(EU) 2019/924Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/924 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 148, 6.6.2019, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2019 Nabývá účinnosti: 26. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/924

ze dne 3. června 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. „skříň na optická vlákna s konektory“) válcového tvaru o průměru přibližně 140 mm a výšce 400 mm. Hmotnost výrobku je přibližně 2,5 kg. Výrobek je vyroben převážně z plastů s některými drobnými díly (konzolami a šrouby) z kovu.

V základně výrobku jsou čtyři vstupní otvory pro kabely. Když je výrobek zcela smontován, je základna pomocí odnímatelné kruhové svorky spojena s válcovým krytem z plastu.

Uvnitř se nachází spojovací deska z plastu, která je připevněna k základně výrobku. Na desce jsou zvláštní drážky pro zarovnání optických vláken/kabelů z optických vláken a deska je opatřena konektory.

Výrobek jako celek je určen k ochraně optických vláken/kabelů z optických vláken a může být používán v různých typech sítí.

Viz obrázky (*1).

8536 70 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 7 ke kapitole 85 a na znění kódů KN 8536 a 8536 70 00 .

Zařazení do kódu KN 8536 90 10 je vyloučeno, protože uvedený kód se vztahuje na „propojky a kontakty pro dráty a kabely“, tj. elektrická zařízení umožňující elektrická propojení. U předmětného výrobku se jedná o skříň s konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken, kde nejsou žádná elektrická propojení.

Výrobek má vlastnosti konektorů pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken, které pouze mechanicky zarovnávají konce optických vláken proti sobě v systému digitálního vedení (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8536 , část IV).

Vzhledem k jeho vlastnostem je proto výrobek třeba zařadit do kódu KN 8536 70 00 jako konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken.

Image 1

(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU