(EU) 2019/841Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/841 ze dne 14. března 2019, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

Publikováno: Úř. věst. L 138, 24.5.2019, s. 76-78 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. června 2019 Nabývá účinnosti: 13. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/841

ze dne 14. března 2019,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na články 7, 62, 156, 160, 212 a 253 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2) obsahuje chybu v definici uvedené v čl. 1 bodě 21, pokud jde o zboží k osobnímu použití, a tím se mění rozsah dané definice.

(2)

Slovenské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 obsahuje chybu v čl. 128 odst. 2, která byla zavedena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (3), pokud jde o hodnotu zboží, jež má celní status zboží Unie, a tím má ustanovení opačný smysl, než bylo zamýšleno.

(3)

Italské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 obsahuje chybu v čl. 226 odst. 1 písm. b), pokud jde o zaměstnance, který je v daném ustanovení uveden.

(4)

Estonské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 obsahuje chybu v úvodní větě čl. 226 odst. 3, kvůli níž má ustanovení opačný smysl, než bylo zamýšleno.

(5)

Dánské, finské, francouzské, německé, nizozemské, řecké a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 obsahuje chybu v příloze 22–01, pokud jde o zboží uvedené na seznamu ve zmíněné příloze.

(6)

Dánské, estonské, finské, francouzské, italské, německé, nizozemské, řecké, slovenské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU