(EU) 2019/831Nařízení Komise (EU) 2019/831 ze dne 22. května 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 137, 23.5.2019, s. 29-63 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2019 Nabývá účinnosti: 12. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/831

ze dne 22. května 2019,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 15 odst. 1, čl. 15 odst. 2 čtvrtý pododstavec a čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) stanoví harmonizovanou klasifikaci látek jako látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR) na základě vědeckého posouzení Výboru pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemické látky. Látky jsou klasifikovány jako látky CMR kategorie 1 A, látky CMR kategorie 1B nebo látky CMR kategorie 2 v závislosti na úrovni důkazů o jejich vlastnostech CMR.

(2)

Článek 15 nařízení (ES) č. 1223/2009 zakazuje používat v kosmetických přípravcích látky klasifikované podle části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 (látky CMR) jako látky CMR kategorie 1 A, kategorie 1B nebo kategorie 2. Látka CMR však může být v kosmetických přípravcích použita, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 druhé větě nebo v čl. 15 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1223/2009. Tímto nařízením se provádí nařízení (ES) č. 1223/2009. Vykládat právo Unie, včetně článku 15 nařízení (ES) č. 1223/2009, je oprávněn pouze Soudní dvůr Evropské unie.

(3)

V zájmu jednotného provádění zákazu látek CMR v rámci vnitřního trhu, zajištění právní jistoty zejména pro hospodářské subjekty a příslušné vnitrostátní orgány, jakož i zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví by všechny látky CMR měly být zařazeny na seznam zakázaných látek v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009 a případně vyňaty ze seznamů látek podléhajících omezení nebo povolených látek v přílohách III a V uvedeného nařízení. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 druhé větě nebo v čl. 15 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1223/2009, seznamy látek podléhajících omezení nebo povolených látek v přílohách III a V uvedeného nařízení by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Toto nařízení se vztahuje na látky, které byly podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikovány jako látky CMR ke dni 1. prosince 2018, kdy se stalo použitelným nařízení Komise (EU) 2017/776 (3).

(5)

Pokud jde o určité látky CMR, pro něž byla předložena žádost o výjimečné použití v kosmetických přípravcích, nebylo stanoveno, že jsou splněny všechny podmínky požadované v čl. 15 odst. 1 druhé větě nebo v čl. 15 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1223/2009. To se týká látek Quaternium-15, Chloroacetamide, dichlormethanu, formaldehydu, sloučenin kyseliny perborité a perboritanů sodných.

(6)

Látka methenamin-3-chlorallylchlorid, jejíž název podle Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad (INCI) zní Quaternium-15, je v současné době uvedena v položce 31 přílohy V nařízení (ES) č. 1223/2009 jako látka povolená v koncentraci do 0,2 % v přípravku připraveném k použití. Látka Quaternium-15 je směs cis- a trans-isomerů, jejíž cis-isomer byl nařízením Komise (ES) č. 790/2009 (4) klasifikován jako látka CMR kategorie 2. Tato klasifikace se stala použitelnou dne 1. prosince 2010. V souladu s čl. 15 odst. 1 druhou větou nařízení (ES) č. 1223/2009 může být látka klasifikovaná jako kategorie 2 použita v kosmetických přípravcích, byla-li zhodnocena Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“) a shledána jako bezpečná pro použití v kosmetických přípravcích. Ve dnech 13. a 14. prosince 2011 vydal VVBS vědecké stanovisko týkající se látky Quaternium-15 (cis-isomer) (5), ve kterém dospěl k závěru, že na základě dostupných údajů nelze stanovit bezpečnost použití látky Quaternium-15 v kosmetických přípravcích. S ohledem na klasifikaci cis-isomeru přítomného v látce Quaternium-15 jako látky CMR kategorie 2 a na stanovisko VVBS by měla být látka Quaternium-15 vyňata ze seznamu konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích v příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009 a doplněna na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II uvedeného nařízení.

(7)

Látka 2-chloracetamid, jejíž název podle INCI zní Chloroacetamide, je v současné době uvedena v položce 41 přílohy V nařízení (ES) č. 1223/2009 jako látka povolená v koncentraci do 0,3 % v přípravku připraveném k použití. Látka Chloroacetamide byla podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako látka CMR kategorie 2. Tato klasifikace se stala použitelnou před 1. prosincem 2010, což je datum, kdy se pro látky stala použitelná ustanovení hlav II, III a IV nařízení (ES) č. 1272/2008. V souladu s čl. 15 odst. 1 druhou větou nařízení (ES) č. 1223/2009 může být látka klasifikovaná jako kategorie 2 použita v kosmetických přípravcích, byla-li zhodnocena VVBS a shledána jako bezpečná pro použití v takových přípravcích. Dne 22. března 2011 vydal VVBS vědecké stanovisko týkající se látky Chloroacetamide (6), ve kterém dospěl k závěru, že na základě dostupných údajů není tato látka při použití v koncentraci do 0,3 % hmotnostních v kosmetických přípravcích pro spotřebitele bezpečná. S ohledem na klasifikaci látky Chloroacetamide jako látky CMR kategorie 2 a na stanovisko VVBS by měla být tato látka vyňata ze seznamu konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích v příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009 a doplněna na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II uvedeného nařízení.

(8)

Látka dichlormethan je v současné době uvedena v položce 7 přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009 jako látka povolená v kosmetických přípravcích v koncentraci do 35 % v přípravku připraveném k použití. Dichlormethan byl podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako látka CMR kategorie 2. Tato klasifikace se stala použitelnou před 1. prosincem 2010. V souladu s čl. 15 odst. 1 druhou větou nařízení (ES) č. 1223/2009 může být látka klasifikovaná jako kategorie 2 použita v kosmetických přípravcích, byla-li zhodnocena VVBS a shledána jako bezpečná pro použití v takových přípravcích. Dne 11. prosince 2012 vydal VVBS vědecké stanovisko týkající se látky dichlormethan (7). Dne 25. března 2015 vydal VVBS nové stanovisko (8), které bylo revidováno dne 28. října 2015. V tomto revidovaném stanovisku dospěl VVBS k závěru, že používání dichlormethanu v koncentraci do 35 % v lacích na vlasy a jeho použití ve sprejích obecně není považováno za bezpečné pro spotřebitele. S ohledem na klasifikaci dichlormethanu jako látky CMR kategorie 2 a na stanovisko VVBS a vzhledem k tomu, že nejsou známa a ve stanovisku VVBS posouzena žádná další použití dichlormethanu v kosmetických přípravcích, by tato látka měla být vyňata ze seznamu látek podléhajících omezení v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 a doplněna na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II uvedeného nařízení.

(9)

Látka formaldehyd je v současné době uvedena v položce 13 přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009 jako látka povolená v přípravcích pro tvrzení nehtů v koncentraci do 5 % v přípravku připraveném k použití. V současné době je také uvedena v položce 5 přílohy V nařízení (ES) č. 1223/2009 jako látka povolená v přípravcích pro ústní hygienu v koncentraci do 0,1 % a v jiných přípravcích v koncentraci do 0,2 %. Formaldehyd byl klasifikován jako látka CMR kategorie 1B nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (9). Tato klasifikace se stala použitelnou dne 1. ledna 2016. V souladu s čl. 15 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1223/2009 mohou být látky klasifikované jako látky CMR kategorie 1 A nebo 1B v kosmetických přípravcích výjimečně použity, pokud jsou poté, co byly klasifikovány jako látky CMR, splněny určité podmínky včetně podmínky, že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky, že byla podána žádost na určité použití kategorie přípravku se známou expozicí a že byla tato látka VVBS zhodnocena a shledána jako bezpečná. Dne 7. listopadu 2014 dospěl VVBS ve svém stanovisku (10) k závěru, že „pro tvrzení nebo zpevnění nehtů mohou být bezpečně použity přípravky pro tvrzení nehtů v nejvyšší koncentraci zhruba 2,2 % volného formaldehydu“. Protože však nebylo stanoveno, že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky pro tvrzení nehtů, měl by být formaldehyd vyňat ze seznamu látek podléhajících omezení v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009. Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádost na jiná použití formaldehydu, měla by být tato látka vyňata ze seznamu konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích v příloze V uvedeného nařízení. Formaldehyd by měl být rovněž doplněn na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009.

(10)

Sloučeniny kyseliny perborité a perboritany sodné patří mezi látky uvolňující peroxid vodíku, které jsou v současné době uvedeny v položce 12 přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009. Tyto látky byly klasifikovány jako látky CMR kategorie 1B nařízením (ES) č. 790/2009. Tato klasifikace se stala použitelnou ke dni 1. prosince 2010. Na použití těchto látek v oxidačních přípravcích k barvení vlasů byla podána žádost o uplatnění čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1223/2009. Dne 22. června 2010 dospěl VVBS ve svém stanovisku (11) k závěru, že „obecná omezení platná pro látky, které uvolňují peroxid vodíku, by se měla vztahovat na perboritan sodný a kyselinu perboritou a že použití perboritanů sodných jako složky v oxidačních přípravcích k barvení vlasů v koncentraci nejvýše 3 % na osobu nepředstavuje riziko pro zdraví spotřebitele“. Protože však nebylo stanoveno, že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky pro účely oxidace vlasů, sloučeniny kyseliny perborité a perboritany sodné by měly být vyňaty ze seznamu látek podléhajících omezení v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 a doplněny na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II uvedeného nařízení.

(11)

Pokud jde o určité látky, jež byly klasifikovány jako látky CMR podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a pro něž byla podána žádost o uplatnění čl. 15 odst. 1 druhé věty nařízení (ES) č. 1223/2009, bylo stanoveno, že podmínka stanovená v uvedeném ustanovení je splněna. To se týká látek Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, Furfural a Polyaminopropyl biguanide.

(12)

Látka difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfin oxid, jejíž název podle INCI zní Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), není v současné době do příloh nařízení (ES) č. 1223/2009 zařazena. Tato látka byla klasifikována jako látka CMR kategorie 2 nařízením Komise (EU) č. 618/2012 (12). Tato klasifikace se stala použitelnou dne 1. prosince 2013. Dne 27. března 2014 vydal VVBS vědecké stanovisko (13), v němž dospěl k závěru, že látka TPO je bezpečná při použití jako přípravek k modeláži nehtů v koncentraci do 5,0 %, avšak že jde o látku mírně senzibilizující kůži. Vzhledem k senzibilizujícím účinkům TPO na kůži a vysokému riziku expozice v důsledku styku s kůží při aplikaci přípravku na nehty samotnými spotřebiteli by používání TPO mělo být omezeno na profesionální uživatele. S ohledem na tyto skutečnosti by látka TPO měla být doplněna na seznam látek podléhajících omezení v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 pro profesionální použití v systémech umělých nehtů v koncentraci nejvýše 5 %.

(13)

Látka 2-furaldehyd, jejíž název podle INCI zní Furfural, se používá jako vonná nebo aromatická složka v kosmetických přípravcích a v současné době není zařazena do příloh nařízení (ES) č. 1223/2009. Tato látka byla klasifikována jako látka CMR kategorie 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Tato klasifikace se stala použitelnou před 1. prosincem 2010. Dne 27. března 2012 dospěl VVBS ve svém stanovisku (14) k závěru, že použití látky Furfural v koncentraci do 10 ppm (0,001 %) v přípravku připraveném k použití, včetně přípravků pro ústní hygienu, nepředstavuje riziko pro zdraví spotřebitele. S ohledem na klasifikaci látky Furfural jako látky CMR kategorie 2 a na stanovisko VVBS by látka Furfural v koncentraci nejvýše 0,001 % měla být doplněna na seznam látek podléhajících omezení v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009.

(14)

Látka polyhexamethylen-biguanid-hydrochlorid (PHMB), jejíž název podle INCI zní Polyaminopropyl biguanide, je v současné době uvedena na seznamu jako konzervační přísada v položce 28 přílohy V nařízení (ES) č. 1223/2009 v koncentraci nejvýše 0,3 %. Tato látka byla klasifikována jako látka CMR kategorie 2 nařízením Komise (EU) č. 944/2013 (15). Tato klasifikace se stala použitelnou dne 1. ledna 2015. Dne 18. června 2014 přijal VVBS stanovisko (16), ve kterém dospěl k závěru, že na základě dostupných údajů nelze látku PHMB považovat za bezpečnou pro spotřebitele, pokud je v koncentraci nejvýše 0,3 % použita jako konzervační přísada v jakémkoliv kosmetickém přípravku. Ve svém stanovisku však VVBS rovněž dospěl k závěru, že bezpečné použití by mohlo být založeno na nižší koncentraci použití a/nebo omezení, pokud jde o kategorie kosmetických přípravků, a že jsou zapotřebí studie dermální absorpce týkající se dalších reprezentativních kosmetických přípravků. Dne 7. dubna 2017 přijal VVBS nové stanovisko (17), ve kterém dospěl k závěru, že na základě předložených údajů se použití PHMB jako konzervační přísada ve všech kosmetických přípravcích v koncentraci do 0,1 % považuje za bezpečné, ale jeho použití ve sprejích se nedoporučuje. S ohledem na klasifikaci PHMB jako látky CMR kategorie 2 a na nové stanovisko VVBS by látka PHMB měla být povolena jako konzervační přísada ve všech kosmetických přípravcích, s výjimkou aplikací, jež mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování, v koncentraci nejvýše 0,1 %. Podmínky stanovené v příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(15)

Pokud jde o velkou skupinu látek, které byly klasifikovány jako látky CMR podle nařízení (ES) č. 1272/2008, žádná žádost na výjimečné použití v kosmetických přípravcích nebyla předložena. Tyto látky by měly být zařazeny na seznam zakázaných látek v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009 a případně vyňaty ze seznamů látek podléhajících omezení nebo povolených látek v přílohách III a V uvedeného nařízení. To se týká mimo jiné některých sloučenin boru, které jsou v současné době uvedeny v položkách 1a a 1b přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009.

(16)

Některé sloučeniny boru, které jsou v současné době uvedeny v položkách 1a a 1b přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009, a dibutylcín-hydrogenborát byly nařízením (ES) č. 790/2009 klasifikovány jako látky CMR kategorie 1B. Tato klasifikace se stala použitelnou ke dni 1. prosince 2010. V souladu s čl. 15 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1223/2009 mohou být látky klasifikované jako látky CMR kategorie 1 A nebo 1B v kosmetických přípravcích výjimečně použity, pokud jsou poté, co byly klasifikovány jako látky CMR, splněny určité podmínky. Dne 22. června 2010 vydal VVBS stanovisko (18), v němž dospěl k závěru, že některé sloučeniny boru, které jsou v současné době uvedeny v položkách 1a a 1b přílohy III zmíněného nařízení, jsou pro použití v kosmetických přípravcích za určitých podmínek bezpečné. Jelikož nebyla podána žádost na určité použití a nebylo stanoveno, že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky pro účely relevantních použití uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009, měly by být uvedené sloučeniny boru vyňaty ze seznamu látek podléhajících omezení v příloze III uvedeného nařízení a doplněny na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009. Pokud jde o dibutylcín-hydrogenborát, nebyla podána žádost na určité použití a VVBS ji neshledal jako bezpečnou. Uvedená látka by proto měla být doplněna na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009.

(17)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1223/2009 stanoví, že představuje-li použití určitých látek v kosmetických přípravcích potenciální riziko pro lidské zdraví, které vyžaduje kroky na úrovni Společenství, může Komise po konzultaci s VVBS odpovídajícím způsobem změnit přílohy II až VI uvedeného nařízení. Komise konzultovala VVBS ohledně bezpečnosti určitých látek, které jsou z chemického hlediska podobné látkám klasifikovaným jako látky CMR kategorie 1 A, 1B nebo 2. To se týká určitých sloučenin boru, jakož i látek paraformaldehyd a methylenglykol.

(18)

Některé sloučeniny boru, v současné době uvedené v položkách 1a a 1b přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009, jiné než sloučeniny uvedené v 16. bodě odůvodnění, nebyly klasifikovány jako látky CMR. Dne 12. prosince 2013 vydal VVBS stanovisko týkající se boritanů, tetraboritanů a oktaboritanů (19), ve kterém dospěl k závěru, že se uvedené látky, stejně jako ostatní soli nebo estery kyseliny borité, jako je MEA-borát, MIPA-boritan, boritan draselný, trioktyldodecyl-borát a boritan zinečnatý, přeměňují ve vodných roztocích na kyselinu boritou, a proto by se obecná omezení platná pro kyselinu boritou měla vztahovat na celou skupinu boritanů, tetraboritanů a oktaboritanů. Kyselina boritá byla nařízením (ES) č. 790/2009 klasifikována jako látka CMR kategorie 1B. Tato klasifikace se stala použitelnou ke dni 1. prosince 2010. Celá skupina boritanů, tetraboritanů a oktaboritanů, s výjimkou látek v uvedené skupině, které byly klasifikovány jako látky CMR, stejně jako ostatní soli nebo estery kyseliny borité by měly být s ohledem na stanovisko VVBS vyňaty ze seznamu látek podléhajících omezení v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 a doplněny na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II uvedeného nařízení.

(19)

Látka paraformaldehyd je v současné době uvedena na seznamu v položce 5 přílohy V nařízení (ES) č. 1223/2009, avšak na rozdíl od formaldehydu nebyla klasifikována jako látka CMR. Látka methylenglykol není v současné době do příloh nařízení (ES) č. 1223/2009 zařazena. Ve dnech 26. a 27. června 2012 přijal VVBS stanovisko týkající se methylenglykolu (20), ve kterém stanovil, že methylenglykol je za řady různých podmínek rychle reverzibilní, což vede k jeho přeměně na formaldehyd ve vodných roztocích, a že paraformaldehyd může depolymerizovat, což vede k jeho přeměně na formaldehyd záhřevem nebo sušením. S ohledem na stanovisko VVBS existuje potenciální riziko pro lidské zdraví vyplývající z použití těchto látek v kosmetických přípravcích. Paraformaldehyd by proto měl být vyňat ze seznamu konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích v příloze V nařízení (ES) č. 1223/2009 a paraformaldehyd a methylenglykol by měly být doplněny na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích v příloze II uvedeného nařízení.

(20)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 235, 5.9.2009, s. 1).

(5)  SCCS/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf.

(6)  SCCS/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.

(7)  SCCS/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf

(8)  SCCS/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 36).

(10)  SCCS/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf

(11)  SCCS/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 179, 11.7.2012, s. 3).

(13)  SCCS/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf.

(14)  SCCS/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf

(15)  Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 261, 3.10.2013, s. 5).

(16)  SCCS/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf

(17)  SCCS/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf

(18)  SCCS/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf

(19)  SCCS/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf

(20)  SCCS/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf


PŘÍLOHA

1)   

Příloha II se mění takto:

a)

doplňují se nové položky, které znějí:

Referenční číslo

Identifikace látky

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

a

b

c

d

„1385

Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid (cis-CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid (cis-CTAC), quaternium-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-Chloracetamid

79-07-2

201-174-2

1388

Oktamethylcyklotetrasiloxan

556-67-2

209-136-7

1389

Dichlormethan; methylenchlorid

75-09-2

200-838-9

1390

2,2?-((3,3?,5,5?-tetramethyl-(1,1?-bifenyl)-4,4?-diyl)-bis(oxymethylen))-bisoxiran

85954-11-6

413-900-7

1391

Acetaldehyd; ethanal

75-07-0

200-836-8

1392

1-Cyklopropyl-6,7-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylová kyselina

93107-30-3

413-760-7

1393

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methylpyrrolidin-2-on

872-50-4

212-828-1

1394

Dibortrioxid; oxid boritý

1303-86-2

215-125-8

1395

Kyselina boritá [1]

Kyselina boritá [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

1396

Boritany, tetraboritany, oktaboritany a soli a estery kyseliny borité, včetně:

 

 

Oktaboritan disodný tetrahydrát [1]

12280-03-4 [1]

234-541-0 [1]

2-aminoethanol, monoester s kyselinou boritou [2]

10377-81-8 [2]

233-829-3 [2]

(2-hydroxypropyl)amoniumdihydrogenorthoboritan [3]

68003-13-4 [3]

268-109-8 [3]

Boritan draselný, draselná sůl kyseliny borité [4]

12712-38-8 [4]

603-184-6 [4]

Trioktyldodecyl-borát [5]

-[5]

— [5]

Boritan zinečnatý [6]

1332-07-6 [6]

215-566-6 [6]

Boritan sodný, tetraboritan disodný bezvodý; sodná sůl kyseliny borité [7]

1330-43-4 [7]

215-540-4 [7]

Heptaoxid disodno-tetraboritý hydrát [8]

12267-73-1 [8]

235-541-3 [8]

Sodná sůl kyseliny orthoborité [9]

13840-56-7 [9]

237-560-2 [9]

Tetraboritan disodný dekahydrát; borax dekahydrát [10]

1303-96-4 [10]

215-540-4 [10]

Tetraboritan disodný pentahydrát; borax pentahydrát [11]

12179-04-3 [11]

215-540-4 [11]

1397

Perboritan sodný [1]

peroxometaboritan sodný; peroxoboritan sodný [2]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]

10332-33-9 [2]

10486-00-7[2]

231-556-4 [2]

1398

Kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát peroxyboritan sodný hexahydrát [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

1399

Kyselina perboritá, sodná sůl [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, monohydrát [3]

10332-33-9 [3]

231-556-4 [3]

1400

Dibutylcín-hydrogenborát

75113-37-0

401-040-5

1401

Tetrafluoroboritan nikelnatý

14708-14-6

238-753-4

1402

Mankozeb (ISO); mangan-N,N?-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní komplex se zinečnatou solí

8018-01-7

616-995-5

1403

Maneb (ISO); mangan-N,N?-ethylenbis(dithiokarbamát) (polymerní)

12427-38-2

235-654-8

1404

Benfurakarb (ISO); ethyl-N-[({[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]karbonyl} methylamino)sulfanyl]-N-isopropyl-?-alaninát

82560-54-1

617-356-3

1405

O-isobutyl-N-ethoxy karbonylthiokarbamát

103122-66-3

434-350-4

1406

Chlorprofam (ISO); isopropyl-3-chlorkarbanilát

101-21-3

202-925-7

1407

Hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

109202-58-6

432-750-3

1408

Hydroxylamonium-nitrát

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-Ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

105024-66-6

405-020-7

1410

Foxim (ISO); diethyl-N-[fenyl(kyan)methyl]fosforamidát

14816-18-3

238-887-3

1411

Glufosinát amonný (ISO); amonium-2-amino-4-[hydroxy (methyl)fosforyl]butanoát

77182-82-2

278-636-5

1412

Reakční směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát; diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát; ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

435-960-3

1413

(4-Fenylbutyl)fosfinová kyselina

86552-32-1

420-450-5

1414

Reakční směs: 4,7-bis(merkaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undekandithiol; 4,8-bis(merkaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undekandithiol; 5,7-bis(merkaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undekandithiol

170016-25-8

427-050-1

1415

Tridekaoxid didraselno-hexatitaničitý(K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Octan kobaltnatý

71-48-7

200-755-8

1417

Dusičnan kobaltnatý

10141-05-6

233-402-1

1418

Uhličitan kobaltnatý

513-79-1

208-169-4

1419

Chlorid nikelnatý

7718-54-9

231-743-0

1420

Dusičnan nikelnatý [1]

13138-45-9 [1]

236-068-5 [1]

kyselina dusičná, sůl niklu [2]

14216-75-2 [2]

238-076-4 [2]

1421

Niklový kamínek (lech)

69012-50-6

273-749-6

1422

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého

92129-57-2

295-859-3

1423

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi

94551-87-8

305-433-1

1424

Chloristan nikelnatý; kyselina chloristá, nikelnatá sůl

13637-71-3

237-124-1

1425

Síran didraselno-nikelnatý [1]

13842-46-1 [1]

237-563-9 [1]

síran diamonno-nikelnatý [2]

15699-18-0 [2]

239-793-2 [2]

1426

Nikl-bis(sulfamidát); nikl-sulfamát

13770-89-3

237-396-1

1427

Tetrafluoroboritan nikelnatý

14708-14-6

238-753-4

1428

Nikl-diformiát [1]

3349-06-2 [1]

222-101-0 [1]

mravenčí kyselina, sůl niklu [2]

15843-02-4 [2]

239-946-6 [2]

mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu [3]

68134-59-8 [3]

268-755-0 [3]

1429

Nikl-diacetát [1]

373-02-4 [1]

206-761-7 [1]

nikl-acetát [2]

14998-37-9 [2]

239-086-1 [2]

1430

Nikl(II)-dibenzoát

553-71-9

209-046-8

1431

Nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)

3906-55-6

223-463-2

1432

Nikl(II)-stearát; nikl(II)-stearát

2223-95-2

218-744-1

1433

Nikl-dilaktát

16039-61-5

1434

Nikl(II)-oktanoát

4995-91-9

225-656-7

1435

Fluorid nikelnatý [1]

10028-18-9 [1]

233-071-3 [1]

bromid nikelnatý [2]

13462-88-9 [2]

236-665-0 [2]

jodid nikelnatý [3]

13462-90-3 [3]

236-666-6 [3]

fluorid draselno-nikelnatý [4]

11132-10-8 [4]

- [4]

1436

Hexafluorokřemičitan nikelnatý

26043-11-8

247-430-7

1437

Selenan nikelnatý

15060-62-5

239-125-2

1438

Hydrogenfosforečnan nikelnatý [1]

14332-34-4 [1]

238-278-2 [1]

bis(dihydrogenfosforečnan) nikelnatý [2]

18718-11-1 [2]

242-522-3 [2]

orthofosforečnan nikelnatý [3]

10381-36-9 [3]

233-844-5 [3]

difosforečnan dinikelnatý [4]

14448-18-1 [4]

238-426-6 [4]

bis(fosfornan) nikelnatý [5]

14507-36-9 [5]

238-511-8 [5]

bisfosfornan niklu [6]

36026-88-7 [6]

252-840-4 [6]

kyselina fosforečná, sůl vápníku a niklu [7]

17169-61-8 [7]

- [7]

kyselina difosforečná, nikelnatá sůl [8]

19372-20-4 [8]

— [8]

1439

Hexakyanidoželeznatan diamonno-nikelnatý

74195-78-1

1440

Kyanid nikelnatý

557-19-7

209-160-8

1441

Chroman nikelnatý

14721-18-7

238-766-5

1442

Křemičitan nikelnatý [1]

21784-78-1 [1]

244-578-4 [1]

orthokřemičitan dinikelnatý [2]

13775-54-7 [2]

237-411-1 [2]

křemičitan nikelnatý (3:4) [3]

31748-25-1 [3]

250-788-7 [3]

kyselina křemičitá, sůl niklu [4]

37321-15-6 [4]

253-461-7 [4]

trihydrogen-hydroxybis [orthosilikato(4-)]trinikelnatá(3-)kyselina [5]

12519-85-6 [5]

235-688-3 [5]

1443

Hexakyanidoželeznatan dinikelnatý

14874-78-3

238-946-3

1444

Bisarseničnan trinikelnatý; arseničnan nikelnatý

13477-70-8

236-771-7

1445

Nikl(II)-oxalát [1]

547-67-1 [1]

208-933-7 [1]

šťavelová kyselina, sůl niklu [2]

20543-06-0 [2]

243-867-2 [2]

1446

Tellurid nikelnatý

12142-88-0

235-260-6

1447

Tetrasulfid triniklu

12137-12-1

1448

Bisarsenitan trinikelnatý

74646-29-0

1449

Šedý periklas s obsahem niklu a kobaltu; C.I. pigmentová čerň 25; C.I. 77332 [1]

68186-89-0 [1]

269-051-6 [1]

dioxid kobaltnato-nikelnatý [2]

58591-45-0 [2]

261-346-8 [2]

oxid kobaltu a niklu [3]

12737-30-3 [3]

620-395-9 [3]

1450

Trioxid nikelnato-cíničitý; cíničitan nikelnatý

12035-38-0

234-824-9

1451

Dekaoxid nikelnato-triuranový

15780-33-3

239-876-6

1452

Dithiokyanatan nikelnatý

13689-92-4

237-205-1

1453

Dichroman nikelnatý

15586-38-6

239-646-5

1454

Seleničitan nikelnatý

10101-96-9

233-263-7

1455

Selenid nikelnatý

1314-05-2

215-216-2

1456

Kyselina křemičitá, sůl olova a niklu

68130-19-8

1457

Diarsenid niklu [1]

12068-61-0 [1]

235-103-1 [1]

arsenid niklu [2]

27016-75-7 [2]

248-169-1 [2]

1458

Světle žlutý priderit s obsahem niklu, barya a titanu; C.I. pigmentová žluť 157; C.I. 77900

68610-24-2

271-853-6

1459

Chlorečnan nikelnatý [1]

67952-43-6 [1]

267-897-0 [1]

bromičnan nikelnatý [2]

14550-87-9 [2]

238-596-1 [2]

ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl [3]

71720-48-4 [3]

275-897-7 [3]

1460

Nikl(II)-trifluoracetát [1]

16083-14-0 [1]

240-235-8 [1]

nikl(II)-propionát [2]

3349-08-4 [2]

222-102-6 [2]

nikl-bis(benzensulfonát) [3]

39819-65-3 [3]

254-642-3 [3]

nikl(II)-hydrogen-citrát [4]

18721-51-2 [4]

242-533-3 [4]

citronová kyselina, amonnonikelnatá sůl [5]

18283-82-4 [5]

242-161-1 [5]

citronová kyselina, sůl niklu [6]

22605-92-1 [6]

245-119-0 [6]

nikl-[bis(2-ethylhexanoát)] [7]

4454-16-4 [7]

224-699-9 [7]

2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu [8]

7580-31-6 [8]

231-480-1 [8]

dimethylhexanová kyselina, sůl niklu [9]

93983-68-7 [9]

301-323-2 [9]

nikl(II)-isooktanoát [10]

29317-63-3 [10]

249-555-2 [10]

isooktanová kyselina, sůl niklu [11]

27637-46-3 [11]

248-585-3 [11]

nikl-diisononanoát [12]

84852-37-9 [12]

284-349-6 [12]

nikl(II)-neononanoát [13]

93920-10-6 [13]

300-094-6 [13]

nikl(II)-isodekanoát [14]

85508-43-6 [14]

287-468-1 [14]

nikl(II)-neodekanoát [15]

85508-44-7 [15]

287-469-7 [15]

neodekanová kyselina, sůl niklu [16]

51818-56-5 [16]

257-447-1 [16]

nikl(II)-neoundekanoát [17]

93920-09-3 [17]

300-093-0 [17]

bis(D-glukonato-O 1,O 2)nikl [18]

71957-07-8 [18]

276-205-6 [18]

nikl-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát (1:2) [19]

52625-25-9 [19]

258-051-1 [19]

nikl(II)-palmitát [20]

13654-40-5 [20]

237-138-8 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikl [21]

85508-45-8 [21]

287-470-2 [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nikl [22]

85508-46-9 [22]

287-471-8 [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl [23]

84852-35-7 [23]

284-347-5 [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl [24]

84852-39-1 [24]

284-351-7 [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl [25]

85135-77-9 [25]

285-698-7 [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl [26]

85166-19-4 [26]

285-909-2 [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nikl [27]

84852-36-8 [27]

284-348-0 [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nikl [28]

85551-28-6 [28]

287-592-6 [28]

mastné kyseliny, C6-19 rozvětvené, soli niklu [29]

91697-41-5 [29]

294-302-1 [29]

mastné kyseliny, C8-18 a nenasycené C18, soli niklu [30]

84776-45-4 [30]

283-972-0 [30]

naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl [31]

72319-19-8 [31]

[31]

1461

Siřičitan nikelnatý [1]

7757-95-1 [1]

231-827-7 [1]

trioxid nikelnato-telluričitý [2]

15851-52-2 [2]

239-967-0 [2]

tetraoxid nikelnato-tellurový [3]

15852-21-8 [3]

239-974-9 [3]

fosforečnan-hydroxid-oxid molybdenu a niklu [4]

68130-36-9 [4]

268-585-7 [4]

1462

Borid niklu (NiB) [1]

12007-00-0 [1]

234-493-0 [1]

borid diniklu [2]

12007-01-1 [2]

234-494-6 [2]

borid triniklu [3]

12007-02-2 [3]

234-495-1 [3]

borid niklu [4]

12619-90-8 [4]

235-723-2 [4]

silicid nikelnatý [5]

12059-14-2 [5]

235-033-1 [5]

disilicid niklu [6]

12201-89-7 [6]

235-379-3 [6]

fosfid diniklu [7]

12035-64-2 [7]

234-828-0 [7]

fosfid niklu a boru [8]

65229-23-4 [8]

[8]

1463

Tetraoxid nikelnato-dihlinitý [1]

12004-35-2 [1]

234-454-8 [1]

trioxid nikelnato-titaničitý [2]

12035-39-1 [2]

234-825-4 [2]

oxid niklu a titanu [3]

12653-76-8 [3]

235-752-0 [3]

hexaoxid nikelnato-divanadičný [4]

52502-12-2 [4]

257-970-5 [4]

oktaoxid kobaltnato-nikelnato-dimolybdenový [5]

68016-03-5 [5]

268-169-5 [5]

trioxid nikelnato-zirkoničitý [6]

70692-93-2 [6]

274-755-1 [6]

tetraoxid nikelnato-molybdenový [7]

14177-55-0 [7]

238-034-5 [7]

tetraoxid nikelnato-wolframový [8]

14177-51-6 [8]

238-032-4 [8]

olivín, niklová zeleň [9]

68515-84-4 [9]

271-112-7 [9]

dioxid dilithno-nikelnatý [10]

12031-65-1 [10]

620-400-4 [10]

oxid molybdenu a niklu [11]

12673-58-4 [11]

— [11]

1464

Kobalt-lithium-nikl-oxid

442-750-5

1465

Oxid molybdenový

1313-27-5

215-204-7

1466

Dibutylcíndichlorid (DBTC)

683-18-1

211-670-0

1467

4,4?-bis(N-karbamoyl-4-methylbenzensulfonamid) difenylmethan

151882-81-4

418-770-5

1468

Furfurylalkohol; (2-furyl)methanol

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-Epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan; 4-vinylcyklohexendiepoxid

106-87-6

203-437-7

1470

6-Glycidyloxynaft-1-yl-oxymethyloxiran

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-Aminoethylamino)ethanol (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-Diethoxyethan

629-14-1

211-076-1

1473

(2,3-Epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid; glycidyltrimethylamoniumchlorid

3033-77-0

221-221-0

1474

1-(2-Amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluorethan-1,1-diol-hydrochlorid

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4?-[1,3-Fenylenbis(1-methylethylen)]difenol

13595-25-0

428-970-4

1477

2-Chlor-6-fluorfenol

2040-90-6

433-890-8

1478

5-Terc-butyl-2-methylbenzen-1-thiol

444-970-7

1479

2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyklohexan-3-yl-cyklohex-2-en-1-on

94723-86-1

425-150-8

1480

Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorfhenoxy) propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyklohex-2-en-1-on

139001-49-3

604-105-8

1481

Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chlorallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyklohex-2-en-1-on

149979-41-9

604-715-4

1482

3,3-(Ethylendioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-on

5571-36-8

427-230-8

1483

Androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

15375-21-0

433-560-3

1484

Reakční směs: kalcium-alkylsalicyláty (rozvětvené alkyly C10-C14 a C18-C30); kalcium-alkylfenoláty (rozvětvené alkyly C10-C14 a C18-C30); kalcium-alkylbenzenthioláty (rozvětvené alkyly C10-C14 a C18-C30)

415-930-6

1485

Kyselina 1,2-benzendikarboxylová; dialkyl-(alkyly C6-C8)estery, rozvětvené, bohaté na C7

71888-89-6

276-158-1

1486

Reakční směs: diester 4,4?-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylfenolu] a kyseliny 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalen-1-sulfonové (1:2); triester 4,4?-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylfenolu] a kyseliny 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalen-1-sulfonové (1:3)

427-140-9

1487

Diamonium 1-hydroxy-2-(4-(4-karboxyfenylazo)-2,5-dimethoxyfenylazo)-7-amino-3-naftalensulfonát

150202-11-2

422-670-7

1488

Kyselina 3-oxoandrost-4-en-17-? -karboxylová

302-97-6

414-990-0

1489

Kyselina (Z)-2-methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]octová

64485-90-1

431-520-1

1490

Trinatrium-nitrilotriacetát

5064-31-3

225-768-6

1491

2-Ethylhexyl-(2-ethylhexanoát)

7425-14-1

231-057-1

1492

Diisobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

1493

Perfluoroktansulfonová kyselina; heptadekafluoroktan-1-sulfonová kyselina [1]

1763-23-1 [1]

217-179-8 [1]

kalium-perfluoroktansulfonát; kalium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát [2]

2795-39-3 [2]

220-527-1 [2]

diethanolamin-perfluoroktansulfonát [3]

70225-14-8 [3]

274-460-8 [3]

amonium-perfluoroktansulfonát; amonium-heptadekafluoroktansulfonát [4]

29081-56-9 [4]

249-415-0 [4]

lithium-perfluoroktansulfonát; lithium-heptadekafluoroktansulfonát [5]

29457-72-5 [5]

249-644-6 [5]

1494

Ethyl-[1-(2,4-dichlorfenyl)5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxylát]

103112-35-2

401-290-5

1495

1-Brom-2-methylpropylpropionát

158894-67-8

422-900-6

1496

1-Ethylcyklohexyl-chlorkarbonát

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6?-Bis(diazo-5,5?,6,6?-tetrahydro-5,5?-dioxo)[methylenbis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenylen]di(naftalen-1-sulfonát)

441-550-5

1498

Trifluralin (ISO); ?,?,?-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidin; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluormethyl)anilin; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)anilin

1582-09-8

216-428-8

1499

4-Mesyl-2-nitrotoluen

1671-49-4

430-550-0

1500

Triamonium-4-[(4-[1-hydroxy-7-(4-karboxylatoanilino)-3-sulfonato-2-naftyl]azo-2,5-dimethoxyfenyl)azo]benzoát

221354-37-6

432-270-4

1501

Reakční směs: triamonium-6-amino-3-({2,5-diethoxy-4-[(3-fosfonofenyl)azo]fenyl}azo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát; diamonium-3-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)benzoát

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N?-(bifenyl-4,4?-diyl)bisacetamid

613-35-4

210-338-2

1503

Cyklohexylamin

108-91-8

203-629-0

1504

Piperazin

110-85-0

203-808-3

1505

Hydroxylamin

7803-49-8

232-259-2

1506

Hydroxylamonium-chlorid; hydroxylamin-hydrochlorid [1]

5470-11-1 [1]

226-798-2 [1]

bis(hydroxylamonium-sulfát); hydroxylamin-sulfát (2:1) [2]

10039-54-0 [2]

233-118-8 [2]

1507

Methylfenylendiamin; diaminotoluen

1508

Mepanipyrim; 4-methyl-N-fenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamin

110235-47-7

600-951-7

1509

Hydroxylamonium-hydrogensulfát; hydroxylamin-sulfát (1:1) [1]

10046-00-1 [1]

233-154-4 [1]

hydroxylamin-fosfát [2]

20845-01-6 [2]

244-077-0 [2]

hydroxylamin-dihydrogenfosfát [3]

19098-16-9 [3]

242-818-2 [3]

hydroxylamin-4-methylbenzen-1-sulfonát [4]

53933-48-5 [4]

258-872-5 [4]

1510

(3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid

3327-22-8

222-048-3

1511

Bifenyl-3,3?,4,4?-tetramin; 3,3?-diaminobenzidin

91-95-2

202-110-6

1512

Piperazin-hydrochlorid [1]

6094-40-2 [1]

228-042-7 [1]

piperazin-dihydrochlorid [2]

142-64-3 [2]

205-551-2 [2]

piperazin-fosfát [3]

1951-97-9 [3]

217-775-8 [3]

1513

3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazol-hydrochlorid

87691-88-1

421-310-6

1514

(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid

19398-06-2

421-460-2

1515

(2-Chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid

40722-80-3

429-740-6

1516

4-[(3-Chlorfenyl)(imidazol-1-yl)methyl]benzen-1,2-diamindihydrochlorid

159939-85-2

425-030-5

1517

Chlor-N,N-dimethylformiminium-chlorid

3724-43-4

425-970-6

1518

7-Methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on;

199327-61-2

429-400-7

1519

Produkty reakce bis(2-hydroxypropyl) aminu s formaldehydem (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-Chlor-4-[(3-fluorbenzyl)oxy]anilin

202197-26-0

445-590-4

1521

Ethidiumbromid; 3,8-Diamino-1-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid

1239-45-8

214-984-6

1522

(2RS)-2-amino-3,3-dimethylbutanamid

144177-62-8

447-860-7

1523

9-Ethylkarbazol-3-amin; (9-Ethylkarbazol-3-yl)amin

132-32-1

205-057-7

1524

(6R-trans)-1-((7-amonio-2-karboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-3-yl)methyl)pyridinium-jodid

100988-63-4

423-260-0

1525

Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chlor-4-pyridyl)-3-fenylmočovina

68157-60-8

614-346-0

1526

1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on; dimethylpropylenmočovina

7226-23-5

230-625-6

1527

Chinolin

91-22-5

202-051-6

1528

Ketokonazol; 1-[4-(4-{[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy} fenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-on

65277-42-1

265-667-4

1529

Metkonazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentan-1-ol

125116-23-6

603-031-3

1530

Kalium-1-methyl-4-{3-[1-methyl-3-(morfolinokarbonyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]prop-1-en-1-yl}-3-(morfolinokarbonyl)pyrazol-5-olát

183196-57-8

418-260-2

1531

1,3,5-Tris(2,3-epoxy-2-methylpropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

26157-73-3

435-010-8

1532

2,2-Bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-tris[3-(aziridin-1-yl)propanoát]; (TAZ)

52234-82-9

257-765-0

1533

4,4?-Methylendifenyl diisokyanát; difenylmethan-4,4?-diisokyanát [1]

101-68-8 [1]

202-966-0 [1]

2,2?-methylendifenyl diisokyanát; difenylmethan-2,2?-diisokyanát [2]

2536-05-2 [2]

219-799-4 [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanát; difenylmethan-2,4?-diisokyanát [3]

5873-54-1 [3]

227-534-9 [3]

methylendifenyl-diisokyanát [4]

26447-40-5 [4]

247-714-0 [4]

1534

Cinidon ethyl (ISO); ethyl-(Z)-2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyklohex-1-en-1,2-dikarboximido)fenyl]akrylát

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

84245-12-5

424-550-1

1536

Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[?-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid

149961-52-4

604-712-8

1537

2-(Dimethylamino)thioacetamidhydrochlorid

27366-72-9

435-470-1

1538

Reakční směs: 2,2?-[(3,3?-dichlorbifenyl-4,4?-diyl)bisazo]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutanamid]; N-(2,4-dimethylfenyl)-N?-(2-methylfenyl)-2,2?-[(3,3?-dichlorbifenyl-4,4?-diyl)bisazo]bis(3-oxobutanamid); 2-[[3,3?-dichlor-4?-[[1[[(2,4-dimethylfenyl)amino]karbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1?-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-karboxylfenyl)-3-oxo-butanamid

 

434-330-5

1539

Ropa, uhlí, dehet a zemní plyn a jejich deriváty generované za použití destilace a/nebo jiných metod zpracování, pokud obsahují ? 0,1 % hmotnostních benzenu

85536-20-5

85536-19-2

90641-12-6

90989-38-1

91995-20-9

92062-36-7

91995-61-8

101316-63-6

93821-38-6

90641-02-4

101316-62-5

90641-03-5

65996-79-4

101794-90-5

90640-87-2

84650-03-3

65996-82-9

90641-01-3

65996-87-4

90640-99-6

68391-11-7

92062-33-4

91082-52-9

68937-63-3

92062-28-7

92062-27-6

91082-53-0

91995-31-2

91995-35-6

91995-66-3

122070-79-5

122070-80-8

65996-78-3

94114-52-0

94114-53-1

94114-54-2

94114-56-4

94114-57-5

90641-11-5

8006-61-9

8030-30-6

8032-32-4

64741-41-9

64741-42-0

64741-46-4

64742-89-8

68410-05-9

68514-15-8

68606-11-1

68783-12-0

68921-08-4

101631-20-3

64741-64-6

64741-65-7

64741-66-8

64741-70-4

64741-84-0

64741-92-0

68410-71-9

68425-35-4

68527-27-5

91995-53-8

92045-49-3

92045-55-1

92045-58-4

92045-64-2

101316-67-0

64741-54-4

64741-55-5

68476-46-0

68783-09-5

91995-50-5

92045-50-6

92045-59-5

92128-94-4

101794-97-2

101896-28-0

64741-63-5

64741-68-0

68475-79-6

68476-47-1

68478-15-9

68513-03-1

68513-63-3

68514-79-4

68919-37-9

68955-35-1

85116-58-1

91995-18-5

93571-75-6

93572-29-3

93572-35-1

93572-36-2

64741-74-8

64741-83-9

67891-79-6

67891-80-9

68425-29-6

68475-70-7

68603-00-9

68603-01-0

68603-03-2

68955-29-3

92045-65-3

64742-48-9

64742-49-0

64742-73-0

68410-96-8

68410-97-9

68410-98-0

68512-78-7

85116-60-5

85116-61-6

92045-51-7

92045-52-8

92045-57-3

92045-61-9

92062-15-2

93165-55-0

93763-33-8

93763-34-9

64741-47-5

64741-48-6

64741-69-1

64741-78-2

64741-87-3

64742-15-0

64742-22-9

64742-23-0

64742-66-1

64742-83-2

64742-95-6

68131-49-7

68477-34-9

68477-50-9

68477-53-2

68477-55-4

68477-61-2

68477-89-4

68478-12-6

68478-16-0

68513-02-0

68516-20-1

68527-21-9

68527-22-0

68527-23-1

68527-26-4

68603-08-7

68606-10-0

68783-66-4

68919-39-1

68921-09-5

85116-59-2

86290-81-5

90989-42-7

91995-38-9

91995-41-4

91995-68-5

92045-53-9

92045-60-8

92045-62-0

92045-63-1

92201-97-3

93165-19-6

94114-03-1

95009-23-7

97926-43-7

98219-46-6

98219-47-7

101316-56-7

101316-66-9

101316-76-1

101795-01-1

102110-14-5

68476-50-6

68476-55-1

90989-39-2

287-502-5

287-500-4

292-636-2

292-694-9

295-281-1

295-551-9

295-323-9

309-868-8

298-725-2

292-625-2

309-867-2

292-626-8

266-013-0

309-971-8

292-609-5

283-483-2

266-016-7

292-624-7

266-021-4

292-622-6

269-929-9

295-548-2

293-766-2

273-077-3

295-543-5

295-541-4

293-767-8

295-292-1

295-295-8

295-329-1

310-170-0

310-171-6

266-012-5

302-688-0

302-689-6

302-690-1

302-692-2

302-693-8

292-635-7

232-349-1

232-443-2

232-453-7

265-041-0

265-042-6

265-046-8

265-192-2

270-077-5

271-025-4

271-727-0

272-186-3

272-931-2

309-945-6

265-066-7

265-067-2

265-068-8

265-073-5

265-086-6

265-095-5

270-088-5

270-349-3

271-267-0

295-315-5

295-430-0

295-436-3

295-440-5

295-446-8

309-871-4

265-055-7

265-056-2

270-686-6

272-185-8

295-311-3

295-431-6

295-441-0

295-794-0

309-974-4

309-987-5

265-065-1

265-070-9

270-660-4

270-687-1

270-794-3

270-993-5

271-008-1

271-058-4

272-895-8

273-271-8

285-509-8

295-279-0

297-401-8

297-458-9

297-465-7

297-466-2

265-075-6

265-085-0

267-563-4

267-565-5

270-344-6

270-658-3

271-631-9

271-632-4

271-634-5

273-266-0

295-447-3

265-150-3

265-151-9

265-178-6

270-092-7

270-093-2

270-094-8

270-988-8

285-511-9

285-512-4

295-432-1

295-433-7

295-438-4

295-443-1

295-529-9

296-942-7

297-852-0

297-853-6

265-047-3

265-048-9

265-071-4

265-079-8

265-089-2

265-115-2

265-122-0

265-123-6

265-170-2

265-187-5

265-199-0

268-618-5

270-725-7

270-735-1

270-736-7

270-738-8

270-741-4

270-771-8

270-791-7

270-795-9

270-991-4

271-138-9

271-262-3

271-263-9

271-264-4

271-266-5

271-635-0

271-726-5

272-206-0

272-896-3

272-932-8

285-510-3

289-220-8

292-698-0

295-298-4

295-302-4

295-331-2

295-434-2

295-442-6

295-444-7

295-445-2

296-028-8

296-903-4

302-639-3

305-750-5

308-261-5

308-713-1

308-714-7

309-862-5

309-870-9

309-879-8

309-976-5

310-012-0

270-690-8

270-695-5

292-695-4

1540

Ropa, uhlí, dehet a zemní plyn a jejich deriváty generované za použití destilace a/nebo jiných metod zpracování, pokud obsahují ? 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

 

 

 

 

90640-85-0

92061-93-3

90640-84-9

61789-28-4

70321-79-8

122384-77-4

70321-80-1

292-606-9

295-506-3

292-605-3

263-047-8

274-565-9

310-189-4

274-566-4

1541

Ropa, uhlí, dehet a zemní plyn a jejich deriváty generované za použití destilace a/nebo jiných metod zpracování, pokud obsahují ? 0,1 % hmotnostních benzenu nebo pokud obsahují ? 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu

 

 

 

 

85029-51-2

84650-04-4

84989-09-3

91995-49-2

121620-47-1

121620-48-2

90640-90-7

90641-04-6

101896-27-9

101794-91-6

91995-48-1

90641-05-7

84989-12-8

121620-46-0

90640-81-6

90640-82-7

92061-92-2

91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

101316-87-4

122384-78-5

84988-93-2

90640-88-3

65996-83-0

90640-89-4

90641-06-8

65996-85-2

101316-86-3

92062-22-1

96690-55-0

84989-04-8

84989-05-9

84989-06-0

84989-03-7

84989-07-1

68477-23-6

68555-24-8

91079-47-9

92062-26-5

94114-29-1

90641-00-2

68513-87-1

70321-67-4

92062-29-8

100801-63-6

100801-65-8

100801-66-9

73665-18-6

68815-21-4

65996-86-3

65996-84-1

285-076-5

283-484-8

284-898-1

295-310-8

310-166-9

310-167-4

292-612-1

292-627-3

309-985-4

309-972-3

295-309-2

292-628-9

284-901-6

310-165-3

292-603-2

292-604-8

295-505-8

295-275-9

295-276-4

295-278-5

309-889-2

310-191-5

284-881-9

292-610-0

266-017-2

292-611-6

292-629-4

266-019-3

309-888-7

295-536-7

306-251-5

284-892-9

284-893-4

284-895-5

284-891-3

284-896-0

270-713-1

271-418-0

293-435-2

295-540-9

302-662-9

292-623-1

271-020-7

274-560-1

295-544-0

309-745-9

309-748-5

309-749-0

277-567-8

272-361-4

266-020-9

266-018-8

1542

Ropa, uhlí, dehet a zemní plyn a jejich deriváty generované za použití destilace a/nebo jiných metod zpracování, pokud obsahují ? 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu

 

 

 

 

68607-11-4

68783-06-2

68814-67-5

68814-90-4

68911-58-0

68911-59-1

68919-01-7

68919-02-8

68919-03-9

68919-04-0

68919-07-3

68919-08-4

68919-11-9

68919-12-0

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

68989-88-8

92045-15-3

92045-16-4

92045-17-5

92045-18-6

92045-19-7

92045-20-0

68131-75-9

68307-98-2

68307-99-3

68308-00-9

68308-01-0

68308-10-1

68308-03-2

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

68308-07-6

68308-09-8

68308-11-2

68308-12-3

68409-99-4

68475-57-0

68475-58-1

68475-59-2

68475-60-5

68476-26-6

68476-29-9

68476-40-4

68476-42-6

68476-49-3

68476-85-7

68476-86-8

68477-33-8

68477-35-0

68477-69-0

68477-70-3

68477-71-4

68477-72-5

68308-08-7

271-750-6

272-182-1

272-338-9

272-343-6

272-775-5

272-776-0

272-873-8

272-874-3

272-875-9

272-876-4

272-880-6

272-881-1

272-884-8

272-885-3

273-173-5

273-174-0

273-269-7

273-563-5

295-397-2

295-398-8

295-399-3

295-400-7

295-401-2

295-402-8

268-629-5

269-617-2

269-618-8

269-619-3

269-620-9

269-630-3

269-623-5

269-624-0

269-625-6

269-626-1

269-627-7

269-629-8

269-631-9

269-632-4

270-071-2

270-651-5

270-652-0

270-653-6

270-654-1

270-667-2

270-670-9

270-681-9

270-682-4

270-689-2

270-704-2

270-705-8

270-724-1

270-726-2

270-750-3

270-751-9

270-752-4

270-754-5

269-628-2

1543

Tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]fosfát

13674-87-8

237-159-2

1544

Fosfid india

22398-80-7

244-959-5

1545

Trixylyl-fosfát

25155-23-1

246-677-8

1546

Hexabromcyklododekan [1]

25637-99-4 [1]

247-148-4 [1]

1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan [2]

3194-55-6 [2]

221-695-9 [2]

1547

Tetrahydrofuran

109-99-9

203-726-8

1548

Abamektin (směs avermektinu B1a a avermektinu B1b) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

615-339-5 [1]

avermektin B1a [2]

65195-55-3 [2]

265-610-3 [2]

1549

4-Terc-butylbenzoová kyselina

98-73-7

202-696-3

1550

Leukomalachitová zeleň; N,N,N?,N?-tetramethyl-4,4?-benzylidendianilin

129-73-7

204-961-9

1551

Fuberidazol (ISO); 2-(2-furyl)benzimidazol

3878-19-1

223-404-0

1552

Metazachlor (ISO); 2-chlor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamid

67129-08-2

266-583-0

1553

Di-terc-butylperoxid

110-05-4

203-733-6

1554

Trichlormethylstannan

993-16-8

213-608-8

1555

2-Ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát

57583-34-3

260-828-5

1556

2-Ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát)

15571-58-1

239-622-4

1557

Sulkotrion (ISO); 2-[2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyklohexan-1,3-dion

99105-77-8

619-394-6

1558

Bifenthrin (ISO); (2-methylbifenyl-3-yl)methyl-rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-karboxylát

82657-04-3

617-373-6

1559

Dihexyl-ftalát

84-75-3

201-559-5

1560

Amonium-pentadekafluoroktanoát

3825-26-1

223-320-4

1561

Perfluoroktanová kyselina

335-67-1

206-397-9

1562

N-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-on

2687-91-4

220-250-6

1563

Prochinazid (ISO); 6-jod-2-propoxy-3-propylchinazolin-4(3H)-on

189278-12-4

606-168-7

1564

Arsenid galia

1303-00-0

215-114-8

1565

Vinyl-acetát

108-05-4

203-545-4

1566

Aklonifen (ISO); 2-chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin

74070-46-5

277-704-1

1567

2-Ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát)

57583-35-4

260-829-0

1568

Dimethylstannan-dichlorid

753-73-1

212-039-2

1569

4-Vinylcyklohexen

100-40-3

202-848-9

1570

Tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyklohex-2-en-1-on

87820-88-0

618-075-9

1571

Cykloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyklohex-2-en-1-on

101205-02-1

405-230-9

1572

Fluazinam (ISO); 3-chlor-N-[3-chlor-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)fenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin

79622-59-6

616-712-5

1573

Penkonazol (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorfenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazol

66246-88-6

266-275-6

1574

Fenoxykarb (ISO); ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát

72490-01-8

276-696-7

1575

Styren

100-42-5

202-851-5

1576

2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran; tetrahydrofurfurylalkohol

97-99-4

202-625-6

1577

Formaldehyd

50-00-0

200-001-8

1578

Paraformaldehyd

30525-89-4

608-494-5

1579

Methandiol, methylenglykol

463-57-0

207-339-5

1580

Cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina

57966-95-7

261-043-0

1581

Tributylstannan, sloučeniny

1582

Tembotrion (ISO); 2-{2-chlor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluorethoxy)methyl]benzoyl}cyklohexan-1,3-dion

335104-84-2

608-879-8

1583

1,2-Benzendikarboxylová kyselina, dihexylester, rozvětvený a lineární

68515-50-4

271-093-5

1584

Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylfenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dek-3-en-4-yl-ethylkarbonát

203313-25-1

606-523-6

1585

Dodemorf-acetát; 4-cyklododecyl-2,6-dimethylmorfolin-4-ium-acetát

31717-87-0

250-778-2

1586

Triflusulfuron-methyl; methyl-2-([4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]karbamoylsulfamoyl)-3-methylbenzoát

126535-15-7

603-146-9

1587

Imazalil (ISO); 1-[2-allyloxy-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]-1H-imidazol

35554-44-0

252-615-0

1588

Dodemorf (ISO); 4-cyklohexyl-2,6-dimethylmorfolin

1593-77-7

216-474-9

1589

Imidazol

288-32-4

206-019-2

1590

Lenacil (ISO); 3-cyklohexyl-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pyrimidin-2,4(3H,5H)-dion

2164-08-1

218-499-0

1591

Metosulam (ISO); N-(2,6-dichlor-3-methylfenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

604-145-6

1592

2-Methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropan 1-on

71868-10-5

400-600-6

1593

2,3-Epoxypropyl-methakrylát

106-91-2

203-441-9

1594

Spiroxamin (ISO) 8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amin

118134-30-8

601-505-4

1595

Kyanamid; karbonitril

420-04-2

206-992-3

1596

Cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

619-020-1

1597

Stříbrno-zinečnatý zeolit

130328-20-0

603-404-0

1598

Uhličitan kademnatý

513-78-0

208-168-9

1599

Hydroxid kademnatý

21041-95-2

244-168-5

1600

Dusičnan kademnatý

10325-94-7

233-710-6

1601

Dibutylcín-dilaurát dibutyl[bis(dodekanoyloxy)]stannan

77-58-7

201-039-8

1602

Chlorofen; 2-benzyl-4-chlorfenol

120-32-1

204-385-8

1603

Anthrachinon

84-65-1

201-549-0

1604

Nonadekafluordekanová kyselina [1]

335-76-2 [1]

206-400-3[1]

amonium-nonadekafluordekanoát [2]

3108-42-7 [2]

221-470-5 [2] [3]

sodium-nonadekafluordekanoát [3]

3830-45-3 [3]

 

1605

N,N?-methylendimorfolin; N,N?-methylenbismorfolin; [formaldehyd uvolněný z N,N?-methylenebismorfolinu]; [MBM]

pokud maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, ? 0,1 % hmotnostních

5625-90-1

227-062-3

1606

Reakční produkty paraformaldehydu s 2-hydroxypropylaminem (3:2);

[formaldehyd uvolněný z 3,3?-methylenbis [5–methyloxazolidinu]; [formaldehyd uvolněný z oxazolidinu]; [MBO], pokud maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, ? 0,1 % hmotnostních

1607

Reakční produkty paraformaldehydu s 2-hydroxypropylaminem (1:1);

[formaldehyd uvolněný z ?,?,?-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-triethanolu]; [HPT], pokud maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, ? 0,1 % hmotnostních

1608

Methylhydrazin

60-34-4

200-471-4

1609

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2RS)-1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol); ?-terc-butyl-?-(4-chlorofenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol

55219-65-3

259-537-6

1610

Thiakloprid (ISO); (Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenkyanamid; {(2Z)-3-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}kyanamid

111988-49-9

601-147-9

1611

Karbetamid (ISO); (R)-1-(ethylkarbamoyl)ethylkarbanilát (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-fenylkarbamát

16118-49-3

240-286-6“

b)

položka 395 se nahrazuje tímto:

Referenční číslo

Identifikace látky

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

„395

Chinolin-8-ol a jeho sulfát

148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1“

2)   

Příloha III se mění takto:

a)

položky 1a, 1b, 7, 13 a 51 se zrušují;

b)

položka 12 se nahrazuje tímto:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamid peroxid a peroxid zinečnatý, s výjimkou těchto látek v příloze II:

č. 1397, 1398, 1399

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Přípravky na vlasy

a)

12 % H2O2 (40 objemů), přítomného nebo uvolněného

 

a) f) Používejte vhodné rukavice.

a) b) c) e)

Obsahuje peroxid vodíku.

Zabraňte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

b)

Přípravky na kůži

b)

4 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

c)

Přípravky pro tvrzení nehtů

c)

2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

d)

Přípravky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a přípravků na bělení nebo zesvětlení zubů

d)

? 0,1 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

Přípravky na bělení nebo zesvětlení zubů

e)

> 0,1 % ? 6 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití musí být první použití provedeno zubním lékařem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (*1) nebo pod jeho přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti.

Poté předat spotřebiteli k dokončení cyklu použití.

Nepoužívat u osob mladších 18 let.

e)

Koncentrace H2O2 přítomného nebo uvolněného uvedena v procentech.

Nepoužívat u osob mladších 18 let.

K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití musí být první použití provedeno pouze zubním lékařem nebo pod jeho přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti.

Poté předat spotřebiteli k dokončení cyklu použití.

f)

Přípravky určené pro řasy

f)

2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

f)

Jen pro profesionální použití.

f)

Na etiketě se uvede:

 

„Jen pro profesionální použití.

 

Zabraňte styku s očima.

 

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

 

Obsahuje peroxid vodíku.“

c)

doplňují se nové položky, které znějí:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/

INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„311

Difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfin oxid

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

75980-60-8

278-355-8

Systémy umělých nehtů

5,0 %

Profesionální použití

Jen pro profesionální použití.

Zabraňte styku s kůží.

Čtěte pečlivě návod k použití.

312

2-Furaldehyd

Furfural

98-01-1

202-627-7

 

0,001 %“

 

 

3)   

Příloha V se mění takto:

a)

v úvodu se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Veškeré konečné výrobky obsahující látky uvedené v této příloze, z nichž se uvolňuje formaldehyd, musí být označeny upozorněním „obsahuje formaldehyd“, jestliže koncentrace formaldehydu v konečném výrobku překročí 0,05 %.“;

b)

položky 5, 31, 40 a 41 se zrušují;

c)

položka 28 se nahrazuje tímto:

Referenční číslo

Identifikace látky

Podmínky

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„28

Polyhexamethylen-biguanid-hydrochlorid

Polyaminopropyl biguanide

32289-58-0,

27083-27-8,

28757-47-3,

133029-32-0

608-723-9

608-042-7

 

0,1 %

Nepoužívat v aplikacích, jež mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.“

 


(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU