(EU) 2019/952Nařízení Rady (EU) 2019/952 ze dne 17. května 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

Publikováno: Úř. věst. L 154, 12.6.2019, s. 31-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. května 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. června 2019 Nabývá účinnosti: 20. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/952

ze dne 17. května 2019

o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy, této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. prosince 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 2027/2006 (1) o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“). Dohoda vstoupila v platnost dne 30. března 2007, platnost dohody byla automaticky prodloužena a dohoda je stále v platnosti.

(2)

Předchozí protokol k dohodě uplynula dne 22. prosince 2018.

(3)

Komise jménem Unie vyjednala nový protokol o provádění dohody. Jednání byla dne 12. října 2018 uzavřena parafováním nového protokolu.

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2019/951 (3) byl dne 20. května 2019 podepsán Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (dále jen „protokol“).

(5)

Rybolovná práva stanovená v protokolu by měla být rozdělena mezi členské státy po dobu uplatňování protokolu.

(6)

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidly Unie, bude protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu. Toto nařízení by se tedy mělo použít od téhož dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná práva stanovená v Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko:

16

plavidel;

Francie:

12

plavidel;

b)

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

Španělsko:

21

plavidel;

Portugalsko:

6

plavidel;

c)

plavidla lovící tuňáky na pruty:

Španělsko:

8

plavidel;

Francie:

4

plavidla;

Portugalsko:

2

plavidla.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. května 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Radu

předseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2027/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 3.

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/951 ze dne 17. května 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU