(EU) 2019/822Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/822 ze dne 17. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 134, 22.5.2019, s. 13-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2019 Nabývá účinnosti: 11. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/822

ze dne 17. května 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. zemní vrut s patkou ve tvaru písmene U) s kruhovým příčným průřezem, o délce přibližně 55 cm s vnějším průměrem 6 cm, vyrobený z plechů z žárově pozinkované oceli.

Jeden konec je kuželový a je opatřen závitem, na druhém konci je patka ve tvaru písmene U s otvory pro vložení šroubů.

Výrobek je určen k tomu, aby byl zašroubován do země nebo jiného podkladového materiálu a trvale jistil dřevěné sloupy v konstrukcích (jakmile jsou sloupy umístěny do požadované polohy, zůstávají umístěny v této poloze) jejich upevněním šrouby v patce ve tvaru písmene U.

Zemní vruty se používají pro dřevěné konstrukce, sestavy solárních panelů, zahradní stavby a pódia, systémy oplocení, tabule a poutače atd.

(Viz obrázek) (1)

7308 90 59

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XV a na znění kódů KN 7308 , 7308 90 a 7308 90 59 .

Výrobek má objektivní vlastnosti „částí a součástí konstrukcí“ čísla 7308 . Je speciálně konstruován pro montáž konstrukčních prvků; jakmile je konstrukce umístěna do určité polohy, zůstává v této poloze. Výrobek má otvory, do nichž se při montáži vkládají šrouby za účelem upevnění konstrukčních prvků (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 7308 , první odstavec).

Zařazení do čísla 7326 jako ostatní výrobky ze železa nebo oceli je vyloučeno, neboť výrobky pro použití ve stavebnictví spadají do čísla 7308 (viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 7326 , bod 1).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7308 90 59 jako části a součásti ocelových konstrukcí.

Image 1

(1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU