(EU) 2019/890Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/890 ze dne 27. května 2019, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Gambie a Súdánu a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a prováděcí (EU) č. 884/2014 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 48-53 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 2019 Nabývá účinnosti: 18. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/890

ze dne 27. května 2019,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Gambie a Súdánu a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a prováděcí (EU) č. 884/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) stanoví, že je třeba provádět zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení. Podzemnice olejná z Gambie již podléhá zesílené úřední kontrole, pokud jde o přítomnost aflatoxinů, od října 2015. Kromě toho již podléhá zesílené úřední kontrole, pokud jde o přítomnost aflatoxinů, podzemnice olejná ze Súdánu, a to od dubna 2014.

(2)

Úřední kontroly prováděné u těchto komodit členskými státy podle nařízení (ES) č. 669/2009 vykazují buď přetrvávající vysokou míru nesouladu s předepsanými maximálními limity aflatoxinů, nebo vedly po prvotní vysoké míře nesouladu k významnému snížení počtu zásilek určených k dovozu do Unie. Tyto výsledky dokazují, že dovoz uvedených potravin a krmiv představuje riziko pro zdraví zvířat a lidí. Ani po několika letech zvýšené četnosti kontrol na hranicích Unie nedošlo ke zlepšení situace.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (4) stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny. V současné době se nevztahuje na dovoz podzemnice olejné z Gambie a Súdánu.

(4)

Za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii je nezbytné kromě zesílených úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky týkající se této potraviny a krmiva z Gambie a Súdánu. Ke každé zásilce podzemnice olejné z Gambie a Súdánu by mělo být přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvádějící, že z produktů byly odebrány vzorky, které byly analyzovány na přítomnost aflatoxinů, a že produkty byly shledány jako vyhovující právním předpisům Unie. Výsledky odběru vzorků a analýzy by měly být připojeny k přiloženému osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

(5)

Vzhledem k vysoké míře nedodržování stanovených maximálních limitů aflatoxinů v sušených fících z Turecka je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol aflatoxinu v sušených fících z Turecka z 10 na 20 %. Rovněž byly v sušených fících z Turecka hlášeny časté nálezy vysoké hladiny ochratoxinu A.

(6)

Z oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) č. 884/2014 jsou v současnosti vyňaty zásilky určené soukromým osobám pro osobní spotřebu a použití. Je rovněž vhodné vyjmout zásilky krmiv a potravin zasílané jako vzorky zboží nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh nebo které jsou zasílány k použití pro vědecké účely. Týká se to velmi malých zásilek určitých krmiv a potravin, ale vzhledem k různorodosti produktů, o které se jedná, není vhodné stanovit konkrétní hmotnost. Aby se však zabránilo zneužití, je kromě výše uvedených podmínek pro osvobození stanovena maximální hmotnost. Vzhledem k nízkému riziku, které takové zásilky představují pro veřejné zdraví, by bylo nepřiměřené uložit požadavek, aby bylo k těmto zásilkám přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti nebo výsledky odběru vzorků a analytických testů.

(7)

Brazilské, etiopské, argentinské a ázerbájdžánské orgány informovaly Komisi o změně příslušného orgánu, jehož oprávněný zástupce je zplnomocněn podepisovat osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Tyto změny by proto měly být odpovídajícím způsobem zavedeny do prováděcího nařízení (EU) č. 884/2014.

(8)

Kromě toho je vhodné aktualizovat příslušné kódy KN pro Capsicum annuum z důvodu nedávných změn kódu KN a doplnit kódy KN u pasty z lískových ořechů a také u fíků, upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, protože se s výrobky odpovídajícími popisu obchoduje pod těmito kódy.

(9)

Nařízení (ES) č. 669/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 1 se doplňují nová písmena o) a p), která znějí:

„o)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Gambie;

p)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané ze Súdánu;“;

2)

v článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Toto nařízení se nepoužije na zásilky krmiv a potravin uvedených v odstavcích 1 a 2, které jsou určeny soukromým osobám pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky. Toto nařízení se rovněž nepoužije na zásilky krmiv a potravin zasílané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh nebo které jsou zasílány k použití pro vědecké účely.

Celková hmotnost zásilek uvedených v prvním pododstavci nesmí v žádném případě přesáhnout 30 kg.“;

3)

v článku 5 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování potravinami (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) a Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) v případě krmiv a potravin z Brazílie;“;

b)

písmena j), k) a l) se nahrazují tímto:

„j)

etiopský Úřad pro správu a kontrolu potravin, léčiv a zdravotní péče (FMHACA) v případě potravin z Etiopie;

k)

Národní služba pro zemědělsko-potravinovou kvalitu a zdraví (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)) a Národní ústav pro výživu (Instituto Nacional de Alimentos (INAL)) v případě krmiv a potravin z Argentiny;

l)

Agentura pro bezpečnost potravin Ázerbájdžánské republiky v případě potravin z Ázerbájdžánu.“;

c)

doplňují se nová písmena m) a n), která znějí:

„m)

Úřad pro bezpečnost a kvalitu potravin v případě krmiv a potravin z Gambie;

n)

Ministerstvo zemědělství a lesnictví v případě krmiv a potravin ze Súdánu.“;

4)

příloha I nařízení (EU) č. 884/2014 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 2 odst. 1, které opustily zemi původu před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dovezeny do Unie, aniž by k nim bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků a analýz.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 se zrušují tyto položky:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

„—

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50“

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 


PŘÍLOHA II

Příloha I nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:

1)

Doplňují se nové položky, které znějí:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu nebo země odeslání

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

„—

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Gambie (GM)

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Súdán (SD)

50“

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

2)

Pátá položka, týkající se sušených fíků, směsí ořechů nebo sušeného ovoce obsahujících fíky, pasty z fíků a fíků, upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, z Turecka, se nahrazuje tímto:

„—

Sušené fíky

0804 20 90

 

Turecko (TR)

20“

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50

Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 nebo

ex 2007 99

Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 99 nebo

ex 2008 97

Mouka, krupice nebo prášek ze sušených fíků

ex 1106 30 90

(Potraviny)

 

3)

Šestá položka, týkající se lískových ořechů, směsí ořechů nebo sušeného ovoce obsahujících lískové ořechy, pasty z lískových ořechů, lískových ořechů, jinak upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, mouky, krupice a prášku z lískových ořechů, lískových ořechů rozřezaných na kousky nebo plátky nebo rozdrcených a oleje z lískových ořechů z Turecka, se nahrazuje tímto:

„—

Lískové ořechy (Corylus spp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Turecko (TR)

5“

Lískové ořechy (Corylus spp.) bez skořápky

0802 22 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 nebo

ex 2007 99

ex 2008 97 nebo

ex 2008 99

Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

Lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené

ex 0802 22 00

Lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené, jinak upravené nebo konzervované

ex 2008 19

Olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

(Potraviny)

 

4)

Dvanáctá položka, týkající se Capsicum annuum, vcelku, drcené nebo mleté, sušených plodů rodu Capsicum, vcelku, jiných než sladké papriky (Capsicum annuum) a muškátových oříšků (Myristica fragrans) z Indie, se nahrazuje tímto:

„—

Capsicum annuum, vcelku

0904 21 10

 

Indie (IN)

20“

Capsicum annuum, drcená nebo mletá

ex 0904 22 00

11; 19

Sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

20

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koření)

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU