(EU) 2019/978Nařízení Komise (EU) 2019/978 ze dne 14. června 2019 o změně přílohy nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 159, 17.6.2019, s. 26-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. července 2019 Nabývá účinnosti: 7. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/978

ze dne 14. června 2019

o změně přílohy nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 (2) stanoví odchylku od přílohy II kapitoly IV bodu 4 nařízení (ES) č. 852/2004, pokud jde o přepravu tekutých olejů a tuků, které jsou určené nebo mohou být použity k lidské spotřebě, v námořních plavidlech za určitých podmínek.

(2)

Tyto podmínky se týkají zařízení a postupů při přepravě a také kritérií, pokud jde o látky, jež jsou v námořním plavidle přepravovány jako předchozí náklad. Látky, jež tato kritéria splňují, jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 579/2014 (Seznam přijatelných předchozích nákladů).

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém vědeckém stanovisku ze dne 24. listopadu 2016 (3) hodnotil, zda jsou jako předchozí náklad přijatelné látky methylacetát, ethyl(terc-butyl)ether, síran amonný a lignosulfonan vápenatý. Úřad dospěl k závěru, že methylacetát a ethyl(terc-butyl)ether splňují kritéria přijatelnosti jako předchozí náklad, že pokud jde o síran amonný, kritéria přijatelnosti splňují pouze potravinářské výrobky, a lignosulfonan vápenatý tato kritéria nesplňuje.

(4)

Je tudíž vhodné změnit seznam přijatelných předchozích nákladů uvedený v příloze nařízení (EU) č. 579/2014.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 579/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Úř. věst. L 160, 29.5.2014, s. 14).

(3)  EFSA Journal 2017;15(1):4656.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 579/2014 se mění takto:

1)

za položku „2-ethylhexan-1-ol“ se vkládá nová položka, která zní:

„ethyl(terc-butyl)ether

637-92-3“

2)

za položku „methanol“ se vkládá nová položka, která zní:

„methylacetát

79-20-9“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU