(EU) 2019/936Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/936 ze dne 6. června 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, (EU) č. 809/2014 a (EU) č. 908/2014, pokud jde o finanční nástroje zřízené v rámci programů pro rozvoj venkova

Publikováno: Úř. věst. L 149, 7.6.2019, s. 58-60 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. června 2019 Nabývá účinnosti: 10. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/936

ze dne 6. června 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, (EU) č. 809/2014 a (EU) č. 908/2014, pokud jde o finanční nástroje zřízené v rámci programů pro rozvoj venkova

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 36 odst. 6 a čl. 62 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Možnost zřídit finanční nástroje kombinující příspěvky z evropských strukturálních a investičních fondů s finančními produkty Evropské investiční banky byla zavedena v čl. 38 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (3) (EU) č. 1303/2013 nařízením Evropského parlamentu a Rady (4) (EU, Euratom) 2018/1046.

(2)

Toto nové ustanovení se rovněž vztahuje na finanční nástroje zřízené v rámci programů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Některá prováděcí pravidla stanovená v prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 808/2014 (5), (EU) č. 809/2014 (6) a (EU) č. 908/2014 (7) obsahují odkazy na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 z doby před jeho změnou nařízením (EU, Euratom) 2018/1046. Do příslušných ustanovení těchto aktů by proto měl být doplněn odkaz na nové písmeno c) v čl. 38 odst. 1.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, (EU) č. 809/2014 a (EU) č. 908/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova a Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I části 1 bodě 10 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud opatření nebo druh operace se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV přispívá k finančním nástrojům uvedeným v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, jsou v tabulce uvedeny zvlášť sazby příspěvku na finanční nástroje a na ostatní operace a orientační částka z EZFRV odpovídající plánovanému příspěvku na finanční nástroj.“

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se mění takto:

a)

V článku 48 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Co se týče finančních nástrojů uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, odstavce 1 až 5 tohoto článku se nepoužijí na příspěvek poskytnutý na finanční nástroj ani na podporu pro konečného příjemce. Použijí se ale články 58 a 59 nařízení (EU) č. 1306/2013 a článek 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).“"

b)

V článku 51 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Co se týče finančních nástrojů uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, odstavce 1 až 4 tohoto článku se nepoužijí na příspěvek poskytnutý na finanční nástroj ani na podporu pro konečného příjemce. Použijí se však články 58 a 59 nařízení (EU) č. 1306/2013 a článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.“

Článek 3

V čl. 22 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jde o finanční nástroje zřízené v souladu s čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, výdaje se vykazují podle referenčních období uvedených v prvním pododstavci, jakmile jsou splněny podmínky pro každou následnou žádost o průběžnou platbu, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 1 uvedeného nařízení.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU