(EU) 2019/927Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/927 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 148, 6.6.2019, s. 19-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2019 Nabývá účinnosti: 26. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/927

ze dne 3. června 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Koš o rozměrech přibližně 32 × 27 × 20 cm ve tvaru kvádru.

Výrobek sestává z ocelového drátu (průměr drátu je přibližně 4 mm) a papíru. Drát je umístěn výlučně na okrajích kvádru a vytváří rám. Rám podpírá tkaninu z osnovních a útkových pásků papíru.

Každý pásek sestává ze dvou složených a zkroucených podélných proužků papíru, které jsou zkrouceny dohromady. Každý zkroucený proužek papíru má šířku přibližně 5,5 mm. Drát je papírem zcela zakryt.

Viz obrázky (*1).

6307 90 98

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 ke kapitole 63 a na znění kódů KN 6307 , 6307 90 a 6307 90 98 .

Koš není výrobkem pro domácnost ze železa nebo oceli čísla 7323 , neboť podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) výrobku nedává drát z obecného kovu, ale papírová tkanina, a výrobek má vzhled papírového koše. Nemá vzhled kovového koše, neboť drát je zcela zakryt papírem, a není tedy viditelný. Výrobek je navíc vyroben převážně z papíru. Zařazení do čísla 7323 je proto vyloučeno.

Vzhledem k tomu, že papírové proužky jsou zkroucené, považují se za papírové nitě (textilní nitě) ve smyslu čísla 5308 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 5308 , písm. B) papírové nitě, třetí odstavec). Zařazení výrobku do kapitoly 46 je vyloučeno na základě poznámky 1 ke kapitole 46, neboť textilní nitě se nepovažují za „pletací materiály“.

Kromě toho jsou nitě spleteny dohromady a vytvářejí tkaninu (osnovní a útkové pásky). Koš proto není výrobkem z papírových nití, ale výrobkem vyrobeným z tkaniny, a jeho zařazení do čísla 5609 je vyloučeno (viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 5609 , první a třetí odstavec písm. c)).

Zcela zhotovené textilní výrobky z jakékoliv textilie, které nejsou konkrétněji popsány jinde v nomenklatuře, se zařazují do kapitoly 63 podkapitoly I (viz rovněž vysvětlivky k HS ke kapitole 63, všeobecné vysvětlivky, bod 1, první odstavec).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6307 90 98 jako ostatní zcela zhotovené textilní výrobky.

Image 1

(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU