(EU) 2019/946Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/946 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie k pokrytí nákladů na vývoj Evropského systému pro cestovní informace a povolení

Publikováno: Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 41-44 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2019 Nabývá účinnosti: 12. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/946

ze dne 12. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie k pokrytí nákladů na vývoj Evropského systému pro cestovní informace a povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (1), a zejména na čl. 15 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 515/2014 přiděluje částku 791 000 000 EUR na vývoj systémů informačních technologií na podporu řízení migračních toků přes vnější hranice, s výhradou přijetí příslušných právních aktů Unie.

(2)

Článek 15 nařízení (EU) č. 515/2014 uděluje Komisi pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví rozdělení částky uvedené v čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 na vývoj systémů informačních technologií, pokud není rozdělení této částky stanoveno v příslušných legislativních aktech Unie.

(3)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (2) byl zřízen Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Systém ETIAS je ústřední složkou systémů informačních technologií uvedených v nařízení (EU) č. 515/2014.

(4)

Nařízení (EU) 2018/1240 nestanoví ani celkovou výši finančních prostředků, které mají být uvolněny z finančního krytí ve výši 791 000 000 EUR stanoveného v nařízení (EU) č. 515/2014 na pokrytí nákladů spojených s vývojem systému ETIAS, a ani jejich rozdělení podle druhu nákladů a příjemců. Je proto nezbytné v souladu s nařízením (EU) č. 515/2014 prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci toto přidělení a rovněž příslušné rozdělení mezi různé příjemce stanovit.

(5)

Nařízení (EU) č. 515/2014 stanoví v čl. 6 odst. 3a celkovou částku 96,5 milionu EUR, již mají členské státy obdržet na pokrytí nákladů spojených s vývojem systému ETIAS.

(6)

Z částky stanovené v čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 by měl být na pokrytí nákladů spojených s vývojem systému ETIAS uvedených v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240 dán k dispozici celkový příděl ve výši 209 904 000 EUR.

(7)

Z tohoto celkového přídělu by měla být částka ve výši 100 873 000 EUR přidělena Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (3) (dále jen „agentura eu-LISA“). Z těchto prostředků by měla agentura eu-LISA pokrýt, jak je uvedeno v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, náklady, které jí vzniknou v souvislosti s vývojem informačního systému ETIAS, zejména na zřízení ústředního systému, národního jednotného rozhraní v každém členském státě, zabezpečené komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a národními jednotnými rozhraními, veřejné internetové stránky a aplikace pro mobilní zařízení, e-mailové služby, zabezpečeného uživatelského účtu, brány pro dopravce, internetové služby a softwaru umožňujícího ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS zpracovávat žádosti.

(8)

Z tohoto celkového přídělu by měla být částka ve výši 12 531 000 EUR přidělena Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (4) (agentura Frontex). Z těchto prostředků by měla agentura Frontex pokrýt, jak je uvedeno v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, náklady, které jí vzniknou v souvislosti se zřízením ústřední jednotky ETIAS, včetně přípravy kancelářských prostor, nákupu a instalace vybavení informačních technologií, které budou používat její pracovníci, a náboru a odborné přípravy pracovníků ústřední jednotky.

(9)

Z tohoto celkového přídělu by členským státům provádějícím systém ETIAS měla být přidělena celková částka ve výši 96 500 000 EUR. Z těchto prostředků by měly být hrazeny, jak je uvedeno v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, náklady, které členským státům vzniknou v souvislosti s integrací stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur a připojením k národnímu jednotnému rozhraní, s hostingem národního jednotného rozhraní a se zřízením národních jednotek ETIAS, včetně nákupu a instalace vybavení informačních technologií, které budou používat pracovníci, a náboru a odborné přípravy pracovníků. Vzhledem k tomu, že náklady jednotlivých členských států na uvedené činnosti jsou velmi podobné a nezávislé na velikosti země, délce vnějších hranic, počtu hraničních přechodů, počtu osob překračujících hranice atd., měla by být tato částka přidělena zúčastněným členským státům rovným dílem.

(10)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2018/1240 navazuje na schengenské acquis, se Dánsko rozhodlo, že v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, provede nařízení (EU) 2018/1240 ve svém vnitrostátním právu (5). Ve smyslu mezinárodního práva je proto pro Dánsko toto nařízení závazné.

(11)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (6); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(12)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (7); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(13)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (8), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (9).

(14)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (10), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (11).

(15)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (12), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (13).

(16)

Toto nařízení představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.

(17)

Vzhledem k nutnosti zahájit praktické provádění nařízení (EU) 2018/1240 bez dalšího odkladu, aby byl systém ETIAS tři roky od vstupu uvedeného nařízení v platnost plně funkční, jak bylo plánováno, a aby tak opatření stanovená v tomto nařízení mohla být urychleně uplatňována, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem odborníků ze všech členských států, kteří byli za tímto účelem konzultováni.

(19)

Nařízení (EU) č. 515/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem doplněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ze souhrnného rozpočtu Unie se přidělí celková částka ve výši 209 904 000 EUR na pokrytí nákladů uvedených v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240.

2.   Částka uvedená v odstavci 1 se odečte od částky 791 000 000 EUR určené na vývoj systémů informačních technologií uvedených v čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014.

Článek 2

1.   Částka uvedená v čl. 1 odst. 1 se použije takto:

a)

100 873 000 EUR se přidělí agentuře eu-LISA na pokrytí nákladů spojených s vývojem informačního systému ETIAS, jak je uvedeno v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240;

b)

12 531 000 EUR se přidělí Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž na pokrytí nákladů spojených se zřízením ústřední jednotky ETIAS, jak je uvedeno v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240;

c)

96 500 000 EUR se přidělí členským státům na pokrytí nákladů spojených s integrací stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur a připojením k národnímu jednotnému rozhraní, s hostingem národního jednotného rozhraní a se zřízením národních jednotek ETIAS, jak je uvedeno v čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240.

2.   Částka uvedená v odst. 1 písm. c) se přidělí členským státům rovným dílem.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1)..

(5)  Dánsko oznámilo dne 21. prosince 2018, v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22, své rozhodnutí provést nařízení (EU) 2018/1240 ve svém vnitrostátním právu.

(6)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(10)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(11)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(13)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU