(EU) 2019/899Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/899 ze dne 29. května 2019 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm jehňat, kozy určené k produkci mléka, ovce určené k produkci mléka, buvolí krávy určené k produkci mléka, koně a výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 232/2009, (ES) č. 186/2007 a (ES) č. 209/2008 (držitel povolení S.I. Lesaffre) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 144, 3.6.2019, s. 32-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 2019 Nabývá účinnosti: 23. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/899

ze dne 29. května 2019

o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm jehňat, kozy určené k produkci mléka, ovce určené k produkci mléka, buvolí krávy určené k produkci mléka, koně a výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 232/2009, (ES) č. 186/2007 a (ES) č. 209/2008 (držitel povolení S.I. Lesaffre)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 byla povolena na dobu deseti let jako doplňková látka pro výkrm jehňat nařízením Komise (ES) č. 1447/2006 (2), pro koně nařízením Komise (ES) č. 186/2007 (3), pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka nařízením Komise (ES) č. 188/2007 (4), pro výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 209/2008 (5) a pro buvolí krávy určené k produkci mléka nařízením Komise (ES) č. 232/2009 (6).

(3)

V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1831/2003 podal držitel uvedených povolení žádosti o obnovení povolení pro Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (dříve NCYC Sc 47) jako doplňkové látky pro výkrm jehňat, kozy určené k produkci mléka, ovce určené k produkci mléka, buvolí krávy určené k produkci mléka, výkrm prasat a koně s požadavkem na zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 13. června 2018 (7) k závěru, že žadatel poskytl údaje prokazující, že daná doplňková látka splňuje podmínky povolení.

(5)

Posouzení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

V důsledku obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení by měla být zrušena nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 209/2008 a (ES) č. 232/2009.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení doplňkové látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“ při použití pro výkrm jehňat, kozy určené k produkci mléka, ovce určené k produkci mléka, buvolí krávy určené k produkci mléka a výkrm prasat; a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“ při použití pro koně se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňková látka za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení, nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 209/2008 a (ES) č. 232/2009 a premixy a krmné směsi, které ji obsahují, označené v souladu s uvedenými nařízeními před vstupem tohoto nařízení v platnost mohou být nadále uváděny na trh až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 209/2008 a (ES) č. 232/2009 se zrušují.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1447/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 28).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 186/2007 ze dne 21. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 63, 1.3.2007, s. 6).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 188/2007 ze dne 23. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 57, 24.2.2007, s. 3).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 209/2008 ze dne 6. března 2008 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 63, 7.3.2008, s. 3).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 232/2009 ze dne 19. března 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňkové látky pro buvolí krávy určené k produkci mléka (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre) (Úř. věst. L 74, 20.3.2009, s. 14).

(7)  EFSA Journal 2018;16(7):5339.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Složení doplňkové látky

Přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 s minimální koncentrací 5 × 109 CFU/g.

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Vitální sušené buňky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivace na dextrózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem (EN 15789:2009).

Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Výkrm jehňat

1,4 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doporučené dávky (CFU/kus/den) pro:

kozy určené k produkci mléka: 3 × 109

ovce určené k produkci mléka: 2 × 109

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany očí a dýchacích cest.

23. června 2029

Kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka

7 × 108

Výkrm prasat

1,25 × 109

Buvolí krávy určené k produkci mléka

5 × 108

 

 


Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Složení doplňkové látky

Přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 s minimální koncentrací 5 × 109 CFU/g.

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Vitální sušené buňky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analytická metoda  (2)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivace na dextrózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem (EN 15789:2009).

Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Koně

8 × 108

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doporučené dávky (CFU/kus/den) pro:

koně: 1,25 × 1010 – 6 × 1010

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany očí a dýchacích cest.

23. června 2029


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU