(EU) 2019/905Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/905 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2019, s. 2-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/905

ze dne 13. března 2019,

kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Za účelem provádění povinnosti vykládky zmocňuje čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na počáteční období nejvýše tří let, jež může být prodlouženo na další celkové období tří let, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Přímý zájem na řízení rybolovu v severozápadních vodách má Belgie, Španělsko, Francie, Irsko, Nizozemsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto členské státy předložily Komisi dne 31. května 2018 společné doporučení týkající se plánu výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách na roky 2019–2021. Dne 30. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(4)

Na základě uvedeného společného doporučení stanovilo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 (2) plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách na roky 2019–2021.

(5)

Dne 14. listopadu 2018 předložily Belgie, Španělsko, Francie, Irsko, Nizozemsko a Spojené království nové společné doporučení, v němž navrhly tři opravy plánu výmětů stanoveného nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034.

(6)

Podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 má Komise usnadnit spolupráci mezi členskými státy, včetně případného zajištění vědeckého příspěvku od příslušných vědeckých subjektů. Před přijetím nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 byly od příslušných vědeckých subjektů získány vědecké příspěvky, které přezkoumal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Nové společné doporučení navrhuje opravy technické povahy, které vycházejí z vědeckého příspěvku, který je již k dispozici.

(7)

V bodě 28 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 se stanoví, že Komise před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy. Opatření navrhovaná v novém společném doporučení jsou v souladu se stanoviskem skupiny odborníků v oblasti rybolovu, která se skládá ze zástupců 28 členských států, z Komise a z Evropského parlamentu jako pozorovatele.

(8)

Zaprvé se v novém společném doporučení navrhuje opravit definici „dílce seltra“ stanoveného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034, jelikož tato definice není v souladu se společným doporučením ze dne 31. května 2018.

(9)

Zadruhé se v novém společném doporučení navrhuje zrušit požadavek používat při lovu humra severského pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami vysoce selektivní lovná zařízení, jelikož tento požadavek byl do společného doporučení ze dne 31. května 2018, a tím pádem do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 zahrnut chybně.

(10)

Nové společné doporučení dále navrhuje vyloučit lov hřebenatky víčkovité žijící při dně z oblasti působnosti některých technických opatření určených ke zlepšení selektivity v Irském moři, neboť nebylo úmyslem, aby společné doporučení ze dne 31. května 2018, a v důsledku toho nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 zahrnovalo tento druh rybolovu do působnosti uvedených technických opatření.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po jeho vyhlášení. Jelikož se plán výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 používá od 1. ledna 2019, toto nařízení by se mělo použít zpětně ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   „dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

a)

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 300 mm (čtvercová oka) umístěného v kvadratické části se čtyřmi dílci v rovné části kapsy sítě;

b)

je dlouhé nejméně 3 metry;

c)

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

d)

dosahuje celé šířky horního dílce kvadratické části vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému).“

2)

V čl. 3 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80–110 mm v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží.“

3)

V čl. 10 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla dosahující odlovů, které zahrnují více než 30 % humra severského nebo více než 85 % hřebenatky víčkovité.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 8).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU