(EU) 2019/821Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/821 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Nezávislého státu Samoa do přílohy I

Publikováno: Úř. věst. L 134, 22.5.2019, s. 12-12 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2019 Nabývá účinnosti: 11. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/821

ze dne 12. března 2019,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Nezávislého státu Samoa do přílohy I

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze I nařízení (EU) 2016/1076 jsou uvedeny země, na něž se uplatňuje režim pro přístup na trh stanovený uvedeným nařízením.

(2)

Dne 6. prosince 2018 Rada jménem Unie schválila přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Unií a tichomořskými státy. Poté, co Samoa uložila svůj akt o přistoupení, je prozatímní dohoda o hospodářském partnerství prozatímně prováděna mezi Unií a Samoou ode dne 31. prosince 2018.

(3)

Nezávislý stát Samoa by tudíž měl být zařazen do přílohy I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (EU) 2016/1076 se za slova „REPUBLIKA POBŘEŽÍ SLONOVINY“ vkládají nová slova, která znějí:

„NEZÁVISLÝ STÁT SAMOA“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 185, 8.7.2016, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU