(EU) 2019/962Nařízení Komise (EU) 2019/962 ze dne 12. června 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 156, 13.6.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. července 2019 Nabývá účinnosti: 3. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/962

ze dne 12. června 2019,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví zařazení doplňkových látek do kategorií a v rámci kategorií dále do funkčních skupin podle jejich funkcí a vlastností.

(2)

V důsledku technologického a vědeckého vývoje existují různé látky, které mohou mít na krmiva technologický účinek, který není popsán ve vztahu k některé z již existujících funkčních skupin. Je proto vhodné vytvořit novou obecnou funkční skupinu v rámci kategorie „technologické doplňkové látky“, která by zahrnovala tyto látky.

(3)

Kromě správné zemědělské praxe zajišťující dobré životní podmínky zvířat a dodržování ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat v EU z vědeckých studií vyplývá, že některé doplňkové látky mohou pomáhat zdravým zvířatům udržet si dobrý fyziologický stav, přispívat k dobrým životním podmínkám zvířat, příznivě ovlivňovat odolnost zvířat vůči zátěžovým faktorům nebo podporovat jejich dobré životní podmínky v určitých situacích. Vzhledem k tomu, že hlavní funkci těchto doplňkových látek nelze zařadit do žádné ze specifických funkčních skupin stanovených v nařízení (ES) č. 1831/2003, je vhodné vytvořit v rámci kategorie „zootechnické doplňkové látky“ novou funkční skupinu. To by mělo umožnit lépe definovat zamýšlený účel uvedených doplňkových látek, stanovit kritéria pro hodnocení účinnosti a zajistit právní srozumitelnost pro žadatele.

(4)

Za účelem zavedení těchto dvou nových funkčních skupin by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha I nařízení (ES) č. 1831/2003.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1831/2003

Příloha I nařízení (ES) č. 1831/2003 se mění takto:

1)

v bodě 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„o)

jiné technologické doplňkové látky: látky nebo případně mikroorganismy, které se přidávají do krmiva z technologických důvodů a které mají příznivý vliv na vlastnosti krmiva.“;

2)

v bodě 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

stabilizátory fyziologického stavu: látky nebo případně mikroorganismy, které při zkrmování zvířaty v dobrém zdravotním stavu příznivě ovlivňují jejich fyziologický stav, včetně odolnosti vůči zátěžovým faktorům.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU