potenciálních ztrát bez odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek a kterou by pojišťovna nebo zajišťovna mohla u rizika krupobití v tomto rizikovém pásmu utrpět, a to s přihlédnutím k podmínkám jejích specifických smluv, včetně případných limitů smluvních plateb, může pojišťovna nebo zajišťovna jako alternativní výpočet určit váženou pojistnou částku pro riziko krupobití v tomto rizikovém pásmu jako nižší částku.“;

27)

článek 125 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vzorec nahrazuje tímto:

Formula“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

vzorec se nahrazuje tímto:

WSI (subsidence,i) = 0,0005 ? W (subsidence,i) ? SI (subsidence,i)“;

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pokud částka určená pro určité rizikové pásmo v souladu s prvním pododstavcem přesáhne částku (uvedenou v tomto pododstavci jako „nižší částka“), která se rovná součtu možných ztrát bez odečtení částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek a kterou by pojišťovna nebo zajišťovna mohla v tomto rizikovém pásmu utrpět z důvodu rizika sesuvu nebo poklesu půdy, a to s přihlédnutím k podmínkám jejích specifických politik, včetně případných limitů smluvních plateb, může pojišťovna nebo zajišťovna jako alternativní výpočet určit váženou pojistnou částku pro riziko sesuvu nebo poklesu půdy v tomto rizikovém pásmu jako nižší částku.“;

28)

článek 130 se nahrazuje tímto:

„Článek 130

Podmodul námořních rizik

1.   Kapitálový požadavek k námořním rizikům se rovná:

Formula

kde:

a)

SCRvessel je kapitálový požadavek k riziku srážky plavidla;

b)

SCRplatform je kapitálový požadavek k riziku výbuchu těžební plošiny.

2.   Kapitálový požadavek k riziku srážky plavidla se rovná ztrátě primárního kapitálu pojišťoven a zajišťoven, která by vyplynula z okamžité ztráty ve výši rovnající se:

 

L vessel = max v (SI (hull,v) + SI (liab,v)+ SI (pollution,v))

kde:

a)

maximum se vztahuje na všechna námořní, jezerní, říční a průplavová plavidla pojištěná pojišťovnou nebo zajišťovnou proti riziku srážky plavidel v rámci druhu pojištění 6, 18 a 27 uvedených v příloze I, pokud je pojistná hodnota plavidla nejméně 250 000 EUR;

b)

SI(hull,v) je pojistná částka pojišťovny nebo zajišťovny po odečtení částek, které může pojišťovna nebo zajišťovna získat zpět ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek, pro pojištění a zajištění lodi týkající se plavidla v;

c)

SI(liab,v) je pojistná částka pojišťovny nebo zajišťovny po odečtení částek, které může pojišťovna nebo zajišťovna získat zpět ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek, pro pojištění a zajištění pojištění odpovědnosti v námořní dopravě týkající se plavidla v;

d)

SI(pollution,v) je pojistná částka pojišťovny nebo zajišťovny po odečtení částek, které může pojišťovna nebo zajišťovna získat zpět ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek, pro pojištění a zajištění pojištění znečištění ropou týkající se plavidla v.

Pro účely určení SI(hull,v) , SI(liab,v) SI(pollution,v) zohledňují pojišťovny a zajišťovny pouze zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, z/od nichž by došlo k výplatě v případě nároků na pojistná plnění souvisejících s plavidlem v. Zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, u nichž je výplata závislá na nárocích na pojistná plnění nesouvisejících s plavidlem v, se neberou v úvahu.

Pokud by odečtení vymahatelných částek vedlo ke kapitálovému požadavku k riziku srážky plavidla, který nedostatečně zachycuje riziko srážky plavidla, jemuž je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena, použije pojišťovna nebo zajišťovna výpočet SI(hull,v) , SI(liab,v) nebo SI(pollution,v) bez odpočtu vymahatelných částek.

3.   Kapitálový požadavek k riziku výbuchu těžební plošiny se rovná ztrátě primárního kapitálu pojišťoven a zajišťoven, která by vyplynula z okamžité ztráty ve výši rovnající se:

 

L platform = max p (SI p )

kde:

a)

maximum se vztahuje na všechny ropné plošiny a plošiny pro těžbu zemního plynu na moři pojištěné pojišťovnou nebo zajišťovnou proti riziku výbuchu těžební plošiny v rámci druhů pojištění 6, 18 a 27 uvedených v příloze I;

b)

SIp je kumulovaná pojistná částka pojišťovny nebo zajišťovny po odečtení částek, které může pojišťovna nebo zajišťovna získat zpět ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek, za následující pojistné a zajistné závazky týkající se plošiny p:

i)

závazky nahradit škodu na majetku;

ii)

závazky uhradit výdaje spojené s odstraněním vraku;

iii)

závazky kompenzovat ztrátu příjmu z výroby;

iv)

závazky uhradit výdaje spojené s uzavřením nebo zabezpečením vrtu;

v)

závazky týkající se pojištění odpovědnosti a zajištění pojištění odpovědnosti.

Pro účely určení SIp zohledňují pojišťovny a zajišťovny pouze zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, z/od nichž by došlo k výplatě v případě nároků na pojistná plnění souvisejících s plošinou p. Zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, u nichž je výplata závislá na nárocích na pojistná plnění nesouvisejících s plošinou p, se neberou v úvahu.

Pokud by odečtení vymahatelných částek vedlo ke kapitálovému požadavku k riziku výbuchu plošiny, který nedostatečně zachycuje riziko výbuchu plošiny, jemuž je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena, vypočítá pojišťovna nebo zajišťovna SIp bez odečtení vymahatelných částek.“;

29)

článek 131 se mění takto:

a)

uvozující věta se nahrazuje tímto:

„Kapitálový požadavek k leteckým rizikům se rovná ztrátě primárního kapitálu pojišťoven a zajišťoven, která by vyplynula z okamžité ztráty ve výši, která se rovná:“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

SIa je pojistná částka pojišťovny nebo zajišťovny po odečtení částek, které může pojišťovna nebo zajišťovna získat zpět ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek, pro pojištění a zajištění pojištění letadel a pojištění a zajištění pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla týkající se letadla a.

Pro účely tohoto článku zohledňují pojišťovny a zajišťovny pouze zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, z/od nichž by došlo k výplatě v případě nároků na pojistná plnění souvisejících s letadlem a. Zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, u nichž je výplata závislá na nárocích na pojistná plnění nesouvisejících s letadlem a, se neberou v úvahu.

Pokud by odečtení vymahatelných částek vedlo ke kapitálovému požadavku k leteckým rizikům, který nedostatečně zachycuje letecká rizika, jimž je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena, vypočítá pojišťovna nebo zajišťovna SIa bez odečtení vymahatelných částek.“;

30)

v článku 132 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Kapitálový požadavek k riziku požáru se rovná ztrátě primárního kapitálu pojišťoven a zajišťoven, která by vyplynula z okamžité ztráty ve výši, která se rovná pojistné částce pojišťovny nebo zajišťovny vztahující se k největší koncentraci rizika požáru.

2.   Největší koncentrací rizika požáru pojišťovny nebo zajišťovny je soubor budov s největší pojistnou částkou po odečtení částek, které může pojišťovna nebo zajišťovna získat zpět ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek, který splňuje všechny tyto podmínky:

a)

pojišťovna nebo zajišťovna má pojistné nebo zajistné závazky z druhů pojištění 7 a 19 uvedených v příloze I ve vztahu ke každé budově, jež pokrývají škodu způsobenou požárem nebo výbuchem, a to i v důsledku teroristických útoků;

b)

všechny budovy se zčásti nebo zcela nacházejí v okruhu 200 metrů.

Při stanovování pojistné částky pro soubor budov zohledňují pojišťovny a zajišťovny pouze zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, z/od nichž by došlo k výplatě v případě nároků na pojistná plnění souvisejících s tímto souborem budov. Zajistné smlouvy a zvláštní účelové jednotky, u nichž je výplata závislá na nárocích na pojistná plnění nesouvisejících s touto skupinou budov, se neberou v úvahu.

Pokud by odečtení vymahatelných částek vedlo ke kapitálovému požadavku k riziku požáru, který nedostatečně zachycuje riziko požáru, jemuž je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena, vypočítá pojišťovna nebo zajišťovna výši pojistné částky pro soubor budov bez odečtení vymahatelných částek.“;

31)

v čl. 147 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

FP(future,s) označuje následující částku v případě smluv, u nichž datum počátečního vykázání spadá do následujících dvanácti měsíců:

i)

u všech smluv, jejichž počáteční doba platnosti je jeden rok či méně: očekávaná současná hodnota pojistného, které si má pojišťovna nebo zajišťovna zasloužit v segmentu s, avšak bez pojistného, které má být zaslouženo ve dvanácti měsících od data počátečního vykázání;

ii)

u všech smluv, jejichž počáteční doba platnosti je delší než jeden rok: částka rovnající se 30 % očekávané současné hodnoty pojistného, které si má pojišťovna nebo zajišťovna zasloužit v segmentu s po uplynutí následujících dvanácti měsíců.“;

32)

v článku 168 se odstavec 6 mění takto:

a)

v písmenu c) se uvozující věta nahrazuje tímto:

„pokud jde o uzavřené alternativní investiční fondy, které jsou usazené v Unii nebo, nejsou-li usazené v Unii, jsou v Unii nabízené v souladu s článkem 35 nebo 40 směrnice 2011/61/EU a které v obou případech nevyužívají pákového efektu v souladu se závazkovou metodou stanovenou v článku 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 (*3):

(*3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1).“;"

b)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

portfolia způsobilých nekotovaných akcií ve smyslu článku 168a.“;

33)

vkládá se nový článek 168a, který zní:

„Článek 168a

Portfolia způsobilých nekotovaných akcií

1.   Pro účely čl. 168 odst. 6 písm. e) představuje portfolio způsobilých nekotovaných akcií soubor akciových investic, který splňuje všechny tyto požadavky:

a)

soubor investic zahrnuje pouze investice do kmenových akcií společností;

b)

kmenové akcie každé z dotčených společností nejsou kotovány na žádném regulovaném trhu;

c)

každá společnost má své sídlo v zemi, která je členem EHP;

d)

více než 50 % ročních příjmů každé společnosti je denominováno v měnách zemí, které jsou členy EHP nebo OECD;

e)

více než 50 % zaměstnanců každé společnosti má své hlavní místo zaměstnání v zemích, které jsou členy EHP;

f)

každá společnost splňuje nejméně jednu z následujících podmínek za každé z posledních tří účetních období, které končí přede dnem výpočtu solventnostního kapitálového požadavku:

i)

roční obrat společnosti přesahuje 10 000 000 EUR;

ii)

bilanční suma společnosti přesahuje 10 000 000 EUR;

iii)

počet zaměstnanců, které společnost zaměstnává, je vyšší než 50;

g)

hodnota investice v každé společnosti nepředstavuje více než 10 % celkové hodnoty souboru investic;

h)

žádná ze společností není pojišťovnou nebo zajišťovnou, úvěrovou institucí, investičním podnikem, finanční institucí, správcem alternativních investičních fondů, správcovskou společností SKIPCP, institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo neregulovaným podnikem provádějícím finanční činnosti;

i)

koeficient beta souboru investic nepřekračuje 0,796.

2.   Pro účely odst. 1 písm. i) je koeficient beta souboru investic průměrem koeficientů beta pro každou investici v tomto souboru investic, který je vážený účetní hodnotou těchto investic. Koeficient beta investice do společnosti se stanoví takto:

Formula

kde:

a)

? je koeficient beta investice do akcií společnosti;

b)

GM je průměrné hrubé rozpětí společnosti za posledních pět účetních období, které končí přede dnem výpočtu solventnostního kapitálového požadavku;

c)

Debt je celkový dluh společnosti na konci posledního účetního období, pro které jsou k dispozici údaje;

d)

CFO je průměrný čistý peněžní tok společnosti z činnosti za posledních pět účetních období, které končí přede dnem výpočtu solventnostního kapitálového požadavku;

e)

ROCE je průměrná návratnost kmenového kapitálu společnosti za posledních pět účetních období, které končí přede dnem výpočtu solventnostního kapitálového požadavku. Kmenovým kapitálem se rozumí vlastní kapitál podle přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (*4) s výjimkou prioritních akcií a souvisejícího emisního ážia.

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“;"

34)

článek 169 se nahrazuje tímto:

„Článek 169

Podmodul obecného akciového rizika

1.   Kapitálový požadavek pro akcie typu 1 uvedené v článku 168 tohoto nařízení se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií typu 1 přidružených podniků ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a odst. 2 směrnice 2009/138/ES, jsou-li tyto investice strategické povahy;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií typu 1, s nimiž se zachází jako s dlouhodobými akciovými investicemi v souladu s článkem 171a;

c)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 39 % a symetrické úpravy podle článku 172 tohoto nařízení v hodnotě jiných akcií typu 1, než které jsou uvedeny v písmenech a) a b).

2.   Kapitálový požadavek pro akcie typu 2 uvedené v článku 168 tohoto nařízení se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií typu 2 přidružených podniků ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a odst. 2 směrnice 2009/138/ES, jsou-li tyto investice strategické povahy;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií typu 2, s nimiž se zachází jako s dlouhodobými akciovými investicemi v souladu s článkem 171a;

c)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 49 % a symetrické úpravy podle článku 172 tohoto nařízení v hodnotě jiných akcií typu 2, než které jsou uvedeny v písmenech a) a b).

3.   Kapitálový požadavek pro akcie způsobilé infrastruktury podle článku 168 tohoto nařízení se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilé infrastruktury přidružených podniků ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a odst. 2 směrnice 2009/138/ES, jsou-li tyto investice strategické povahy;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilé infrastruktury, s nimiž se zachází jako s dlouhodobými akciovými investicemi v souladu s článkem 171a;

c)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 30 % a 77 % symetrické úpravy podle článku 172 tohoto nařízení v hodnotě jiných investic do akcií způsobilé infrastruktury, než které jsou uvedeny v písmenech a) a b).

4.   Kapitálový požadavek pro akcie způsobilých infrastrukturních společností podle článku 168 tohoto nařízení se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilých infrastrukturních společností, které jsou přidruženými podniky ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a odst. 2 směrnice 2009/138/ES, jsou-li tyto investice strategické povahy;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilých infrastrukturních společností, s nimiž se zachází jako s dlouhodobými akciovými investicemi v souladu s článkem 171a;

c)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 36 % a 92 % symetrické úpravy podle článku 172 tohoto nařízení v hodnotě jiných akcií způsobilých infrastrukturních společností, než které jsou uvedeny v písmenech a) a b).“;

35)

vkládá se nový článek 171a, který zní:

„Článek 171a

Dlouhodobé akciové investice

1.   Pro účely tohoto nařízení může být s podsouborem akciových investic zacházeno jako s dlouhodobými akciovými investicemi, pokud pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu uspokojivě prokáže, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

podsoubor akciových investic a doba držení každé akciové investice v daném podsouboru jsou jasně identifikovány;

b)

podsoubor akciových investic je zahrnut do portfolia aktiv, které je vyčleněno k pokrytí nejlepšího odhadu portfolia pojistných nebo zajistných závazků odpovídajících jedné nebo více jasně identifikovaným činnostem, a pojišťovna nebo zajišťovna zachová toto vyčlenění po dobu trvání závazků;

c)

portfolio pojistných nebo zajistných závazků a vyčleněné portfolio aktiv podle písmena b) jsou identifikovány, spravovány a organizovány odděleně od ostatních činností pojišťovny nebo zajišťovny a vyčleněné portfolio aktiv nelze použít k pokrytí ztrát vyplývajících z jiných činností pojišťovny nebo zajišťovny;

d)

technické rezervy v rámci portfolia pojistných nebo zajistných závazků podle písmena b) představují pouze část celkových technických rezerv pojišťovny nebo zajišťovny;

e)

průměrná doba držení akciových investic v daném podsouboru přesahuje pět let, nebo pokud je průměrná doba držení podsouboru kratší než pět let, pojišťovna nebo zajišťovna neprodá žádné akciové investice v daném podsouboru, dokud průměrná doba držení nepřesáhne pět let;

f)

podsoubor akciových investic tvoří výhradně akcie kotované v EHP nebo nekotované akcie společností, které mají sídlo v zemích, jež jsou členy EHP;

g)

solventnost a likvidita pojišťovny nebo zajišťovny, jakož i její strategie, procesy a postupy podávání zpráv s ohledem na řízení aktiv a závazků jsou takové, že průběžně a za krizových podmínek zajistí, že bude schopna zabránit nucenému prodeji všech akciových investic v daném podsouboru po dobu nejméně deseti let;

h)

řízení rizik, řízení aktiv a závazků a investiční politiky pojišťovny nebo zajišťovny odráží záměr pojišťovny nebo zajišťovny držet podsoubor akciových investic po dobu, která je slučitelná s požadavkem uvedeným v písmeni e), a její schopnost splnit požadavek uvedený v písmeni g).

2.   Pokud jsou akcie drženy v rámci subjektů kolektivního investování nebo v rámci alternativních investičních fondů uvedených v čl. 168 odst. 6 písm. a) až d), mohou být podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku posouzeny na úrovni fondů, a nikoli podkladových aktiv držených v rámci těchto fondů.

3.   Pojišťovny nebo zajišťovny, které v souladu s odstavcem 1 zacházejí s podsouborem akciových investic jako s dlouhodobými akciovými investicemi, se nesmějí vrátit k přístupu, který dlouhodobé akciové investice nezahrnuje. Pokud pojišťovna nebo zajišťovna, která s podsouborem akciových investic zachází jako s dlouhodobými akciovými investicemi, již není schopna plnit podmínky stanovené v odstavci 1, okamžitě o tom informuje orgán dohledu a přestane na veškeré své akciové investice po dobu 36 měsíců uplatňovat čl. 169 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b).“;

36)

v článku 176 se vkládá nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Bez ohledu na odstavec 4 se dluhopisům a úvěrům, které jsou zařazeny do stupně úvěrové kvality v souladu s čl. 176a odst. 1 nebo 2 nebo čl. 176c odst. 1, přidělí rizikový faktor stressi v závislosti na stupni úvěrové kvality a na modifikované duraci duri dluhopisu nebo úvěru i přidělené v souladu s tabulkou uvedenou v odstavci 3 tohoto článku.“;

37)

vkládají se nové články 176a až 176c, které znějí:

„Článek 176a

Interní posouzení stupňů úvěrové kvality u dluhopisů a úvěrů

1.   Dluhopis nebo úvěr, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou a ke kterým dlužníci nesložili kolaterál splňující kritéria stanovená v článku 214, může být zařazen do stupně úvěrové kvality 2, pokud jsou ve vztahu k danému dluhopisu nebo úvěru splněna všechna kritéria stanovená v odstavcích 3 a 4.

2.   Dluhopis nebo úvěr, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou a ke kterým dlužníci nesložili kolaterál splňující kritéria stanovená v článku 214 a které nejsou dluhopisem nebo úvěrem zařazeným do stupně úvěrové kvality 2 podle odstavce 1, může být zařazen do stupně úvěrové kvality 3, pokud jsou ve vztahu k dluhopisu nebo úvěru splněna všechna kritéria stanovená v odstavcích 3 a 5.

3.   Kritéria tohoto odstavce jsou následující:

a)

vlastní interní úvěrové hodnocení dluhopisu nebo úvěru provedené pojišťovnou nebo zajišťovnou splňuje požadavky uvedené v článku 176b;

b)

dluhopis nebo úvěr je emitován, resp. poskytnut společností, která nepatří do stejné skupiny společností jako pojišťovna nebo zajišťovna;

c)

dluhopis nebo úvěr není emitován, resp. poskytnut společností, která je pojišťovnou nebo zajišťovnou, subjektem infrastruktury, úvěrovou institucí, investičním podnikem, finanční institucí, správcem alternativních investičních fondů, správcovskou společností SKIPCP, institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo neregulovaným podnikem vykonávajícím finanční činnosti;

d)

žádné pohledávky vůči společnosti emitující dluhopis nebo poskytující úvěr nemají vyšší přednost než daný dluhopis nebo úvěr, s výjimkou následujících pohledávek:

i)

zákonných nároků a pohledávek poskytovatelů likvidní facility, pokud jsou tyto zákonné nároky a pohledávky poskytovatelů likvidní facility ve vztahu k celkovému přednostnímu dluhu vydávající, resp. poskytující společnosti v souhrnu nevýznamné;

ii)

pohledávek správců;

iii)

pohledávek protistran derivátů;

e)

kromě pravidelné výplaty úroků s pevnou nebo pohyblivou sazbou je dluhopis nebo úvěr spojen se splacením v pevně stanovené výši ke dni splatnosti nebo před tímto dnem;

f)

smluvní podmínky dluhopisu nebo úvěru stanoví následující:

i)

dlužník je nejméně jednou ročně povinen poskytnout věřiteli ověřené finanční údaje;

ii)

dlužník je povinen informovat věřitele o událostech, které by mohly mít podstatný vliv na úvěrové riziko dluhopisu nebo úvěru;

iii)

dlužník není oprávněn jednostranně měnit podmínky dluhopisu nebo úvěru ani provádět jiné změny ve své činnosti, které by podstatně ovlivnily úvěrové riziko dluhopisu nebo úvěru;

iv)

bez předchozího souhlasu pojišťovny nebo zajišťovny nesmí emitent vydávat nový dluh;

v)

to, co představuje selhání, je vymezeno způsobem, který je specifický pro danou emisi a daného emitenta;

vi)

co se má stát v případě změny kontroly;

g)

dluhopis nebo úvěr je emitován, resp. poskytován společností, která splňuje všechna tato kritéria:

i)

společnost je společností s ručením omezeným;

ii)

společnost má své sídlo v zemi, která je členem EHP;

iii)

více než 50 % ročních příjmů společnosti je denominováno v měnách zemí, které jsou členy EHP nebo OECD;

iv)

společnost působila bez úvěrové události alespoň posledních deset let;

v)

je splněna alespoň jedna z těchto podmínek, pokud jde o každé z posledních tří účetních období, které končí přede dnem výpočtu solventnostního kapitálového požadavku:

roční obrat společnosti přesahuje 10 000 000 EUR;

bilanční suma společnosti přesahuje 10 000 000 EUR;

počet zaměstnanců, které společnost zaměstnává, je vyšší než 50;

vi)

součet ročního hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací („EBITDA“) za posledních pět účetních období je vyšší než 0;

vii)

celkový dluh společnosti na konci posledního účetního období, pro který jsou k dispozici údaje, není vyšší než 6,5násobek průměru ročních volných peněžních toků společnosti za posledních pět účetních období;

viii)

průměr EBITDA společnosti za posledních pět účetních období není nižší než 6,5násobek úrokových nákladů společnosti za poslední účetní období, pro něž jsou k dispozici údaje;

ix)

čistý dluh společnosti na konci posledního účetního období, pro které jsou k dispozici údaje, není vyšší než 1,5násobek celkového vlastního kapitálu společnosti na konci předmětného účetního období.

4.   Výnos z daného dluhopisu nebo úvěru a výnos z jakýchkoli dluhopisů a úvěrů s podobnými smluvními podmínkami, které v předchozích třech účetních obdobích emitovala, resp. poskytla tatáž společnost, není vyšší než vyšší z následujících hodnot:

a)

průměr výnosů obou indexů určených v souladu s odstavcem 6;

b)

součet 0,5 % a výnosu indexu, který splňuje požadavek uvedený v písmenu d) uvedeného odstavce.

5.   Výnos z daného dluhopisu nebo úvěru a výnos z dluhopisů a úvěrů s podobnými smluvními podmínkami, které v předchozích třech účetních obdobích emitovala, resp. poskytla tatáž společnost, není vyšší než vyšší z následujících hodnot:

a)

průměr výnosů obou indexů určených v souladu s odstavcem 7;

b)

součet 0,5 % a výnosu indexu, který splňuje požadavek uvedený v písmenu b) uvedeného odstavce.

6.   Pro účely odstavce 4 určí pojišťovna nebo zajišťovna u dluhopisu nebo úvěru podle odstavce 1 výnos dvou indexů v době emise tohoto dluhopisu nebo poskytnutí tohoto úvěru, které splňují všechny tyto požadavky:

a)

oba indexy jsou široké indexy obchodovaných dluhopisů, pro které je k dispozici externí úvěrové hodnocení;

b)

obchodované dluhopisy zahrnuté v obou indexech jsou denominovány ve stejné měně jako daný dluhopis nebo úvěr;

c)

obchodované dluhopisy zahrnuté v obou indexech mají podobné datum splatnosti jako daný dluhopis nebo úvěr;

d)

jeden z těchto dvou indexů se skládá z obchodovaných dluhopisů se stupněm úvěrové kvality 2;

e)

jeden z těchto dvou indexů se skládá z obchodovaných dluhopisů se stupněm úvěrové kvality 4.

7.   Pro účely odstavce 5 určí pojišťovna nebo zajišťovna u dluhopisu nebo úvěru podle odstavce 2 výnos dvou indexů v době emise tohoto dluhopisu nebo poskytnutí tohoto úvěru, které splňují všechny tyto požadavky:

a)

oba indexy splňují požadavky stanovené v odst. 6 písm. a), b) a c);

b)

jeden z těchto dvou indexů se skládá z obchodovaných dluhopisů se stupněm úvěrové kvality 3;

c)

jeden z těchto dvou indexů se skládá z obchodovaných dluhopisů se stupněm úvěrové kvality 4.

8.   Pokud má dluhopis nebo úvěr podle odstavce 1 vlastnosti, vyjma vlastností souvisejících s úvěrovým rizikem nebo nelikviditou, které se podstatně liší od vlastností obchodovaných dluhopisů zahrnutých v obou indexech stanovených v souladu s odstavcem 6, upraví pro účely odstavce 4 pojišťovna nebo zajišťovna výnos z dluhopisu nebo úvěru tak, aby tyto rozdíly odrážel.

9.   Pokud má dluhopis nebo úvěr podle odstavce 2 vlastnosti, vyjma vlastností souvisejících s úvěrovým rizikem nebo nelikviditou, které se podstatně liší od vlastností obchodovaných dluhopisů zahrnutých v obou indexech stanovených v souladu s odstavcem 7, upraví pro účely odstavce 5 pojišťovna nebo zajišťovna výnos z dluhopisu nebo úvěru tak, aby tyto rozdíly odrážel.

Článek 176b

Požadavky na vlastní interní úvěrové hodnocení dluhopisů a úvěrů prováděné pojišťovnami a zajišťovnami

Pro účely čl. 176a odst. 3 písm. a) musí být při vlastním interním úvěrovém hodnocení dluhopisu nebo úvěru prováděném pojišťovnou nebo zajišťovnou splněny tyto požadavky:

a)

dluhopisu nebo úvěru se na základě vlastního interního úvěrového hodnocení přiřadí stupeň úvěrové kvality;

b)

pojišťovna nebo zajišťovna je schopna orgánu dohledu uspokojivě prokázat, že vlastní interní úvěrové hodnocení i přiřazení stupně úvěrové kvality dluhopisu nebo úvěru na základě tohoto posouzení jsou spolehlivé a náležitě odrážejí riziko kreditního rozpětí u dluhopisu nebo úvěru obsažené v podmodulu podle čl. 105 odst. 5 druhého pododstavce písm. d) směrnice 2009/138/ES;

c)

vlastní interní úvěrové hodnocení zohledňuje všechny faktory, které by mohly mít podstatný vliv na úvěrové riziko spojené s dluhopisem nebo úvěrem, včetně těchto faktorů:

i)

konkurenční postavení emitenta/poskytovatele;

ii)

kvalita managementu emitenta/poskytovatele;

iii)

finanční politiky emitenta/poskytovatele;

iv)

riziko země;

v)

účinek případných omezovacích doložek;

vi)

dosavadní finanční výkonnost emitenta/poskytovatele, včetně počtu let jeho činnosti;

vii)

velikost emitenta/poskytovatele a stupeň diverzifikace jeho činností;

viii)

kvantitativní dopad emise dluhopisu nebo poskytnutí úvěru na rizikový profil a finanční ukazatele emitenta/poskytovatele;

ix)

vlastnická struktura emitenta/poskytovatele;

x)

složitost obchodního modelu emitenta/poskytovatele;

d)

vlastní interní úvěrové hodnocení používá všechny relevantní kvantitativní a kvalitativní informace;

e)

vlastní interní úvěrové hodnocení, přiřazení stupně úvěrové kvality na základě tohoto hodnocení a informace použité pro účely tohoto hodnocení se dokumentují;

f)

vlastní interní úvěrové hodnocení zohledňuje vlastnosti srovnatelných aktiv, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou;

g)

vlastní interní úvěrové hodnocení zohledňuje trendy ve finanční výkonnosti emitenta/poskytovatele;

h)

vlastní interní úvěrové hodnocení je procesně nezávislé na rozhodnutí o úpisu;

i)

pojišťovna nebo zajišťovna vlastní interní úvěrové hodnocení pravidelně přezkoumává.

Článek 176c

Hodnocení stupňů úvěrové kvality u dluhopisů a úvěrů na základě schváleného interního modelu

1.   Tento článek se použije v těchto případech:

a)

pojišťovna nebo zajišťovna uzavřela dohodu (dále jen „dohoda o spoluinvesticích“) o investování do dluhopisů a úvěrů společně s jiným subjektem;

b)

tento jiný subjekt (dále jen „spoluinvestor“) je jedním z následujících subjektů:

i)

institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) č. 575/2013, která využívá přístup založený na interním ratingu (přístup IRB) podle čl. 143 odst. 1 uvedeného nařízení;

ii)

pojišťovnou nebo zajišťovnou, která používá interní model v souladu s článkem 100 směrnice 2009/138/ES;

c)

podle dohody o spoluinvesticích pojišťovna nebo zajišťovna a spoluinvestor investují společně do dluhopisů a úvěrů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou a ke kterým dlužníci nesložili kolaterál splňující kritéria stanovená v článku 214;

d)

dohoda o spoluinvesticích stanoví, že spoluinvestor sdílí s pojišťovnou nebo zajišťovnou pravděpodobnosti selhání zjištěné pomocí jeho přístupu založeného na interním ratingu, nebo v příslušných případech stupně úvěrové kvality zjištěné pomocí jeho interního modelu pro dluhopisy nebo úvěry podle písmene c), aby mohly být tyto informace použity k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny nebo zajišťovny.

2.   Pokud jsou splněna všechna kritéria stanovená v odstavcích 3 až 6, zařadí se dluhopisy a úvěry uvedené v odst. 1 písm. c) do stupňů úvěrové kvality, které se určí takto:

a)

v případě, kdy spoluinvestor spadá do oblasti působnosti odst. 1 písm. b) bodu i), určí se stupně úvěrové kvality na základě nejnovějších pravděpodobností selhání, které byly zjištěny pomocí modelu založeného na interním ratingu;

b)

v případě, kdy spoluinvestor spadá do oblasti působnosti odst. 1 písm. b) bodu ii), odpovídají stupně úvěrové kvality stupňům úvěrové kvality zjištěným pomocí interního modelu.

3.   Kritéria tohoto odstavce jsou následující:

a)

emitent každého dluhopisu nebo poskytovatel každého úvěru nepatří do stejné skupiny společností jako pojišťovna nebo zajišťovna;

b)

emitentem/poskytovatelem není pojišťovna nebo zajišťovna, subjekt infrastruktury, úvěrová instituce, investiční podnik, finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovská společnost SKIPCP, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění nebo neregulovaný podnik vykonávající finanční činnosti;

c)

emitent/poskytovatel má sídlo v zemi, která je členem EHP;

d)

více než 50 % ročních příjmů emitenta je denominováno v měnách zemí, které jsou členy EHP nebo OECD;

e)

za každé z posledních tří účetních období, které končí přede dnem výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, je splněna nejméně jedna z těchto podmínek:

roční obrat emitenta/poskytovatele přesahuje 10 000 000 EUR;

bilanční suma emitenta/poskytovatele přesahuje 10 000 000 EUR;

počet zaměstnanců, které emitent/poskytovatel zaměstnává, je vyšší než 50.

4.   Kritéria tohoto odstavce jsou následující:

a)

dohoda o spoluinvesticích vymezuje typy dluhopisů a úvěrů, které mají být upisovány, a příslušná hodnoticí kritéria;

b)

spoluinvestor poskytne pojišťovně nebo zajišťovně dostatek podrobností o postupu upisování, včetně použitých kritérií, organizační struktury spoluinvestora a kontrol provedených spoluinvestorem;

c)

spoluinvestor poskytne pojišťovně nebo zajišťovně údaje o všech žádostech týkajících se dluhopisů a úvěrů, které mají být upsány;

d)

spoluinvestor poskytne pojišťovně nebo zajišťovně podrobné informace o všech rozhodnutích o schválení nebo zamítnutí žádostí týkajících se dluhopisů a úvěrů, které mají být upsány;

e)

spoluinvestor si ponechá expozici ve výši nejméně 20 % nominální hodnoty každého dluhopisu a úvěru;

f)

postup upisování je stejný jako postup upisování uplatňovaný spoluinvestorem v případě jeho jiných investic do srovnatelných dluhopisů a úvěrů;

g)

pojišťovna nebo zajišťovna investuje do všech dluhopisů a úvěrů druhů uvedených v písmenu a), u kterých se spoluinvestor rozhodne schválit žádost týkající se dluhopisu nebo úvěru;

h)

spoluinvestor poskytne pojišťovně nebo zajišťovně informace, které jí umožní porozumět přístupu založenému na interním ratingu nebo v příslušných případech internímu modelu a jeho omezením, jakož i jeho přiměřenosti a vhodnosti, zejména:

i)

popis přístupu založeného na interním ratingu nebo v příslušných případech interního modelu, včetně vstupních a rizikových faktorů, kvantifikace rizikových parametrů a základních metod a použité obecné metodiky;

ii)

popis rozsahu použití přístupu založeného na interním ratingu nebo v příslušných případech interního modelu;

iii)

popis procesu ověřování platnosti modelu a dalších procesů, které umožňují sledovat chování modelu, průběžně přezkoumávat přiměřenost jeho specifikace a poměřovat výsledky přístupu založeného na interním ratingu nebo v příslušných případech interního modelu se zkušenostmi.

5.   V případě, kdy spoluinvestor spadá do působnosti odst. 1 písm. b) bodu i):

a)

pojišťovna nebo zajišťovna jasně dokumentuje, jakému stupni úvěrové kvality odpovídá pravděpodobnost selhání zjištěná pomocí interního přístupu instituce založeného na interním ratingu;

b)

přiřazení stupňů úvěrové kvality k pravděpodobnostem selhání prováděné pojišťovnou nebo zajišťovnou zajišťuje, že u dotyčného dluhopisu nebo úvěru je výsledná úroveň kapitálového požadavku pro podmodul rizika kreditního rozpětí podle čl. 105 odst. 5 druhého pododstavce písm. d) směrnice 2009/138/ES přiměřená;

c)

přiřazování je založeno na tabulce 1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1799 (*5);

d)

před přiřazením se provedou obezřetné úpravy pravděpodobností selhání, přičemž se zohlední kvalitativní faktory uvedené v článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/1799;

e)

provede se úprava pravděpodobností selhání, pokud nastane jedna z těchto situací:

i)

časový horizont, na který se vztahuje přístup založený na interním ratingu, se podstatně odchyluje od 3letého časového horizontu stanoveného v čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1799;

ii)

definice selhání, která se používá u přístupu založeného na interním ratingu, se významně odchyluje od definice stanovené v čl. 4 odst. 4 uvedeného prováděcího nařízení.

6.   V případě, kdy spoluinvestor spadá do oblasti působnosti odst. 1 písm. b) bodu ii), interní model zajišťuje, že u dotyčného dluhopisu nebo úvěru je výsledná úroveň kapitálového požadavku pro podmodul rizika kreditního rozpětí podle čl. 105 odst. 5 druhého pododstavce písm. d) směrnice 2009/138/ES přiměřená.

(*5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 275, 12.10.2016, s. 3)“;"

38)

článek 180 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) se s expozicemi v podobě dluhopisů a úvěrů, které jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené regionálními vládami a místními orgány uvedenými v článku 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2011 (*6), pokud záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215 tohoto nařízení, zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě.

(*6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 3).“;"

b)

vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí:

„3a.   Expozicím v podobě dluhopisů a úvěrů vůči regionálním vládám a místním orgánům členského státu, které nejsou uvedeny v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2011, se přidělí rizikový faktor stressi z tabulky v odstavci 3, který odpovídá stupni úvěrové kvality 2.

3b.   Expozicím v podobě dluhopisů a úvěrů, které jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené regionální vládou nebo místním orgánem členského státu neuvedenými v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2011, pokud záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215 tohoto nařízení, se přidělí rizikový faktor stressi z tabulky v odstavci 3, který odpovídá stupni úvěrové kvality 2.“;

39)

článek 182 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se zrušuje poslední věta;

b)

doplňují se nové odstavce 6 až 11, které znějí:

„6.   Pro účely odstavce 4 se expozicím vůči pojišťovně nebo zajišťovně, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, pokud pojišťovna nebo zajišťovna splňuje svůj minimální kapitálový požadavek, přidělí stupeň úvěrové kvality v závislosti na ukazateli kapitálové přiměřenosti pojišťovny nebo zajišťovny, přičemž se ukazatelům kapitálové přiměřenosti přiřadí stupně úvěrové kvality podle této tabulky:

Ukazatel kapitálové přiměřenosti

196 %

175 %

122 %

100 %

95 %

Stupeň úvěrové kvality

1

2

3

3,82

5

Pokud se ukazatel kapitálové přiměřenosti nachází mezi ukazateli kapitálové přiměřenosti stanovenými ve výše uvedené tabulce, stupeň úvěrové kvality se lineárně interpoluje z nejbližších stupňů úvěrové kvality odpovídajících nejbližším ukazatelům kapitálové přiměřenosti stanoveným ve výše uvedené tabulce. Pokud je ukazatel kapitálové přiměřenosti nižší než 95 %, činí stupeň úvěrové kvality 5. Pokud je ukazatel kapitálové přiměřenosti vyšší než 196 %, činí stupeň úvěrové kvality 1.

Pro účely tohoto odstavce „ukazatel kapitálové přiměřenosti“ označuje poměr mezi použitelnou výší kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku a solventnostním kapitálovým požadavkem, přičemž se použijí nejnovější dostupné hodnoty.

7.   Pro účely odstavce 4 se expozicím vůči pojišťovně nebo zajišťovně, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, pokud pojišťovna nebo zajišťovna nesplňuje svůj minimální kapitálový požadavek, přidělí stupeň úvěrové kvality 6.

8.   Odstavce 6 a 7 tohoto článku se použijí až od prvního dne, kdy pojišťovna nebo zajišťovna odpovídající expozici zveřejní zprávu o solventnosti a finanční situaci podle článku 51 směrnice 2009/138/ES. Před tímto datem se expozicím přiřadí stupeň úvěrové kvality 3,82.

9.   Pro účely odstavce 4 se expozicím vůči pojišťovně nebo zajišťovně ze třetí země, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které mají sídlo v zemi, jejíž solventnostní režim se považuje za rovnocenný se solventnostním režimem stanoveným směrnicí 2009/138/ES v souladu s článkem 227 uvedené směrnice, a které splňují solventnostní požadavky uvedené třetí země, přiřadí stupeň úvěrové kvality 3,82.

10.   Pro účely odstavce 4 se expozicím vůči úvěrovým institucím a finančním institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 26 nařízení (EU) č. 575/2013, které splňují solventnostní požadavky stanovené směrnicí 2013/36/EU a nařízením (EU) č. 575/2013, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, přidělí stupeň úvěrové kvality 3,82.

11.   Jiné expozice než ty, kterým je podle odstavců 5 až 10 přiřazen stupeň úvěrové kvality, se pro účely odstavce 4 zařazují do stupně úvěrové kvality 5.“;

40)

v článku 184 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Expozice v selhání u expozice vůči jediné protistraně i se sníží o výši expozice v selhání vůči protistranám, které patří do této expozice vůči jediné protistraně a pro které rizikový faktor pro koncentraci tržních rizik uvedený v článcích 186 a 187 činí 0 %.“;

41)

v článku 186 se zrušují odstavce 2 až 6;

42)

článek 187 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely písmene b) se s expozicemi, jež jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené regionálními vládami a místními orgány uvedenými v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2011, pokud záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215 tohoto nařízení, zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě.“;

b)

vkládají se nové odstavce 4a a 4b, které znějí:

„4a.   Expozicím vůči regionálním vládám a místním orgánům členských států neuvedeným v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2011, se v souladu s odstavcem 4 přidělí rizikový faktor pro koncentraci tržních rizik gi , který odpovídá váženému průměrnému stupni úvěrové kvality 2.

4b.   Expozicím, které jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené regionálním orgánem nebo místním orgánem členského státu neuvedenými v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2011, pokud záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215 tohoto nařízení, se v souladu s odstavcem 4 přidělí rizikový faktor pro koncentraci tržních rizik gi , který odpovídá váženému průměrnému stupni úvěrové kvality 2.“;

43)

článek 189 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

smlouvám pro snížení rizika včetně zajišťovacích smluv, zvláštních účelových jednotek a pojišťovacích sekuritizací;“

ii)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

derivátům jiným než úvěrovým derivátům, které jsou pokryty v podmodulu rizika kreditního rozpětí.“;

b)

v odstavci 6 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

úvěrové riziko u aktiv poskytnutých jako kolaterál ústřední protistraně nebo členovi clearingového systému, která jsou odolná vůči úpadku.“;

44)

článek 192 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud pojišťovny a zajišťovny uzavřely dohody o započtení týkající se několika derivátů, které představují úvěrovou expozici vůči téže protistraně, mohou v souladu s odstavci 3 až 3c vypočítat ztrátu ze selhání u těchto derivátů na základě kombinovaného ekonomického účinku všech těchto derivátů, na něž se vztahuje stejná dohoda o započtení, za předpokladu, že jsou ve vztahu k započtení dodrženy články 209 a 210.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Ztráta ze selhání u derivátu, na který se vztahuje čl. 192a odst. 1, se rovná:

 

LGD = max(18 % ? (Derivative + 50 % ? RM fin ) – 50 % ? F? ? Value; 0)

kde:

a)

Derivative označuje hodnotu derivátu určenou v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

b)

RMfin označuje účinek snižování rizik na tržní riziko derivátu;

c)

Value označuje hodnotu aktiv držených jako kolaterál určenou v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

d)

F? označuje faktor k zohlednění ekonomického účinku ujednání o kolaterálu ve vztahu k derivátu v případě úvěrové události protistrany.“;

c)

vkládají se nové odstavce 3a až 3d, které znějí:

„3a.   Bez ohledu na odstavec 3 se ztráta ze selhání u derivátu, na který se vztahuje čl. 192a odst. 2, rovná:

 

LGD = max(16 % ? (Derivative + 50 % ? RM fin ) – 50 % ? F?? ? Value; 0)

kde:

a)

Derivative označuje hodnotu derivátu v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

b)

RMfin označuje účinek snižování rizik na tržní riziko derivátu;

c)

Value označuje hodnotu aktiv držených jako kolaterál v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

d)

F?? označuje faktor k zohlednění ekonomického účinku ujednání o kolaterálu ve vztahu k derivátu v případě úvěrové události protistrany.

3b.   Ztráta ze selhání u derivátů jiných než těch, které jsou uvedeny v odstavcích 3 a 3a, se rovná následujícímu, a to za předpokladu, že derivátová smlouva splňuje požadavky článku 11 nařízení (EU) č. 648/2012:

 

LGD = max(90 % ? (Derivative + 50 % ? RM fin ) – 50 % ? F??? ? Value; 0)

kde:

a)

Derivative označuje hodnotu derivátu určenou v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

b)

RMfin označuje účinek snižování rizik na tržní riziko derivátu;

c)

Value označuje hodnotu aktiv držených jako kolaterál určenou v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

d)

F??? označuje faktor k zohlednění ekonomického účinku ujednání o kolaterálu ve vztahu k derivátu v případě úvěrové události protistrany.

3c.   Ztráta ze selhání u derivátů, na které se nevztahují odstavce 3, 3a a 3b, se rovná:

 

LGD = max(90 % ? (Derivative + RM fin ) – F??? ? Collateral; 0)

kde:

a)

Derivative označuje hodnotu derivátu určenou v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

b)

RMfin označuje účinek snižování rizik na tržní riziko derivátu;

c)

Collateral označuje rizikově upravenou hodnotu kolaterálu ve vztahu k derivátu;

d)

F??? označuje faktor k zohlednění ekonomického účinku ujednání o kolaterálu ve vztahu k derivátu v případě úvěrové události protistrany.

3d.   Pokud se ztráta ze selhání u derivátů má vypočítat na základě uvedeném v odst. 1 druhém pododstavci, použijí se pro účely odstavců 3 až 3c tato pravidla:

a)

hodnota derivátu je součtem hodnot derivátů, na něž se vztahuje dohoda o započtení;

b)

účinek snižování rizik se určí na úrovni kombinace derivátů, na něž se vztahuje dohoda o započtení;

c)

rizikově upravená hodnota kolaterálu se stanoví na úrovni kombinace derivátů, na něž se vztahuje dohoda o započtení.“;

d)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Ztráta ze selhání u hypotečního úvěru se rovná:

 

LGD = max(Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 0)

kde:

a)

Loan označuje hodnotu hypotečního úvěru určenou v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES;

b)

Mortgage označuje rizikově upravenou hodnotu hypotéky;

c)

Guarantee označuje částku, kterou by ručitel musel zaplatit pojišťovně nebo zajišťovně, pokud by se dlužník hypotečního úvěru ocitl v selhání v době, kdy se hodnota nemovitosti držené jako hypotéka rovnala 80 % rizikově upravené hodnoty hypotéky.

Pro účely písmene c) se záruka uznává, pouze pokud ji poskytuje protistrana uvedená v čl. 180 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) až d) a pokud splňuje požadavky stanovené v článcích 209 a 210 a v čl. 215 písm. a) až e).“;

45)

vkládá se nový článek 192a, který zní:

„Článek 192a

Expozice vůči členům clearingového systému

1.   Pro účely čl. 192 odst. 3 se na derivát vztahuje tento odstavec, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

derivát je transakcí související s ústřední protistranou, v níž je pojišťovna nebo zajišťovna klientem;

b)

pozice a aktiva pojišťovny nebo zajišťovny, které souvisejí s uvedenou transakcí, jsou na úrovni člena clearingového systému i ústřední protistrany rozlišovány a odděleny od pozic a aktiv člena clearingového systému a dalších klientů tohoto člena clearingového systému a v důsledku tohoto rozlišení a oddělení jsou tyto pozice a aktiva odolné vůči úpadku v případě selhání nebo platební neschopnosti člena clearingového systému nebo jednoho nebo více jeho dalších klientů;

c)

právní a správní předpisy a smluvní ujednání, jež se týkají pojišťovny či zajišťovny nebo ústřední protistrany anebo je zavazují, usnadňují převod pozic klienta souvisejících s danou transakcí, jakož i odpovídajícího kolaterálu k jinému členovi clearingového systému v rámci příslušného období krytí rizika marží, pokud dojde k selhání nebo platební neschopnosti původního člena clearingového systému. Za takových okolností musí být pozice klienta a kolaterál převedeny na úrovni tržní hodnoty, pokud klient nepožádá o uzavření pozice na úrovni tržní hodnoty;

d)

pojišťovna nebo zajišťovna má k dispozici nezávislé, písemné a odůvodněné právní stanovisko, z jehož závěrů vyplývá, že v případě právního sporu by příslušné soudy a správní orgány shledaly, že klient nenese žádné ztráty z důvodu platební neschopnosti člena clearingového systému nebo kteréhokoli z klientů daného člena clearingového systému, podle některého z těchto právních předpisů:

i)

podle právních předpisů v rámci jurisdikce dané pojišťovny nebo zajišťovny, jejích členů clearingového systému nebo ústřední protistrany;

ii)

podle právního předpisu upravujícího transakce;

iii)

podle právního předpisu upravujícího kolaterál;

iv)

podle právního předpisu upravujícího každou smlouvu či každé ujednání nezbytné pro splnění požadavku stanoveného v písmenu b);

e)

ústřední protistrana je způsobilá ústřední protistrana.

2.   Pro účely čl. 192 odst. 3a se na derivát vztahuje tento odstavec, pokud jsou splněny požadavky stanovené v odstavci 1 s tou výjimkou, že pojišťovna nebo zajišťovna nemusí být chráněna před ztrátami v případě společného selhání člena clearingového systému a jiného klienta člena clearingového systému.“;

46)

článek 196 se nahrazuje tímto:

„Článek 196

Účinek snižování rizik

Účinek snižování rizik na upisovací nebo tržní riziko zajišťovací smlouvy, sekuritizace nebo derivátu se rovná vyšší z následujících hodnot: nule, nebo rozdílu mezi těmito kapitálovými požadavky:

a)

hypotetickým kapitálovým požadavkem k upisovacímu nebo tržnímu riziku pojišťovny nebo zajišťovny vypočítaným v souladu s oddíly 1 až 5 této kapitoly, který by platil, pokud kdyby zajišťovací smlouva, sekuritizace nebo derivát neexistovaly;

b)

kapitálovým požadavkem k upisovacímu nebo tržnímu riziku pojišťovny nebo zajišťovny.“;

47)

článek 197 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Pokud jsou splněna kritéria stanovená v článku 214 tohoto nařízení, rizikově upravená hodnota kolaterálu poskytnutého jako zajištění, jak je uvedeno v čl. 1 bodě 26 písm. b), se rovná rozdílu mezi hodnotou aktiv držených jako kolaterál, oceněných podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, a úpravou o tržní riziko uvedenou v odstavci 5 tohoto článku, pokud jsou splněny oba tyto požadavky:“;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Pokud se v případě platební neschopnosti protistrany při určování poměrného podílu pojišťovny nebo zajišťovny na konkurzní podstatě protistrany nad rámec kolaterálu nezohlední, že pojišťovna nebo zajišťovna obdrží kolaterál, všechny faktory F, F?, F??F??? uvedené v čl. 192 odst. 2 až 3c mají hodnotu 100 %. Ve všech ostatních případech mají tyto jednotlivé faktory v tomto pořadí hodnotu 50 %, 18 %, 16 % a 90 %.“;

48)

v článku 199 se doplňují nové odstavce 12 a 13, které znějí:

„12.   Bez ohledu na odstavce 2 až 11 se expozicím podle čl. 192 odst. 3 přidělí pravděpodobnost selhání ve výši 0,002 %.

13.   Bez ohledu na odstavce 2 až 12 se expozicím podle čl. 192 odst. 3a přidělí pravděpodobnost selhání ve výši 0,001 %.“;

49)

v čl. 201 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

suma zahrnuje všechny možné kombinace (j,k) pravděpodobností selhání u expozic vůči jediné protistraně v souladu s článkem 199;“

50)

článek 207 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Výše odložené daňové povinnosti se pro účely odstavce 1 ocení v souladu s čl. 15 odst. 1 a 2, aniž jsou dotčeny odstavce 2a, 2b a 2c tohoto článku.“;

b)

vkládají se nové odstavce 2a až 2d, které znějí:

„2a.   Pokud by ztráta podle odstavce 1 vedla ke zvýšení částky odložených daňových pohledávek, pojišťovny a zajišťovny toto zvýšení pro účely úpravy uvedené ve zmíněném odstavci nepoužijí, ledaže jsou schopny orgánu dohledu uspokojivě prokázat, že je pravděpodobné, že bude k dispozici budoucí zdanitelný zisk, proti kterému se bude moci toto zvýšení uplatnit, a to s ohledem na všechny tyto skutečnosti:

a)

veškeré právní či regulační požadavky ohledně lhůt pro převedení nevyužitých daňových ztrát nebo nevyužitých daňových odpočtů;

b)

výši ztráty podle odstavce 1 a jejího dopadu na současnou a budoucí finanční situaci pojišťovny nebo zajišťovny a na tvorbu cen pojistných produktů, tržní ziskovost, poptávku po pojištění, zajistné krytí a další makroekonomické proměnné;

c)

zvýšenou nejistotu ohledně budoucího zisku po ztrátě podle odstavce 1, jakož i rostoucí míru nejistoty ohledně budoucího zdanitelného zisku po této ztrátě, s tím, jak se horizont projekce prodlužuje.

2b.   K prokázání pravděpodobnosti, že bude k dispozici budoucí zdanitelný zisk, pojišťovny a zajišťovny nepoužijí předpoklady, které jsou příznivější než předpoklady použité pro ocenění a využití odložených daňových pohledávek v souladu s článkem 15.

2c.   K prokázání pravděpodobnosti, že bude k dispozici budoucí zdanitelný zisk, musí předpoklady uplatňované pojišťovnami a zajišťovnami splňovat tyto podmínky:

a)

nesmějí se předpokládat tržby z nových obchodů nad rámec projekcí pro účely obchodního plánování pojišťovny nebo zajišťovny;

b)

nesmějí se předpokládat tržby z nových obchodů za horizont obchodního plánování pojišťovny nebo zajišťovny a za delší budoucí časový horizont než pět let;

c)

má se za to, že míry návratnosti investic pojišťovny nebo zajišťovny po ztrátě podle odstavce 1 se rovnají implicitním výnosům forwardových úrokových měr odvozených z příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr získané po této ztrátě, ledaže je pojišťovna nebo zajišťovna schopna poskytnout věrohodné důkazy o pravděpodobných výnosech přesahujících tyto implicitní výnosy;

d)

pokud pojišťovna nebo zajišťovna stanoví, aniž by bylo dotčeno ustanovení písmene a), časový horizont pro projekci zisků z nových obchodů, který je delší než horizont jejího obchodního plánování, musí být stanoven konečný časový horizont, ve kterém se provádí projekce, a na zisky z nových obchodů obsažené v projekci za horizont obchodního plánování pojišťovny nebo zajišťovny se uplatní příslušná srážka. Předpokládá se, že tyto srážky s prodlužujícím se horizontem projekcí zisků rostou.

2d.   Pojišťovny a zajišťovny mohou předpokládat provedení budoucích opatření vedení po ztrátě podle odstavce 1, za předpokladu, že jsou splněna ustanovení článku 23.“;

51)

v článku 208 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud pojišťovny nebo zajišťovny přenášejí upisovací rizika prostřednictvím smluv o finitním zajištění ve smyslu čl. 210 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, které splňuje požadavky stanovené v článcích 209, 211 a 213 tohoto nařízení, ve výpočtech založených na scénářích stanovených v hlavě I kapitole V oddílech 2, 3 a 4 tohoto nařízení se k těmto smlouvám přihlédne pouze v té míře, v jaké se na protistranu smlouvy přenáší upisovací riziko. Bez ohledu na předchozí větu se k finitnímu zajištění nebo obdobným ujednáním, kdy je účinné přenesení rizika podobné jako při finitním zajištění, nepřihlíží pro účely určení míry objemu rizika pojistného a technických rezerv v souladu s články 116 a 147 tohoto nařízení ani pro účely výpočtu parametrů specifických pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu v souladu s oddílem 13 této kapitoly.“;

52)

v článku 209 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud smluvní ujednání, jimiž se techniky snižování rizik řídí, budou v platnosti po dobu kratší než příštích dvanáct měsíců a pojišťovna nebo zajišťovna hodlá takovou techniku snižování rizik při jejím ukončení nahradit obdobným ujednáním, nebo pokud tato technika snižování rizik podléhá úpravě za účelem zohlednění změn v expozici, kterou pokrývá, tato technika se plně zohlední v základním solventnostním kapitálovém požadavku, jsou-li splněna všechna tato kvalitativní kritéria:

a)

pojišťovna nebo zajišťovna má písemnou koncepci nahrazení nebo úpravy uvedené techniky snižování rizik, která se vztahuje mimo jiné na situaci, kdy pojišťovna nebo zajišťovna používá kombinaci několika smluvních ujednání k přenosu rizika podle čl. 210 odst. 5;

b)

k nahrazení nebo úpravě techniky snižování rizik dochází častěji než jednou týdně pouze v případech, kdy by událost měla bez nahrazení nebo úpravy podstatný nepříznivý dopad na solventnost dané pojišťovny nebo zajišťovny;

c)

nahrazení nebo úprava techniky snižování rizik nejsou podmíněny žádnou budoucí událostí, která je mimo kontrolu pojišťovny nebo zajišťovny, a v případě, že nahrazení nebo úprava techniky snižování rizik jsou podmíněny jakoukoli budoucí událostí, která je pod kontrolou pojišťovny nebo zajišťovny, jsou podmínky tohoto nahrazení nebo úpravy jednoznačně zdokumentovány v písemné koncepci uvedené v písmenu a);

d)

nahrazení nebo úprava techniky snižování rizik jsou realisticky založené na případech nahrazení a úprav, které pojišťovna nebo zajišťovna uskutečnila již dříve, a jsou v souladu se současnou obchodní praxí a obchodní strategií pojišťovny nebo zajišťovny;

e)

neexistuje podstatné riziko, že techniku snižování rizik nebude možné nahradit či upravit z důvodu chybějící likvidity na trhu;

f)

riziko, že během následujících dvanácti měsíců vzrostou náklady spojené s nahrazením nebo úpravou techniky snižování rizik, je zohledněno v solventnostním kapitálovém požadavku;

g)

nahrazení či úprava techniky snižování rizik by nebyly v rozporu s požadavky, které se týkají budoucích opatření vedení uvedených v čl. 23 odst. 5;

h)

počáteční smluvní splatnost není kratší než jeden měsíc v případech, kdy pojišťovna nebo zajišťovna převádí rizika prostřednictvím nákupu nebo emise finančních nástrojů;

i)

počáteční smluvní splatnost není kratší než tři měsíce, pokud pojišťovna nebo zajišťovna převádí upisovací rizika pomocí zajistných smluv nebo zvláštních účelových jednotek.“;

53)

v článku 210 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Pokud pojišťovna nebo zajišťovna používá k přenosu rizika kombinaci několika smluvních ujednání, musí každé smluvní ujednání jednotlivě splňovat požadavky stanovené v odstavcích 1 a 4 a smluvní ujednání musí v kombinaci splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3.“;

54)

článek 211 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pojišťovna nebo zajišťovna ze třetí země, která nemá sídlo v zemi, jejíž solventnostní režim se v souladu s článkem 172 směrnice 2009/138/ES považuje za rovnocenný nebo dočasně rovnocenný, a které byl v souladu s kapitolou I oddílem 2 této hlavy přidělen stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud je protistranou zajistné smlouvy pojišťovna nebo zajišťovna, která po uzavření zajistné smlouvy přestane splňovat solventnostní kapitálový požadavek, může být ochrana poskytnutá prostřednictvím techniky snižování pojistných rizik částečně uznána po dobu nejdéle šesti měsíců poté, co protistrana přestane solventnostní kapitálový požadavek splňovat. V takovém případě se účinek techniky snižování rizik sníží o procentní podíl, o který byl porušen solventností kapitálový požadavek. Jakmile protistrana soulad se solventnostním kapitálovým požadavkem obnoví, účinek techniky snižování rizika se již dále nesnižuje. Pokud protistrana do uvedených šesti měsíců soulad se solventnostním kapitálovým požadavkem neobnoví, účinek techniky snižování rizik se již dále neuznává. Pokud pojišťovna nebo zajišťovna před uplynutím šestiměsíční lhůty zjistí, že je nepravděpodobné, že protistrana bude schopna soulad se solventnostním kapitálovým požadavkem v této lhůtě obnovit, pojišťovna nebo zajišťovna již účinek techniky snižování rizik v základním solventnostním kapitálovém požadavku neuznává.“;

c)

vkládá se odstavec 3a, který zní:

„3a.   Bez ohledu na odstavec 3 se v případech, kdy je protistranou zajistné smlouvy pojišťovna nebo zajišťovna, která po uzavření zajistné smlouvy přestane splňovat minimální kapitálový požadavek, účinek techniky snižování rizik v základním solventnostním kapitálovém požadavku již neuznává.“;

55)

v článku 212 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud pojišťovny nebo zajišťovny přenášejí riziko v jiných případech než v případech uvedených v čl. 211 odst. 1, včetně přenesení rizika prostřednictvím nákupu nebo emise finančních nástrojů, pak aby technika snižování rizik mohla být zohledněna v základním solventnostním kapitálovém požadavku, musí být kromě kvalitativních kritérií stanovených v článcích 209 a 210 splněna i kvalitativní kritéria stanovená v odstavcích 2 až 5.“;

56)

v článku 213 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V případě, že nejsou splněna kvalitativní kritéria uvedená v čl. 211 odst. 1 nebo v čl. 212 odst. 4 nebo 5, zohlední pojišťovny a zajišťovny techniky snižování rizik při výpočtu základního solventnostního kapitálového požadavku, pouze pokud je splněno jedno z následujících kritérií:

a)

technika snižování rizik splňuje kvalitativní kritéria uvedená v článcích 209, 210 a v čl. 212 odst. 2 a 3 a existují ujednání o kolaterálu, jež splňují kritéria stanovená v článku 214;

b)

technika snižování rizik je doplněna jinou technikou snižování rizik, která při posouzení v kombinaci s první technikou splňuje kvalitativní kritéria uvedená v článcích 209 a 210 a v čl. 212 odst. 2 a 3, přičemž protistrany této druhé techniky splňují kritéria stanovená v čl. 211 odst. 1 a čl. 212 odst. 4 a 5.“;

57)

článek 218 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec mění takto:

i)

v písmenu a) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

korekční faktor pro neproporcionální zajištění uvedený v čl. 117 odst. 3 tohoto nařízení za předpokladu, že existuje uznatelná smlouva o zajištění proti nadměrným ztrátám nebo uznatelná smlouva o zajištění ke krytí ztrát pro daný segment, jak je stanoveno v odstavci 2 tohoto článku;“

ii)

v písmenu c) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

korekční faktor pro neproporcionální zajištění uvedený v čl. 148 odst. 3 tohoto nařízení za předpokladu, že existuje uznatelná smlouva o zajištění proti nadměrným ztrátám nebo uznatelná smlouva o zajištění ke krytí ztrát pro daný segment, jak je stanoveno v odstavci 2 tohoto článku;“

b)

v odstavci 2 se první pododstavec mění takto:

i)

uvozující věta se nahrazuje tímto:

„Smlouva o zajištění proti nadměrným ztrátám nebo smlouva o zajištění ke krytí ztrát pro určitý segment se považuje za uznatelnou, pokud splňuje tyto podmínky:“;

ii)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

v případě, že se jedná o smlouvu o zajištění proti nadměrným ztrátám, zajišťuje smlouva úplnou náhradu až do určitého stanoveného limitu nebo v neomezené výši, pokud jde o ztráty postupující pojišťovny nebo zajišťovny, které se týkají jednotlivých nároků na pojistné plnění nebo všech nároků na pojistné plnění podle téže smlouvy během určitého období a které přesahují stanovený vlastní vrub;“

iii)

vkládá se nové písmeno aa), které zní:

„aa)

v případě, že se jedná o smlouvu o zajištění ke krytí ztrát, zajišťuje smlouva úplnou náhradu až do určitého stanoveného limitu nebo v neomezené výši, pokud jde o souhrnné ztráty postupující pojišťovny nebo zajišťovny, které se týkají všech nároků na pojistné plnění v daném segmentu nebo rizikově homogenní skupině v rámci segmentu během určitého období a které přesahují stanovený vlastní vrub;“

c)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto článku se „smlouvou o zajištění proti nadměrným ztrátám“ rozumí rovněž ujednání se zvláštními účelovými jednotkami, jimiž se uskutečňuje přenesení rizik, které je rovnocenné přenesení rizik prostřednictvím smlouvy o zajištění proti nadměrným ztrátám, a „smlouvou o zajištění ke krytí ztrát“ se rozumí rovněž ujednání se zvláštními účelovými jednotkami, jimiž se uskutečňuje přenesení rizik, které je rovnocenné přenesení rizik prostřednictvím smlouvy o zajištění ke krytí ztrát.“;

d)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud pojišťovna nebo zajišťovna uzavřela několik smluv o zajištění proti nadměrným ztrátám nebo několik smluv o zajištění ke krytí ztrát, z nichž každá splňuje požadavek stanovený v odst. 2 písm. d) a které v kombinaci splňují požadavky stanovené v písmenech a), b) a c) uvedeného odstavce, považuje se jejich kombinace za jednu uznatelnou smlouvu o zajištění proti nadměrným ztrátám, respektive smlouvu o zajištění ke krytí ztrát.“;

58)

v čl. 220 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

metodu pro neproporcionální zajištění č. 1 v případě, že existuje uznatelná smlouva o zajištění proti nadměrným ztrátám, nebo metodu pro neproporcionální zajištění č. 2 v případě, že existuje uznatelná smlouva o zajištění ke krytí ztrát, pro výpočet specifických parametrů, kterými se nahradí standardní parametry uvedené v čl. 218 odst. 1 písm. a) bodě iii) a písm. c) bodě iii);“

59)

v čl. 260 odst. 1 se doplňuje nové písmeno h), které zní:

„h)

odložená daňová povinnost:

i)

opatření týkající se výběru metod a předpokladů pojišťovnou nebo zajišťovnou k prokázání výše a využitelnosti schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty;

ii)

zapojení příslušných klíčových funkcí do výběru a hodnocení metod a předpokladů k prokázání výše a využitelnosti schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, způsob, jakým se výsledek tohoto posouzení oznámí správnímu, řídícímu nebo kontrolnímu orgánu, včetně posouzení výchozích předpokladů použitých pro projekci budoucího zdanitelného zisku pro účely článků 15 a 207, a vysvětlení veškerých pochybností ohledně těchto předpokladů, které musí v každém případě provádět buď funkce pojistněmatematická, nebo funkce řízení rizik;

iii)

rizika, kterým je nebo by mohla být pojišťovna nebo zajišťovna vystavena, s přihlédnutím k potenciálním budoucím změnám v jejich rizikovém profilu v důsledku obchodní strategie nebo hospodářského a finančního prostředí, včetně operačních rizik a možných změn ve schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty. V této souvislosti se posoudí, nakolik se solventnost a finanční situace celkově opírají o odložené daňové povinnosti a zda je to slučitelné s politikou řízení rizik.“;

60)

článek 297 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i)

informace o odložené daňové povinnosti, které obsahují alespoň všechny následující údaje:

i)

popis vypočítané výše odložených daňových pohledávek bez posouzení jejich pravděpodobného využití a rozsah, v jakém byly tyto pohledávky uznány;

ii)

u uznaných odložených daňových pohledávek popis pohledávek, které budou pravděpodobně využity z titulu pravděpodobného budoucího zdanitelného zisku a z titulu obrácení odložených daňových závazků týkajících se daní z příjmů vybíraných stejným daňovým orgánem;

iii)

u čistých odložených daňových pohledávek vypočtených jako rozdíl mezi uznanou částkou odložené daňové pohledávky a částkou odložených daňových závazků všechny tyto informace:

potvrzení, že tyto čisté odložené daňové pohledávky jsou k dispozici jako položky primárního kapitálu zařazené do kategorie tier 3 v souladu s čl. 76 písm. a) bodem iii);

popis výše těchto čistých odložených daňových pohledávek, které jsou uznány jako použitelný kapitál, přičemž se uplatní limity použitelnosti stanovené v článku 82;

pokud je výše odložených daňových pohledávek významná, popis výchozích předpokladů použitých pro projekci předpokládaného budoucího zdanitelného zisku pro účely článku 15.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i)

informace o schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, které musí obsahovat alespoň všechny tyto údaje:

i)

částku, o kterou byl solventnostní kapitálový požadavek upraven v souvislosti se schopností odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, a popis odložených daňových závazků, převodu do předchozích období a pravděpodobného budoucího zdanitelného zisku použitých k prokázání pravděpodobného využití;

ii)

pokud je výše odložených daňových pohledávek významná, popis výchozích předpokladů použitých pro projekci předpokládaného budoucího zdanitelného zisku pro účely článku 207.“;

61)

článek 311 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

informace o odložené daňové povinnosti, které obsahují alespoň všechny následující údaje:

i)

popis vypočítané výše odložených daňových pohledávek bez posouzení jejich pravděpodobného využití a rozsah, v jakém byly tyto pohledávky uznány;

ii)

u uznaných odložených daňových pohledávek popis uznaných částek, u nichž je pravděpodobné, že budou využity z titulu pravděpodobného budoucího zdanitelného zisku a z titulu obrácení odložených daňových závazků týkajících se daní z příjmů vybíraných stejným daňovým orgánem;

iii)

podrobný popis výchozích předpokladů použitých pro projekci pravděpodobného budoucího zdanitelného zisku pro účely článku 15;

iv)

analýzu citlivosti čistých odložených daňových pohledávek na změny výchozích předpokladů uvedených v bodě iii).“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

u budoucího zisku, který je předmětem projekce pro účely schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty v souladu s článkem 207:

i)

popis a příslušnou částku každé ze složek použitých k prokázání kladné hodnoty zvýšení u odložených daňových pohledávek;

ii)

podrobný popis výchozích předpokladů použitých pro projekci pravděpodobného budoucího zdanitelného zisku pro účely článku 207;

iii)

analýzu citlivosti hodnoty úpravy na změny výchozích předpokladů uvedených v bodě ii).“;

62)

v čl. 326 odst. 4 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

platby se nevztahují na výdaje, které jsou vyloučeny ze souhrnné maximální expozice rizikům ve smyslu čl. 1 bodu 44.“;

63)

čl. 335 odst. 1 se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

poměrný podíl kapitálu pojišťoven nebo zajišťoven vypočítaný v souladu s příslušnými odvětvovými pravidly ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice 2002/87/ES, ve vztahu k účastem v přidružených podnicích, které jsou úvěrovými institucemi, investičními podniky a finančními institucemi, správci alternativních investičních fondů, správcovskými společnostmi SKIPCP a neregulovanými podniky provozujícími finanční činnosti, spolu s poměrným podílem regulatorního kapitálu pojišťoven nebo zajišťoven podle článku 17 směrnice 2003/41/ES, ve vztahu k účastem v přidružených podnicích, které jsou institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění;“

b)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

v souladu s článkem 13 tohoto nařízení údaje všech přidružených podniků, včetně podniků pomocných služeb, subjektů kolektivního investování a investic nabízených ve formě fondů, které nejsou uvedeny v písmenech a) až e) tohoto odstavce.“;

64)

článek 336 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného na základě konsolidovaných údajů podle čl. 335 odst. 1 písm. a), b) a c), údajů subjektů kolektivního investování a investic nabízených ve formě fondů, které jsou dceřinými podniky mateřského podniku, podle pravidel stanovených v hlavě I kapitole VI oddílu 4 směrnice 2009/138/ES;“

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

v případě podniků podle čl. 335 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení, kromě podniků uvedených v písmeni e) tohoto odstavce, částky určené v souladu s článkem 13, články 168 až 171a, články 182 až 187 a článkem 188 tohoto nařízení;“

c)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

v případě přidružených subjektů kolektivního investování nebo investic nabízených ve formě fondů podle čl. 335 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení, které nejsou dceřinými podniky pojišťovny nebo zajišťovny držící účast a na které se čl. 84 odst. 1 tohoto nařízení uplatňuje na individuální úrovni, částky určené v souladu s hlavou I kapitolou V a čl. 84 odst. 1 tohoto nařízení.“;

65)

článek 337 se nahrazuje tímto:

„Článek 337

Metoda 1: určení místní měny pro účely výpočtu měnového rizika

1.   Pokud se konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek vypočítává zcela nebo zčásti na základě standardního vzorce, je místní měnou podle čl. 188 prvního pododstavce měna použitá pro sestavení konsolidované účetní závěrky.

2.   Pokud je bez ohledu na odstavec 1 významná částka konsolidovaných technických rezerv nebo kapitálu konsolidované skupiny denominována v jiné měně, než je měna použitá pro sestavení konsolidované účetní závěrky, lze tuto měnu považovat za místní měnu podle čl. 188 prvního pododstavce.“;

66)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

67)

příloha III se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

68)

příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení;

69)

příloha VI se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

70)

příloha VII se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

71)

příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení;

72)

příloha IX se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení;

73)

příloha X se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení;

74)

příloha XIV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IX tohoto nařízení;

75)

příloha XVI se mění v souladu s přílohou X tohoto nařízení;

76)

příloha XVII se mění v souladu s přílohou XI tohoto nařízení;

77)

příloha XXI se mění v souladu s přílohou XII tohoto nařízení;

78)

příloha XXII se mění v souladu s přílohou XIII tohoto nařízení;

79)

příloha XXIII se mění v souladu s přílohou XIV tohoto nařízení;

80)

příloha XXIV se mění v souladu s přílohou XV tohoto nařízení;

81)

příloha XXV se mění v souladu s přílohou XVI tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 50, 59 až 61, 66 a 74 se použijí ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  COM(2018) 439 final.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

ROZDĚLENÍ ZÁVAZKŮ Z NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ A SMĚRODATNÉ ODCHYLKY PRO PODMODUL RIZIKA POJISTNÉHO A TECHNICKÝCH REZERV V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

 

Segment

Druhy pojištění v daném segmentu podle přílohy I

Směrodatná odchylka pro riziko hrubého pojistného v daném segmentu

Směrodatná odchylka pro riziko technických rezerv v daném segmentu

1

Pojištění odpovědnosti za škodu provozu motorových vozidel a proporcionální zajištění

4 a 16

10 %

9 %

2

Ostatní pojištění motorových vozidel a proporcionální zajištění

5 a 17

8 %

8 %

3

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy a proporcionální zajištění

6 a 18

15 %

11 %

4

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku a proporcionální zajištění

7 a 19

8 %

10 %

5

Obecné pojištění odpovědnosti a proporcionální zajištění

8 a 20

14 %

11 %

6

Pojištění úvěru a záruky a proporcionální zajištění

9 a 21

19 %

17,2 %

7

Pojištění právní ochrany a proporcionální zajištění

10 a 22

8,3 %

5,5 %

8

Pojištění asistence a proporcionální zajištění

11 a 23

6,4 %

22 %

9

Pojištění různých finančních ztrát a proporcionální zajištění

12 a 24

13 %

20 %

10

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

26

17 %

20 %

11

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

27

17 %

20 %

12

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

28

17 %

20 %


PŘÍLOHA II

V příloze III se bod 8 mění takto:

1)

ze seznamu územních celků regionu 16 (Jihovýchodní část Spojených států amerických) se vyjímá název „Portoriko“;

2)

v seznamu územních celků regionu 16 (Jihovýchodní část Spojených států amerických) se název„Georgia“ nahrazuje názvem „Georgia (US)“.


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

PARAMETRY PRO PODMODUL RIZIKA VICHŘICE (BOUŘE)

Regiony a příslušné rizikové faktory pro riziko vichřice (bouře)

Zkratka regionu r

Region r

Rizikový faktor pro riziko vichřice/bouře Q(windstorm, r)

AT

Rakouská republika

0,06 %

BE

Belgické království

0,16 %

CZ

Česká republika

0,04 %

CH

Švýcarská konfederace; Lichtenštejnské knížectví

0,09 %

DK

Dánské království

0,25 %

FI

Finská republika

0,04 %

FR

Francouzská republika (1); Monacké knížectví; Andorrské knížectví

0,12 %

DE

Spolková republika Německo

0,07 %

HU

Maďarsko

0,02 %

IS

Islandská republika

0,03 %

IE

Irsko

0,22 %

LU

Lucemburské velkovévodství

0,12 %

NL

Nizozemské království

0,18 %

NO

Norské království

0,08 %

PL

Polská republika

0,04 %

SI

Republika Slovinsko

0,04 %

ES

Španělské království

0,01 %

SE

Švédské království

0,085 %

UK

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

0,17 %

GU

Guadeloupe

2,74 %

MA

Martinik

3,19 %

SM

Společenství Svatý Martin

5,16 %

RE

Réunion

2,50 %

KORELAČNÍ KOEFICIENTY RIZIKA VICHŘICE (BOUŘE) PRO JEDNOTLIVÉ REGIONY

 

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FI

FR

UK

HU

IE

IS

LU

NL

NO

PL

SE

SI

GU

MA

SM

RE

AT

1,00

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,25

1,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,25

0,00

0,75

0,75

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,50

0,25

1,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

0,25

0,25

0,25

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,25

0,50

0,25

0,25

1,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DK

0,00

0,25

0,00

0,00

0,50

1,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UK

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HU

0,50

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,25

0,00

1,00

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,25

0,00

0,50

1,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

0,00

0,25

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

0,50

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

SM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

RE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00


(1)  Kromě ostrova Guadeloupe, Martinik, společenství Svatý Martin a ostrova Réunion.


PŘÍLOHA IV

V příloze VI se oddíl „Regiony a příslušné rizikové faktory pro riziko zemětřesení“ nahrazuje tímto:

Regiony a příslušné rizikové faktory pro riziko zemětřesení

Zkratka regionu r

Region r

Rizikový faktor pro riziko zemětřesení Q (earthquake, r)

AT

Rakouská republika

0,10 %

BE

Belgické království

0,02 %

BG

Bulharská republika

1,60 %

CR

Chorvatská republika

1,60 %

CY

Kyperská republika

2,12 %

CZ

Česká republika

0,10 %

CH

Švýcarská konfederace; Lichtenštejnské knížectví

0,25 %

FR

Francouzská republika (1); Monacké knížectví; Andorrské knížectví

0,06 %

DE

Spolková republika Německo

0,10 %

HE

Řecká republika

1,75 %

HU

Maďarsko

0,20 %

IT

Italská republika; Republika San Marino; Vatikánský městský stát

0,77 %

MT

Republika Malta

1,00 %

PT

Portugalská republika

1,20 %

RO

Rumunsko

1,70 %

SK

Slovenská republika

0,16 %

SI

Republika Slovinsko

1,00 %

GU

Guadeloupe

4,09 %

MA

Martinik

4,71 %

SM

Společenství Svatý Martin

5,00 %


(1)  Kromě ostrova Guadeloupe, Martinik, společenství Svatý Martin a ostrova Réunion.“


PŘÍLOHA V

V příloze VII se oddíl „Regiony a příslušné rizikové faktory pro riziko povodně“ nahrazuje tímto:

Regiony a příslušné rizikové faktory pro riziko povodně

Zkratka regionu r

Region r

Rizikový faktor pro riziko povodně Q (flood, r)

AT

Rakouská republika

0,13 %

BE

Belgické království

0,10 %

BG

Bulharská republika

0,15 %

CZ

Česká republika

0,30 %

CH

Švýcarská konfederace; Lichtenštejnské knížectví

0,30 %

FR

Francouzská republika (1); Monacké knížectví; Andorrské knížectví

0,12 %

DE

Spolková republika Německo

0,20 %

HU

Maďarsko

0,25 %

IT

Italská republika; Republika San Marino; Vatikánský městský stát

0,15 %

PL

Polská republika

0,16 %

RO

Rumunsko

0,30 %

SK

Slovenská republika

0,35 %

SI

Republika Slovinsko

0,30 %

UK

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

0,12 %


(1)  Kromě ostrova Guadeloupe, Martinik, společenství Svatý Martin a ostrova Réunion.“


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA VIII

PARAMETRY PRO PODMODUL RIZIKA KRUPOBITÍ

Regiony a příslušné rizikové faktory pro riziko krupobití

Zkratka regionu r

Region r

Rizikový faktor pro riziko krupobití Q (hail, r)

AT

Rakouská republika

0,08 %

BE

Belgické království

0,03 %

CZ

Česká republika

0,045 %

CH

Švýcarská konfederace; Lichtenštejnské knížectví

0,06 %

FR

Francouzská republika (1); Monacké knížectví; Andorrské knížectví

0,01 %

DE

Spolková republika Německo

0,02 %

IT

Italská republika; Republika San Marino; Vatikánský městský stát

0,05 %

LU

Lucemburské velkovévodství

0,03 %

NL

Nizozemské království

0,02 %

ES

Španělské království

0,01 %

SI

Republika Slovinsko

0,08 %

Korelační koeficienty rizika krupobití pro jednotlivé regiony

 

AT

BE

CZ

FR

DE

IT

LU

NL

CH

SI

ES

AT

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

CZ

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

NL

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

SI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00


(1)  Kromě ostrova Guadeloupe, Martinik, společenství Svatý Martin a ostrova Réunion.


PŘÍLOHA VII

Příloha IX se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ REGIONŮ UVEDENÝCH V PŘÍLOHÁCH V AŽ VIII DO RIZIKOVÝCH PÁSEM“;

2)

první věta se nahrazuje tímto:

„Riziková pásma regionů uvedených v přílohách V až VIII, na které se odkazuje v přílohách X až XIII, se shodují s oblastmi poštovních směrovacích čísel či se správními jednotkami podle následujících tabulek.“;

3)

bod 1 oddílu „Stanovení rizikových pásem v regionech rozčleněných do pásem na základě poštovních směrovacích čísel (PSČ)“ se nahrazuje tímto:

„Riziková pásma v regionech AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, PT, ES a SK se stanoví na základě prvního dvojčíslí PSČ.“;

4)

oddíl „Stanovení rizikových pásem v regionech rozčleněných do pásem na základě správních jednotek – část 2“ se nahrazuje tímto:

Stanovení rizikových pásem v regionech rozčleněných do pásem na základě správních jednotek – část 2

Riziková pásma v regionu SE se stanoví na základě číslic přidělených správním jednotkám län.

Region/Rizikové pásmo

CH

CY

IE

NO

SE

1

1

1

CE

01

1

2

2

2

CK

02

3

3

3

3

CN

03

4

4

4

4

CW

04

5

5

5

5

DL

05

6

6

6

6

DN

06

7

7

7

 

GY

07

8

8

8

 

KE

08

9

9

9

 

KK

09

10

10

10

 

KY

10

12

11

11

 

LD

11

13

12

12

 

LH

12

14

13

13

 

LK

14

17

14

14

 

LM

15

18

15

15

 

LS

16

19

16

16

 

MH

17

20

17

17

 

MN

18

21

18

18

 

MO

19

22

19

19

 

OY

20

23

20

20

 

RN

 

24

21

21

 

SO

 

25

22

22

 

TY

 

 

23

23

 

WD

 

 

24

24

 

WH

 

 

25

25

 

WW

 

 

26

26

 

WX“;

 

 

5)

doplňuje se nový oddíl, který zní:

Stanovení rizikových pásem ve Finské republice

V regionu FI se riziková pásma stanoví na základě prvního dvojčíslí PSČ.

Rizikové pásmo

Oblast PSČ

1

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2

20

21

23

24

25

 

 

 

 

 

 

3

26

27

28

29

32

38

 

 

 

 

 

4

11

12

13

14

30

31

 

 

 

 

 

5

33

34

35

36

37

39

 

 

 

 

 

6

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

7

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

8

53

54

55

56

59

 

 

 

 

 

 

9

50

51

52

57

58

76

 

 

 

 

 

10

70

71

72

73

74

77

78

79

 

 

 

11

75

80

81

82

83

 

 

 

 

 

 

12

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

 

13

60

61

62

63

 

 

 

 

 

 

 

14

64

65

66

68

 

 

 

 

 

 

 

15

67

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

84

85

86

90

91

92

93

 

 

 

 

17

87

88

89

 

 

 

 

 

 

 

 

18

94

95

96

97

98

99

 

 

 

 

 

19

22“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA VIII

Příloha X se mění takto:

1)

oddíl „Rizikové váhy pro riziko vichřice (bouře)“ se nahrazuje tímto:

Rizikové váhy pro riziko vichřice (bouře)

Pásmo/Region

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FI

FR

HU

IE

NL

NO

PL

SE

SI

UK

1

0,6

0,9

1,4

1,2

0,9

1,1

2,3

0,8

1,0

0,5

1,4

0,9

1,4

0,6

0,2

0,9

0,9

2

0,7

1,0

1,1

1,0

0,8

1,6

0,8

1,2

2,0

2,0

1,1

1,0

0,7

0,6

0,3

0,9

1,1

3

0,9

0,9

1,5

1,0

0,8

0,9

0,6

3,6

1,7

0,6

1,5

1,0

0,5

0,6

0,3

1,4

0,7

4

1,5

0,9

1,3

1,0

1,2

2,0

0,6

1,1

0,8

1,7

1,3

1,1

0,8

0,6

0,8

1,4

1,5

5

1,6

1,0

1,5

1,2

1,3

1,3

1,5

1,4

1,5

1,6

1,5

1,5

1,2

0,6

0,5

0,9

1,1

6

1,4

1,0

0,7

1,2

1,1

1,4

1,1

0,8

0,6

1,8

0,7

1,2

0,8

0,6

0,7

1,4

0,9

7

1,5

1,2

1,5

1,2

1,0

1,4

0,2

0,3

0,7

2,2

1,5

1,6

1,0

0,8

0,8

1,4

1,5

8

1,1

1,6

1,1

1,0

1,1

1,6

1,3

0,5

1,7

1,5

1,1

1,9

0,9

0,7

2,2

0,7

0,9

9

1,4

1,1

1,1

1,2

0,5

0,9

2,3

0,8

1,2

2,2

1,1

1,4

1,0

0,6

1,6

0,9

1,9

10

1,1

 

1,6

1,2

0,7

0,6

1,5

1,2

1,7

2,1

1,6

1,4

1,5

0,9

3,5

0,9

0,7

11

1,1

 

1,8

1,4

0,7

1,8

1,5

0,8

0,9

1,5

1,8

0,9

2,8

1,0

5,2

0,7

1,3

12

1,1

 

0,9

1,5

1,0

 

1,1

1,0

1,2

1,4

0,9

1,4

2,6

0,9

2,4

 

1,2

13

1,2

 

1,1

1,5

1,1

 

0,8

2,9

0,8

1,3

1,1

1,7

3,6

0,8

0,6

 

1,6

14

1,1

 

2,0

1,3

1,3

 

1,1

3,7

3,3

1,4

2,0

1,3

2,9

1,0

0,4

 

1,5

15

1,2

 

1,2

1,4

1,6

 

2,5

7,9

1,6

2,0

1,2

1,4

1,4

1,2

0,3

 

1,5

16

1,5

 

1,2

1,6

2,1

 

1,3

7,0

1,6

1,2

1,2

1,2

1,7

0,5

0,4

 

1,3

17

1,6

 

1,3

1,6

1,9

 

1,7

2,7

3,0

0,3

1,3

1,5

1,3

0,6

0,5

 

2,4

18

1,3

 

1,4

1,6

1,4

 

0,8

1,2

1,8

1,9

1,4

1,3

0,7

0,5

0,4

 

3,2

19

1,5

 

1,3

1,6

1,7

 

1,5

3,8

1,2

2,0

1,3

1,1

0,2

0,6

1,0

 

0,7

20

1,5

 

1,4

1,7

1,1

 

2,5

 

1,3

2,1

1,4

1,0

 

0,7

0,6

 

2,0

21

1,8

 

1,5

1,9

2,0

 

1,3

 

1,1

1,1

1,5

0,9

 

0,5

0,6

 

1,2

22

2,0

 

1,1

1,8

1,9

 

2,1

 

2,9

2,0

1,1

1,5

 

0,5

 

 

1,3

23

2,0

 

1,2

1,2

2,9

 

0,8

 

1,8

0,3

1,2

1,7

 

0,4

 

 

2,3

24

1,3

 

1,2

1,4

2,7

 

2,3

 

1,3

2,2

1,2

1,2

 

0,4

 

 

1,2

25

2,1

 

0,9

1,3

2,2

 

1,9

 

0,8

 

0,9

1,1

 

0,5

 

 

1,3

26

1,8

 

1,3

1,6

1,5

 

1,5

 

0,8

 

1,3

0,9

 

0,6

 

 

1,6

27

1,8

 

 

1,6

1,6

 

2,5

 

2,2

 

 

1,3

 

0,6

 

 

0,9

28

1,5

 

 

1,7

1,6

 

1,1

 

2,3

 

 

0,9

 

0,5

 

 

1,1

29

1,5

 

 

1,7

1,8

 

1,3

 

3,4

 

 

0,9

 

0,5

 

 

3,8

30

1,7

 

 

1,4

1,8

 

0,6

 

0,6

 

 

0,9

 

0,7

 

 

2,2

31

3,2

 

 

1,5

1,7

 

2,3

 

1,0

 

 

1,0

 

0,6

 

 

0,8

32

1,6

 

 

1,2

1,3

 

2,5

 

1,6

 

 

1,1

 

0,5

 

 

0,6

33

3,1

 

 

1,1

1,1

 

2,5

 

1,3

 

 

1,4

 

0,5

 

 

0,4

34

1,4

 

 

1,1

1,2

 

2,3

 

0,7

 

 

2,0

 

0,4

 

 

0,8

35

2,4

 

 

1,1

1,4

 

0,0

 

2,5

 

 

1,7

 

0,5

 

 

0,8

36

2,3

 

 

1,1

1,5

 

2,5

 

1,7

 

 

1,3

 

0,4

 

 

1,9

37

1,8

 

 

0,9

1,7

 

1,7

 

1,8

 

 

1,6

 

0,4

 

 

1,1

38

1,6

 

 

0,9

1,5

 

0,0

 

0,8

 

 

1,1

 

0,4

 

 

2,4

39

2,2

 

 

1,1

1,8

 

2,5

 

1,0

 

 

0,8

 

0,4

 

 

0,8

40

2,0

 

 

1,0

1,2

 

1,7

 

1,5

 

 

1,1

 

0,4

 

 

1,4

41

1,9

 

 

0,8

1,1

 

1,3

 

1,7

 

 

0,7

 

0,6

 

 

1,0

42

1,6

 

 

0,8

1,2

 

1,9

 

1,0

 

 

1,0

 

0,7

 

 

3,1

43

2,0

 

 

0,8

1,8

 

1,5

 

1,3

 

 

0,9

 

0,7

 

 

0,6

44

2,1

 

 

0,9

1,7

 

1,3

 

2,7

 

 

1,0

 

0,7

 

 

1,0

45

2,0

 

 

0,8

2,1

 

1,3

 

1,7

 

 

0,7

 

0,7

 

 

1,2

46

2,2

 

 

0,9

2,0

 

0,8

 

1,0

 

 

0,7

 

0,9

 

 

1,2

47

2,4

 

 

0,9

1,3

 

1,9

 

1,3

 

 

0,6

 

1,0

 

 

1,4

48

2,6