(EU) 2019/887Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046

Publikováno: Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 16-42 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2019 Nabývá účinnosti: 30. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/887

ze dne 13. března 2019

o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (1), a zejména na článek 71 třetí odstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 (2) Komise přijala vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (3).

(2)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (EU, Euratom) 2018/1046. Proto je nezbytné přijmout vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 71 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen „subjekty PVSS“).

(3)

S cílem přijmout pravidla zajišťující řádné finanční řízení finančních prostředků Unie a umožnit subjektům PVSS přijmout vlastní finanční pravidla je nutné přijmout pro tyto subjekty vzorové finanční nařízení. Finanční pravidla subjektů PVSS se od tohoto nařízení smějí odchýlit pouze tehdy, je-li to nezbytné z hlediska jejich zvláštních potřeb a s předchozím souhlasem Komise.

(4)

Vzorové finanční nařízení pro subjekty PVSS by mělo být v souladu s ustanoveními nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a mělo by umožnit další zjednodušení a přehlednost, aby bylo možné zohledňovat zkušenosti získané při jejich uplatňování.

(5)

Po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 (4) bylo nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2461 (5) změněno nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem sladění pravidel pro udělování absolutoria, vykazování a externí audit s pravidly platnými pro subjekty uvedené v článku 70 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Pravidla o řízení, interním auditu a odpovědnosti vztahující se na subjekty PVSS by měla být sladěna s odpovídajícími ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 (6) vztahujícími se na subjekty uvedené v článku 70 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

(6)

Vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (7) bylo zrušeno, měla by být odstraněna též povinnost, aby subjekty PVSS přijaly svá vlastní prováděcí pravidla.

(7)

Subjekty PVSS by měly sestavovat a plnit rozpočet v souladu se zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, ročního rozpočtu, vyrovnanosti, zúčtovací jednotky, univerzálnosti, specifikace, řádného finančního řízení vyžadujícího transparentnost a účinnou a efektivní vnitřní kontrolu.

(8)

Za účelem zajištění kontinuity činnosti a umožnění plnění závazku v oblasti běžných správních výdajů na konci finančního roku by subjekty PVSS měly být za určitých podmínek schopny tyto výdaje přidělovat předem na závazky k tíži prostředků stanovených pro následující rozpočtový rok.

(9)

S ohledem na svá specifika by subjekty PVSS neměly být s to využívat podnikové sponzorství.

(10)

Je nutno objasnit s ohledem na rozpočet pojem výkonnosti. Výkonnost je třeba spojovat se zásadou řádného finančního řízení. Zásadu řádného finančního řízení je třeba definovat. Měla by se stanovit souvislost mezi stanovenými cíli a ukazateli výkonnosti na jedné straně a výsledky a hospodárností, účinností a účelností při využívání prostředků na straně druhé.

(11)

Aby se zajistilo celkové provádění úkolů a činností subjektů PVSS, mělo by být možné zaznamenávat nevyužité prostředky pro daný rok do odhadu příjmů a výdajů pro následující tři rozpočtové roky.

(12)

S ohledem na soukromě-veřejnou povahu subjektů PVSS je nutné vymezit pravomoci a povinnosti účetního a schvalující osoby. Schvalující osoby by měly nést plnou odpovědnost za veškeré příjmové i výdajové operace provedené v rámci jejich pravomoci a měly by být plně odpovědné za svou činnost, v případě nutnosti i v rámci disciplinárních řízení. S cílem předcházet chybám a nesrovnalostem by schvalující osoby měly vypracovat víceletou kontrolní strategii, která by měla být založena na rizicích a hledisku nákladové efektivnosti.

(13)

Aby bylo zaručeno, že každý subjekt PVSS je odpovědný za plnění svého rozpočtu a že sleduje cíle, jež mu byly stanoveny při jeho založení, mělo by být subjektům PVSS v rámci plnění jim svěřených úkolů povoleno využívat externích soukromoprávních subjektů bude-li to nutné, pokud tyto úkoly nezahrnují výkon veřejné služby nebo použití pravomoci volného uvážení.

(14)

V zájmu snazšího vynakládání svých prostředků a v souladu se zásadou řádného finančního řízení by subjekty PVSS měly mít možnost uzavírat meziútvarové dohody podle čl. 59 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, zejména s orgány Unie a jinými subjekty Unie. Je třeba zajistit vhodné podávání zpráv o těchto meziútvarových dohodách.

(15)

V zájmu lepší nákladové efektivnosti by subjekty PVSS měly mít možnost sdílet služby nebo je převádět na jiný subjekt nebo Komisi, zejména tím, že účetní Komise je pověřen všemi nebo některými úkoly účetního subjektu PVSS.

(16)

Aby subjekty PVSS dokázaly identifikovat a správně řídit riziko skutečného nebo domnělého střetu zájmů, měly by mít povinnost přijmout pravidla pro předcházení a řešení střetu zájmů. Tato pravidla by měla zohledňovat pokyny stanovené Komisí.

(17)

Je třeba stanovit zásady, které je nutno dodržet v souvislosti s příjmovými a výdajovými operacemi každého subjektu PVSS.

(18)

V souladu se specifickou povahou subjektů PVSS by jejich členové měli nést náklady svého příspěvku na správní náklady subjektu PVSS. Příjemci finančních prostředků poskytovaných subjektem PVSS, kteří nejsou členy, by neměli na tyto náklady přímo či nepřímo a jakoukoli formou přispívat a neměli by být vyzýváni či žádáni, aby přispěli na správní náklady subjektu PVSS, pokud se účastní projektů spolufinancovaných uvedeným subjektem.

(19)

Subjekty PVSS přijímají svůj roční pracovní program pro daný rok do konce roku předchozího. Tento roční pracovní program by měl obsahovat popis činností, jež mají být financovány, a údaje o množství finančních zdrojů přidělených na každou z nich, informace o celkové strategii provádění programu, které je svěřeno subjektu PVSS, jakož i strategii pro dosahování vyšší účinnosti a synergií. Roční pracovní program by měl rovněž obsahovat strategii pro organizační řízení a systémy vnitřní kontroly, včetně strategie proti podvodům a údaje o opatřeních na ochranu proti opakování případů střetu zájmů, nesrovnalostí a podvodů, zejména pokud nedostatky vedly ke kritickým doporučením.

(20)

Vedle již dobře zavedených forem příspěvku Unie (proplacení způsobilých nákladů, které skutečně vznikly, jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálního financování) je vhodné umožnit subjektům PVSS poskytovat podporu prostřednictvím financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace. Tato dodatečná forma financování by měla být založena buď na splnění určitých podmínek ex ante, nebo na dosažení výsledků měřených podle předem stanovených milníků nebo prostřednictvím ukazatelů výkonnosti.

(21)

Na ochranu finančních zájmů Unie by se měla na subjekty PVSS vztahovat pravidla jednotného systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů zřízeného nařízením (EU, Euratom) 2018/1046.

(22)

V zájmu posílení řízení subjektů PVSS by tyto subjekty měly neprodleně Komisi oznamovat případy podvodu, finančních nesrovnalostí a vyšetřování.

(23)

Vzhledem k soukromě-veřejné povaze subjektů PVSS, a zejména vzhledem k příspěvku soukromého sektoru do rozpočtu subjektu PVSS, by měly být stanoveny pružné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Tyto postupy by měly dodržovat zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace a mohou se odchylovat od příslušných ustanovení stanovených v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Očekává se, že posílená spolupráce mezi členy subjektů PVSS přispěje k lepším a levnějším dodávkám zboží a služeb, jakož i k zabránění nadměrným nákladům při řízení postupů zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o dodávky zboží, poskytování služeb nebo provádění stavebních prací, které tito členové dodávají, poskytují nebo provádějí přímo bez využití třetích stran, subjekty PVSS by měly mít možnost uzavírat se svými členy jinými než Unie smlouvy, aniž by se musely uchylovat k zadávání zakázek.

(24)

Při hodnocení žádostí o grant, projektů a nabídek a při vydávání stanoviska a poskytování poradenství v konkrétních případech by subjekty PVSS měly mít možnost využívat externích odborníků. Tito odborníci by měli být vybíráni v souladu se zásadami zákazu diskriminace, rovného zacházení a zabránění střetu zájmů.

(25)

V zájmu zajištění jednotného provádění akcí řízených přímo Komisí by se na udělování grantů a cen měla vztahovat příslušná ustanovení nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 s výhradou jakýchkoliv zvláštních ustanovení zřizujícího aktu subjektu PVSS nebo základního právního aktu programu, jehož provedení je subjektu PVSS svěřeno.

(26)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (8) subjekty PVSS neprodleně předají Evropskému úřadu pro boj proti podvodům veškeré informace týkající se možných případů podvodu, korupce nebo jiného protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie. Podle čl. 24 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2017/1939 (9) oznámí subjekty PVSS bez zbytečného odkladu Úřadu evropského veřejného žalobce trestnou činnost, jež by v souladu s uvedeným nařízením mohla spadat do výkonu jeho pravomoci. V zájmu posílení řízení subjektů PVSS by tyto subjekty měly neprodleně Komisi oznamovat rovněž případy podvodu, finančních nesrovnalostí a vyšetřování. Komise a subjekty PVSS by měly zavést postupy, které náležitě ochrání osobní údaje a zajistí dodržování zásady „vědět jen to nejnutnější“ při jakémkoli předávání informací týkajících se údajných podvodů a jiných nesrovnalostí a probíhajících nebo ukončených šetření.

(27)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 by mělo být zrušeno. Odkaz na zrušené nařízení by se měl považovat za odkazy na toto nařízení.

(28)

Aby mohly subjekty PVSS přijmout revidovaná finanční nařízení včas nejpozději k 1. září 2019 a aby mohly mít prospěch ze zjednodušení a sladění s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanovuje hlavní zásady, podle nichž přijmou subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen „subjekty PVSS“) uvedené v článku 71 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 svá vlastní finanční pravidla. Finanční pravidla subjektu PVSS se nesmí odchylovat od tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy si to vyžadují zvláštní potřeby subjektu PVSS, přičemž Komise musí podle čl. 71 čtvrtého pododstavce nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 vydat předchozí souhlas. Subjekt PVSS zveřejní svá finanční pravidla na svých internetových stránkách.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„správní radou“ se rozumí hlavní vnitřní orgán subjektu PVSS rozhodující o finančních a rozpočtových otázkách, bez ohledu na jeho název ve zřizujícím aktu subjektu PVSS;

2)

„ředitelem“ se rozumí osoba pověřená prováděním rozhodnutí správní rady a plněním rozpočtu subjektu PVSS jako schvalující osoba, bez ohledu na jeho označení ve zřizujícím aktu subjektu PVSS;

3)

„členem“ se rozumí člen subjektu PVSS v souladu s jeho zřizujícím aktem;

4)

„zřizujícím aktem“ se rozumí nástroj unijního práva upravující hlavní aspekty zřízení a provozu subjektu PVSS,

Ustanovení článku 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použije obdobně.

Článek 3

Oblast působnosti rozpočtu

Pro každý rozpočtový rok stanovuje rozpočet subjektu PVSS prognózu veškerých příjmů a výdajů, které se pro subjekt PSVSS považují za nezbytné, a tyto příjmy a výdaje schvaluje. Rozpočet zahrnuje:

a)

příjmy subjektu PVSS, které zahrnují:

i)

finanční příspěvek jeho členů na správní náklady;

ii)

finanční příspěvek jeho členů na operační náklady;

iii)

příjmy účelově vázané na zvláštní výdaje;

iv)

veškeré příjmy, jichž subjekt PVSS dosáhne;

b)

výdaje subjektu PVSS, včetně správních výdajů.

KAPITOLA 2

ROZPOČTOVÉ ZÁSADY

Článek 4

Dodržování rozpočtových zásad

Rozpočet subjektu PVSS je sestavován a plněn v souladu se zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, ročního rozpočtu, vyrovnanosti, zúčtovací jednotky, univerzálnosti, specifikace, řádného finančního řízení a transparentnosti, jak jsou stanoveny v tomto nařízení.

Článek 5

Zásady jednotnosti a správnosti rozpočtu

1.   Veškeré příjmy a výdaje se zaúčtují do příslušné rozpočtové položky v rozpočtu subjektu PVSS.

2.   Výdaje mohou být přiděleny nebo schváleny pouze v rámci schválených prostředků rozpočtu subjektu PVSS.

3.   Do rozpočtu subjektu PVSS mohou být zaznamenány jen prostředky, které odpovídají výdajům považovaným za nezbytné.

4.   Subjektu PVSS nepřísluší úroky z plateb předběžného financování uskutečněných z rozpočtu subjektu PVSS.

Článek 6

Zásada ročního rozpočtu

1.   Prostředky zaznamenané do rozpočtu subjektu PVSS se schvalují na dobu jednoho rozpočtového roku, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

2.   Prostředky na závazky kryjí celkové náklady právních závazků přijatých během rozpočtového roku.

3.   Prostředky na platby kryjí platby prováděné ke splnění právních závazků přijatých během rozpočtového roku nebo v předchozích rozpočtových rocích.

4.   Výdaje ze správních prostředků nesmí být vyšší než očekávané roční příjmy uvedené v čl. 3 písm. a) bodě i).

5.   Vzhledem k potřebám subjektu PVSS se nevyužité prostředky mohou zaznamenávat do odhadu příjmů a výdajů pro následující až tři rozpočtové roky. Tyto prostředky musí být použity přednostně.

6.   Odstavce 1 až 5 nebrání tomu, aby rozpočtové závazky na akce, jejichž trvání přesahuje jeden rozpočtový rok, byly rozloženy do několika ročních splátek, pokud tak stanovuje zřizující akt nebo pokud se týkají správních výdajů.

Článek 7

Přidělení prostředků na závazky

1.   Prostředky zapsané v rozpočtu lze přidělit na závazky s účinkem od 1. ledna, jakmile byl rozpočet subjektu PVSS s konečnou platností přijat.

2.   Běžné správní výdaje mohou být od 15. října rozpočtového roku přiděleny předem na závazky k tíži prostředků stanovených pro následující rozpočtový rok za předpokladu, že tyto výdaje byly schváleny v posledním řádně přijatém rozpočtu subjektu PVSS, a pouze do výše maximálně jedné čtvrtiny celkových odpovídajících prostředků schválených správní radou pro běžný rozpočtový rok.

Článek 8

Zásada vyrovnanosti

1.   Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a prostředků na platby.

2.   Prostředky na závazky nesmějí převýšit příslušný roční příspěvek Unie uvedený v dohodě o ročním převodu finančních prostředků uzavřené s Komisí, navýšený o roční příspěvky od členů jiných než Unie, všechny ostatní příjmy uvedené v článku 3 a výši nevyužitých prostředků uvedených v čl. 6 odst. 5.

3.   Subjekt PVSS si nesmí brát půjčky v rámci svého rozpočtu.

4.   Pokud je rozpočtový výsledek kladný, zaznamená se do rozpočtu na následující rozpočtový rok jako příjem.

Pokud je rozpočtový výsledek záporný, zaznamená se do rozpočtu na následující rozpočtový rok jako prostředky na platby.

Článek 9

Zásada zúčtovací jednotky

Rozpočet subjektu PVSS se sestavuje a plní v eurech a účty se předkládají v eurech. V souvislosti s peněžními toky je však účetní oprávněn provádět operace v jiných měnách za podmínek stanovených ve finančních pravidlech subjektu PVSS.

Článek 10

Zásada univerzálnosti

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, pokrývají celkové příjmy celkové prostředky na platby. Všechny příjmy a výdaje se zaznamenávají v plné výši bez jakýchkoli vzájemných úprav, s výhradou zvláštních ustanovení ve finančních pravidlech subjektu PVSS upravujících případy, kdy lze určitou částku odečíst od žádostí o platbu, která je poté vyplacena v čisté částce.

2.   Příjmy určené na zvláštní účely, například příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, se použijí na financování specifických výdajů.

3.   Ředitel smí přijímat jakékoli příspěvky určené subjektu PVSS, jako například příjmy z nadací, dotace, dary a odkazy.

Přijetí příspěvků, které by mohly vést ke značným finančním nákladům, podléhá předchozímu schválení správní radou, která se usnese do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti. Pokud správní rada nerozhodne v této lhůtě, je příspěvek považován za přijatý.

Výše částky, od níž se finanční náklady považují za významné, se stanoví rozhodnutím správní rady.

Článek 11

Podnikové sponzorství

Na subjekty PVSS se nevztahuje článek 26 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 12

Zásada specifikace

1.   Prostředky se věcně člení alespoň do hlav a kapitol.

2.   Ředitel může převádět prostředky:

a)

z jedné hlavy do druhé do maximální výše 10 % prostředků pro daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí;

b)

z jedné kapitoly do druhé a v rámci jedné kapitoly bez limitu.

3.   Nad hranici uvedenou v odstavci 2 může ředitel převod položek z jedné hlavy do druhé navrhnout správní radě. Správní rada může do tří týdnů vznést proti navrženým převodům námitky. Po uplynutí této lhůty jsou navrhované převody považovány za přijaté.

4.   Ředitel co nejdříve informuje správní radu o všech převodech provedených podle odstavce 2.

Článek 13

Zásada řádného finančního řízení a výkonnosti

1.   Prostředky musí být využívány v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a jsou tudíž čerpány podle těchto zásad:

a)

zásady hospodárnosti, která vyžaduje, aby zdroje používané subjektem PVSS k výkonu jeho činnosti byly dány k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu;

b)

zásady účinnosti, která se týká dosažení co nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji, provedenými činnostmi a dosažením výsledků;

c)

zásady účelnosti, která se týká rozsahu, v jakém bylo prostřednictvím provedených činností dosaženo sledovaných cílů.

2.   V souladu se zásadou řádného finančního řízení se využití prostředků zaměřuje na výkonnost, a za tímto účelem se:

a)

cíle činností stanoví ex ante;

b)

pokrok při plnění cílů sleduje pomocí ukazatelů výkonnosti;

c)

o pokroku i obtížích při plnění těchto cílů se podává zpráva Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 16 odst. 2 písm. d) a čl. 23 odst. 2.

3.   Kde je to relevantní, stanoví se pro všechny oblasti činnosti, na které se vztahuje rozpočet subjektu PVSS, konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené cíle podle odstavců 1 a 2 a relevantní, přijímané, důvěryhodné, jednoduché a spolehlivé ukazatele. Ředitel každoročně správní radě poskytuje informace, nejpozději však při předložení dokladů přiložených k návrhu rozpočtu subjektu PVSS.

4.   Pokud zřizující akt nestanoví možnost, aby Komise prováděla hodnocení, vypracuje subjekt PVSS v zájmu lepšího rozhodovacího procesu hodnocení, včetně zpětných hodnocení, která jsou úměrná cílům a výdajům. Výsledky hodnocení se zašlou správní radě.

5.   Zpětná hodnocení posuzují výkonnost činnosti, včetně aspektů jako účinnost, účelnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota EU. Vycházejí z informací získaných na základě opatření souvisejících s monitorováním a ukazatelů stanovených pro danou činnost. Zpětná hodnocení se provádějí nejméně jednou během každého víceletého finančního rámce a pokud možno s dostatečným předstihem, aby bylo možno jejich zjištění zohlednit v předběžných hodnoceních nebo posouzeních dopadů na podporu přípravy souvisejících programů a činností.

Článek 14

Vnitřní kontrola plnění rozpočtu

1.   Podle zásady řádného finančního řízení je rozpočet subjektu PVSS plněn s uplatněním účelné a účinné vnitřní kontroly.

2.   Pro účely plnění rozpočtu subjektu PVSS se vnitřní kontrola použije na všech úrovních řízení a je koncipována tak, aby poskytovala přiměřenou jistotu, že bylo dosaženo těchto cílů:

a)

účelnosti, účinnosti a hospodárnosti operací;

b)

spolehlivosti výkazů;

c)

ochrany majetku a informací;

d)

předcházení podvodům a nesrovnalostem, jejich odhalování a nápravy a následných opatření reagujících na tyto podvody a nesrovnalosti;

e)

náležitého řízení rizik souvisejících s legalitou a správností uskutečněných operací, s přihlédnutím k víceleté povaze programů a k povaze dotčených plateb.

3.   Účinná a efektivní vnitřní kontrola vychází z osvědčených mezinárodních postupů a rámce pro vnitřní kontrolu, který přijala Komise pro své vlastní útvary, a zahrnuje zejména prvky uvedené v čl. 36 odst. 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 15

Zásada transparentnosti

1.   Rozpočet subjektu PVSS se sestavuje a plní v souladu se zásadou transparentnosti, podle níž se rovněž vedou účty.

2.   Přijaté znění rozpočtu subjektu PVSS, včetně plánu pracovních míst a opravných rozpočtů a včetně úprav uvedených v čl. 17 odst. 1, se zveřejní na internetových stránkách subjektu PVSS do čtyř týdnů od jeho přijetí a předá se Komisi a Účetnímu dvoru.

3.   Subjekt PVSS na svých internetových stránkách zpřístupní ve standardní úpravě do 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce, v němž byl na tyto finanční prostředky přijat právní závazek, informace o příjemcích finančních prostředků, kteří jsou financováni z rozpočtu subjektu PVSS, včetně odborníků najatých podle článku 44 tohoto nařízení, v souladu s článkem 38 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, s výhradou zvláštního postupu stanoveného v základním právním aktu programu, jehož provedení je svěřeno subjektu PVSS.

Zveřejněné informace musí být snadno dostupné, transparentní a úplné. Subjekt údaje poskytne při řádném dodržení požadavků důvěrnosti a bezpečnosti, zejména požadavků na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (10).

KAPITOLA 3

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Článek 16

Odhad příjmů a výdajů

1.   Subjekt PVSS zašle Komisi a ostatním členům nejpozději do 31. ledna roku, který předchází roku plnění rozpočtu subjektu PVSS, odhad svých příjmů a výdajů a obecné zásady, z nichž tento odhad vychází, spolu se svým návrhem ročního pracovního programu uvedeného v čl. 33 odst. 4. Je přijímán správní radou v souladu s postupem stanoveným ve zřizujícím aktu subjektu PVSS.

2.   Odhad příjmů a výdajů subjektu PVSS obsahuje:

a)

odhad počtu stálých a dočasných pracovních míst, v členění podle jednotlivých funkčních skupin a platových tříd, jakož i odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, vyjádřeno v přepočtu na plný pracovní úvazek, v mezích rozpočtových prostředků;

b)

v případě změny počtu pracovníků na daném pracovním místě odůvodnění požadavků na nová pracovní místa;

c)

čtvrtletní odhad hotovostních plateb a příjmů hotovosti;

d)

informace o pokroku při dosahování všech sledovaných cílů;

e)

cíle stanovené pro rozpočtový rok, ke kterému se odhad vztahuje, s uvedením konkrétních rozpočtových potřeb spojených s dosažením těchto cílů;

f)

správní náklady a plnění rozpočtu subjektu PVSS v předchozím rozpočtovém roce;

g)

výši finančních příspěvků poskytnutých v roce N-1 členy a hodnotu věcného plnění ze strany členů jiných než Unie;

h)

informace o nevyužitých prostředcích, které jsou zaznamenány v odhadu příjmů a výdajů za rok v souladu s čl. 6 odst. 5.

Článek 17

Sestavování rozpočtu

1.   Rozpočet subjektu PVSS a plán pracovních míst, včetně počtu stálých a dočasných pracovních míst v členění podle jednotlivých funkčních skupin a platových tříd a počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, vyjádřeno v přepočtu na plný pracovní úvazek, přijímá správní rada v souladu se zřizujícím aktem subjektu PVSS. Podrobná ustanovení lze stanovit ve finančních pravidlech subjektu PVSS. Všechny změny rozpočtu subjektu PVSS, včetně plánu pracovních míst, jsou předmětem opravného rozpočtu subjektu PVSS přijatého stejným postupem jako původní rozpočet subjektu PVSS. Rozpočet subjektu PVSS a případně opravné rozpočty subjektu PVSS musí být uzpůsobeny tak, aby zohledňovaly výši příspěvku Unie stanoveného v rámci rozpočtu Unie. Roční rozpočet pro daný rok se přijme do konce roku předchozího.

2.   Rozpočet subjektu PVSS se skládá z výkazu příjmů a výkazu výdajů.

3.   Rozpočet subjektu PVSS obsahuje:

a)

ve výkazu příjmů:

i)

odhadované příjmy subjektu PVSS za daný rozpočtový rok (rok „N“);

ii)

odhadované příjmy za rok N – 1 a příjmy za rok N – 2;

iii)

patřičné poznámky ke každé příjmové položce;

b)

ve výkazu výdajů:

i)

prostředky na závazky a na platby za rok N;

ii)

prostředky na závazky a na platby za předchozí rozpočtový rok a výdaje přidělené na závazky a výdaje uskutečněné v rozpočtovém roce N – 2, přičemž uskutečněné výdaje se vyjadřují také jako procentní podíl rozpočtu subjektu PVSS pro rok N;

iii)

souhrnný výkaz časového rozpisu plateb v následujících rozpočtových letech ke splnění rozpočtových závazků přijatých v předchozích rozpočtových rocích;

iv)

patřičné poznámky ke každé úrovni dělení.

4.   Plán pracovních míst obsahuje vedle počtu pracovních míst schválených pro rozpočtový rok i počet pracovních míst schválených pro předchozí rozpočtový rok a počet pracovních míst skutečně obsazených. Stejné údaje musí být uvedeny pro dočasná pracovní místa, jakož i pro smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

KAPITOLA 4

ÚČASTNÍCI FINANČNÍCH OPERACÍ

Článek 18

Oddělení funkcí

1.   Funkce schvalující osoby a účetního jsou oddělené a vzájemně neslučitelné.

2.   Každý subjekt PVSS poskytne všem účastníkům finančních operací zdroje nezbytné k plnění jejich povinností a listinu s podrobným popisem jejich úkolů, práv a povinností.

Článek 19

Plnění rozpočtu v souladu se zásadou řádného finančního řízení

1.   Ředitel vykonává povinnosti schvalující osoby. Ředitel plní příjmy a výdaje rozpočtu subjektu PVSS v souladu s finančními pravidly subjektu PVSS a se zásadou řádného finančního řízení, včetně podávání zpráv o výkonnosti, na vlastní odpovědnost a v mezích schválených prostředků. Ředitel odpovídá za zajišťování souladu s požadavky legality a správnosti a rovného zacházení s příjemci finančních prostředků Unie.

Aniž je dotčena odpovědnost schvalující osoby, pokud jde o předcházení podvodům a nesrovnalostem a jejich odhalování, podílí se subjekt PVSS na činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům v oblasti předcházení podvodům (OLAF).

2.   Ředitel může pověřit zaměstnance subjektu PVSS, na které se vztahuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie uvedené v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (11) („služební řád“), výkonem pravomocí při plnění rozpočtu, pokud se služební řád vztahuje na tyto zaměstnance subjektu PVSS, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve finančních pravidlech subjektu PVSS. Pověřené osoby mohou jednat pouze v mezích pravomocí, jejichž výkonem byly výslovně pověřeny.

Článek 20

Pravomoci a povinnosti schvalující osoby

1.   Ředitel plní rozpočet subjektu PVSS v útvarech přidělených pod jeho vedení.

2.   Subjekty PVSS si mohou usnadnit provádění prostředků uzavíráním meziútvarových dohod podle článku 59 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Ukáže-li se to nezbytným, lze externím soukromoprávním subjektům smluvně svěřit úkoly technického poradenství a správní, přípravné nebo doplňující úkoly, které nezahrnují ani výkon veřejné moci, ani použití pravomoci volného uvážení.

4.   Ředitel v souladu s minimálními standardy nebo zásadami přijatými správní radou na základě rámce pro vnitřní kontrolu, který přijala Komise pro své vlastní útvary, a s náležitým ohledem na rizika spojená s prostředím řízení a povahou financovaných akcí zavede organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly, které jsou vhodné pro plnění jeho úkolů. Vytvoření takové struktury a systémů vychází z analýzy rizik, která zohledňuje jejich nákladovou efektivitu a výkonnost.

Ředitel může v rámci svých útvarů zřídit funkci poradce, který mu bude nápomocen při kontrole rizik souvisejících s jeho činnostmi.

5.   Ředitel zřídí systémy, v nichž budou v papírové či elektronické podobě uchovávány originální podklady, jež souvisejí s plněním rozpočtu. Tyto podklady jsou uchovávány alespoň po dobu pěti let ode dne rozhodnutí, kdy Evropský parlament udělí absolutorium za rozpočtový rok, k němuž se vztahují. Osobní údaje uvedené v podkladech se pokud možno odstraní, nejsou-li potřebné pro účely kontroly a auditu. Na uchovávání údajů se použije článek 88 nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 21

Kontroly ex ante

1.   S cílem předcházet chybám a nesrovnalostem před schválením operací a snížit nebezpečí nedosažení cílů se u každé operace provede alespoň jedna kontrola ex ante týkající se operativních a finančních hledisek operace, a to na základě víceleté kontrolní strategie, která přihlíží k rizikům.

Četnost a hloubku kontrol ex ante určuje schvalující osoba na základě vlastní analýzy rizik s přihlédnutím k výsledkům předchozích kontrol a rizikům a hledisku efektivnosti nákladů. V případě pochybností si k potvrzení příslušných operací v rámci kontroly ex ante vyžádá doplňující informace nebo provede kontrolu na místě, aby získala přiměřenou jistotu.

Ověření určité operace provádějí jiní zaměstnanci, než kteří ji zahájili. Zaměstnanci, kteří ověření provádějí, nesmějí být podřízenými zaměstnanců, kteří danou operaci zahájili.

2.   Předmětem kontrol ex ante je zahájení a ověření operace.

Zahájení operace a její ověření jsou dvě oddělené činnosti.

3.   Zahájením operace se rozumějí všechny operace, které slouží k přípravě přijetí aktů, jimiž se plní rozpočet subjektu PVSS, příslušnou schvalující osobou.

4.   Kontroly ex ante ověřují vzájemný soulad požadovaných podkladů a dalších údajů, jež jsou k dispozici.

Účelem kontrol ex ante je ověřit:

a)

správnost výdajů a jejich soulad s platnými ustanoveními;

b)

uplatňování zásady řádného finančního řízení uvedené v článku 13.

Pro účely kontrol může odpovědná schvalující osoba posoudit jako jedinou operaci několik podobných jednotlivých transakcí, jejichž předmětem jsou běžné výdaje na platy, důchody, náhrady výdajů na služební cesty a náklady na lékařskou péči.

Článek 22

Kontroly ex post

1.   Schvalující osoba může zavést kontroly ex post, které mají odhalit a napravit chyby a nesrovnalosti operací po jejich schválení. V závislosti na riziku mohou být tyto kontroly prováděny na vzorku a přihlížejí k výsledkům předchozích kontrol, jakož i k nákladové efektivitě a výkonnosti.

Kontroly ex post lze provádět na základě dokladů a případně i na místě.

2.   Kontroly ex post nesmějí provádět zaměstnanci odpovědní za kontroly ex ante. Zaměstnanci odpovědní za kontroly ex post nesmějí být podřízeni zaměstnancům odpovědným za kontroly ex ante.

Příslušné schvalující osoby a zaměstnanci odpovědní za plnění rozpočtu musí mít nezbytné odborné znalosti.

Článek 23

Souhrnná výroční zpráva o činnosti

1.   Schvalující osoba podává správní radě každoročně zprávu o plnění svých povinností pro rok N – 1 ve formě souhrnné výroční zprávy o činnosti, která obsahuje:

a)

informace o:

i)

dosažení cílů a výsledků uvedených v ročním pracovním programu podle článku 33 předložením zprávy se stanovenými ukazateli výkonnosti;

ii)

provádění ročního pracovního programu subjektu PVSS, plnění jeho rozpočtu a plánu personálních zdrojů;

iii)

organizačním řízení a o účinnosti a účelnosti systémů vnitřní kontroly včetně provádění strategie proti podvodům subjektu, shrnutí počtu a typu interních auditů, které provedl interní auditor, útvarů interního auditu, vydaných doporučení a opatření přijatých na základě uvedených doporučení a doporučení vydaných v předchozích letech, jak je uvedeno v článcích 28 a 30;

iv)

veškerých připomínkách Účetního dvora a opatřeních přijatých na základě těchto připomínek;

v)

meziútvarových dohodách uzavřených v souladu s čl. 20 odst. 2;

b)

prohlášení schvalující osoby, že není-li uvedeno jinak ve výhradách týkajících se vymezených oblastí příjmů a výdajů, má přiměřenou jistotu, že:

i)

údaje obsažené ve zprávě podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti;

ii)

zdroje vyčleněné na činnosti popsané ve zprávě byly použity ke stanovenému účelu a v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

iii)

zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky legality a správnosti uskutečněných operací.

2.   Souhrnná výroční zpráva o činnosti uvádí výsledky operací vzhledem ke stanoveným cílům a zohledněním výkonnosti, rizika spojená s těmito operacemi, využití zdrojů, které byly k dispozici, a účinnost a účelnost systémů vnitřní kontroly, včetně celkového zhodnocení nákladů a přínosů kontrol.

Souhrnná výroční zpráva se předkládá k posouzení správní radě.

3.   Nejpozději do 1. července každého roku předá správní rada souhrnnou výroční zprávu o činnosti spolu se svým posouzením Účetnímu dvoru, Komisi, Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Ve zřizujícím aktu mohou být v řádně odůvodněných případech stanoveny dodatečné požadavky na podávání zpráv, zejména vyžaduje-li si to povaha oblasti, v níž subjekt PVSS působí.

5.   Po posouzení správní radou se výroční správa o činnosti zveřejní na internetových stránkách subjektu PVSS.

Článek 24

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Pokud se zaměstnanec pověřený finančním řízením a kontrolou operací domnívá, že rozhodnutí, které má na žádost nadřízeného učinit nebo schválit, vykazuje nesrovnalost nebo porušuje zásady řádného finančního řízení nebo profesní pravidla, která tento zaměstnanec musí dodržovat, uvědomí o tom ředitele, který, pokud jsou informace podány písemně, mu písemně odpoví. Pokud ředitel nepřijme žádná opatření v přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem daného případu, nejpozději však do jednoho měsíce, nebo potvrdí počáteční rozhodnutí či pokyny a pokud se zaměstnanec domnívá, že toto potvrzení není dostatečnou reakcí na jeho obavy, zaměstnanec o tom písemně informuje příslušnou komisi uvedenou v článku 143 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a správní radu.

2.   V případě jakéhokoli protiprávního jednání, podvodu nebo korupce, které by mohly poškodit zájmy Unie, subjektu PVSS nebo jeho členů, uvědomí zaměstnanec, včetně národních odborníků vyslaných do subjektu PVSS, přímého nadřízeného, ředitele nebo správní radu subjektu PVSS nebo, pokud jde o zájmy Unie či subjektu PVSS, přímo úřad OLAF nebo Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Smlouvy s externími auditory provádějícími audity finančního řízení subjektu PVSS musí obsahovat povinnost externího auditora informovat ředitele nebo správní radu, pokud do podezřelé činnosti, podvodu nebo korupce může být zapojen ředitel, o jakékoli podezřelé činnosti, podvodu nebo korupci, které by mohly poškodit zájmy Unie, subjektu PVSS nebo jeho členů.

Článek 25

Účetní

1.   Správní rada jmenuje účetního, na kterého se vztahuje služební řád (pokud se služební řád vztahuje na zaměstnance subjektu PVSS), který je při plnění svých povinností zcela nezávislý. Účetní v subjektu PVSS odpovídá za:

a)

řádné provádění plateb, vybírání příjmů a inkaso stanovených pohledávek;

b)

vedení, přípravu a předkládání účtů v souladu s kapitolou 8 tohoto nařízení;

c)

provádění účetních pravidel a účtové osnovy v souladu s kapitolou 8 tohoto nařízení;

d)

stanovení a validaci účetních systémů a případně validaci systémů stanovených schvalující osobou a určených k poskytování nebo odůvodňování účetních údajů;

e)

správu pokladny.

Pokud jde o úkoly uvedené v prvním pododstavci písm. d), je účetní zmocněn kdykoli ověřovat dodržování kritérií pro validaci.

2.   Dva nebo více subjektů PVSS mohou jmenovat stejného účetního.

Subjekty PVSS se také mohou dohodnout s Komisí, že účetní Komise jedná rovněž jako účetní subjektu PVSS.

S přihlédnutím k nákladové efektivnosti mohou rovněž pověřit účetního Komise některými úkoly, které vykonává účetní subjektu PVSS.

V případech uvedených v tomto odstavci učiní subjekty PVSS nezbytná opatření k zamezení střetu zájmů.

3.   Účetní získává od schvalující osoby veškeré informace, které jsou nezbytné k sestavování účetních závěrek poskytujících věrný a poctivý obraz finanční situace subjektu PVSS a plnění rozpočtu. Schvalující osoby zaručují spolehlivost poskytovaných informací.

4.   Než ředitel přijme účetní závěrku, schválí ji nejprve účetní, který osvědčí, že účetní závěrka s přiměřenou jistotou poskytuje věrný a poctivý obraz o finanční situaci subjektu PVSS.

Pro účely prvního pododstavce účetní ověří, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 47 a že do ní byly zaznamenány veškeré příjmy a výdaje.

Účetní má pravomoc obdržené informace zkontrolovat a provést jakoukoli další kontrolu, kterou považuje za nezbytnou ke schválení účetní závěrky.

V případě potřeby vznese účetní výhrady a přesně vysvětlí jejich povahu a rozsah.

S výhradou odstavce 5 je ke správě hotovosti a ekvivalentů hotovosti oprávněn výhradně účetní. Účetní odpovídá za jejich úschovu.

5.   Účetní může při plnění svých povinností delegovat některé úkoly na zaměstnance, na které se vztahuje služební řád (pokud se služební řád vztahuje na tyto zaměstnance subjektu PVSS), pokud je to nezbytné pro plnění jeho povinností v souladu s finančními pravidly subjektu PVSS.

6.   Aniž jsou dotčena případná disciplinární opatření, může být účetní kdykoli dočasně nebo s konečnou platností zbaven svých povinností správní radou. V tomto případě správní rada jmenuje prozatímního účetního.

Článek 26

Odpovědnost účastníků finančních operací

1.   Články 18 až 27 není dotčena trestní odpovědnost, kterou mají účastníci finančních operací za podmínek stanovených použitelným vnitrostátním právem a platnými předpisy týkajícími se ochrany finančních zájmů Unie a boje proti korupci úředníků Unie a úředníků členských států.

2.   Každá schvalující osoba a účetní má disciplinární a finanční odpovědnost dle podmínek stanovených ve služebním řádu. V případě jakéhokoli protiprávního jednání, podvodu nebo korupce, které mohou poškodit zájmy subjektu PVSS nebo jeho členů, je věc předložena orgánům a subjektům určeným platnými právními předpisy, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

3.   Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která subjektu PVSS vznikne v důsledku závažného pochybení, jehož se dopustí při plnění nebo v souvislosti s plněním svých povinností. Po splnění náležitostí stanovených pro disciplinární otázky v platných právních předpisech přijme orgán odpovědný za jmenování odůvodněné rozhodnutí.

Článek 27

Střet zájmů

1.   Účastníci finančních operací ve smyslu této kapitoly a jiné osoby, včetně členů správní rady, podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy subjektu PVSS. Přijmou rovněž vhodná opatření, která u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů a která řeší situace, jež lze objektivně vnímat jako střet zájmů, s přihlédnutím ke specifické povaze subjektu PVSS, jak je stanoveno ve zřizujícím aktu.

Pokud existuje riziko střetu zájmů, informuje o tom dotčená osoba příslušný orgán. Příslušný orgán písemně potvrdí, zda střet zájmů existuje. V takovém případě příslušný orgán zajistí, že dotčená osoba ukončí v dané věci veškerou svou činnost. Příslušný orgán učiní veškeré další vhodné kroky.

2.   Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.

3.   Příslušným orgánem uvedeným v odstavci 1 je ředitel. Je-li tímto zaměstnancem ředitel, je příslušným orgánem správní rada. Pokud se střet zájmů týká člena správní rady, je příslušným orgánem správní rada kromě dotčeného člena.

4.   Subjekt PVSS přijme pravidla pro předcházení a řešení střetů zájmů a každoročně zveřejní na svých internetových stránkách prohlášení o zájmech členů správní rady.

KAPITOLA 5

INTERNÍ AUDIT

Článek 28

Jmenování, pravomoci a povinnosti interního auditora

1.   Subjekt PVSS zřídí funkci interního auditora, která musí být vykonávána v souladu se souvisejícími mezinárodními standardy.

2.   Funkci interního auditora vykonává interní auditor Komise. Interní auditor nesmí být ani schvalující osobou, ani účetním.

3.   Interní auditor poskytuje rady subjektu PVSS v otázkách rizik tím, že vydává nezávislá stanoviska ke kvalitě řídících a kontrolních systémů a doporučení ke zlepšení podmínek provádění operací a k podpoře řádného finančního řízení.

Interní auditor je příslušný zejména pro:

a)

posuzování vhodnosti a účinnosti vnitřních systémů řízení a výkonu útvarů při provádění programů a akcí s ohledem na rizika s nimi spojená;

b)

posuzování efektivnosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly a auditu použitelných na každou operaci plnění rozpočtu.

4.   Interní auditor plní své povinnosti ve vztahu ke všem činnostem a útvarům subjektu PVSS. Interní auditor má úplný a neomezený přístup ke všem informacím potřebným k výkonu svých úkolů, v případě potřeby i na místě, a to i v členských státech a ve třetích zemích.

5.   Interní auditor vezme na vědomí souhrnnou výroční zprávu schvalující osoby o činnosti uvedenou v článku 23 i ostatní získané informace.

6.   Interní auditor podává správní radě a řediteli zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Subjekt PVSS zajistí provedení doporučení, která vyplývají z auditů.

7.   Interní auditor podává zprávu i v kterémkoli z těchto případů:

a)

nebyla zohledněna kritická rizika a doporučení;

b)

provádění doporučení z minulých let je významně zpožděno.

Správní rada a ředitel zajistí pravidelné sledování provádění doporučení auditu. Správní rada prověří informace uvedené v článku 23 a plné a včasné provedení doporučení.

Každý subjekt PVSS posoudí, zda jsou doporučení ve zprávách jeho interního auditora vhodná k výměně osvědčených postupů s ostatními subjekty PVSS.

8.   Subjekt PVSS zpřístupní kontaktní údaje interního auditora všem fyzickým či právnickým osobám zapojeným do výdajových operací, aby se na interního auditora mohly obracet důvěrně.

9.   Zprávy a zjištění interního auditora jsou veřejně dostupné až poté, co interní auditor schválí opatření přijatá k jejich provedení.

Článek 29

Nezávislost interního auditora

1.   Interní auditor je při provádění auditů plně nezávislý. Komise stanoví zvláštní pravidla pro interního auditora tak, aby byla zajištěna plná nezávislost interního auditora při výkonu jeho povinností a jasně vymezena odpovědnost interního auditora.

2.   Při výkonu svých funkcí, které jsou mu na základě jmenování svěřeny podle finančního nařízení, nesmí interní auditor dostávat žádné pokyny ani být jakkoli omezován.

Článek 30

Zřízení oddělení interního auditu

1.   Správní rada může s náležitým ohledem na nákladovou efektivnost a přidanou hodnotu zřídit oddělení interního auditu, které plní své povinnosti v souladu s příslušnými mezinárodními standardy.

Účel, kompetence a odpovědnosti oddělení interního auditu jsou stanoveny v chartě interního auditu a podléhají schválení správní radou.

Roční plán oddělení interního auditu vypracuje vedoucí oddělení interního auditu s přihlédnutím mimo jiné k posouzení rizik v subjektu PVSS, jež vypracoval ředitel.

Roční plán auditů přezkoumá a schválí správní rada.

Oddělení interního auditu podává správní radě a řediteli zprávu o svých zjištěních a doporučeních.

Pokud oddělení interního auditu některého subjektu PVSS není nákladově efektivní nebo není schopno dodržovat mezinárodní standardy, může subjekt PVSS rozhodnout, že oddělení interního auditu bude sdílet s ostatními subjekty PVSS působícími ve stejné oblasti politiky.

V takových případech se správní rada dotyčných subjektů PVSS dohodne na praktických způsobech provozu sdíleného oddělení interního auditu.

Subjekty interního auditu účinně spolupracují prostřednictvím výměny informací a zpráv o auditu a případně prostřednictvím společného posuzování rizik a provádění společných auditů.

2.   Správní rada a ředitel zajistí pravidelné sledování provádění doporučení oddělení interního auditu.

KAPITOLA 6

PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ OPERACE

Článek 31

Plnění příjmů

1.   Plnění příjmů zahrnuje sestavení odhadů pohledávek, stanovení inkasních nároků a inkaso neoprávněně vyplacených částek. Zahrnuje rovněž případnou možnost upustit od inkasa stanovených nároků.

2.   Neoprávněně vyplacené částky musí být získány zpět.

Pokud nebyla částka skutečně inkasována v den splatnosti uvedený ve výzvě k úhradě dluhu, uvědomí o tom účetní příslušnou schvalující osobu a bezodkladně zahájí postup pro inkaso jakýmikoli právními prostředky, včetně případného započtení, a není-li možné, výkonem rozhodnutí.

Pokud příslušná schvalující osoba hodlá zcela nebo zčásti upustit od inkasa stanovené pohledávky, ujistí se, že toto upuštění je v pořádku a je v souladu se zásadami řádného finančního řízení a proporcionality. Rozhodnutí o upuštění od inkasa musí být odůvodněno. V rozhodnutí o upuštění od inkasa musí být uvedeno, že byla učiněna opatření k provedení inkasa, a právní a skutkový stav, z něhož toto rozhodnutí vychází.

Účetní povede seznam částek splatných k inkasu. Nároky subjektu PVSS jsou v tomto seznamu řazeny podle data vystavení inkasního příkazu. Účetní rovněž uvede rozhodnutí o upuštění nebo částečném upuštění od inkasa stanovených částek. Tento seznam bude připojen ke zprávě subjektu PVSS o rozpočtovém a finančním řízení uvedené v článku 53.

3.   Veškeré pohledávky neuhrazené ke dni splatnosti stanovenému ve výzvě k úhradě dluhu jsou úročeny v souladu s článkem 99 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

4.   Nároky subjektu PVSS vůči třetím stranám a nároky třetích stran vůči subjektu PVSS se promlčují po uplynutí pěti let.

Článek 32

Příspěvek členů

1.   Subjekt PVSS předloží svým členům žádosti o vyplacení celého jejich příspěvku nebo jeho části za podmínek a v intervalech stanovených ve zřizujícím aktu či dohodnutých se členy.

2.   Prostředky vyplacené subjektu PVSS jeho členy ve formě příspěvku jsou úročeny ve prospěch rozpočtu subjektu PVSS.

3.   Členové nesou náklady svého příspěvku na správní náklady subjektu PVSS. Příjemci finančních prostředků poskytnutých subjektem PVSS, kteří nejsou členy nebo ustavujícími subjekty členů subjektu PVSS, nesmí na tyto náklady přímo či nepřímo a jakoukoli formou přispívat. Zejména nesmí být tito příjemci vyzýváni nebo žádáni, aby přispěli na správní náklady subjektu PVSS, pokud se účastní projektů spolufinancovaných subjektem PVSS.

Článek 33

Plnění výdajů

1.   K plnění výdajů přijímá schvalující osoba rozpočtové i právní závazky, potvrzuje výdaje, schvaluje platby a provádí předběžné úkony nezbytné pro plnění prostředků.

2.   Každý výdaj musí být přidělen na závazek, potvrzen, schválen a zaplacen.

Potvrzení výdaje je úkon, kterým příslušná schvalující osoba potvrzuje finanční operaci.

Schválení výdaje je úkon, kterým příslušná schvalující osoba po ověření, že jsou prostředky k dispozici, dá pokyn účetnímu, aby zaplatil potvrzený výdaj.

3.   U všech opatření, která mohou vést k výdajům k tíži rozpočtu subjektu PVSS, musí příslušná schvalující osoba před uzavřením právního závazku vůči třetí osobě přijmout rozpočtový závazek.

4.   Roční pracovní program subjektu PVSS stanoví, že správní rada schvaluje operační výdaje subjektu PVSS ohledně činností, jež jsou předmětem programu, za předpokladu, že prvky uvedené v tomto odstavci jsou jasně vymezeny.

Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané výsledky, včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje tyto informace:

a)

popis činností, které mají být financovány;

b)

výši finančních částek přidělených na jednotlivé činnosti;

c)

informace o celkové strategii provádění programu, které je svěřeno subjektu PVSS;

d)

strategii pro dosahování vyšší účinnosti a synergií;

e)

strategii pro organizační řízení a systémy vnitřní kontroly, včetně aktualizované strategie proti podvodům a údaje o opatřeních na ochranu proti opakování případů střetu zájmů, nesrovnalostí a podvodů, zejména pokud nedostatky vedly ke kritickým doporučením oznámeným podle článku 23 nebo čl. 28 odst. 6.

Subjekt PVSS přijme svůj roční pracovní program pro daný rok do konce roku předchozího. Roční pracovní program se zveřejní na internetové stránce subjektu PVSS.

Všechny zásadní změny ročního pracovního programu se přijmou stejným postupem jako původní pracovní program, a to v souladu s ustanoveními zřizujícího aktu.

Správní rada může schvalující osobě subjektu PSVV svěřit pravomoc provádět nepodstatné změny pracovního programu.

Článek 34

Lhůty pro výdaje

Platby výdajů se musí provádět ve lhůtách stanovených v článku 116 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a v souladu s uvedeným nařízením.

KAPITOLA 7

PLNĚNÍ ROZPOČTU SUBJEKTU PVSS

Článek 35

Formy příspěvků subjektů PVVS

1.   Příspěvky subjektu PVSS podporují dosažení některého politického cíle Unie a stanovených výsledků a mohou mít jednu z těchto forem:

a)

financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace, na základě:

i)

splnění podmínek stanovených v odvětvových pravidlech nebo rozhodnutích Komise, nebo

ii)

dosažení výsledků měřených pomocí předem stanovených milníků nebo ukazatelů výkonnosti;

b)

úhrady způsobilých nákladů, které skutečně vznikly;

c)

jednotkových nákladů, které pokrývají všechny nebo některé konkrétní kategorie způsobilých nákladů, jež jsou předem jednoznačně vymezeny, stanovenou pevnou částkou připadající na jednotku;

d)

jednorázových částek, které pokrývají všechny nebo některé konkrétní kategorie způsobilých nákladů, jež jsou předem jednoznačně vymezeny, celkovou pevnou částkou;

e)

paušálního financování, které pokrývá konkrétní kategorie způsobilých nákladů, jež jsou předem jednoznačně vymezeny, určitým procentním podílem;

f)

kombinace forem uvedených v písmenech a) až e).

Příspěvky subjektů PVSS podle prvního pododstavce písm. a) se stanoví v souladu s článkem 181 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, odvětvovými pravidly nebo rozhodnutím Komise. Příspěvky subjektů PVSS podle prvního pododstavce písm. c), d) a e) se stanoví v souladu s článkem 181 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 nebo odvětvovými pravidly.

2.   Při určování vhodné formy příspěvku je třeba vzít co nejvíce v úvahu zájmy a účetní metody potenciálních příjemců finančních prostředků.

3.   Příslušná schvalující osoba podá zprávu o financování, které není spojeno s náklady podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a f), v souhrnné výroční zprávě o činnosti podle článku 23.

Článek 36

Křížové spoléhání se na posouzení

Ustanovení článku 126 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použije obdobně.

Článek 37

Křížové spoléhání se na audity

Použije se článek 127 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 38

Využití již dostupných informací

Použije se článek 128 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 39

Spolupráce při ochraně finančních zájmů Unie

Ustanovení článku 129 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použije obdobně.

Článek 40

Informace o podvodu a finančních nesrovnalostech oznamované Komisi

1.   Aniž jsou dotčeny povinnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1939, subjekt PVSS neprodleně informuje Komisi o případech podezření na podvod nebo jiné finanční nesrovnalosti.

Dále, aniž by ohrozil důvěrnost vyšetřování, informuje Komisi o jakýchkoliv probíhajících nebo ukončených vyšetřováních vedených Úřadem evropského veřejného žalobce, úřadem OLAF a o jakýchkoliv auditech nebo kontrolách provedených Účetním dvorem či útvarem interního auditu (IAS).

2.   Pokud může být dotčena odpovědnost Komise za plnění rozpočtu Unie nebo v případech obnášejících potenciálně závažné ohrožení pověsti Unie, Úřad evropského veřejného žalobce a /nebo úřad OLAF neprodleně uvědomí Komisi o jakémkoli probíhajícím nebo dokončeném šetření, aniž by byla ohrožena jeho důvěrnost a účinnost.

Článek 41

Systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů

Použije se článek 93 a hlava V kapitola 2 oddíl 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 42

Pravidla o postupech, řízení a elektronické veřejné správě

Hlava V kapitola 2 oddíl 1 a 3 a kapitola 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použijí obdobně.

Článek 43

Zadávání veřejných zakázek

1.   Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, použije se hlava VII nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 s výhradou odstavců 2 až 5 tohoto článku a veškerých zvláštních ustanovení zřizujícího aktu nebo základního právního aktu programu, jehož provedení je subjektu PVSS svěřeno.

2.   Pro zakázky s hodnotou mezi 60 000 EUR a limity uvedenými v článku 175 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 lze použít postupy stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 přílohy I nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 pro veřejné zakázky nízké hodnoty nepřesahující 60 000 EUR.

3.   Subjekt PVSS může být na základě žádosti přibrán jako zadavatel v případě udělování zakázek Komise nebo interinstitucionálních zakázek a při udělování zakázek jiných subjektů Unie či subjektů PVSS.

4.   Subjekt PVSS může uzavřít meziútvarovou dohodu podle čl. 20 odst. 2, aniž by použil postup zadávání veřejných zakázek.

Subjekt PVSS může se svými členy jinými než Unie uzavřít smlouvu na dodávky zboží, poskytování služeb nebo provádění stavebních prací, které tito členové dodávají, poskytují nebo provádějí přímo bez využití třetích stran, aniž by se musel uchylovat k zadávání veřejných zakázek.

Zboží, služby nebo práce poskytnuté podle prvního a druhého pododstavce se nepovažují za součást příspěvku členů do rozpočtu subjektu PVSS.

5.   K pokrytí svých administrativních potřeb může subjekt PVSS zadávat zakázky společně se zadavateli hostitelského členského státu nebo se zadavateli z členských států, států Evropského sdružení volného obchodu nebo kandidátských zemích Unie, které jsou do subjektu zapojeny jako členové. V takových případech se obdobně použijí ustanovení článku 165 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Subjekt PVSS může zadávat zakázky společně se svými členy ze soukromého sektoru nebo se zadavateli ze zemí účastnících se programů Unie, které jsou do subjektu zapojeni jako členové. V takových případech se obdobně použijí ustanovení článku 165 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 44

Odborníci

1.   Článek 237 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použije obdobně pro výběr odborníků s výhradou zvláštního postupu stanoveného v základním právním aktu programu, jehož provedení je svěřeno subjektu PVSS.

Subjekt PVSS může použít seznamy vypracované Komisí nebo jinými subjekty Unie či subjekty PVSS.

V případě potřeby a v řádně odůvodněných případech může subjekt PVSS vybrat jakoukoli osobu s patřičnými znalostmi, i když není v seznamech uvedena.

2.   Ustanovení článku 238 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použije obdobně na neplacené odborníky.

Článek 45

Granty

1.   Pokud jde o granty, použije se hlava VIII nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 s výhradou veškerých zvláštních ustanovení zřizujícího aktu nebo základního právního aktu programu, jehož provedení je subjektu PVSS svěřeno.

2.   Subjekt PVSS použije příslušné jednorázové částky, jednotkové náklady nebo paušální financování povolené v souladu s čl. 181 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 rozhodnutím schvalující osoby Komise odpovědné za program, jehož provedení je subjektu PVSS svěřeno. Pokud takové rozhodnutí není vydáno, subjekt PVSS může předložit návrh na přijetí příslušné schvalující osobě Komise, k němuž je připojeno podrobné odůvodnění jeho návrhu. Návrh je v souladu s čl. 181 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Příslušná schvalující osoba Komise sdělí subjektu PVSS své rozhodnutí jeho návrh přijmout či zamítnout a odůvodnění tohoto rozhodnutí. Příslušná schvalující osoba Komise může přijmout navržené rozhodnutí se změnami za účelem zajištění souladu s čl. 181 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 46

Ceny

1.   Pokud jde o ceny, použijí se ustanovení hlavy IX nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 s výhradou odstavce 2 tohoto článku a veškerých zvláštních ustanovení zřizujícího aktu nebo základního právního aktu programu, jehož provedení je subjektu PVSS svěřeno.

2.   Soutěže o ceny s jednotkovou hodnotou ve výši 1 000 000 EUR nebo více lze vyhlásit pouze tehdy, jsou-li tyto ceny zmíněny v ročním pracovním programu uvedeném v čl. 33 odst. 4 a poté, co byly informace o těchto cenách poskytnuty Komisi, která informuje Evropský parlament a Radu v souladu s čl. 206 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

KAPITOLA 8

ÚČETNÍ RÁMEC

Článek 47

Účetní pravidla

Subjekt PVSS zavede účetní systém poskytující včas přesné, úplné a spolehlivé informace.

Účetní subjektu PVSS uplatňuje pravidla přijatá účetním Komise založená na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor.

Pro účely prvního pododstavce tohoto článku se použijí články 80 až 84 a článek 87 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Obdobně se použijí články 85 a 86 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 48

Skladba účetní závěrky

Roční účetní závěrky subjektu PVSS se vypracovávají pro každý rozpočtový rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Sestávají z:

a)

finančních výkazů subjektu PVSS;

b)

zpráv o plnění rozpočtu subjektu PVSS.

Článek 49

Podklady

Každý zápis do účetní závěrky se musí zakládat na vhodných podkladech v souladu s čl. 20 odst. 5 tohoto nařízení.

Článek 50

Finanční výkazy

1.   Finanční výkazy uvádějí částky vyjádřené v eurech, sestavují se v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 47 tohoto nařízení a obsahují:

a)

rozvahu, která uvádí všechna aktiva a pasiva a finanční situaci k 31. prosinci předchozího rozpočtového roku;

b)

výkaz o finanční výkonnosti, který uvádí hospodářský výsledek za předchozí rozpočtový rok;

c)

výkaz peněžních toků, z něhož vyplývají částky vybrané a vyplacené během rozpočtového roku a konečný stav pokladny;

d)

výkaz změn v čistých aktivech, který obsahuje přehled o změnách stavu rezerv v průběhu roku a souhrnné výsledky.

2.   Finanční výkazy musí podávat informace, včetně informací o účetních zásadách, způsobem zajišťujícím jejich relevanci, spolehlivost, srovnatelnost a srozumitelnost.

3.   Příloha k finančním výkazům doplňuje a vysvětluje informace uvedené ve výkazech zmíněných v odstavci 1 a poskytuje všechny doplňující informace stanovené účetními pravidly uvedenými v článku 47 tohoto nařízení a mezinárodně uznávanou účetní praxí, pokud jsou tyto informace pro činnosti subjektu PVSS relevantní. Příloha obsahuje alespoň:

a)

účetní zásady, pravidla a metody;

b)

vysvětlivky, jež podávají doplňující informace, které nejsou obsaženy ve finančních výkazech, ale jsou nezbytné pro poctivý obraz účtů.

4.   Po uzavření rozpočtového roku až do dne předání obecných účtů provádí účetní opravy, které, aniž by vyvolaly platby k tíži nebo inkasa ve prospěch uvedeného rozpočtového roku, jsou nezbytné pro věrný a poctivý obraz údajů v těchto účtech.

Článek 51

Zprávy o plnění rozpočtu

1.   Zprávy o plnění rozpočtu uvádějí částky vyjádřené v eurech a musí být meziročně srovnatelné. Sestávají ze:

a)

zpráv, které shrnují všechny rozpočtové příjmové a výdajové operace rozpočtového roku;

b)

přílohy, která doplňuje a vysvětluje informace uvedené ve zprávách.

2.   Zprávy o plnění rozpočtu mají stejnou strukturu jako samotný rozpočet subjektu PVSS.

3.   Zpráva o plnění rozpočtu obsahuje informace o:

a)

příjmech, zejména o změnách odhadovaných příjmů, výsledku plnění příjmů a stanovených inkasních nárocích;

b)

změnách celkových dostupných prostředků na závazky a na platby;

c)

využití celkových dostupných prostředků na závazky a na platby;

d)

zbývajících závazcích, závazcích přenesených z předchozího rozpočtového roku a závazcích přijatých v rozpočtovém roce.

Článek 52

Předběžná účetní závěrka a konečná účetní závěrka

1.   Účetní subjektu PVSS předává účetnímu Komise a Účetnímu dvoru do 1. března následujícího roku svou předběžnou účetní závěrku.

Účetní subjektu PVSS předává rovněž do 1. března následujícího roku účetnímu Komise účetní údaje potřebné pro účely konsolidace, a to způsobem a ve formátu, který stanoví účetní Komise.

2.   V souladu s čl. 246 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 předloží Účetní dvůr do 1. června své připomínky k předběžné účetní závěrce subjektu PVSS.

3.   Účetní subjektu PVSS předá účetnímu Komise do 15. června potřebné účetní údaje za účelem vypracování konečné konsolidované účetní závěrky, a to způsobem a ve formátu, který účetní Komise stanoví.

Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce subjektu PVSS vypracuje účetní konečnou účetní závěrku subjektu PVSS. Ředitel konečnou účetní závěrku předá správní radě, která k ní vydá své stanovisko.

Ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady předá do 1. července následujícího rozpočtového roku účetnímu Komise a Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu a Radě.

Účetní subjektu PVSS předá Účetnímu dvoru rovněž prohlášení vedení k dané konečné účetní závěrce; jeho kopii předá účetnímu Komise. Prohlášení vedení se stanoví ke stejnému datu, kdy byla vypracována konečná účetní závěrka subjektu PVSS.

Ke konečné účetní závěrce přiloží osvědčení, v němž prohlásí, že byla vypracována v souladu s touto kapitolou a s platnými účetními zásadami, pravidly a metodami.

Odkaz na internetové stránky, kde je konečná účetní závěrka subjektu PVSS uvedena, se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 15. listopadu následujícího roku.

Ředitel subjektu PVSS zašle Účetnímu dvoru odpověď na připomínky uvedené ve výroční zprávě Účetního dvora do 30. září následujícího rozpočtového roku. Odpovědi ředitele se současně zasílají Komisi.

Článek 53

Výroční zpráva o rozpočtovém a finančním řízení

1.   Subjekt PVSS vypracuje zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Ta přinejmenším uvádí, jak v absolutních hodnotách, tak v procentním vyjádření, úroveň vynakládání prostředků a souhrnné informace o převodech prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými body.

2.   Ředitel předá do 31. března následujícího finančního roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě, Komise a Účetnímu dvoru.

KAPITOLA 9

EXTERNÍ AUDIT, ABSOLUTORIUM A BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 54

Externí audit

1.   Nezávislý externí auditor ověří, zda jsou v roční účetní závěrce subjektu PVSS řádně zaznamenány příjmy, výdaje a finanční pozice subjektu PVSS před případnou konsolidací v rámci konečné účetní závěrky Komise.

Není-li ve zřizujícím aktu stanoveno jinak, vypracuje Účetní dvůr v případě subjektu PVSS výroční zprávu v souladu s požadavky čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Při vypracovávání uvedené zprávy přihlédne Účetní dvůr k auditu provedenému nezávislým externím auditorem uvedeným v prvním pododstavci a opatřením přijatým na základě jeho zjištění.

2.   Subjekt PVSS předá Účetnímu dvoru svůj rozpočet přijatý s konečnou platností. Co nejdříve informuje Účetní dvůr o všech rozhodnutích a úkonech učiněných podle článků 6, 8 a 12.

3.   Kontrola prováděná Účetním dvorem se řídí články 254 až 259 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 55

Harmonogram postupu udělování absolutoria

1.   Není-li v zřizovacím aktu stanoveno jinak, Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady do 15. května roku N+2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku N. Ředitel informuje správní radu o připomínkách Evropského parlamentu obsažených v usnesení, které je připojeno k rozhodnutí o udělení absolutoria.

2.   Nelze-li lhůtu stanovenou v odstavci 1 dodržet, sdělí Evropský parlament nebo Rada řediteli důvody odkladu.

3.   Pokud Evropský parlament rozhodnutí o udělení absolutoria odloží, snaží se ředitel ve spolupráci se správní radou co nejdříve přijmout opatření, která by odstranila nebo umožnila odstranit překážky bránící toto rozhodnutí přijmout.

Článek 56

Postup udělování absolutoria

1.   Rozhodnutí o udělení absolutoria se týká účtů všech příjmů a výdajů subjektu PVSS, z nich vyplývajícího výsledku plnění rozpočtu a aktiv a pasiv subjektu PVSS uvedených ve finančním výkazu.

2.   Před udělením absolutoria Evropský parlament přezkoumá poté, co tak učiní Rada, účty a finanční výkazy subjektu PVSS. Současně přezkoumá výroční zprávu Účetního dvora, odpovědi ředitele subjektu PVSS, všechny relevantní zvláštní zprávy Účetního dvora za uvedený rozpočtový rok a jeho prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací.

3.   Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost způsobem stanoveným v čl. 261 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 veškeré informace nezbytné pro hladké uplatnění postupu udělení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok.

Článek 57

Následná opatření

1.   Ředitel učiní všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu a poznámkám provázejícím doporučení o absolutoriu přijaté Radou.

2.   Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podá ředitel zprávu o opatřeních přijatých na základě připomínek a poznámek uvedených v odstavci 1. Její kopii předá Komisi a Účetnímu dvoru.

Článek 58

Kontroly na místě prováděné Komisí, Účetním dvorem a úřadem OLAF

1.   Subjekt PVSS umožní zaměstnancům Komise a jiným osobám zmocněným Komisí či Účetním dvorem přístup na svá místa a do svých prostor a k veškerým informacím, včetně informací v elektronické podobě, které jsou zapotřebí k provedení jejich auditů.

2.   Úřad OLAF může provádět šetření včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12) s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

KAPITOLA 10

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 59

Žádosti o informace

Komise a členové subjektu PVSS jiní než Unie mohou požadovat veškeré nezbytné informace nebo vysvětlení ze strany subjektu PVSS týkající se rozpočtových záležitostí spadajících do jejich působnosti.

Článek 60

Přijetí finančních pravidel subjektu PVSS

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, přijme každý subjekt PVSS uvedený v článku 71 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 nová finanční pravidla, a sice do devíti měsíců ode dne, kdy se na subjekt PVSS začne vztahovat působnost článku 71 uvedeného nařízení.

2.   Každý subjekt PVSS uvedený v článku 71 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, který již přijal svá finanční pravidla v souladu s nařízením (EU, Euratom) 966/2012 je reviduje za účelem zajištění souladu s tímto nařízením. Revidovaná finanční pravidla vstoupí v platnost nejpozději do 1. září 2019.

Článek 61

Zrušení

1.   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Výjimku tvoří články 20 a čl. 31 odst. 4 uvedeného nařízení, které platí až do 31. prosince 2019.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 62

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od tohoto data. Výjimku tvoří článek 23 a čl. 33 odst. 4, které se použijí ode dne 1. ledna 2020, s výjimkou čl. 33 odst. 4 písm. c), který se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Úř. věst. L 286, 30.10.2015, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2461 ze dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 342, 29.12.2015, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 14

Článek 16

Článek 15

Článek 17

Článek 16

Článek 19

Článek 17

Článek 20

Článek 18

Článek 21

Článek 19

Článek 22

Článek 20

Článek 23

Článek 21

Článek 24

Článek 22

Článek 25

Článek 23

Článek 26

Článek 24

Článek 27

Článek 25

Článek 18

Článek 26

Článek 28

Článek 27

Článek 29

Článek 28

Článek 30

Článek 29

Článek 31

Článek 30

Článek 32

Článek 31

Článek 33

Článek 32

Článek 34

Článek 33

Článek 43

Článek 34

Článek 44

Článek 35

Článek 45

Článek 36

Článek 46

Článek 37

Článek 42

Článek 38

Článek 47

Článek 39

Články 48 a 53

Článek 40

Články 47 a 50

Článek 41

Článek 50

Článek 42

Článek 51

Článek 43

Článek 52

Článek 44

Článek 47

Článek 45

Článek 47

Článek 46

Článek 54

Článek 47

Článek 55

Článek 47a

Článek 56

Článek 47b

Článek 57

Článek 48

Článek 58

Článek 49

Článek 59

Článek 50

Článek 60

Článek 51

Článek 62


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU