(EU) 2019/828Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/828 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na vitamin D pro počáteční kojeneckou výživu a požadavky na kyselinu erukovou pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 137, 23.5.2019, s. 12-14 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2019 Nabývá účinnosti: 12. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/828

ze dne 14. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na vitamin D pro počáteční kojeneckou výživu a požadavky na kyselinu erukovou pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 (2) stanoví mimo jiné pravidla týkající se složení a označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 stanoví konkrétně pro počáteční kojeneckou výživu obsah vitaminu D v rozmezí od 2 do 3 ?g/100 kcal.

(3)

Byly vyjádřeny obavy, že vysoká konzumace výživy obsahující 3 ?g vitaminu D/100 kcal v kombinaci s dalším příjmem vitaminu D prostřednictvím jeho přidávání by mohla vést k tomu, že některé děti by konzumovaly vitamin D v množství, které by mohlo představovat bezpečnostní rizika. S cílem zajistit co nejvyšší úroveň ochrany kojenců požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby posoudil bezpečnost konzumace výživy obsahující 3 ?g vitaminu D/100 kcal kojenci.

(4)

Ve vědeckém stanovisku ze dne 28. června 2018 týkajícím se aktualizace nejvyšší povolené dávky vitaminu D pro kojence (3) dospěl úřad k závěru, že používání počáteční kojenecké výživy s obsahem vitaminu D ve výši 3 ?g/100 kcal může u některých kojenců ve věku do 4 měsíců vést k tomu, že by pouze prostřednictvím této výživy konzumovali množství vitaminu D vyšší, než je nejvyšší povolená dávka.

(5)

Z uvedeného stanoviska rovněž vyplývá, že použití maximálního obsahu vitaminu D ve výši 2,5 ?g/100 kcal v počáteční kojenecké výživě nevede k příjmu vitaminu D vyššímu, než je nejvyšší povolená dávka, pouze prostřednictvím této výživy. Na základě uvedeného stanoviska by měl být v souladu s článkem 6 a čl. 9 odst. 1 až 4 nařízení (EU) č. 609/2013 maximální obsah vitaminu D povolený podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 pro počáteční kojeneckou výživu snížen na 2,5 ?g/100 kcal.

(6)

Maximální obsah kyseliny erukové v počáteční a pokračovací kojenecké výživě byl stanoven v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127.

(7)

Úřad přijal vědecké stanovisko týkající se přítomnosti kyseliny erukové v krmivech a potravinách (4). Z uvedeného stanoviska vyplývá, že dietární expozice na úrovni 95. percentilu byla nejvyšší u kojenců a jiných dětí, což může znamenat riziko pro mladé lidi s vysokou expozicí kyselině erukové.

(8)

S přihlédnutím k závěrům uvedeného stanoviska je vhodné maximální obsah kyseliny erukové v počáteční a pokračovací kojenecké výživě snížit.

(9)

Přílohy I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(8):5365,118 s.

(4)  EFSA Journal 2016;14(11):4593, 173 s.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v bodě 11 se položka týkající se vitaminu D nahrazuje tímto:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

„Vitamin D (?g)

0,48

0,6

2

2,5“

b)

bod 5.3 se nahrazuje tímto:

„5.3.

Obsah kyseliny erukové nesmí být větší než 0,4 % celkového obsahu tuků.“

2)

V příloze II se bod 4.3 nahrazuje tímto:

„4.3.

Obsah kyseliny erukové nesmí být větší než 0,4 % celkového obsahu tuků.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU