(EU) 2019/925Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/925 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 148, 6.6.2019, s. 13-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2019 Nabývá účinnosti: 26. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/925

ze dne 3. června 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní Unie


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(Kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Hadicový výrobek (tzv. „sportovní ledvinka“) vyrobený z pleteniny, tvořené z 88 % z polyesteru a z 12 % z elastanu s obvodem 66 cm. Výrobek sestává ze dvou pletených dílů textilní tkaniny stejné velikosti obdélníkového tvaru, které jsou položeny na sebe a na třech stranách sešity k sobě, a tvoří tak oboustrannou pružnou „sportovní ledvinku“.

Výrobek je vybaven odrazkami, plochou kapsou se zipem a dvěma malými otvory, z nichž jeden má stuhu s gumičkou. Výrobek nemá žádné spony.

Výrobek je určen k nošení kolem pasu, například při sportovních aktivitách. Kapsy/otvory slouží pro uložení drobných předmětů jako klíče, platební karty apod.

(Viz obrázky) (*1)

6307 90 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 7f) k třídě XI a na znění kódů KN 6307 , 6307 90 a 6307 90 10 .

Sportovní ledvinka má objektivní vlastnosti zcela zhotoveného textilního výrobku ve smyslu čísla 6307 a na základě poznámky 7f) ke třídě XI.

Výrobek není navržen pro ukládání žádného konkrétního předmětu. Není speciálně tvarován ani uvnitř vybaven. Nepodobá se schránkám čísla 4202 (viz také první a čtvrtý odstavec a výjimka c) vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 4202 ). Zařazení do čísla 4202 je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6307 90 10 jako ostatní „ostatní zcela zhotovené pletené výrobky“.

Image 1

(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU