(EU) 2019/830Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/830 ze dne 15. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 137, 23.5.2019, s. 26-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2019 Nabývá účinnosti: 12. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/830

ze dne 15. května 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Výbor pro celní kodex nevydal ve lhůtě stanovené jeho předsedou žádné stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami, vyrobený z tvářených plastů (polykarbonátů) ve formě vnějšího krytu, který pokrývá zadní stranu a boční strany mobilního telefonu, o rozměrech přibližně 7 × 14 × 0,8 cm.

Vnější povrch zadní strany je pokrytý vrstvou usně a vnitřní plocha, která se dotýká zadní strany mobilního telefonu, je potažená umělými vlákny (mikrovlákny).

Výrobek je navržen k uložení mobilního telefonu a k ochraně jeho zadní strany a bočních stran. Přední část mobilního telefonu zůstává odkrytá.

Viz obrázek (*1).

3926 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Vzhledem k jeho objektivním vlastnostem je výrobek navržen k uložení mobilního telefonu a k ochraně jeho zadní strany a bočních stran. Ochrana je zajištěna materiálem Tvnějšího krytu (polykarbonátový plast).

Vrstva usně na vnějším povrchu zadní strany výrobku zlepšuje jeho vzhled, přičemž jde pouze o doplňkový efekt a hlavním účelem je ochrana. Polykarbonátový plast tvořící ochranný kryt tak představuje materiál, který výrobku dodává jeho podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) pro výklad kombinované nomenklatury.

Zařazení výrobku do čísla 4205 jako ostatní výrobky z usně je proto vyloučeno.

Zařazení výrobku do čísla 6307 jako ostatní zcela zhotovené výrobky je rovněž vyloučeno, jelikož umělá vlákna tvoří pouze vyložení.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3926 90 97 jako ostatní výrobky z plastů.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU