(EU) 2019/912Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/912 ze dne 28. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 146, 5.6.2019, s. 3-56 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. června 2019 Nabývá účinnosti: 25. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/912

ze dne 28. května 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 143 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 650/2014 (2) se stanoví formát, struktura, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle článku 143 směrnice 2013/36/EU. Informace, které mají příslušné orgány zveřejnit v souladu s uvedeným prováděcím nařízením, by nyní měly být aktualizovány, aby byl zajištěn soulad s novelizovaným rámcem pro obezřetnostní dohled nad institucemi.

(2)

Je důležité, aby informace zveřejňované příslušnými orgány byly vysoce kvalitní a snadno porovnatelné. Článek 5 prováděcího nařízení (EU) č. 650/2014 by tudíž měl být změněn tak, aby se ujasnilo, že příslušné orgány by měly shromažďovat pouze souhrnné statistické údaje od institucí, které spadají pod jejich dohled, a aby se ujasnilo, za jaké období by údaje měly být vykazovány.

(3)

V příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 650/2014 se stanoví šablony pro zveřejňování informací o právních a správních předpisech a obecných pokynech přijatých v každém členském státě. Uvedená příloha by měla být změněna tak, aby poskytovala užitečnější a relevantnější informace o tom, jak příslušné orgány vykonávají dohled ve svých jurisdikcích.

(4)

V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 650/2014 se stanoví šablony pro zveřejňování informací o možnostech a případech volného uvážení, jež jsou k dispozici v právu Unie. Uvedená příloha by měla být změněna tak, aby zahrnovala další možnosti a případy volného uvážení vyplývající z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (3). Měla by být rovněž změněna tak, aby umožnila rozlišovat mezi přechodnou nebo trvalou povahou těchto možností a případů volného uvážení a mezi použitím těchto možností a případů volného uvážení u úvěrových institucí na jedné straně a investičních podniků na straně druhé.

(5)

Provádění pokynů orgánu EBA týkajících se procesu dohledu a hodnocení (SREP) (4) by mělo být transparentnější. Příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 650/2014 by tudíž měla být změněna tak, aby zahrnovala popis metody dohledu nad interním postupem pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP).

(6)

Je třeba zabránit překrývání a zlepšit porovnatelnost souhrnných statistických údajů zveřejňovaných příslušnými orgány. Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 650/2014 by tudíž měla být změněna tak, aby zohledňovala úroveň obezřetnostní konsolidace, kterou instituce uplatňují v souladu s kapitolou 2 hlavou II částí první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5).

(7)

Aby se zlepšila kvalita zveřejňovaných informací a umožnilo se smysluplnější porovnávání těchto informací, měly by šablony v přílohách prováděcího nařízení (EU) č. 650/2014 obsahovat podrobné pokyny a instrukce.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(9)

Orgán EBA uskutečnil o těchto návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (6).

(10)

Prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014 se mění takto:

1)

V článku 5 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Příslušné orgány aktualizují informace uvedené v čl. 143 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice do 31. července každého roku. Tyto informace se týkají předchozího kalendářního roku.

Příslušné orgány aktualizují informace uvedené v čl. 143 odst. 1 písm. a) až c) uvedené směrnice pro instituce, které podléhají jejich obezřetnostnímu dohledu, pravidelně a v každém případě do 31. července každého roku, ledaže nedošlo k žádné změně naposledy zveřejněných informací.“

2)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

3)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

4)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

5)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 650/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 185, 25.6.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Pokyny pro společné postupy a metodiky u procesu dohledu a hodnocení (SREP) ze dne 19. prosince 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

PRAVIDLA A POKYNY

Seznam šablon

Část 1

Provedení směrnice 2013/36/EU

Část 2

Vzorové schválení

Část 3

Specializované úvěrové expozice

Část 4

Snižování úvěrového rizika

Část 5

Zvláštní požadavky týkající se sdělování informací vztahující se na instituce

Část 6

Zproštění povinnosti uplatnit obezřetnostní požadavky

Část 7

Kvalifikované účasti v úvěrové instituci

Část 8

Regulační oznamování a účetní výkaznictví

Obecné poznámky k vyplňování šablon v příloze I

Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce, ať už jsou uplatňována vůči jediné instituci, nebo vůči skupině institucí.

ČÁST 1

Provedení směrnice 2013/36/EU

 

Provedení ustanovení směrnice 2013/36/EU

Ustanovení směrnice 2013/36/EU

Odkazy na vnitrostátní znění (1)

Odkaz(y) na vnitrostátní předpisy (2)

K dispozici v EN (ANO/NE)

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

 

(dd/mm/rrrr)

020

I.

Předmět, oblast působnosti a definice

články 1 až 3

 

 

 

030

II.

Příslušné orgány

články 4 až 7

 

 

 

040

III.

Podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

články 8 až 27

 

 

 

050

1.

Obecné podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

články 8 až 21

 

 

 

060

2.

Kvalifikovaná účast v úvěrové instituci

články 22 až 27

 

 

 

070

IV.

Počáteční kapitál investičních podniků

články 28 až 32

 

 

 

080

V.

Ustanovení týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb

články 33 až 46

 

 

 

090

1.

Obecné zásady

články 33 až 34

 

 

 

100

2.

Právo úvěrových institucí na usazování

články 35 až 38

 

 

 

110

3.

Výkon volného pohybu služeb

článek 39

 

 

 

120

4.

Pravomoc příslušných orgánů hostitelského členského státu

články 40 až 46

 

 

 

130

VI.

Vztahy se třetími zeměmi

články 47 až 48

 

 

 

140

VII.

Obezřetnostní dohled

články 49 až 142

 

 

 

150

1.

Zásady obezřetnostního dohledu

články 49 až 72

 

 

 

160

1.1

Pravomoci a povinnosti domovského a hostitelského členského státu

články 49 až 52

 

 

 

170

1.2

Výměna informací a profesní tajemství

články 53 až 62

 

 

 

180

1.3

Povinnosti osob odpovědných za právní kontrolu výročních a konsolidovaných účetních závěrek

článek 63

 

 

 

190

1.4

Pravomoci týkající se dohledu, pravomoci ukládat sankce a právo na odvolání

články 64 až 72

 

 

 

200

2.

Přezkumné procesy

články 73 až 110

 

 

 

210

2.1

Interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti

článek 73

 

 

 

220

2.2

Systémy, postupy a mechanismy institucí

články 74 až 96

 

 

 

230

2.3

Proces dohledu a hodnocení

články 97 až 101

 

 

 

240

2.4

Opatření a pravomoci v oblasti dohledu

články 102 až 107

 

 

 

250

2.5

Úroveň použití

články 108 až 110

 

 

 

260

3.

Dohled na konsolidovaném základě

články 111 až 127

 

 

 

270

3.1

Zásady provádění dohledu na konsolidovaném základě

články 111 až 118

 

 

 

280

3.2

Finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti a holdingové společnosti se smíšenou činností

články 119 až 127

 

 

 

290

4.

Kapitálové rezervy

články 128 až 142

 

 

 

300

4.1

Rezervy

články 128 až 134

 

 

 

310

4.2

Stanovení a výpočet proticyklické kapitálové rezervy

články 135 až 140

 

 

 

320

4.3

Opatření na zachování kapitálu

články 141 až 142

 

 

 

330

VIII.

Zveřejňování údajů příslušnými orgány

články 143 až 144

 

 

 

340

IX.

Změny směrnice 2002/87/ES

článek 150

 

 

 

350

X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

články 151 až 165

 

 

 

360

1.

Přechodná ustanovení o dohledu nad institucemi využívajícími svobodu usazování a svobodu poskytovat služby

články 151 až 159

 

 

 

370

2.

Přechodná ustanovení o kapitálových rezervách

článek 160

 

 

 

380

3.

Závěrečná ustanovení

články 161 až 165

 

 

 


ČÁST 2

Vzorové schválení

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

 

Popis přístupu

 

Přístup v oblasti dohledu v případě povolení použití přístupu založeného na interním ratingu (IRB) k výpočtu minimálních požadavků na kapitál u úvěrového rizika

020

Minimální dokumentace, kterou musí předložit instituce žádající o využití přístupu IRB

[volný text]

030

Popis postupu posuzování uplatněného příslušným orgánem (využití vlastního posouzení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria posouzení

[volný text]

040

Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům

[volný text]

 

Přístup v oblasti dohledu v případě povolení použití přístupu interního modelu (IMA) k výpočtu minimálních požadavků na kapitál u tržního rizika

050

Minimální dokumentace, kterou musí předložit instituce žádající o využití přístupu IMA

[volný text]

060

Popis postupu posuzování uplatněného příslušným orgánem (využití vlastního posouzení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria posouzení

[volný text]

070

Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům

[volný text]

 

Přístup v oblasti dohledu v případě povolení použití metody interního modelu (IMM) k výpočtu minimálních požadavků na kapitál u úvěrového rizika protistrany

080

Minimální dokumentace, kterou musí předložit instituce žádající o využití přístupu IMM

[volný text]

090

Popis postupu posuzování uplatněného příslušným orgánem (využití vlastního posouzení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria posouzení

[volný text]

100

Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům

[volný text]

 

Přístup v oblasti dohledu v případě povolení použití pokročilého přístupu měření (AMA) k výpočtu minimálních požadavků na kapitál u operačního rizika

110

Minimální dokumentace, kterou musí předložit instituce žádající o využití přístupu AMA

[volný text]

120

Popis postupu posuzování uplatněného příslušným orgánem (využití vlastního posouzení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria posouzení

[volný text]

130

Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům

[volný text]


ČÁST 3

Specializované úvěrové expozice

 

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Informace poskytované příslušnými orgány

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Čl. 153 odst. 5

Zveřejnil příslušný orgán pokyny pro upřesnění způsobu, jakým by instituce měly zohlednit faktory uvedené v čl. 153 odst. 5 při přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím?

[Ano/Ne]

030

Pokud ano, uveďte odkaz na vnitrostátní pokyny

[odkaz k vnitrostátnímu znění]

040

Jsou vnitrostátní pokyny k dispozici v anglickém jazyce?

[Ano/Ne]


ČÁST 4

Snižování úvěrového rizika

 

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Popis

Informace poskytované příslušnými orgány

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Čl. 201 odst. 2

Zveřejnění seznamu finančních institucí, které jsou způsobilými poskytovateli osobního zajištění úvěrového rizika, nebo hlavních kritérií pro určování těchto finančních institucí

Příslušné orgány zveřejní a udržují seznam finančních institucí, které jsou způsobilými poskytovateli osobního zajištění úvěrového rizika podle čl. 201 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013, nebo hlavních kritérií pro určování těchto způsobilých poskytovatelů.

Seznam finančních institucí nebo hlavních kritérií pro jejich určení

[volný text – lze uvést hyperlinkový odkaz na tento seznam či hlavní kritéria na internetových stránkách příslušného orgánu]

030

Popis použitelných obezřetnostních požadavků

Příslušné orgány zveřejní popis použitelných obezřetnostních požadavků spolu se seznamem způsobilých finančních institucí či hlavních kritérií pro určování těchto finančních institucí.

Popis obezřetnostních požadavků uplatňovaných příslušným orgánem

[volný text]

040

Čl. 227 odst. 2 písm. e)

Podmínky pro použití koeficientu volatility 0 %

Instituce mohou podle komplexní metody finančního kolaterálu použít koeficient volatility 0 %, pokud je transakce vypořádána vypořádacím systémem, který se pro tento druh transakce osvědčil.

Podrobný popis zjištění příslušného orgánu, na jehož základě se vypořádací systém považuje za osvědčený.

[volný text]

050

Čl. 227 odst. 2 písm. f)

Podmínky pro použití koeficientu volatility 0 %

Instituce mohou podle komplexní metody finančního kolaterálu použít koeficient volatility 0 %, pokud je dokumentace vztahující se na dohodu či transakci v případě daných cenných papírů standardní tržní dokumentací pro repo obchody nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů.

Specifikace dokumentace, která se považuje za standardní tržní dokumentaci

[volný text]

060

Čl. 229 odst. 1

Zásady oceňování nemovitého kolaterálu pro účely přístupu IRB

Nemovitost může ocenit nezávislý odhadce ve výši zástavní nebo nižší hodnoty, a to v členských státech, jejichž právní předpisy stanoví přísná kritéria pro určení zástavní hodnoty.

Kritéria stanovená vnitrostátními právními předpisy pro určení zástavní hodnoty nemovitosti.

[volný text]


ČÁST 5

Zvláštní požadavky týkající se sdělování informací vztahující se na instituce

 

Směrnice 2013/36/EU

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Informace poskytované příslušnými orgány

 

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Čl. 106 odst. 1 písm. a)

 

Příslušné orgány mohou vyžadovat od institucí zveřejňování informací uvedených v části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 častěji než jednou ročně a stanovit termíny zveřejňování

Četnost a lhůty pro zveřejnění, které platí ve vztahu k institucím.

[volný text]

030

Čl. 106 odst. 1 písm. b)

 

Příslušné orgány mohou vyžadovat od institucí, aby k jiným zveřejněním než ke zveřejnění účetní závěrky využívaly jiné nosiče a jiná místa.

Druhy vymezených prostředků, které mají instituce využít.

[volný text]

040

 

Čl. 13 odst. 1 a 2

Významné dceřiné podniky a dceřiné podniky, které mají pro svůj místní trh podstatný význam, zveřejňují informace uvedené v části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním nebo subkonsolidovaném základě.

Kritéria, která použil příslušný orgán pro stanovení významnosti dceřiného podniku.

[volný text]


ČÁST 6

Zproštění povinnosti uplatnit obezřetnostní požadavky

 

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Popis

Informace poskytované příslušnými orgány

 

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Čl. 7 odst. 1 a 2

(Individuální zproštění povinností v případě dceřiných podniků)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Výjimka může být udělena dceřinému podniku, pokud podle čl. 7 odst. 1 písm. a) neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků jeho mateřským podnikem.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení neexistence překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků.

[volný text]

030

Čl. 7 odst. 3

(Individuální zproštění povinností v případě mateřských institucí)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Výjimka může být udělena mateřské instituci, pokud podle čl. 7 odst. 3 písm. a) neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřské instituci.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení neexistence překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků.

[volný text]

040

Článek 8

(Zproštění povinností týkajících se likvidity v případě dceřiných podniků)

Výjimky z uplatňování požadavků na likviditu na individuálním základě stanovených v části šesté nařízení (EU) č. 575/2013

Výjimka může být udělena institucím v rámci podskupiny, pokud tyto instituce podle čl. 8 odst. 1 písm. c) uzavřely smlouvy ke spokojenosti příslušných orgánů, které umožňují volný pohyb finančních prostředků mezi nimi, aby mohly plnit své individuální a společné závazky podle splatnosti.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení skutečnosti, zda smlouvy umožňují volný pohyb finančních prostředků mezi institucemi v podskupině likvidity.

[volný text]

050

Čl. 9 odst. 1

(Individuální konsolidace)

Povolení udělené mateřským institucím umožňující zahrnout do výpočtu jejich obezřetnostních požadavků stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013 dceřiné podniky

Povolení se uděluje pouze tehdy, pokud podle čl. 9 odst. 2 mateřská instituce příslušným orgánům plně doloží okolnosti a opatření včetně právních, na jejichž základě neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení splatných závazků dceřiným podnikem zahrnutým do výpočtu obezřetnostních požadavků mateřskému podniku.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení neexistence překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků.

[volný text]

060

Článek 10

(Úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Členské státy mohou v souvislosti s uplatňováním výjimky zachovávat a využívat stávající vnitrostátní právní předpisy, pokud nejsou v rozporu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo směrnicí 2013/36/EU.

Uplatnitelné právní a správní předpisy týkající se uplatnění výjimky

[odkaz k vnitrostátnímu znění]


ČÁST 7

Kvalifikované účasti v úvěrové instituci

 

Směrnice 2013/36/EU

Kritéria posouzení a informace nezbytné v případě posuzování vhodnosti navrhovaného nabyvatele, který usiluje o nabytí úvěrové instituce, a finanční rozumnosti navrhovaného nabytí

Informace poskytované příslušnými orgány

 

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Čl. 23 odst. 1 písm. a)

Pověst navrhovaného nabyvatele

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje integritu navrhovaného nabyvatele

[volný text]

030

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje odborné dovednosti navrhovaného nabyvatele

[volný text]

040

Podrobnosti praktické spolupráce mezi příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

050

Čl. 23 odst. 1 písm. b)

Pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti všech členů vedoucího orgánu a všech členů vrcholného vedení úvěrové instituce

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti členů vedoucího orgánu a členů vrcholného vedení

[volný text]

060

Čl. 23 odst. 1 písm. c)

Finanční zdraví navrhovaného nabyvatele

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje finanční zdraví navrhovaného nabyvatele

[volný text]

070

Podrobnosti praktické spolupráce mezi příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

080

Čl. 23 odst. 1 písm. d)

Dodržování obezřetnostních požadavků ze strany úvěrové instituce

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna dodržet obezřetnostní požadavky

[volný text]

090

Čl. 23 odst. 1 písm. e)

Podezření na praní peněz nebo financování terorismu

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje skutečnost, zdali existuje důvodná obava vedoucí k podezření z praní peněz či financování terorismu

[volný text]

100

Podrobnosti praktické spolupráce mezi příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

110

Čl. 23 odst. 4

Seznam informací, jež se poskytují příslušnému orgánu spolu s oznámením

Seznam informací, jež musí navrhovaný nabyvatel poskytnout spolu s oznámením, které jsou nezbytné k tomu, aby příslušný orgán provedl posouzení navrhovaného nabyvatele a navrhovaného nabytí

[volný text]


ČÁST 8

Regulační oznamování a účetní výkaznictví

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Provádění oznamování finančních informací podle prováděcího nařízení Komise č. 680/2014

030

Vztahuje se použití požadavku stanoveného v čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 i na instituce, které neuplatňují mezinárodní účetní standardy použitelné podle nařízení (ES) č. 1606/2002?

[Ano/Ne]

040

Pokud ano, jaký účetní rámec se na tyto instituce vztahuje?

[volný text]

050

Pokud ano, na jaké úrovni se poskytování informací uplatní? (na individuálním / konsolidovaném / subkonsolidovaném základě)

[volný text]

060

Vztahuje se uplatnění požadavků stanovených v čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 kromě úvěrových institucí či investičních podniků i na jiné finanční subjekty?

[Ano/Ne]

070

Pokud ano, na jaké druhy finančních subjektů (např. finančních podniků) se tyto požadavky na poskytování informací vztahují?

[volný text]

080

Pokud ano, jaká je velikost těchto finančních subjektů z hlediska bilanční sumy (na individuálním základě)?

[volný text]

090

Používají se pro poskytování informací příslušnému orgánu standardy jazyku pro podnikové výkaznictví (XBRL)?

[Ano/Ne]

100

Provádění poskytování informací ve vztahu ke kapitálu a požadavkům na kapitál podle prováděcího nařízení Komise č. 680/2014

110

Vztahuje se uplatnění požadavků stanovených v čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 kromě úvěrových institucí či investičních podniků i na jiné finanční subjekty?

[Ano/Ne]

120

Pokud ano, jaký účetní rámec se na tyto finanční subjekty vztahuje?

[volný text]

130

Pokud ano, na jaké druhy finančních subjektů (např. finančních podniků) se tyto požadavky na poskytování informací vztahují?

[volný text]

140

Pokud ano, jaká je velikost těchto finančních subjektů z hlediska bilanční sumy (na individuálním základě)?

[volný text]

150

Používají se pro poskytování informací příslušnému orgánu standardy jazyku pro podnikové výkaznictví (XBRL)?

[Ano/Ne]


(1)  Hypertextový odkaz (hypertextové odkazy) na internetovou stránku obsahující vnitrostátní text provádějící dotyčné ustanovení Unie.

(2)  Podrobné odkazy na vnitrostátní předpisy, např. příslušnou hlavu, kapitolu, odstavec atd.


PŘÍLOHA II

MOŽNOSTI A PŘÍPADY VOLNÉHO UVÁŽENÍ

Seznam šablon

Část 1

Možnosti a případy volného uvážení stanovené ve směrnici 2013/36/EU, v nařízení (EU) č. 575/2013 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 o LCR

Část 2

Přechodné možnosti a případy volného uvážení stanovené ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013

Část 3

Pohyblivé složky odměny (článek 94 směrnice 2013/36/EU)

Příslušné orgány nezveřejní opatření nebo rozhodnutí v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce. Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce, ať už jsou uplatňována vůči jediné instituci, nebo vůči skupině institucí.

ČÁST 1

Možnosti a případy volného uvážení stanovené ve směrnici 2013/36/EU, v nařízení (EU) č. 575/2013 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 o LCR

 

Směrnice 2013/36/EU

Nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 o LCR

Adresát

Oblast působnosti

Označení

Popis možnosti nebo volného uvážení

Uplatněno (ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI) (1)

Vnitrostátní znění (2)

Odkaz(-y) (3)

K dispozici v EN (ANO/NE)

Údaje/připomínky

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

 

020

Čl. 9 odst. 2

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Výjimky ze zákazu přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků od veřejnosti jinými podniky nebo osobami než úvěrovými institucemi

Zákaz přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků od veřejnosti jinými podniky nebo osobami než úvěrovými institucemi se nevztahuje na přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků členským státem, orgány regionální či místní samosprávy členského státu, veřejnými mezinárodními subjekty, jichž jsou jeden či více členských států členy, nebo na případy výslovně stanovené vnitrostátními právem nebo právem Unie, za podmínky, že tyto činnosti podléhají předpisům a kontrolním opatřením určeným k ochraně vkladatelů a investorů.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

030

Čl. 12 odst. 3

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Počáteční kapitál

Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové instituce existující k 15. prosinci 1979, které nesplňují požadavky týkající se samostatného kapitálu, mohou pokračovat ve své činnosti.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

040

Čl. 12 odst. 3

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Počáteční kapitál

Úvěrové instituce, u nichž členské státy rozhodly, že mohou pokračovat v činnosti podle čl. 12 odst. 3 směrnice 2013/36/EU, mohou být členskými státy osvobozeny od plnění požadavků uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2013/36/EU.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

050

Čl. 12 odst. 4

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Počáteční kapitál

Členské státy mohou vydat povolení určitým kategoriím úvěrových institucí s počátečním kapitálem nižším než 5 milionů EUR, pokud není počáteční kapitál nižší než 1 milion EUR a pokud dotčený členský stát sdělí Komisi a orgánu EBA důvody využití uvedené možnosti.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

060

Čl. 21 odst. 1

 

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

Výjimky pro úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu

Příslušné orgány mohou udělit úvěrové instituci trvale přidružené k ústřednímu subjektu výjimku z požadavků stanovených v článcích 10, 12 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

070

Čl. 29 odst. 3

 

 

Členské státy

Investiční podniky

Počáteční kapitál konkrétních typů investičních podniků

Členské státy mohou snížit minimální částku počátečního kapitálu ze 125 000 EUR na 50 000 EUR, pokud není podnik oprávněn držet peníze nebo cenné papíry klientů, obchodovat na vlastní účet nebo upisovat finanční nástroje s pevným závazkem převzetí.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

080

Čl. 32 odst. 1

 

 

Členské státy

Investiční podniky

Ustanovení o ochraně předchozího stavu týkající se počátečního kapitálu investičních podniků

Členské státy mohou i nadále povolovat investiční podniky a podniky podle článku 30 směrnice 2013/36/EU, které existovaly již ke dni 31. prosince 1995 nebo před tímto dnem a jejichž kapitál nedosahuje úrovně počátečního kapitálu stanoveného pro ně v čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 1 a 3 či článku 30 uvedené směrnice.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

090

Článek 40

 

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

Požadavky na podávání zpráv příslušným orgánům hostitelského státu

Příslušné orgány hostitelských členských států mohou pro informační a statistické účely nebo účely dohledu vyžadovat, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají pobočky na jejich území, podávaly pravidelně zprávy o své činnosti na jejich území, zejména proto, aby mohly posoudit, zda je pobočka významná podle čl. 51 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

100

Čl. 129 odst. 2

 

 

Členské státy

Investiční podniky

Výjimka z požadavku na udržování bezpečnostní kapitálové rezervy u malých a středních investičních podniků

Odchylně od čl. 129 odst. 1 může členský stát od požadavků stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského státu.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

110

Čl. 130 odst. 2

 

 

Členské státy

Investiční podniky

Výjimka z požadavku na udržování proticyklické kapitálové rezervy u malých a středních investičních podniků

Odchylně od čl. 130 odst. 1 může členský stát od požadavků stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského státu.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

120

Čl. 133 odst. 18

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Požadavek na udržování kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika

Členské státy mohou uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika u všech expozic.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

130

Čl. 134 odst. 1

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Uznání sazby kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika

Jiné členské státy mohou uznat sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika stanovenou podle článku 133 a mohou ji uplatňovat vůči institucím s vnitrostátním povolením u expozic nacházejících se v členském státě, který sazbu kapitálové rezervy stanoví.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

140

Čl. 152 první pododstavec

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Požadavky na podávání zpráv příslušným orgánům hostitelského státu

Příslušné orgány hostitelských členských států mohou požadovat pro statistické účely, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají pobočky na jejich území, podávaly pravidelně informace o své činnosti v těchto hostitelských členských státech.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

150

Čl. 152 druhý pododstavec

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Požadavky na podávání zpráv příslušným orgánům hostitelského státu

Hostitelské členské státy mohou požadovat, aby pobočky úvěrových institucí z jiných členských států předkládaly stejné informace, které pro daný účel požadují od vnitrostátních úvěrových institucí.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

160

Čl. 160 odst. 6

 

 

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodná ustanovení o kapitálových rezervách

Členské státy mohou stanovit kratší přechodné období, než je uvedeno v čl. 160 odst. 1 až 4. Toto kratší přechodné období mohou uznat ostatní členské státy.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

170

 

Čl. 4 odst. 2

 

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Zacházení s nepřímou účastí na nemovitostech

Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou povolit, aby se s podíly představujícími rovnocennou nepřímou účast na nemovitosti zacházelo jako s přímou účastí na nemovitosti, a to za podmínky, že je tato nepřímá účast konkrétně upravena ve vnitrostátním právu členského státu, a je-li poskytnuta jako kolaterál, přináší věřitelům rovnocennou ochranu.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

180

 

Čl. 6 odst. 4

 

Příslušné orgány

Investiční podniky

Uplatňování požadavků na individuálním základě

Do předložení zprávy Komise v souladu s čl. 508 odst. 3 mohou příslušné orgány osvobodit investiční podniky od požadavku plnit povinnosti stanovené v části šesté (Likvidita) s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

190

 

Čl. 24 odst. 2

 

 

 

Podávání zpráv a povinné používání standardů IFRS

Příslušné orgány mohou požadovat, aby instituce prováděly oceňování aktiv a podrozvahových položek a stanovení kapitálu v souladu s mezinárodními účetními standardy použitelnými podle nařízení (ES) č. 1606/2002.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

200

 

Čl. 89 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Rizikové vážení a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor

Na kvalifikované účasti institucí uvedené v odstavcích 1 a 2 uplatňují příslušné orgány následující požadavky:

pro účely výpočtu kapitálového požadavku v souladu s částí třetí tohoto nařízení použijí instituce rizikovou váhu 1 250 % na vyšší z těchto hodnot:

i)

výši kvalifikovaných účastí podle odstavce 1 přesahující 15 % použitelného kapitálu,

ii)

celkovou výši kvalifikovaných účastí podle odstavce 2 přesahující 60 % použitelného kapitálu instituce.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

201

 

Čl. 89 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Rizikové vážení a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor

Na kvalifikované účasti institucí uvedené v odstavcích 1 a 2 uplatňují příslušné orgány následující požadavky:

příslušné orgány zakážou institucím držet kvalifikované účasti uvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž výše přesahuje procentní podíly použitelného kapitálu stanovené v uvedených odstavcích.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

210

 

Čl. 95 odst. 2

 

Příslušné orgány

Investiční podniky

Požadavky pro investiční podniky s omezeným povolením k poskytování investičních služeb

Příslušné orgány mohou stanovit kapitálové požadavky pro investiční podniky s omezeným povolením k poskytování investičních služeb jako kapitálové požadavky, které by pro tyto podniky byly závazné podle vnitrostátních prováděcích opatření ke směrnicím 2006/49/ES a 2006/48/ES, platných k 31. prosinci 2013.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

220

 

Čl. 99 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

Podávání zpráv o požadavcích na kapitál a finančních informacích

Od úvěrových institucí, které používají mezinárodní účetní standardy na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv o kapitálu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení, mohou příslušné orgány požadovat, aby rovněž podávaly finanční informace podle odstavce 2 tohoto článku.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

230

 

Čl. 124 odst. 2

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Rizikové váhy a kritéria použité na expozice zajištěné nemovitostmi

Příslušné orgány mohou s ohledem na finanční stabilitu v určitých případech stanovit vyšší rizikovou váhu nebo přísnější kritéria než ta, která jsou stanovena v čl. 125 odst. 2 a v čl. 126 odst. 2.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

240

 

Čl. 129 odst. 1

 

 

 

Expozice v krytých dluhopisech

Příslušné orgány mohou po konzultaci s orgánem EBA částečně upustit od uplatňování prvního pododstavce písm. c) a povolit stupeň úvěrové kvality 2 až do výše 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce, za předpokladu, že významné potenciální problémy koncentrace mohou být v dotčených členských státech zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavku stupně úvěrové kvality 1 uvedeného v uvedeném písmenu.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

250

 

Čl. 164 odst. 5

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Minimální hodnoty expozicí vážené průměrné hodnoty LGD u expozic zajištěných nemovitostmi

Na základě údajů shromážděných podle článku 101 a s přihlédnutím k budoucímu vývoji trhu s nemovitostmi a veškerým dalším relevantním ukazatelům příslušné orgány pravidelně, alespoň jednou ročně, posuzují, zda jsou minimální hodnoty LGD uvedené v odstavci 4 tohoto článku vhodné pro expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi nacházejícími se na jejich území. Příslušné orgány mohou vzít případně v úvahu finanční stabilitu a pro expozice zajištěné nemovitostmi na jejich území stanovit vyšší minimální hodnoty expozicí vážené průměrné hodnoty LGD.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

260

 

Čl. 178 odst. 1 písm. b)

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Selhání dlužníka

Příslušné orgány mohou lhůtu 90 dnů nahradit lhůtou 180 dnů u expozic malých nebo středních podniků v kategorii retailových expozic zajištěných obytnými nebo obchodními nemovitostmi i u expozic vůči subjektům veřejného sektoru.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

270

 

Čl. 284 odst. 4

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Hodnota expozice

Příslušné orgány mohou požadovat, aby byla hodnota ? vyšší než 1,4 nebo institucím povolit, aby použily svůj vlastní odhad v souladu s čl. 284 odst. 9.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

280

 

Čl. 284 odst. 9

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Hodnota expozice

Příslušné orgány mohou institucím povolit, aby použily svůj vlastní odhad hodnoty ?

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

290

 

Čl. 327 odst. 2

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Započtení pozice v konvertibilním cenném papíru proti kompenzující pozici v podkladovém nástroji

Příslušné orgány mohou přijmout postup, podle něhož se zohlední pravděpodobnost toho, že určitý konvertibilní cenný papír bude konvertován, nebo stanovit kapitálový požadavek pro krytí možných ztrát při konverzi.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

300

 

Čl. 395 odst. 1

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Limity velkých expozic v případě expozic vůči institucím

Příslušné orgány mohou stanovit nižší limit velkých expozic než 150 000 000 EUR v případě expozic vůči institucím.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

310

 

Čl. 400 odst. 2 písm. a) a čl. 493 odst. 3 písm. a)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout kryté dluhopisy ve smyslu čl. 129 odst. 1, 3 a 6.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

320

 

Čl. 400 odst. 2 písm. b) a čl. 493 odst. 3 písm. b)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout položky aktiv představující pohledávky za regionálními vládami nebo místními orgány členských států.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

330

 

Čl. 400 odst. 2 písm. c) a čl. 493 odst. 3 písm. c)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice instituce vůči mateřskému podniku nebo dceřiným podnikům.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

340

 

Čl. 400 odst. 2 písm. d) a čl. 493 odst. 3 písm. d)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči regionálním nebo ústředním úvěrovým institucím, se kterými je úvěrová instituce sdružena v síti, které jsou odpovědné za hotovostní clearingové operace v rámci sítě.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

350

 

Čl. 400 odst. 2 písm. e) a čl. 493 odst. 3 písm. e)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči úvěrovým institucím vzniklé úvěrovým institucím, z nichž jedna provozuje činnost na nekonkurenčním základě a poskytuje úvěry nebo záruky za ně podle legislativních programů nebo svých stanov na podporu přesně vymezených hospodářských odvětví, které podléhají určité formě státního dohledu a omezením využití poskytovaných úvěrů, pokud příslušné expozice vzniknou z takových úvěrů přenášených na příjemce prostřednictvím úvěrových institucí nebo ze záruk za tyto úvěry.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

360

 

Čl. 400 odst. 2 písm. f) a čl. 493 odst. 3 písm. f)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči institucím za podmínky, že tyto expozice nepředstavují kapitál takové instituce, netrvají déle než do následujícího obchodního dne a nejsou denominovány v některé z hlavních obchodních měn.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

370

 

Čl. 400 odst. 2 písm. g) a čl. 493 odst. 3 písm. g)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči centrálním bankám ve formě požadovaných minimálních rezerv držených těmito centrálními bankami, které jsou denominovány v jejich národních měnách.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

380

 

Čl. 400 odst. 2 písm. h) a čl. 493 odst. 3 písm. h)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči aktivům představujícím pohledávky vůči ústředním vládám v podobě zákonných požadavků na likviditu, která jsou uložena ve vládních cenných papírech, jež jsou denominovány a financovány v jejich národních měnách, pokud příslušné orgány rozhodnou, že úvěrové hodnocení těchto ústředních vlád stanovené určenou externí ratingovou agenturou odpovídá investičnímu stupni.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

390

 

Čl. 400 odst. 2 písm. i) a čl. 493 odst. 3 písm. i)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout 50 % podrozvahových dokumentárních akreditivů se středně nízkým a nízkým rizikem a podrozvahových nevyčerpaných úvěrových příslibů se středně nízkým a nízkým rizikem podle přílohy I a se souhlasem příslušných orgánů 80 % jiných záruk než záruk na úvěry, které vyplývají z právních předpisů a které svým členům poskytují vzájemné záruční společnosti mající postavení úvěrových institucí.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

400

 

Čl. 400 odst. 2 písm. j) a čl. 493 odst. 3 písm. j)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout záruky vyžadované zákonem, které jsou používány v případě, že hypoteční půjčka financovaná vydáváním hypotečních dluhopisů je vyplacena vypůjčovateli před konečnou registrací hypotéky v katastru, pokud daná záruka není používána pro snížení rizika při výpočtu objemů rizikově vážených expozic.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

410

 

Čl. 400 odst. 2 písm. k) a čl. 493 odst. 3 písm. k)

 

Příslušné orgány

Příslušné orgány

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout aktiva představující pohledávky a jiné expozice vůči uznávaným burzám.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

420

 

Čl. 412 odst. 5

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Požadavek krytí likvidity

Předtím, než budou v Unii v souladu s článkem 460 stanoveny a plně zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky krytí likvidity, mohou členské státy v oblasti požadavků týkajících se likvidity zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

430

 

Čl. 412 odst. 5

 

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce

Požadavek krytí likvidity

Členské státy nebo příslušné orgány mohou požadovat, aby instituce s vnitrostátním povolením nebo podskupiny těchto institucí plnily vyšší požadavek krytí likvidity až do úrovně 100 %, dokud nebude minimální standard plně zaveden ve výši 100 % v souladu s článkem 460.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

440

 

Čl. 413 odst. 3

 

Členské státy

Úvěrové instituce

Požadavek stabilního financování

Předtím, než budou v Unii v souladu s článkem 510 stanoveny a zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky čistého stabilního financování, mohou členské státy v oblasti požadavků na stabilní financování zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

450

 

Čl. 415 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

Požadavky na podávání zpráv týkajících se likvidity

Dokud nebudou plně zavedeny závazné požadavky týkající se likvidity, mohou příslušné orgány i nadále shromažďovat informace prostřednictvím nástrojů sledování pro účely sledování souladu s vnitrostátními standardy platnými pro likviditu.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

460

 

Čl. 420 odst. 2

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

Sazba odtoku likvidity

Příslušné orgány mohou uplatnit sazbu odtoku až do výše 5 % pro produkty související s podrozvahovým financováním obchodu uvedené v článku 429 a příloze 1.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

470

 

Čl. 467 odst. 2 druhý pododstavec

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Odchylně od čl. 467 odst. 1 mohou příslušné orgány v případě, že takové zacházení bylo uplatněno před dnem 1. ledna 2014, povolit institucím neuvádět v žádné části kapitálu nerealizované zisky nebo ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ standardu IAS 39 potvrzeného EU.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

480

 

Čl. 467 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 467 odst. 2 písm. a) až d).

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

490

 

Čl. 468 odst. 2

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Pokud podle článku 467 je od institucí vyžadováno, aby do výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnuly své nerealizované ztráty oceněné reálnou hodnotou, mohou příslušné orgány rovněž povolit institucím do tohoto výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnout 100 % jejich nerealizovaných zisků oceněných reálnou hodnotou.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

500

 

Čl. 468 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků v rozmezích uvedených v čl. 468 odst. 2 písm. a) až c), který se vyloučí z kmenového kapitálu tier 1.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

510

 

Čl. 471 odst. 1

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky z odpočtů kapitálových investic v pojišťovnách od položek CET1

Odchylně od čl. 49 odst. 1 mohou během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2022 příslušné orgány povolit institucím neodečítat kapitálové investice do pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích holdingových společností, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 471 odst. 1.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

520

 

Čl. 473 odst. 1

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Zavedení změn standardu IAS 19

Odchylně od článku 481 mohou v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018 příslušné orgány povolit institucím, které připravují své účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, aby do svého kmenového kapitálu tier 1 doplnily použitelnou částku podle čl. 473 odst. 2 nebo 3, případně vynásobenou koeficientem podle čl. 473 odst. 4.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

530

 

Čl. 478 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1 a 2 pro každý z těchto odpočtů:

a)

jednotlivé odpočty vyžadované podle čl. 36 odst. 1 písm. a) až h), s výjimkou odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů;

b)

celkový objem odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů a dále položek uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i), který je třeba odečíst podle článku 48;

c)

každý odpočet vyžadovaný podle čl. 56 písm. b) až d);

d)

každý odpočet vyžadovaný podle čl. 66 písm. b) až d).

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

540

 

Čl. 479 odst. 4

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné uznání nástrojů a položek, které nelze považovat za menšinové podíly, v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1

Příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 479 odst. 3.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

550

 

Čl. 480 odst. 3

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné uznání menšinových podílů a kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány stanoví a zveřejní hodnotu použitelného koeficientu v rozmezích uvedených v čl. 480 odst. 2.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

560

 

Čl. 481 odst. 5

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Dodatečné přechodné filtry a odpočty

Pro každý filtr nebo odpočet uvedený v čl. 481 odst. 1 a 2 příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelné procentní podíly v rozmezích uvedených v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

570

 

Čl. 486 odst. 6

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Limity zachování právních účinků položek v rámci položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelné procentní podíly v rozmezích uvedených v čl. 486 odst. 5.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

580

 

Čl. 495 odst. 1

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s akciovými expozicemi podle přístupu IRB

Odchylně od části třetí kapitoly 3 mohou příslušné orgány až do 31. prosince 2017 přiznat výjimku ze zacházení IRB některým kategoriím akciových expozic držených institucemi a dceřinými podniky v EU institucí v daném členském státě k 31. prosinci 2007.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

590

 

Čl. 496 odst. 1

 

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné ustanovení týkající se výpočtu kapitálových požadavků u expozic v podobě krytých dluhopisů

Do 31. prosince 2017 mohou příslušné orgány zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a f), pokud jsou splněny podmínky podle čl. 496 odst. 1 písm. a) a b).

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

600

 

 

Čl. 10 odst. 1 písm. b) bod iii)

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

LCR – likvidní aktiva

Rezervní fond na likviditu držený úvěrovou institucí v centrální bance je uznatelný jako aktivum úrovně 1 za předpokladu, že jej lze v krizové situaci čerpat. Účely, v jejichž rámci mohou být rezervy v centrální bance pro účely tohoto článku čerpány, musí být stanoveny v dohodě mezi příslušným orgánem a ECB nebo danou centrální bankou.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

610

 

 

Čl. 10 odst. 2

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

LCR – likvidní aktiva

Tržní hodnota krytých dluhopisů s mimořádně vysokou kvalitou uvedených v odst. 1 písm. f) podléhá srážce nejméně o 7 %. Kromě případů stanovených v čl. 15 odst. 2 písm. a) nebo b) v souvislosti s akciemi a podílovými jednotkami v subjektech kolektivního investování se nevyžadují žádné srážky z hodnoty ostatních aktiv úrovně 1.

Případy, kdy pro celou třídu aktiv byly stanoveny vyšší srážky (všechna aktiva podléhají zvláštní a diferencované srážce při ocenění dle nařízení v přenesené pravomoci o LCR) (např. pro všechny kryté dluhopisy úrovně 1 atd.).

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

620

 

 

Čl. 12 odst. 1 písm. c) bod i)

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

LCR – aktiva úrovně 2B

Akcie mohou představovat aktiva úrovně 2B, pokud jsou tato aktiva součástí hlavního akciového indexu v členském státě nebo ve třetí zemi, který příslušný orgán členského státu nebo příslušný orgán veřejné moci ve třetí zemi jako hlavní akciový index označí.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

630

 

 

Čl. 12 odst. 3

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

LCR – aktiva úrovně 2B

V případě úvěrových institucí, které v souladu se svými stanovami nemohou z náboženských důvodů držet úročená aktiva, může příslušný orgán povolit odchylku od odst. 1 písm. b) bodů ii) a iii) tohoto článku, pokud existují důkazy nedostatečné dostupnosti neúročených aktiv, která tyto požadavky splňují, a dotyčná neúročená aktiva jsou adekvátně likvidní na soukromých trzích.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 

640

 

 

Čl. 24 odst. 6

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

LCR – Odtoky ze stabilních vkladů ve třetí zemi, která je způsobilá pro sazbu 3 %

Příslušný orgán může povolit, aby úvěrové instituce sazbou ve výši 3 % vynásobily objem retailových vkladů, které jsou kryty systémem pojištění vkladů ve třetí zemi rovnocenným systému uvedenému v odstavci 1, jestliže třetí země toto zacházení povolí.

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

 


ČÁST 2

Přechodné možnosti a případy volného uvážení stanovené ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013

 

Směrnice 2013/36/EU

Nařízení (EU) č. 575/2013

Adresát

Oblast působnosti

Označení

Popis možnosti nebo volného uvážení

Rok (roky) uplatnění a hodnota v % (pokud je k dispozici)

Uplatněno (ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI)

Vnitrostátní znění

Odkazy

K dispozici v EN (ANO/NE)

Údaje/připomínky

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

 

011

Čl. 160 odst. 6

 

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodná ustanovení o kapitálových rezervách

Členské státy mohou stanovit kratší přechodné období, než je uvedeno v čl. 160 odst. 1 až 4. Toto kratší přechodné období mohou uznat ostatní členské státy.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

012

 

Čl. 493 odst. 3 písm. a)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout kryté dluhopisy ve smyslu čl. 129 odst. 1, 3 a 6.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

013

 

Čl. 493 odst. 3 písm. b)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout položky aktiv představující pohledávky za regionálními vládami nebo místními orgány členských států.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

014

 

Čl. 493 odst. 3 písm. c)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice instituce vůči mateřskému podniku nebo dceřiným podnikům.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

015

 

Čl. 493 odst. 3 písm. d)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči regionálním nebo ústředním úvěrovým institucím, se kterými je úvěrová instituce sdružena v síti, které jsou odpovědné za hotovostní clearingové operace v rámci sítě.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

016

 

Čl. 493 odst. 3 písm. e)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči úvěrovým institucím vzniklé úvěrovým institucím, z nichž jedna provozuje činnost na nekonkurenčním základě a poskytuje úvěry nebo záruky za ně podle legislativních programů nebo svých stanov na podporu přesně vymezených hospodářských odvětví, které podléhají určité formě státního dohledu a omezením využití poskytovaných úvěrů, pokud příslušné expozice vzniknou z takových úvěrů přenášených na příjemce prostřednictvím úvěrových institucí nebo ze záruk za tyto úvěry.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

017

 

Čl. 493 odst. 3 písm. f)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči institucím za podmínky, že tyto expozice nepředstavují kapitál takové instituce, netrvají déle než do následujícího obchodního dne a nejsou denominovány v některé z hlavních obchodních měn.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

018

 

Čl. 493 odst. 3 písm. g)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči centrálním bankám ve formě požadovaných minimálních rezerv držených těmito centrálními bankami, které jsou denominovány v jejich národních měnách.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

019

 

čl. 493 odst. 3 písm. h)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči aktivům představujícím pohledávky vůči ústředním vládám v podobě zákonných požadavků na likviditu, která jsou uložena ve vládních cenných papírech, jež jsou denominovány a financovány v jejich národních měnách, pokud příslušné orgány rozhodnou, že úvěrové hodnocení těchto ústředních vlád stanovené určenou externí ratingovou agenturou odpovídá investičnímu stupni.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

020

 

Čl. 493 odst. 3 písm. i)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout 50 % podrozvahových dokumentárních akreditivů se středně nízkým a nízkým rizikem a podrozvahových nevyčerpaných úvěrových příslibů se středně nízkým a nízkým rizikem podle přílohy I a se souhlasem příslušných orgánů 80 % jiných záruk než záruk na úvěry, které vyplývají z právních předpisů a které svým členům poskytují vzájemné záruční společnosti mající postavení úvěrových institucí.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

021

 

Čl. 493 odst. 3 písm. j)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout záruky vyžadované zákonem, které jsou používány v případě, že hypoteční půjčka financovaná vydáváním hypotečních dluhopisů je vyplacena vypůjčovateli před konečnou registrací hypotéky v katastru, pokud daná záruka není používána pro snížení rizika při výpočtu objemů rizikově vážených expozic.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

022

 

Čl. 493 odst. 3 písm. k)

Členské státy

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout aktiva představující pohledávky a jiné expozice vůči uznávaným burzám.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

023

 

Čl. 412 odst. 5

Členské státy

Úvěrové instituce

Požadavek krytí likvidity

Předtím, než budou v Unii v souladu s článkem 460 stanoveny a plně zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky krytí likvidity, mohou členské státy v oblasti požadavků týkajících se likvidity zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

024

 

Čl. 412 odst. 5

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce

Požadavek krytí likvidity

Členské státy nebo příslušné orgány mohou požadovat, aby instituce s vnitrostátním povolením nebo podskupiny těchto institucí plnily vyšší požadavek krytí likvidity až do úrovně 100 %, dokud nebude minimální standard plně zaveden ve výši 100 % v souladu s článkem 460.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

025

 

Čl. 413 odst. 3

Členské státy

Úvěrové instituce

Požadavek stabilního financování

Předtím, než budou v Unii v souladu s článkem 510 stanoveny a zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky čistého stabilního financování, mohou členské státy v oblasti požadavků na stabilní financování zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

026

 

Čl. 415 odst. 3

Příslušné orgány

Úvěrové instituce

Požadavky na podávání zpráv týkajících se likvidity

Dokud nebudou plně zavedeny závazné požadavky týkající se likvidity, mohou příslušné orgány i nadále shromažďovat informace prostřednictvím nástrojů sledování pro účely sledování souladu s vnitrostátními standardy platnými pro likviditu.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

027

 

Čl. 467 odst. 2

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Odchylně od čl. 467 odst. 1 mohou příslušné orgány v případě, že takové zacházení bylo uplatněno před dnem 1. ledna 2014, povolit institucím neuvádět v žádné části kapitálu nerealizované zisky nebo ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ standardu IAS 39 potvrzeného EU.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

028

 

Čl. 467 odst. 3

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Použitelný procentní podíl nerealizovaných ztrát podle čl. 467 odst. 1, které jsou zahrnuty do výpočtu položek kmenového kapitálu tier 1 (procentní podíl v rozmezích stanovených v odstavci 2 uvedeného článku)

2014 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

029

2015 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

030

2016 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

031

2017 (80 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

032

 

Čl. 468 odst. 2 druhý pododstavec

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Pokud podle článku 467 je od institucí vyžadováno, aby do výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnuly své nerealizované ztráty oceněné reálnou hodnotou, mohou příslušné orgány rovněž povolit institucím do tohoto výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnout 100 % jejich nerealizovaných zisků oceněných reálnou hodnotou.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

033

 

Čl. 468 odst. 3

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků v rozmezích uvedených v čl. 468 odst. 2 písm. a) až c), který se vyloučí z kmenového kapitálu tier 1.

2015 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

034

2016 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

035

2017 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

036

 

Čl. 471 odst. 1

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Výjimky z odpočtů kapitálových investic v pojišťovnách od položek CET1

Odchylně od čl. 49 odst. 1 mohou během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2022 příslušné orgány povolit institucím neodečítat kapitálové investice do pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích holdingových společností, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 471 odst. 1.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

037

 

Čl. 473 odst. 1

Příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Zavedení změn standardu IAS 19

Odchylně od článku 481 mohou v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018 příslušné orgány povolit institucím, které připravují své účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, aby do svého kmenového kapitálu tier 1 doplnily použitelnou částku podle čl. 473 odst. 2 nebo 3, případně vynásobenou koeficientem podle čl. 473 odst. 4.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

038

 

Čl. 478 odst. 2

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1 v případě odložených daňových pohledávek, které existovaly před 1. lednem 2014

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění alternativního procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 2)

2014 (0 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

039

2015 (10 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

040

2016 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

041

2017 (30 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

042

2018 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

043

2019 (50 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

044

2020 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

045

2021 (70 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

046

2022 (80 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

047

2023 (90 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

048

 

Čl. 478 odst. 3 písm. a)

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1 a 2 pro a) jednotlivé odpočty požadované podle čl. 36 odst. 1 písm. a) až h), s výjimkou odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů;

2014 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

049

2015 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

050

2016 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

051

2017 (80 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

052

 

Čl. 478 odst. 3 písm. b)

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1 a 2 pro b) celkový objem odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů a položek uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i), který je třeba odečíst podle článku 48;

2014 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

053

2015 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

054

2016 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

055

2017 (80 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

056

 

Čl. 478 odst. 3 písm. c)

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1 a 2 pro c) každý odpočet požadovaný podle čl. 56 písm. b) až d);

2014 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

057

2015 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

058

2016 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

059

2017 (80 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

060

 

Čl. 478 odst. 3 písm. d)

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1 a 2 pro d) každý odpočet požadovaný podle čl. 66 písm. b) až d).

2014 (20 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

061

2015 (40 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

062

2016 (60 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

063

2017 (80 % až 100 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

064

 

Čl. 479 odst. 4

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné uznání nástrojů a položek, které nelze považovat za menšinové podíly, v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1

Příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 479 odst. 3.

2014 (0 % až 80 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

065

2015 (0 % až 60 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

066

2016 (0 % až 40 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

067

2017 (0 % až 20 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

068

 

Čl. 480 odst. 3

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné uznání menšinových podílů a kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány stanoví a zveřejní hodnotu použitelného koeficientu v rozmezích uvedených v čl. 480 odst. 2.

2014 (0,2 až 1,0)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

069

2015 (0,4 až 1,0)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

070

2016 (0,6 až 1,0)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

071

2017 (0,8 až 1,0)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

072

 

Čl. 481 odst. 1

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

 

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění jednotného procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 481 odst. 3)

2014 (0 % až 80 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

073

2015 (0 % až 60 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

074

2016 (0 % až 40 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

075

2017 (0 % až 20 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

076

 

Čl. 481 odst. 5

 

 

Dodatečné přechodné filtry a odpočty

Pro každý filtr nebo odpočet uvedený v čl. 481 odst. 1 a 2 příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelné procentní podíly v rozmezích uvedených v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.

2014 (0 % až 80 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

077

2015 (0 % až 60 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

078

2016 (0 % až 40 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

079

2017 (0 % až 20 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

080

 

Čl. 486 odst. 6

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Limity zachování právních účinků položek v rámci položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Použitelné procentní podíly pro stanovení limitů zachování právních účinků položek kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 486 odst. 2 (procentní podíl v rozmezích uvedených v odstavci 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

081

2015 (40 % až 70 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

082

2016 (20 % až 60 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

083

2017 (0 % až 50 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

084

2018 (0 % až 40 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

085

2019 (0 % až 30 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

086

2020 (0 % až 20 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

087

2021 (0 % až 10 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

088

Použitelné procentní podíly pro stanovení limitů zachování právních účinků položek vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 486 odst. 3 (procentní podíl v rozmezích uvedených v odstavci 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

089

2015 (40 % až 70 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

090

2016 (20 % až 60 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

091

2017 (0 % až 50 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

092

2018 (0 % až 40 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

093

2019 (0 % až 30 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

094

2020 (0 % až 20 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

095

2021 (0 % až 10 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

096

Použitelné procentní podíly pro stanovení limitů zachování právních účinků položek kapitálu tier 2 podle čl. 486 odst. 4 (procentní podíl v rozmezích uvedených v odstavci 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

097

2015 (40 % až 70 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

098

2016 (20 % až 60 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

099

2017 (0 % až 50 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

100

2018 (0 % až 40 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

101

2019 (0 % až 30 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

102

2020 (0 % až 20 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

103

2021 (0 % až 10 %)

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

104

 

Čl. 495 odst. 1

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné zacházení s akciovými expozicemi podle přístupu IRB

Odchylně od části třetí kapitoly 3 mohou příslušné orgány až do 31. prosince 2017 přiznat výjimku ze zacházení IRB některým kategoriím akciových expozic držených institucemi a dceřinými podniky v EU institucí v daném členském státě k 31. prosinci 2007.

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

105

 

Čl. 496 odst. 1

 

Úvěrové instituce a investiční podniky

Přechodné ustanovení týkající se výpočtu kapitálových požadavků u expozic v podobě krytých dluhopisů

Do 31. prosince 2017 mohou příslušné orgány zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a f), pokud jsou splněny podmínky podle čl. 496 odst. 1 písm. a) a b).

[Rok]

[ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 


ČÁST 3

Pohyblivé složky odměny (článek 94 směrnice 2013/36/EU)

 

Směrnice 2013/36/EU

Adresát

Oblast působnosti

Ustanovení

Informace, které se mají poskytnout

Uplatněno (ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI)

Odkazy

K dispozici v EN (ANO/NE)

Údaje/připomínky

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

 

020

Čl. 94 odst. 1 písm. g) bod i)

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Maximální poměr mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny (% stanovené ve vnitrostátních právních předpisech a vypočítané jako pohyblivá složka dělená pevnou složkou odměny)

[Hodnota v %]

[ANO/NE]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

030

Čl. 94 odst. 1 písm. g) bod ii)

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Maximální úroveň poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny, která může být schválena akcionáři nebo podílníky dané instituce (% stanovené ve vnitrostátních právních předpisech a vypočítané jako pohyblivá složka dělená pevnou složkou odměny)

[Hodnota v %]

[ANO/NE]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

040

Čl. 94 odst. 1 písm. g) bod iii)

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Maximální část z celkové pohyblivé složky odměny, na kterou se smí uplatnit diskontní sazba (% z celkové pohyblivé složky odměny)

[Hodnota v %]

[ANO/NE]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 

050

Čl. 94 odst. 1 písm. l)

Členské státy nebo příslušné orgány

Úvěrové instituce a investiční podniky

Popis případných omezení druhů a rysů nástrojů nebo případných zákazů nástrojů, které mohou být použity pro účely přiznání pohyblivé složky odměny

[Volný text/hodnota]

[ANO/NE]

Povinné, pokud ANO

Povinné, pokud ANO

 


(1)  „ANO“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo k případu volného uvážení tuto pravomoc uplatnil.

„NE“ znamená, že příslušný orgán nebo členský stát oprávněný k výkonu příslušné možnosti nebo k případu volného uvážení tuto pravomoc neuplatnil.

„NENÍ K DISPOZICI“ znamená, že uplatnění dané možnosti není možné nebo že možnost volného uvážení neexistuje.

(2)  Znění ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech.

(3)  Odkaz ve vnitrostátních právních předpisech a hypertextový odkaz (hypertextové odkazy) na internetovou stránku obsahující vnitrostátní text provádějící dotyčné ustanovení Unie.


PŘÍLOHA III

Proces dohledu a hodnocení (SREP)  (1)

010

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

020

Rozsah uplatnění procesu dohledu a hodnocení

(Články 108 až 110 směrnice o kapitálových požadavcích)

Popis přístupu příslušného orgánu k rozsahu uplatnění SREP včetně:

které typy institucí jsou zahrnuty do /vyloučeny ze SREP, zejména pokud se oblast uplatnění liší od oblastí uplatnění uvedených v nařízení (EU) č. 575/2013 a ve směrnici 2013/36/EU;

přehledného znázornění, jak příslušný orgán zohledňuje zásadu proporcionality při rozhodování o rozsahu SREP a četnosti posuzování různých prvků SREP (2).

[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]

030

Posouzení prvků SREP

(Články 74 až 96 směrnice o kapitálových požadavcích)

Popis přístupu příslušného orgánu k posouzení jednotlivých prvků SREP (podle pokynů orgánu EBA o společných postupech a metodikách pro SREP - EBA/GL/2014/13), včetně:

přehledného znázornění procesu posuzování a metodik posuzování prvků SREP, včetně: 1) analýzy obchodního modelu, 2) posouzení vnitřního řízení a kontroly v rámci celé instituce, 3) posouzení rizik pro kapitál a 4) posouzení rizik z hlediska likvidity a financování;

přehledného znázornění, jak příslušný orgán zohledňuje zásadu proporcionality při posuzování jednotlivých prvků SREP, včetně toho, jak byla uplatněna kategorizace institucí (3).

[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]

040

Přezkum a hodnocení ICAAP a ILAP

(Články 73, 86, 97, 98 a 103 směrnice o kapitálových požadavcích)

Popis přístupu příslušného orgánu k přezkumu a hodnocení interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a interního postupu pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) v rámci SREP, a zejména pro posuzování spolehlivosti kapitálu a likvidity podle ICAAP a ILAAP pro účely stanovení dodatečných kapitálových požadavků a kvantitativních požadavků na likviditu včetně (4):

přehledu metodiky, kterou příslušný orgán uplatnil při přezkumu ICAAP a ILAAP institucí,

informací/odkazu na požadavky příslušných orgánů na předkládání informací souvisejících s ICAAP a ILAAP, zejména o tom, jaké informace je třeba poskytnout;

informací o tom, zda se od instituce vyžaduje nezávislý přezkum ICAAP a ILAAP.

[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]

050

Celkové posouzení SREP a opatření v oblasti dohledu

(Články 102 a 104 směrnice o kapitálových požadavcích)

Popis přístupu příslušného orgánu k celkovému posouzení v rámci SREP (shrnutí) a uplatňování opatření v oblasti dohledu na základě celkového posouzení v rámci SREP (5).

Popis, jak jsou výsledky SREP spojeny s uplatňováním opatření včasného zásahu podle článku 27 směrnice 2014/59/EU a určení podmínek, za nichž lze instituci podle článku 32 uvedené směrnice považovat za instituci, která je v selhání nebo u níž je selhání pravděpodobné (6).

[volný text nebo odkaz či hypertextový odkaz na takové pokyny]


(1)  Příslušné orgány zveřejní použitá kritéria a metodiky v řádcích 020 až 040 a pro celkové posouzení v řádku 050. V druhém sloupci je popsán druh informací, které musí být zveřejněny ve formě vysvětlivky.

(2)  Rozsah procesu SREP je třeba posoudit na úrovni instituce i s ohledem na její vlastní zdroje.

Příslušný orgán vysvětlí přístup, který používá pro klasifikaci institucí do různých kategorií pro účely SREP, přičemž popíše použití kvantitativních a kvalitativních kritérií a jak jsou touto kategorizací dotčeny finanční stabilita nebo jiné obecné cíle dohledu.

Příslušný orgán rovněž vysvětlí, jak je kategorizace zavedena v praxi, aby se zajistilo alespoň minimální zapojení do posouzení v rámci SREP, včetně popisu četnosti posouzení všech prvků SREP pro různé kategorie institucí.

(3)  Včetně pracovních nástrojů, např. kontrol na místě a kontrol na dálku, kvalitativních a kvantitativních kritérií, statistických údajů použitých v posouzeních. Doporučují se hypertextové odkazy na pokyny na internetové stránce.

(4)  Příslušné orgány rovněž vysvětlí, jak se na posuzování ICAAP a ILAAP vztahují modely minimálního zapojení, které se používají pro účely proporcionality, a to na základě kategorií SREP, jakož i jak je uplatňována proporcionalita za účelem stanovení dohledových očekávání u ICAAP a ILAAP, a zejména veškeré pokyny nebo minimální požadavky pro ICAAP a ILAAP, které příslušné orgány vydaly.

(5)  Přístup, který používají příslušné orgány, aby dospěly k celkovému posouzení v rámci SREP a k jeho sdělení institucím. Celkové posouzení příslušnými orgány je založeno na přezkoumání veškerých prvků uvedených v řádku 020 až 040 spolu s veškerými dalšími relevantními informacemi o dané instituci, které příslušný orgán získá.

(6)  Příslušné orgány mohou rovněž zveřejnit zásady, jimiž se řídí jejich rozhodnutí přijmout opatření v oblasti dohledu (ve smyslu článků 102 a 104 směrnice o kapitálových požadavcích) a opatření včasného zásahu (ve smyslu článku 27 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank) v případě, že jejich posouzení nějaké instituce odhalí nedostatky nebo nesrovnalosti, které vyžadují zásah orgánu dohledu. Tyto zveřejněné informace by mohly zahrnovat zveřejnění interních pokynů nebo jiných dokumentů popisujících obecné postupy dohledu. U rozhodnutí o jednotlivých institucích však není vyžadováno žádné zveřejnění, aby byla dodržena zásada důvěrnosti.

Příslušné orgány mohou dále poskytnout informace o důsledcích v případě, že instituce poruší relevantní právní předpisy nebo nedodrží opatření dohledu nebo opatření včasného zásahu, jež jsou uložena na základě výsledků SREP, např. tedy uvedou postupy vynucování právních předpisů (jsou-li zavedeny).


PŘÍLOHA IV

SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE

Seznam šablon

Část 1

Konsolidované údaje podle příslušného orgánu

Část 2

Údaje o úvěrovém riziku

Část 3

Údaje o tržním riziku

Část 4

Údaje o operačním riziku

Část 5

Údaje o opatřeních v oblasti dohledu a správních sankcích

Část 6

Údaje o zproštění povinnosti

Obecné poznámky k vyplňování šablon v příloze IV

Příslušné orgány nezveřejní opatření nebo rozhodnutí v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce. Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce, ať už jsou uplatňována vůči jediné instituci, nebo vůči skupině institucí.

Číslicové buňky obsahují pouze čísla. Neuvádí se žádné odkazy na národní měny. Použitou měnou je euro a členské státy mimo eurozónu převedou své národní měny na eura použitím směnných kurzů ECB (ke společnému referenčnímu datu, tj. k poslednímu dni kontrolovaného účetního období), v milionech a s přesností na jedno desetinné místo.

Vykázané částky jsou udávány v milionech eur (dále jen „mil. EUR“).

Procenta se uvádějí s přesností na dvě desetinná místa.

Pokud nejsou údaje zveřejněny, musí být uveden důvod pro nezveřejnění podle nomenklatury EBA, tj. N/A („není k dispozici“) nebo D (pro „důvěrné“).

Údaje se zveřejňují souhrnně, aniž by byly identifikovány jednotlivé úvěrové instituce nebo investiční podniky.

Odkazy na šablony COREP podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jsou uvedeny v částech 1 až 4, jsou-li k dispozici.

Příslušné orgány shromažďují údaje týkající se roku XXXX na konsolidovaném základě. Tím se zajistí konzistentnost shromážděných informací.

Šablony této přílohy se čtou v souvislosti se zde stanoveným a vykazovaným rozsahem konsolidace. Pro zajištění účinného shromažďování údajů se informace o úvěrových institucích a investičních podnicích vykazují zvlášť, ale v obou případech se použije stejná úroveň konsolidace.

Aby byla zajištěna soudržnost a srovnatelnost vykázaných údajů, zveřejní ECB pouze souhrnné statistické údaje o subjektech pod dohledem, u nichž k referenčnímu datu zveřejnění provádí a vykonává přímý dohled, zatímco příslušné vnitrostátní orgány zveřejní souhrnné statistické údaje pouze pro úvěrové instituce, nad nimiž ECB přímý dohled nevykonává.

Údaje se sestavují pouze pro investiční podniky spadající pod směrnici o kapitálových požadavcích. Investiční podniky nespadající do režimu směrnice o kapitálových požadavcích jsou ze sběru údajů vyloučeny.

ČÁST 1

Konsolidované údaje podle příslušného orgánu (rok XXXX)

 

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

 

Počet a velikost úvěrových institucí

 

 

010

Počet úvěrových institucí

 

[hodnota]

020

Celková aktiva jurisdikce (v milionech EUR) (1)

 

[hodnota]

030

Celková aktiva jurisdikce (1) jako % HDP (2)

 

[hodnota]

 

Počet a velikost zahraničních úvěrových institucí  (3)

 

 

040

Z třetích zemí

Počet poboček (4)

 

[hodnota]

050

Celková aktiva poboček (v milionech EUR)

 

[hodnota]

060

Počet dceřiných podniků (5)

 

[hodnota]

070

Celková aktiva dceřiných podniků (v milionech EUR)

 

[hodnota]

 

Celkový kapitál a požadavky na kapitál úvěrových institucí

 

 

080

Celkový kmenový kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu (6)

CA1 (řádek 020 / řádek 010)

[hodnota]

090

Celkový vedlejší kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu (7)

CA1 (řádek 530 / řádek 010)

[hodnota]

100

Celkový kapitál tier 2 jako procentní podíl z celkového kapitálu (8)

CA1 (řádek 750 / řádek 010)

[hodnota]

110

Požadavky na kapitál celkem (v milionech EUR) (9)

CA2 (řádek 010) * 8 %

[hodnota]

120

Celkový kapitálový poměr (%) (10)

CA3 (řádek 050)

[hodnota]

 

Počet a velikost investičních podniků

 

 

130

Počet investičních podniků

 

[hodnota]

140

Aktiva celkem (v milionech EUR) (1)

 

[hodnota]

150

Aktiva celkem vyjádřeno v % HDP

 

[hodnota]

 

Celkový kapitál a požadavky na kapitál investičních podniků

 

 

160

Celkový kmenový kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu (6)

CA1 (řádek 020 / řádek 010)

[hodnota]

170

Celkový vedlejší kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu (7)

CA1 (řádek 530 / řádek 010)

[hodnota]

180

Celkový kapitál tier 2 jako procentní podíl z celkového kapitálu (8)

CA1 (řádek 750 / řádek 010)

[hodnota]

190

Požadavky na kapitál celkem (v milionech EUR) (9)

CA2 (řádek 010) * 8 %

[hodnota]

200

Celkový kapitálový poměr (%) (10)

CA3 (řádek 050)

[hodnota]


ČÁST 2

Údaje o úvěrovém riziku (rok XXXX)

 

Údaje o úvěrovém riziku

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

 

Úvěrové instituce: Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku

 

 

010

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky k úvěrovému riziku

v % z celkových požadavků na kapitál  (11)

CA2 (řádek 040) / (řádek 010)

[hodnota]

020

Úvěrové instituce: členění podle přístupu

% podle celkového počtu úvěrových institucí  (12)

Standardizovaný přístup (SA)

 

[hodnota]

030

Přístup IRB, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

 

[hodnota]

040

Přístup IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

 

[hodnota]

050

% podle celkových požadavků na kapitál pro krytí úvěrového rizika

SA

CA2 (řádek 050) / (řádek 040)

[hodnota]

060

Přístup IRB, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

Kapitálové požadavky podle IRB, základní IRB (řádek 010, sloupec 260) / CA2 (řádek 040)

[hodnota]

070

Přístup IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

Kapitálové požadavky, pokročilý přístup IRB (řádek 010, sloupec 260) / CA2 (řádek 040)

[hodnota]

080

Úvěrové instituce: rozčlenění podle kategorie expozic IRB

v % podle celkového objemu rizikově vážené expozice IRB

Přístup IRB, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

CA2 (řádek 250 / řádek 240)

[hodnota]

090

Ústřední vlády a centrální banky

CA2 (řádek 260 / řádek 240)

[hodnota]

100

Instituce

CA2 (řádek 270 / řádek 240)

[hodnota]

110

Podniky – MSP

CA2 (řádek 280 / řádek 240)

[hodnota]

120

Podniky – specializované úvěrování

CA2 (řádek 290 / řádek 240)

[hodnota]

130

Podniky – ostatní

CA2 (řádek 300 / řádek 240)

[hodnota]

140

Přístup IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

CA2 (řádek 310 / řádek 240)

[hodnota]

150

Ústřední vlády a centrální banky

CA2 (řádek 320 / řádek 240)

[hodnota]

160

Instituce

CA2 (řádek 330 / řádek 240)

[hodnota]

170

Podniky – MSP

CA2 (řádek 340 / řádek 240)

[hodnota]

180

Podniky – specializované úvěrování

CA2 (řádek 350 / řádek 240)

[hodnota]

190

Podniky – ostatní

CA2 (řádek 360 / řádek 240)

[hodnota]

200

Retailová oblast – Malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

CA2 (řádek 370 / řádek 240)

[hodnota]

210

Retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

CA2 (řádek 380 / řádek 240)

[hodnota]

220

Retailová oblast – Kvalifikované revolvingové expozice

CA2 (řádek 390 / řádek 240)

[hodnota]

230

Retailová oblast – Ostatní malé a střední podniky

CA2 (řádek 400 / řádek 240)

[hodnota]

240

Retailová oblast – Ostatní jiné než malé a střední podniky

CA2 (řádek 410 / řádek 240)

[hodnota]

250

Vlastní kapitál podle IRB

CA2 (řádek 420 / řádek 240)

[hodnota]

260

Sekuritizační pozice podle IRB

CA2 (řádek 430 / řádek 240)

[hodnota]

270

Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku

CA2 (řádek 450 / řádek 240)

[hodnota]

 

Údaje o úvěrovém riziku

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

280

Úvěrové instituce: Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku

 

 

290

Úvěrové instituce: rozčlenění podle kategorie expozic SA*

v % podle celkového objemu rizikově vážené expozice SA

Ústřední vlády nebo centrální banky

CA2 (řádek 070 / řádek 050)

[hodnota]

300

Regionální vlády nebo místní orgány

CA2 (řádek 080 / řádek 050)

[hodnota]

310

Subjekty veřejného sektoru

CA2 (řádek 090 / řádek 050)

[hodnota]

320

Mezinárodní rozvojové banky

CA2 (řádek 100 / řádek 050)

[hodnota]

330

Mezinárodní organizace

CA2 (řádek 110 / řádek 050)

[hodnota]

340

Instituce

CA2 (řádek 120 / řádek 050)

[hodnota]

350

Podniky

CA2 (řádek 130 / řádek 050)

[hodnota]

360

Retailová oblast

CA2 (řádek 140 / řádek 050)

[hodnota]

370

Zajištěné nemovitostmi

CA2 (řádek 150 / řádek 050)

[hodnota]

380

Expozice v selhání

CA2 (řádek 160 / řádek 050)

[hodnota]

390

Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem

CA2 (řádek 170 / řádek 050)

[hodnota]

400

Kryté dluhopisy

CA2 (řádek 180 / řádek 050)

[hodnota]

410

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

CA2 (řádek 190 / řádek 050)

[hodnota]

420

Subjekty kolektivního investování

CA2 (řádek 200 / řádek 050)

[hodnota]

430

Vlastní kapitál

CA2 (řádek 210 / řádek 050)

[hodnota]

440

Další položky

CA2 (řádek 211 / řádek 050)

[hodnota]

450

Sekuritizační pozice podle SA

CA2 (řádek 220 / řádek 050)

[hodnota]

460

Úvěrové instituce: rozčlenění podle přístupu založeného na snižování úvěrového rizika (CRM)

% podle celkového počtu úvěrových institucí  (13)

Jednoduchá metoda finančního kolaterálu

 

[hodnota]

470

Komplexní metoda finančního kolaterálu

 

[hodnota]

 

Investiční podniky: Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku

 

 

480

Investiční podniky: kapitálové požadavky k úvěrovému riziku

v % z celkových požadavků na kapitál  (14)

CA2 (řádek 040) / (řádek 010)

[hodnota]

490

Investiční podniky: členění podle přístupu

% podle celkového počtu investičních podniků  (12)

SA

 

[hodnota]

500

IRB

 

[hodnota]

510

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí úvěrového rizika  (15)

SA

(CA2 (řádek 050) / (řádek 040)

[hodnota]

520

IRB

(CA2 (řádek 240) / (řádek 040)

[hodnota]

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o sekuritizacích (v milionech EUR)

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

 

Úvěrové instituce: původce

 

 

530

Celkový objem sekuritizačních expozic vykázaných původcem v rozvaze a podrozvahových účtech

CR SEC SA (řádek 030, sloupec 010) + CR SEC IRB (řádek 030, sloupec 010)

[hodnota]

540

Celkový objem ponechaných sekuritizačních pozic (sekuritizační pozice – původní expozice před uplatněním konverzních faktorů) v rozvaze a na podrozvahových účtech

CR SEC SA (řádek 030, sloupec 050) + CR SEC IRB (řádek 030, sloupec 050)

[hodnota]

 

 

 

 

 

 

 

Expozice a ztráty z úvěrů zajištěných nemovitostmi (v milionech EUR) (16)

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

550

Využití obytných nemovitostí coby kolaterálu

Součet expozic zajištěných obytnými nemovitostmi  (17)

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 050)

[hodnota]

560

Součet ztrát z úvěrů do výše referenčních procentních hodnot  (18)

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 010)

[hodnota]

570

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti  (19)

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 020)

[hodnota]

580

Součet celkových ztrát  (20)

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 030)

[hodnota]

590

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti  (19)

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 040)

[hodnota]

600

Využití obchodních nemovitostí coby kolaterálu

Součet expozic zajištěných obchodními nemovitostmi  (17)

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 050)

[hodnota]

610

Součet ztrát z úvěrů do výše referenčních procentních hodnot  (18)

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 010)

[hodnota]

620

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti  (19)

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 020)

[hodnota]

630

Součet celkových ztrát  (20)

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 030)

[hodnota]

640

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti  (19)

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 040)

[hodnota]


ČÁST 3

Údaje o tržním riziku  (21) (rok XXXX)

 

Údaje o tržním riziku

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

 

Úvěrové instituce: Kapitálové požadavky k tržnímu riziku

 

 

010

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky k tržnímu riziku

v % z celkových požadavků na kapitál  (22)

CA2 (řádek 520) / (řádek 010)

[hodnota]

020

Úvěrové instituce: členění podle přístupu

% podle celkového počtu úvěrových institucí  (23)

Standardizovaný přístup

 

[hodnota]

030

Interní modely

 

[hodnota]

040

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí tržního rizika

Standardizovaný přístup

CA2 (řádek 530) / (řádek 520)

[hodnota]

050

Interní modely

CA2 (řádek 580) / (řádek 520)

[hodnota]

 

Investiční podniky: Kapitálové požadavky k tržnímu riziku

 

 

060

Investiční podniky: kapitálové požadavky k tržnímu riziku

v % z celkových požadavků na kapitál  (22)

CA2 (řádek 520) / (řádek 010)

[hodnota]

070

Investiční podniky: členění podle přístupu

% podle celkového počtu investičních podniků  (23)

Standardizovaný přístup

 

[hodnota]

080

Interní modely

 

[hodnota]

090

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí tržního rizika

Standardizovaný přístup

CA2 (řádek 530) / (řádek 520)

[hodnota]

100

Interní modely

CA2 (řádek 580) / (řádek 520)

[hodnota]


ČÁST 4

Údaje o operačním riziku (rok XXXX)

 

Údaje o operačním riziku

Odkaz k šabloně COREP

Údaje

 

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky k operačnímu riziku

 

 

010

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky k operačnímu riziku

v % z celkových požadavků na kapitál  (24)

CA2 (řádek 590) / (řádek 010)

[hodnota]

020

Úvěrové instituce: členění podle přístupu

% podle celkového počtu úvěrových institucí  (25)

Přístup podle základního ukazatele (BIA)

 

[hodnota]

030

Standardizovaný přístup (TSA)

Alternativní standardizovaný přístup (ASA)

 

[hodnota]

040

Pokročilý přístup k měření (AMA)

 

[hodnota]

050

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí operačního rizika

BIA

CA2 (řádek 600) / (řádek 590)

[hodnota]

060

TSA/ASA

CA2 (řádek 610) / (řádek 590)

[hodnota]

070

AMA

CA2 (řádek 620) / (řádek 590)

[hodnota]

 

Úvěrové instituce: Ztráty způsobené operačním rizikem

 

 

080

Úvěrové instituce: celková hrubá ztráta

Celková hrubá ztráta vyjádřená jako % celkového hrubého příjmu  (26)

Podrobné údaje OPR (řádek 920, sloupec 080) / OPR ((součet (řádek 010 až 130), sloupec 030)

[hodnota]

 

Investiční podniky: kapitálové požadavky k operačnímu riziku

 

 

090

Investiční podniky: kapitálové požadavky k operačnímu riziku

v % z celkových požadavků na kapitál  (24)

CA2 (řádek 590) / (řádek 010)

[hodnota]

100

Investiční podniky: členění podle přístupu

% podle celkového počtu investičních podniků  (25)

BIA

 

[hodnota]

110

TSA/ASA

 

[hodnota]

120

AMA

 

[hodnota]

130

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí operačního rizika

BIA

CA2 (řádek 600) / (řádek 590)

[hodnota]

140

TSA/ASA

CA2 (řádek 610) / (řádek 590)

[hodnota]

150

AMA

CA2 (řádek 620) / (řádek 590)

[hodnota]

 

Investiční podniky: Ztráty způsobené operačním rizikem

 

 

160

Investiční podniky: celková hrubá ztráta

Celková hrubá ztráta vyjádřená jako % celkového hrubého příjmu  (26)

Podrobné údaje OPR (řádek 920, sloupec 080) / OPR ((součet (řádek 010 až 130), sloupec 030)

[hodnota]


ČÁST 5

Údaje o opatřeních v oblasti dohledu a správních sankcích  (27) (rok XXXX)

 

Opatření v oblasti dohledu

Údaje

 

Úvěrové instituce

 

010

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. a)

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

011

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

012

za účelem posílení systémů správy a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

013

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

014

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

015

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

016

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

017

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

018

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

019

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

020

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

021

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

022

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

023

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

024

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. b) a jiných ustanovení směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

025

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

026

za účelem posílení systémů správy a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

027

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

028

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

029

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

030

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

031

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

032

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

033

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

034

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

035

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

036

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

037

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

 

 

 

 

 

Opatření v oblasti dohledu

Údaje

 

Investiční podniky

 

037

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. a)

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

038

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

039

za účelem posílení systémů správy a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

040

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

041

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

042

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

043

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

044

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

045

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

046

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

047

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

048

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

049

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

050

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

051

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. b) a jiných ustanovení směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

052

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

053

za účelem posílení systémů správy a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

054

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

055

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

056

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

057

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

058

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

059

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

060

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

061

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

062

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

063

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

064

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

 

 

 

 

 

Správní sankce (28)

Údaje

 

Úvěrové instituce

 

065

Správní sankce (z důvodu porušení požadavků pro povolení a požadavků pro nabývání kvalifikovaných účastí)

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

066

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 66 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

067

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 66 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

068

správní peněžité sankce uložené fyzické/právnické osobě (čl. 66 odst. 2 písm. c) až e))

[hodnota]

069

pozastavení hlasovacích práv akcionářů (čl. 66 odst. 2 písm. f))

[hodnota]

070

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU)

[volný text]

071

Správní sankce (za porušení požadavků uložených směrnicí 2013/36/EU nebo nařízením (EU) č. 575/2013)

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

072

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 67 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

073

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 67 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

074

odnětí povolení pro instituci vykonávat činnost úvěrové instituce (čl. 67 odst. 2 písm. c))

[hodnota]

075

dočasný zákaz pro fyzickou osobu vykonávat funkce v rámci úvěrových institucí (čl. 67 odst. 2 písm. d))

[hodnota]

076

správní peněžité sankce uložené fyzické/právnické osobě (čl. 67 odst. 2 písm. e) až g))

[hodnota]

077

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU)

[volný text]

 

Investiční podniky

 

078

Správní sankce (z důvodu porušení požadavků pro povolení a požadavků pro nabývání kvalifikovaných účastí)

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

079

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 66 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

080

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 66 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

081

správní peněžité sankce uložené právnické osobě (čl. 66 odst. 2 písm. c) až e))

[hodnota]

082

pozastavení hlasovacích práv akcionářů (čl. 66 odst. 2 písm. f))

[hodnota]

083

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

084

Správní sankce (za porušení požadavků uložených směrnicí 2013/36/EU nebo nařízením (EU) č. 575/2013)

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

085

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 67 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

086

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 67 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

087

odnětí povolení vykonávat činnost investičního podniku (čl. 67 odst. 2 písm. c))

[hodnota]

088

dočasný zákaz pro fyzickou osobu vykonávat funkce v rámci investičních podniků (čl. 67 odst. 2 písm. d))

[hodnota]

089

správní peněžité sankce uložené fyzické/právnické osobě (čl. 67 odst. 2 písm. e) až g))

[hodnota]

090

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU)

[volný text]

Příslušné orgány nezveřejní opatření nebo rozhodnutí v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce. Při zveřejňování informací o obecných kritériích a metodikách příslušné orgány nezveřejní žádná opatření v oblasti dohledu zaměřená na konkrétní instituce, ať už jsou uplatňována vůči jediné instituci, nebo vůči skupině institucí.


ČÁST 6

Údaje o zproštění povinnosti  (29) (rok XXXX)

 

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až páté, sedmé a osmé nařízení (EU) č. 575/2013

 

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Čl. 7 odst. 1 a 2

(zproštění povinností v případě dceřiných podniků)  (30)

Čl. 7 odst. 3

(zproštění povinností v případě mateřských institucí)

010

Celkový počet udělených výjimek

[hodnota]

[hodnota]

011

Počet výjimek udělených mateřským institucím, které mají nebo drží účast v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích

nepoužije se

[hodnota]

012

Celková hodnota konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích (v milionech EUR)

nepoužije se

[hodnota]

013

Procentní podíl celkového konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích (%)

nepoužije se

[hodnota]

014

Procentní podíl požadavků na konsolidovaný kapitál vyhrazený pro dceřiné podniky usazené v třetích zemích (%)

nepoužije se

[hodnota]

 

Povolení udělené mateřským institucím umožňující zahrnout do výpočtu jejich obezřetnostních požadavků stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013 dceřiné podniky

 

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Čl. 9 odst. 1

(Individuální konsolidace)

015

Celkový počet udělených povolení

[hodnota]

016

Počet povolení udělených mateřským institucím, která umožňují zahrnout do výpočtu jejich obezřetnostních požadavků dceřiné podniky usazené v třetích zemích.

[hodnota]

017

Celková hodnota konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích (v milionech EUR)

[hodnota]

018

Procentní podíl celkového konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích usazených v třetích zemích (%)

[hodnota]

019

Procentní podíl požadavků na konsolidovaný kapitál vyhrazený pro dceřiné podniky usazené v třetích zemích (%)

[hodnota]

 

Výjimky z uplatňování požadavků na likviditu na individuálním základě stanovených v části šesté nařízení (EU) č. 575/2013

 

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Článek 8

(Zproštění povinností týkajících se likvidity v případě dceřiných podniků)

020

Celkový počet udělených výjimek

[hodnota]

021

Počet výjimek udělených podle čl. 8 odst. 2, pokud jsou všechny instituce jediné podskupiny pro účely likvidity povoleny ve stejném členském státě

[hodnota]

022

Počet výjimek udělených podle čl. 8 odst. 1, pokud jsou všechny instituce jediné podskupiny pro účely likvidity povoleny ve více členských státech

[hodnota]

023

Počet výjimek udělených podle čl. 8 odst. 3 institucím, které jsou členy téhož institucionálního systému ochrany

[hodnota]

 

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až osmé nařízení (EU) č. 575/2013

 

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Článek 10

(Úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu)

024

Celkový počet udělených výjimek

[hodnota]

025

Počet výjimek udělených úvěrovým institucím trvale přidruženým k ústřednímu subjektu

[hodnota]

026

Počet výjimek udělených ústředním subjektům

[hodnota]


(1)  Číselné vyjádření celkových aktiv představuje celkovou hodnotu aktiv příslušné země pro příslušné vnitrostátní orgány, pouze pro řádky 020 a 030, a pro ECB celkovou hodnotu aktiv významných institucí pro celý jednotný mechanismus dohledu.

(2)  HDP při tržní ceně; navržený zdroj – Eurostat/ECB.

(3)  Země EHP se nezahrnují.

(4)  Počet poboček ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení o kapitálových požadavcích. Má-li úvěrová instituce sídlo ve třetí zemí a více provozoven v jiné zemi, považují se tyto provozovny za jedinou pobočku.

(5)  Počet dceřiných podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení o kapitálových požadavcích. Každý dceřiný podnik jiného dceřiného podniku se také považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí v čele těchto podniků.

(6)  Poměr kmenového kapitálu tier 1 ve smyslu článku 50 nařízení o kapitálových požadavcích ke kapitálu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 a článku 72 nařízení o kapitálových požadavcích, vyjádřený v procentech (%).

(7)  Poměr vedlejšího kapitálu tier 1 ve smyslu článku 61 nařízení o kapitálových požadavcích ke kapitálu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 a článku 72 nařízení o kapitálových požadavcích, vyjádřený v procentech (%).

(8)  Poměr kapitálu tier 2 ve smyslu článku 71 nařízení o kapitálových požadavcích ke kapitálu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 a článku 72 nařízení o kapitálových požadavcích, vyjádřený v procentech (%).

(9)  8 % celkového objemu rizikových expozic ve smyslu čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích.

(10)  Poměr kapitálu k celkovému objemu rizikových expozic ve smyslu čl. 92 odst. 2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích, vyjádřený v procentech (%).

(11)  Poměr kapitálových požadavků k úvěrovému riziku ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) a f) nařízení o kapitálových požadavcích k celkovému kapitálu ve smyslu čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích.

(12)  Používá-li instituce více než jeden přístup, musí být započítána v každém z těchto přístupů. Součet procentních podílů vykázaných pro tyto tři přístupy může tedy být vyšší než 100 %.

(13)  Používá-li ve výjimečných případech instituce více než jeden přístup, musí být započítána v každém z těchto přístupů. Součet vykázaných procentních podílů může tedy být vyšší než 100 %.

(14)  Poměr kapitálových požadavků k úvěrovému riziku ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) a f) nařízení o kapitálových požadavcích k celkovému kapitálu ve smyslu čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích.

(15)  Procentní podíl kapitálových požadavků investičních podniků, které uplatňují přístup SA a IRB, ve vztahu k celkovým kapitálovým požadavkům k úvěrovému riziku ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.

(16)  Výše odhadovaných ztrát se vykazuje k referenčnímu datu vykázání.

(17)  Ve smyslu čl. 101 odst. 1 písm. c) a f) nařízení o kapitálových požadavcích; tržní hodnota a zástavní hodnota nemovitosti v souladu s čl. 4 odst. 1 body 74 a 76; pouze pro část expozice považovanou za plně a zcela zajištěnou podle čl. 124 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.

(18)  Ve smyslu čl. 101 odst. 1 písm. a) a d) nařízení o kapitálových požadavcích; tržní hodnota a zástavní hodnota nemovitosti v souladu s čl. 4 odst. 1 body 74 a 76.

(19)  Pokud byla hodnota kolaterálu vypočtena jako zástavní hodnota nemovitosti.

(20)  Ve smyslu čl. 101 odst. 1 písm. b) a e) nařízení o kapitálových požadavcích; tržní hodnota a zástavní hodnota nemovitosti v souladu s čl. 4 odst. 1 body 74 a 76.

(21)  Šablona obsahuje informace o všech institucích, a nikoli pouze o institucích s pozicemi tržního rizika.

(22)  Poměr celkového objemu rizikové expozice u pozičního, měnového a komoditního rizika ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. b) bodu i) a písm. c) bodů i) a iii) nařízení o kapitálových požadavcích a čl. 92 odst. 4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích k celkovému objemu rizikové expozice ve smyslu čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích (v %).

(23)  Používá-li instituce více než jeden přístup, musí být započítána v každém z těchto přístupů. Součet vykázaných procentních podílů může tedy být vyšší než 100 %, ale také nižší než 100 %, neboť subjekty s malým obchodním portfoliem nejsou povinny určovat tržní riziko.

(24)  Poměr celkového objemu rizikové expozice u operačního rizika ve smyslu čl. 92 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích k celkovému objemu rizikové expozice ve smyslu čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 nařízení o kapitálových požadavcích (v %).

(25)  Používá-li instituce více než jeden přístup, musí být započítána v každém z těchto přístupů. Součet vykázaných procentních podílů může tedy být vyšší než 100 %, ale také nižší než 100 %, neboť některé investiční podniky nejsou povinny počítat kapitálové požadavky k operačnímu riziku.

(26)  Pouze pokud jde o subjekty, které používají přístup AMA nebo TSA/ASA; poměr celkové výše ztrát u všech linií podnikání k součtu relevantního ukazatele u bankovních činností podléhajících přístupu TSA/ASA a AMA za poslední rok (v %).

(27)  Informace se vykazují podle data rozhodnutí.

Vzhledem k rozdílům vnitrostátních úprav, jakož i praxe a přístupů v oblasti dohledu mezi příslušnými orgány nemusí údaje poskytnuté v této tabulce umožňovat smysluplné srovnání mezi jednotlivými jurisdikcemi. Jakékoli závěry přijaté, aniž by byly důkladně zohledněny tyto rozdíly, mohou být zavádějící.

(28)  Správní sankce uložené příslušnými orgány. Příslušné orgány oznámí k referenčnímu datu vykazování všechny správní sankce, proti nimž není v jejich jurisdikci k dispozici žádný opravný prostředek. Příslušné orgány členských států, v nichž je povoleno zveřejňovat správní sankce podléhající opravnému prostředku, oznámí rovněž uvedené správní sankce, ledaže byl vydán opravný prostředek, kterým se daná správní sankce zrušuje.

(29)  Příslušné orgány vykazují informace o přiznávání výjimek na základě celkového počtu výjimek přiznaných příslušným orgánem, které jsou stále účinné nebo platné. Informace, které mají být oznámeny, se omezují na subjekty, jimž byla udělena výjimka. Pokud informace nejsou k dispozici, tj. nejsou součástí řádného podávání zpráv, vykáže se u nich „nepoužije se“.

(30)  Počet institucí, kterým byla udělena výjimka, se použije jako základ pro počítání výjimek.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU