(EU) 2019/723Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/723 ze dne 2. května 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o jednotné vzorové formuláře, jež se mají použít ve výročních zprávách předkládaných členskými státy (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 124, 13.5.2019, s. 1-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. června 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/723

ze dne 2. května 2019,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o jednotné vzorové formuláře, jež se mají použít ve výročních zprávách předkládaných členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 113 odst. 2 a čl. 134 první pododstavec písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 113 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že každý rok do 31. srpna předloží jednotlivé členské státy Komisi výroční zprávu o úředních kontrolách, případech nesouladu a provádění svého víceletého vnitrostátního plánu kontrol. První takovou zprávu předloží do dne 31. srpna 2021.

(2)

Za účelem zajištění jednotného uspořádání výročních zpráv členských států by měl být přijat jednotný vzorový formulář.

(3)

Jednotný vzorový formulář, který má být použit ve výročních zprávách předkládaných členskými státy, by měl zahrnovat jiné stávající jednotné vzorové formuláře, které Komise přijala pro předkládání zpráv o úředních kontrolách, jež příslušné orgány musí Komisi předkládat v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625. Účelem je zamezit vícečetnému oznamování a vytváření zbytečné administrativní zátěže.

(4)

Členské státy by měly jednotný vzorový formulář povinně vyplňovat elektronicky, neboť se tím usnadní shromažďování informací a údajů a zamezí se chybám v přepisech.

(5)

Aby bylo možné využívat moderní komunikace a co nejúčinněji využívat údaje a informace obsažené ve výročních zprávách, měl by být jednotný vzorový formulář k dispozici v počítačovém systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) a členské státy by měly předávat výroční zprávy za použití IMSOC.

(6)

Jednotný vzorový formulář stanoví určité informace a údaje, jež mají být obsaženy ve zprávě předkládané členskými státy Komisi, včetně informací a údajů o dobrých životních podmínkách zvířat chovaných pro hospodářské účely. Rozhodnutí Komise 2006/778/ES (2) v současné době stanoví požadavky na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely, a na předávání těchto informací Komisi. V zájmu soudržnosti a právní jistoty by proto rozhodnutí 2006/778/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(7)

Jednotný vzorový formulář obsahuje rovněž informace a údaje o ochraně zvířat během přepravy, jež mají být zahrnuty ve zprávě předkládané členskými státy Komisi. Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/188/EU (3) v současné době stanoví pravidla týkající se výročních zpráv o kontrolách v oblasti ochrany zvířat během přepravy. V zájmu soudržnosti a právní jistoty by proto prováděcí rozhodnutí 2013/188/EU mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(8)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, by se mělo toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví jednotný vzorový formulář pro informace a údaje, jež mají být zahrnuty do výroční zprávy předkládané členskými státy v souladu s čl. 113 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Jednotný vzorový formulář

Členské státy předkládají informace a údaje uvedené v čl. 113 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 prostřednictvím jednotného vzorového formuláře stanoveného v příloze tohoto nařízení. Učiní tak za použití elektronické verze jednotného vzorového formuláře v počítačovém systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC).

Článek 3

Zrušení

Rozhodnutí 2006/778/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/188/EU se s účinkem ode dne 14. prosince 2019 zrušují.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2006/778/ES ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely (Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 39).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/188/EU ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 107).


PŘÍLOHA

Výroční zpráva předkládaná (členským státem) za období od 1/1/(xxxx) do 31/12/(xxxx)

ČÁST I

1.

Úvod

 

 

 

2.

Opatření k zajištění účinného provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol, včetně donucovacích opatření a jejich výsledků

 

 

3.

Změny víceletého vnitrostátního plánu kontrol

 

 

4.

Poplatky

 

ČÁST II

1.   Potraviny a bezpečnost potravin, důvěryhodnost a nezávadnost v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zájmů a informovanosti spotřebitelů, jakož i na výrobu a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

1.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 


1.2

Úřední kontroly provozovatelů/zařízení

Schválená zařízení

Počet zařízení

Počet provedených úředních kontrol

Zařízení obecné povahy (chladírenské sklady, přebalovací zařízení, velkoobchodní trhy, chladírenská plavidla)

 

 

Maso domácích kopytníků

 

 

Maso drůbeže a zajícovců

 

 

Maso farmové zvěře

 

 

Maso volně žijící zvěře

 

 

Mleté maso, masné polotovary a strojně oddělené maso (SOM)

 

 

Masné výrobky

 

 

Živí mlži

 

 

Produkty rybolovu

 

 

Mlezivo, syrové mléko, výrobky z mleziva a mléčné výrobky

 

 

Vejce a výrobky z vajec

 

 

Žabí stehýnka a hlemýždi

 

 

Tavené/škvařené živočišné tuky a škvarky

 

 

Opracované žaludky, měchýře a střeva

 

 

Želatina

 

 

Kolagen

 

 

Vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosan, glukosamin, syřidlo, vyzina a aminokyseliny (HRP)

 

 

Med

 

 

Klíčky

 

 

Registrovaní provozovatelé/registrovaná zařízení

Počet provozovatelů/zařízení

Počet provedených úředních kontrol

Rostlinná výroba

 

 

Živočišná výroba

 

 

Smíšené hospodářství

 

 

Myslivost

 

 

Rybolov

 

 

Akvakultura

 

 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

 

 

Výroba rostlinných olejů a tuků

 

 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

 

 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

 

 

Výroba ostatních potravinářských výrobků

 

 

Výroba nápojů

 

 

Velkoobchodní prodej

 

 

Maloobchodní prodej

 

 

Doprava a skladování

 

 

Stravování a pohostinství

 

 

Ostatní

 

 

 

Počet zařízení

Počet provedených úředních kontrol

Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk s potravinami

 

 


1.3

Úřední kontroly vyžadující průběžnou nebo pravidelnou přítomnost zaměstnanců nebo zástupců příslušných orgánů v prostorách provozovatele

Typy prostor provozovatele

Počet zařízení

Počet provedených úředních kontrol (počet jatečně upravených těl nebo hmotnost v tunách)

Zamítnutí

Maso domácích kopytníků – jatky

 

 

 

Maso drůbeže a zajícovců – jatky

 

 

 

Maso farmové zvěře – jatky

 

 

 

Maso z volně žijící zvěře – zařízení pro nakládání se zvěřinou

 

 

 


1.4

Úřední kontroly produktů/zboží podle horizontálních pravidel a kategorie potravin

Podle horizontálních pravidel

Podle kategorie potravin

Mikrobiologická kritéria

Pesticidy v potravinách

Kontaminující látky v potravinách

Rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách

Označování, výživová a zdravotní tvrzení

Geneticky modifikované organismy (GMO) v potravinách

Látka zlepšující vlastnosti potravin (přídatné látky, enzymy, aromata, pomocné látky)

Ozařování

Kontaminace materiálem určeným pro styk s potravinami/migrace materiálu určeného pro styk s potravinami

Ostatní

1.

Mléčné výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alternativy mléčných výrobků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zmrzliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ovoce a zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cukrovinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obiloviny a výrobky z obilovin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pekařské výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Čerstvé maso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí kopytníci*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbež a zajícovci*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmová zvěř*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volně žijící zvěř*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Mleté maso, masné polotovary a SOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mleté maso*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masné polotovary*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOM*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Masné výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracované žaludky, měchýře a střeva*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želatina, kolagen a HRP*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ryby a produkty rybolovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živí mlži*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty rybolovu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vejce a vaječné výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Cukr, sirupy, med a stolní sladidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Soli, koření, polévky, omáčky, saláty a bílkovinové produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Potraviny určené pro zvláštní výživu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nápoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nealkoholické nápoje*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Doplňky stravy, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (2), kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Zpracované potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 17, kromě výživy pro kojence a malé děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ostatní – potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5

Pole pro připomínky*

 

 


1.6

Nesoulad

Akce/opatření

Nesoulad provozovatelů/zařízení

Správní

Soudní

 

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozovatelů/zařízení*

Počet kontrolovaných provozovatelů/zařízení, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Schválená zařízení

 

 

 

 

 

Zařízení obecné povahy (chladírenské sklady, přebalovací zařízení, velkoobchodní trhy, chladírenská plavidla)

 

 

 

 

 

Maso domácích kopytníků

 

 

 

 

Maso drůbeže a zajícovců

 

 

 

 

Maso farmové zvěře

 

 

 

 

Maso volně žijící zvěře

 

 

 

 

Mleté maso, masné polotovary a SOM

 

 

 

 

Masné výrobky

 

 

 

 

Živí mlži

 

 

 

 

Produkty rybolovu

 

 

 

 

Mlezivo, syrové mléko, výrobky z mleziva a mléčné výrobky

 

 

 

 

Vejce a výrobky z vajec

 

 

 

 

Žabí stehýnka a hlemýždi

 

 

 

 

Tavené/škvařené živočišné tuky a škvarky

 

 

 

 

Opracované žaludky, měchýře a střeva

 

 

 

 

Želatina

 

 

 

 

Kolagen

 

 

 

 

HRP

 

 

 

 

Med

 

 

 

 

Klíčky

 

 

 

 

Registrovaní provozovatelé/registrovaná zařízení

 

 

 

 

 

Rostlinná výroba

 

 

 

 

 

Živočišná výroba

 

 

 

 

Smíšené hospodářství

 

 

 

 

Myslivost

 

 

 

 

Rybolov

 

 

 

 

Akvakultura

 

 

 

 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

 

 

 

 

Výroba rostlinných olejů a tuků

 

 

 

 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

 

 

 

 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

 

 

 

 

Výroba ostatních potravinářských výrobků

 

 

 

 

Výroba nápojů

 

 

 

 

Velkoobchodní prodej

 

 

 

 

Maloobchodní prodej

 

 

 

 

Doprava a skladování

 

 

 

 

Stravování a pohostinství

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk s potravinami

 

 

 

 

 

Nesoulad potravin

Akce/opatření

 

Nesoulad zjištěný během provedených úředních kontrol

Správní

Soudní

Mikrobiologická kritéria

Pesticidy v potravinách

Kontaminující látky v potravinách

Rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách

Označování, výživová a zdravotní tvrzení

Látka zlepšující vlastnosti potravin (přídatné látky, enzymy, aromata, pomocné látky)

Ostatní

1.

Mléčné výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alternativy mléčných výrobků

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zmrzliny

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ovoce a zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cukrovinky

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obiloviny a výrobky z obilovin

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pekařské výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Čerstvé maso

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí kopytníci*

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbež a zajícovci*

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmová zvěř*

 

 

 

 

 

 

 

 

Volně žijící zvěř*

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Mleté maso, masné polotovary a SOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Mleté maso*

 

 

 

 

 

 

 

 

Masné polotovary*

 

 

 

 

 

 

 

 

SOM*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Masné výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracované žaludky, měchýře a střeva*

 

 

 

 

 

 

 

 

Želatina, kolagen a HRP*

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ryby a produkty rybolovu

 

 

 

 

 

 

 

 

Živí mlži*

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty rybolovu*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vejce a vaječné výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Cukr, sirupy, med a stolní sladidla

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Soli, koření, polévky, omáčky, saláty a bílkovinové produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Potraviny určené pro zvláštní výživu ve smyslu nařízení (EU) č. 609/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nápoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Nealkoholické nápoje*

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Doplňky stravy, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) směrnice 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Zpracované potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 17, kromě výživy pro kojence a malé děti

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ostatní – potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 21

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesoulad s horizontálními pravidly

Akce/opatření

 

Nesoulad zjištěný během provedených úředních kontrol

Správní

Soudní

GMO v potravinách:

 

Nepovolené GMO

 

 

 

Označování GMO

 

 

Ozařování

 

 

 

Nové potraviny

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


1.7

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

2.   Záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv

2.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


2.2

Úřední kontroly

 

Počet provedených úředních kontrol

Pěstování GMO pro komerční účely za účelem produkce potravin a krmiv (část C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (3))

 

Experimentální uvolňování GMO souvisejících s potravinami a krmivy (část B směrnice 2001/18/ES)

 

Osivo a rozmnožovací materiál rostlin pro účely produkce potravin a krmiv

 


2.3

Pole pro připomínky*

 

 


2.4

Nesoulad

Akce/opatření

 

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozovatelů*

Počet kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Správní

Soudní

1.

Pěstování GMO pro komerční účely za účelem produkce potravin a krmiv

 

 

 

 

 

2.

Experimentální uvolňování GMO souvisejících s potravinami a krmivy

 

 

 

 

3.

Osivo a rozmnožovací materiál rostlin pro účely produkce potravin a krmiv

 

 

 

 

3.1

Nepovolené GMO v osivu a vegetativním rozmnožovacím materiálu rostlin

 

 

 

 

3.2

Označování GMO v osivu a vegetativním rozmnožovacím materiálu rostlin

 

 

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


2.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

3.   Krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, zpracování, distribuce a použití, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zdraví, zájmů a informovanosti spotřebitelů

3.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


3.2

Úřední kontroly

Podle provozu

Počet provozů

Počet provedených úředních kontrol

Provozy schválené v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (4)

 

 

Prvovýrobci schválení v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 183/2005*

 

 

Provozy registrované v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 183/2005, s výjimkou prvovýroby

 

 

Prvovýrobci registrovaní v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 183/2005 a splňující ustanovení přílohy I uvedeného nařízení*

 

 

Provozovatelé (zemědělci) využívající krmiva

 

 

Provozovatelé vyrábějící medikovaná krmiva a/nebo obchodující s medikovanými krmivy

 

 

Podle horizontálních pravidel

Počet provedených úředních kontrol

Označování krmiv

 

Sledovatelnost krmiva

 

Doplňkové látky v krmivech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (5))

 

Nežádoucí látky v krmivech (článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (6))

 

Zakázané materiály v krmivech (příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (7))

 

Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS (8))

 

Pesticidy v krmivech

 

GMO v krmivech

 


3.3

Pole pro připomínky*

 

 


3.4

Nesoulad

Akce/opatření

Podle provozu

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozů*

Počet kontrolovaných provozů, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Správní

Soudní

Provozy schválené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 183/2005

 

 

 

 

 

Prvovýrobci schválení v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 183/2005*

 

 

 

 

Provozy registrované v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 183/2005, s výjimkou prvovýroby

 

 

 

 

Prvovýrobci registrovaní v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 183/2005 a splňující ustanovení přílohy I uvedeného nařízení*

 

 

 

 

Provozovatelé (zemědělci) využívající krmiva

 

 

 

 

Provozovatelé vyrábějící medikovaná krmiva a/nebo obchodující s medikovanými krmivy

 

 

 

 

Podle horizontálních pravidel

Počet zjištěných nesouladů

Správní

Soudní

Nesoulad produktu:

Označování/sledovatelnost krmiv, jež byla/mají být uvedena na trh

 

 

 

Nesoulad produktu:

Bezpečnost krmiv, jež jsou/mají být uvedena na trh

 

 

Doplňkové látky (nařízení (ES) č. 1831/2003)

 

 

Nežádoucí látky v krmivech (článek 2 směrnice 2002/32/ES)

 

 

Zakázané materiály v krmivech (příloha III nařízení (ES) č. 767/2009)

 

 

Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS)

 

 

Pesticidy v krmivech

 

 

Nepovolené GMO v krmivech

 

 

Označování GMO v krmivech

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


3.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

4.   Požadavky týkající se zdraví zvířat

4.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


4.2

Úřední kontroly

 

Počet zemědělských podniků/zařízení

Počet provedených úředních kontrol

Počet evidovaných zvířat

Počet zkontrolovaných zvířat

Identifikace a evidence skotu

 

 

(na začátku vykazovaného období nebo jiného národního referenčního data pro statistiku zvířat)

 

 

Identifikace a evidence ovcí a koz

 

 

(na začátku roku vykazovaného období nebo jiného národního referenčního data pro statistiku zvířat)

 

 

Schválená sběrná střediska (skot, ovce, kozy, prasata, koňovití)

 

 

 

Schválení obchodníci (skot, ovce, kozy, prasata)

 

 

Kontrolní stanoviště (nařízení Rady (ES) č. 1255/97 (9))

 

 

Schválené organizace, instituty a střediska (směrnice Rady 92/65/EHS (10))

 

 

Zařízení schválená pro obchod s drůbeží a násadovými vejci v EU

 

 

Karanténní zařízení pro ptactvo

 

 

Schválená zařízení akvakultury:

 

 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci ryb*

 

 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci živých mlžů*

 

 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci korýšů*

 

 

Schválená zařízení na zpracování živočichů pocházejících z akvakultury

 

 

Střediska pro odběr spermatu:

 

 

Skotu*

 

 

Prasat*

 

 

Ovcí/koz*

 

 

Koňovitých*

 

 

Střediska pro skladování spermatu:

 

 

Skotu*

 

 

Ovcí/koz*

 

 

Koňovitých*

 

 

Týmy pro odběr/produkci embryí:

 

 

Skotu*

 

 

Prasat*

 

 

Ovcí/koz*

 

 

Koňovitých*

 

 


4.3

Pole pro připomínky*

 

 


4.4

Nesoulad

Akce/opatření

 

Počet zemědělských podniků/zařízení, v nichž byl zjištěn nesoulad

Správní

Soudní

Omezení přesunů jednotlivých zvířat

Omezení přesunů všech zvířat

Usmrcení zvířat

Identifikace a evidence skotu

 

 

 

Dotčená zvířata

Dotčená hospodářství

Dotčená zvířata

Dotčená hospodářství

Dotčená zvířata

Dotčená hospodářství

 

 

 

 

 

 

Identifikace a evidence ovcí a koz

 

 

 

Schválená sběrná střediska (skot, ovce, kozy, prasata, koňovití)

 

 

Schválení obchodníci (skot, ovce, kozy, prasata)

 

 

Kontrolní stanoviště (nařízení (ES) č. 1255/97)

 

 

Schválené organizace, instituty a střediska (směrnice 92/65/EHS)

 

 

Zařízení schválená pro obchod s drůbeží a násadovými vejci v EU

 

 

Karanténní zařízení pro ptactvo

 

 

Schválená zařízení akvakultury:

 

 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci ryb*

 

 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci živých mlžů*

 

 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci korýšů*

 

 

Schválená zařízení na zpracování živočichů pocházejících z akvakultury

 

 

Střediska pro odběr spermatu:

 

 

Skotu*

 

 

Prasat*

 

 

Ovcí/koz*

 

 

Koňovitých*

 

 

Střediska pro skladování spermatu:

 

 

Skotu*

 

 

Ovcí/koz*

 

 

Koňovitých*

 

 

Týmy pro odběr/produkci embryí:

 

 

Skotu*

 

 

Prasat*

 

 

Ovcí/koz*

 

 

Koňovitých*

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


4.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

5.   Prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty

5.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


5.2

Úřední kontroly

Podle zařízení/podniku

Počet zařízení/podniků

Počet provedených úředních kontrol

Zařízení nebo podniky schválené v souladu s článkem 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11)

 

 

Zařízení nebo podniky registrované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009

 

 

Podle horizontálních pravidel

Počet provedených úředních kontrol

Označování a sledovatelnost vedlejších produktů živočišného původu/získaných produktů

 


5.3

Pole pro připomínky*

 

 


5.4

Nesoulad

Akce/opatření

Podle zařízení/podniků

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných zařízení/podniků*

Počet kontrolovaných zařízení/podniků, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Správní

Soudní

Zařízení nebo podniky schválené v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009

 

 

 

 

 

Zařízení nebo podniky registrované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009

 

 

 

 

Podle horizontálních pravidel

Počet zjištěných nesouladů

Správní

Soudní

Nesoulad produktu: označování a sledovatelnost vedlejších produktů živočišného původu/získaných produktů:

 

 

 

Kategorie 1 a 2*

 

 

Kategorie 3*

 

 

Nesoulad produktu: bezpečnost vedlejších produktů živočišného původu/získaných produktů:

 

 

Kategorie 1 a 2*

 

 

Kategorie 3*

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


5.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

6.   Požadavky na dobré životní podmínky zvířat

6.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


6.2

Dobré životní podmínky zvířat v hospodářstvích (směrnice Rady 98/58/ES  (12) )

Zvířata chovaná pro hospodářské účely

(kategorie zvířat)

Počet stanovišť produkce

Počet provedených úředních kontrol

Nesoulad

Akce/opatření

Celkový počet kontrolovaných stanovišť produkce*

Počet kontrolovaných stanovišť produkce, u nichž byl zjištěn nesoulad

Správní

Soudní

Prasata (ve smyslu směrnice Rady 2008/120/ES (13))

 

 

 

 

 

 

Nosnice (ve smyslu směrnice Rady 1999/74/ES (14))

 

 

 

 

 

Kuřata (ve smyslu směrnice Rady 2007/43/ES (15))

 

 

 

 

 

Telata (ve smyslu směrnice Rady 2008/119/ES (16))

 

 

 

 

 

Jiná (uveďte)

 

 

 

 

 


6.3

Analýza a akční plán pro dobré životní podmínky zvířat v hospodářstvích

 

 


6.4

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy (nařízení Rady (ES) č. 1/2005  (17) )

Ochrana zvířat během přepravy

(podle druhů)

Počet provedených úředních kontrol

Počet a kategorie nesouladu

Akce/opatření

1.

Způsobilost zvířat

2.

Postupy při přepravě, vymezené prostory, výška

3.

Dopravní prostředek

4.

Voda, krmivo, cesta a doby odpočinku

5.

Dokumenty

6.

Ostatní

Správní

Soudní

Skot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasata

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce/kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

Koňovití

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbež

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 


6.5

Analýza a akční plán pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy

 

 


6.6

Dobré životní podmínky zvířat při usmrcování (nařízení Rady (ES) č. 1099/2009  (18) )

 

 


6.7

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

7.   Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin

7.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


7.2

Úřední kontroly

 

Počet provozovatelů

Počet provedených úředních kontrol

Provozovatelé oprávnění vydávat rostlinolékařské pasy

 

 

Provozovatelé, kteří jsou oprávněni provádět označování (obalového dřevěného materiálu, dřeva nebo jiných předmětů)

 

 


7.3

Pole pro připomínky*

 

 


7.4

Nesoulad

Akce/opatření

 

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozovatelů*

Počet kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Správní

Soudní

Provozovatelé oprávnění vydávat rostlinolékařské pasy

 

 

 

 

 

Provozovatelé, kteří jsou oprávněni provádět označování (obalového dřevěného materiálu, dřeva nebo jiných předmětů)

 

 

 

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


7.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

8.   Požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů, s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů

8.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


8.2

Úřední kontroly

Týkající se uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Počet provozovatelů

Počet provedených úředních kontrol

Místa vstupu

 

 

Výrobci/formulátoři

 

 

Balírny/subjekty provádějící opětovné balení/označování

 

 

Distributoři/velkoobchodníci/maloobchodníci – profesionální a/nebo amatérské použití přípravků na ochranu rostlin

 

 

Sklady/provozovatelé dopravy/logistické společnosti

 

 

Držitel povolení/povolení k paralelnímu obchodu

 

 

Ostatní

 

 

Týkající se použití přípravků na ochranu rostlin a udržitelného používání pesticidů

Počet provozovatelů

Počet provedených úředních kontrol

Uživatelé v zemědělství

 

 

Žadatelé v rámci režimu základní platby EU nebo programů rozvoje venkova podléhající kontrolám podmíněnosti*

 

 

Uživatelé v zemědělství, na něž se nevztahují kontroly podmíněnosti*

 

 

Ostatní profesionální uživatelé

 

 

Průmyslové použití, např. železnice, silnice*

 

 

Provozovatelé zařízení na ošetření osiva*

 

 

Poskytovatelé/provozovatelé služeb souvisejících s postřiky*

 

 

Lesnictví*

 

 

Jiné než zemědělské plochy (golfová hřiště/ostatní veřejné prostory)*

 

 

Ostatní

 

 


8.3

Pole pro připomínky*

 

 


8.4

Nesoulad

Akce/opatření

Týkající se uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozovatelů*

Počet kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Správní

Soudní

Místa vstupu

 

 

 

 

 

Výrobci/formulátoři

 

 

 

 

Balírny/subjekty provádějící opětovné balení/označování

 

 

 

 

Distributoři/velkoobchodníci/maloobchodníci – profesionální a/nebo amatérské použití přípravků na ochranu rostlin

 

 

 

 

Sklady/provozovatelé dopravy/logistické společnosti

 

 

 

 

Držitel povolení/povolení k paralelnímu obchodu

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Týkající se přípravků na ochranu rostlin a udržitelného používání pesticidů

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozovatelů*

Počet kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad*

Správní

Soudní

Uživatelé v zemědělství

 

 

 

 

 

Žadatelé v rámci režimu základní platby EU nebo programů rozvoje venkova podléhající kontrolám podmíněnosti*

 

 

 

 

Uživatelé v zemědělství, na něž se nevztahují kontroly podmíněnosti*

 

 

 

 

Ostatní profesionální uživatelé

 

 

 

 

Průmyslové použití, např. železnice, silnice*

 

 

 

 

Provozovatelé zařízení na ošetření osiva*

 

 

 

 

Poskytovatelé/provozovatelé služeb souvisejících s postřiky*

 

 

 

 

Lesnictví*

 

 

 

 

Jiné než zemědělské plochy (golfová hřiště/ostatní veřejné prostory)*

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


8.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

9.   Ekologická produkce a označování ekologických produktů

9.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 

 

V souladu s článkem 92f nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (19) (ve spojení s první srovnávací tabulkou v příloze V nařízení (EU) 2017/625) jsou členské státy povinny zajistit, aby jejich víceleté vnitrostátní plány kontrol uvedené v čl. 109 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 zahrnovaly dozor nad kontrolami ekologické produkce v souladu s nařízením (ES) č. 889/2008 a aby začlenily konkrétní údaje o tomto dozoru (dále jen „údaje o ekologické produkci“) do výroční zprávy uvedené v čl. 113 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. Údaje o ekologické produkci musí zahrnovat oblasti uvedené v příloze XIIIb nařízení (ES) č. 889/2008. Údaje o ekologické produkci musí vycházet z informací o kontrolách prováděných kontrolními subjekty a/nebo kontrolními orgány a z auditů prováděných příslušným orgánem. Údaje musí být překládány v souladu s příslušnými vzory uvedenými v přílohách XIIIb a XIIIc nařízení (ES) č. 889/2008.

 

9.3

Pole pro připomínky*

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

10.   Používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit

10.1

Celkový závěr o dosažené úrovni shody

 

 


10.2

Úřední kontroly

 

Počet provedených úředních kontrol

Před uvedením na trh

 

Běžný trh

 

Elektronický obchod

 


10.3

Pole pro připomínky*

 

 


10.4

Nesoulad

Akce/opatření

 

Zjištěný během provedených úředních kontrol

Celkový počet kontrolovaných provozovatelů

Počet kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad

Správní

Soudní

Před uvedením na trh

 

 

 

 

 

Běžný trh

 

 

 

 

Elektronický obchod

 

 

 

 

Podvodné a klamavé praktiky

 


10.5

Pole pro připomínky*

 

 

*

Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 90/167/EHS ze dne 26. března 1990, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství (Úř. věst. L 92, 7.4.1990, s. 42).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro kontrolní stanoviště a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1).

(10)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23).

(13)  Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5).

(14)  Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).

(15)  Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19).

(16)  Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7).

(17)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(18)  Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU